ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4809 / ΦΕΚ 102 Α / 19.06.2021

 

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

   Άρθρο 1 Σκοπός

   Άρθρο 2 Αντικείμενο

   Άρθρο 3 Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, Πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999

   Άρθρο 5 Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 6 Δυνατότητα Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999

   Άρθρο 7 Μέτοχοι Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών - Τροποποίηση των παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9 και κατάργηση της παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 Άρθρο 8 Απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών - Αντικατάσταση της παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και τροποποίηση της παρ. 2 στο άρθρο 69Α του ν. 2725/1999

 

ΜΕΡΟΣ Β' ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ UEFA ΚΑΙ FIFA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

   Άρθρο 9 Σκοπός

   Άρθρο 10 Αντικείμενο

   Άρθρο 11 Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συμμετοχή εκπροσώπου προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 12 Λέσχες Φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου, αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα' περ. α' παρ. 3, τροποποίηση των παρ. 4,6,7,8 και 9 και προσθήκη παρ. 12 και 13 στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999

   Άρθρο 13 Οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 1, 8 και 10 και προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999

   Άρθρο 14 Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 3, 4, 4α, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999

   Άρθρο 15 Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 41Η του ν. 2725/1999

   Άρθρο 16 Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4326/2015

 

ΜΕΡΟΣ Γ' ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

   Άρθρο 17 Σκοπός

   Άρθρο 18 Αντικείμενο

   Άρθρο 19 Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 20 Αύξηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) - Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 21 Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 22 Διαγραφή του όρου «Β' Εθνική Κατηγορία ανδρών (Football League)» - Τροποποίηση των περ. β) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 23 Κατάργηση κεντρικής εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Football League - Τροποποίηση της περ. ζ' και κατάργηση των υποπερ. ββ) περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 24 Κατάργηση αναφοράς στο πρωτάθλημα Football League - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 25 Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2- Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999

   Άρθρο 26 Συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999

 

ΜΕΡΟΣ Δ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 87/2020

 

   Άρθρο 27 Σκοπός

   Άρθρο 28 Αντικείμενο

   Άρθρο 29 Εκτελεστικός Διευθυντής - Τροποποίηση του άρθρου 12 του π.δ. 87/2020

   Άρθρο 30 Επιτροπή κατ' Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς - Τροποποίηση της παρ. 2 και του άρθρου 14 του π.δ. 87/2020

   Άρθρο 31 Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του π.δ. 87/2020

   Άρθρο 32 Θέσεις προσωπικού Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ - Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020

 

ΜΕΡΟΣ Ε' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 

   Άρθρο 33 Σκοπός

   Άρθρο 34 Αντικείμενο

   Άρθρο 35 Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες - Τροποποίηση των παρ. 3Α, 7 και 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 36 Προπονητής - Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 37 Επίπεδα προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 2725/1999

   Άρθρο 38 Εθνική Σχολή Προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 2725/1999

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

   Άρθρο 39 Σκοπός

   Άρθρο 40 Αντικείμενο

   Άρθρο 41 Ειδική αθλητική αναγνώριση - Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 42 Δικαιώματα και υποχρεώσεις Αθλητών - Μεταγραφές ερασιτεχνών αθλητών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 43 Συνοδός αθλητή αλπικού σκι με προβλήματα όρασης - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 44 Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Προσθήκη άρθρου 52Β στον ν. 2725/1999

   Άρθρο 45 Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α' της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό

   Άρθρο 46 Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 55 του ν. 4603/2019

   Άρθρο 47 Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Υποχρεωτική καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Εξουσιοδοτική διάταξη

   Άρθρο 48 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

   Άρθρο 49 Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Ο.Α.Κ.Α. - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 1646/1986

   Άρθρο 50 Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Σ.Ε.Φ. - Τροποποίηση της περ. γ' του άρθρου 40 του ν. 1828/1989

   Άρθρο 51 Έφεδροι εξ εφέδρων και κατ' απονομή - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 6 και 8, προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010

   Άρθρο 52 Διοργάνωση «3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 2021»

   Άρθρο 53 Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020

   Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020

   Άρθρο 55 Έναρξη ισχύος των τροποποιούμενων άρθρων του ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999

   Άρθρο 56 Β' ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1 - Προσθήκη άρθρου 108Β στον ν. 2725/1999

   Άρθρο 57 Ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή Π.Α.Ε. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022

   Άρθρο 58 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)

   Άρθρο 59 Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)

   Άρθρο 60 Συμπλήρωση διάταξης για παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α' της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό

   Άρθρο 61 Ειδικές ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Α.Α.Ε.

   Άρθρο 62 Αποζημίωση οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Α.

 

ΜΕΡΟΣ Ζ'

 

   Άρθρο 63 Τελικές διατάξεις

   Άρθρο 64 Μεταβατικές διατάξεις

   Άρθρο 65 Καταργούμενες διατάξεις

   Άρθρο 66 Έναρξη ισχύος

 

ΜΕΡΟΣ Α'

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.).

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο

 

   Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελούν η ρύθμιση και η θέσπιση ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), η ενίσχυση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων και η αύξηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της.

 

Άρθρο 3

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999

 

   Το άρθρο 77 του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 77

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. Συστήνεται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.). Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports Committee (P.S.C.)».

 

   2. Η Ε.Ε.Α. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο της Κυβέρνησης, εξαιρουμένων των ζητημάτων διοικητικής φύσεως, ως προς τα οποία η Ε.Ε.Α. εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα. Τα μέλη της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνον για πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α' 133) περί νομικής υπεράσπισης εφαρμόζεται αναλόγως.

 

   3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Ε.Ε.Α., καθώς και χώρο για τη στέγασή της. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Ε.Α. βαρύνoυν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

   4. Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από επτά (7) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με ίδιες ιδιότητες και προσόντα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη διορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

 

   Ως μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, της Επιτροπής διορίζονται:

 

   α) ένας (1) συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,

 

   β) ένας (1) ομότιμος ή εν ενεργεία καθηγητής, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών οργανισμών ή οποιουδήποτε κλάδου του εμπορικού ή δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρος,

 

   γ) ένας (1) δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα δικαίου εταιρειών, με τον αναπληρωτή του,

 

   δ) ένας (1) δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου, με τον αναπληρωτή του, ε) ένας (1) πτυχιούχος οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους.

 

   5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε.Α., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος της Ε.Ε.Α., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες από δύο (2), διαδοχικές ή μη, πλήρεις θητείες.

 

   6. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη, όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται. Εφόσον τα τακτικά μέλη παρίστανται, τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε αναπληρωματικό μέλος.

 

   7. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί μέλος της Επιτροπής:

 

   α) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, Βουλευτής, μέλος της Κυβέρνησης, Υφυπουργός ή Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας,

 

   β) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, μέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και μέτοχος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή σε ένωση Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελματικοί σύνδεσμοι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.),

 

   γ) όποιος συνδέεται ή, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, συνδεόταν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής, με ιδρυτικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα, ή επαγγελματικό σύνδεσμο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. Το κώλυμα της παρούσας συντρέχει και για τον ομόρρυθμο εταίρο Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), τον διαχειριστή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο ή το μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και τον εταίρο ή μέτοχο εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), εφόσον η εταιρεία συνδέεται ή κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα συνδεόταν με σύμβαση χορηγίας, εμπορικής συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, παροχής υπηρεσιών ή έργου με ιδρυτικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή με εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή με επαγγελματικό σύνδεσμο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.,

 

   δ) πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και το άρθρο 9 του ν. 3528/2007 (Α' 26), καθώς και όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα, έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση, ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για απιστία δικηγόρου (233 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (259 Π.Κ.),δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα κατ' άρθρο 132 του παρόντος, παράνομο στοιχηματισμό (άρθρο 52 του ν. 4002/2011, Α' 180), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (άρθρα 2 και 39 του ν. 4557/2018, Α' 139) και εγκληματική οργάνωση (187 Π.Κ.). Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υπό όρους, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,

 

   ε) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά το τελευταίο, πριν από τον διορισμό του, έτος, διαιτητής, προπονητής, αθλητής επαγγελματικά οργανωμένου αθλήματος και αθλητικός διαμεσολαβητής («manager»). Ως διαιτητής θεωρούνται και ο βοηθός διαιτητή, ο επόπτης, ο κριτής και ο παρατηρητής, καθώς και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, ασκεί ή συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,

 

   στ) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, μέλος, εταίρος, μέτοχος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ., νόμιμος εκπρόσωπος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχημάτων για αγώνες επαγγελματικά οργανωμένου αθλήματος,

 

   ζ) οι σύζυγοι, όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και οι συγγενείς εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.

 

   ανωτέρω ιδιότητες συνιστούν και ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των μελών της Ε.Ε.Α.

 

   8. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στον Πρόεδρό της κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο της παρ. 7 που συντρέχει στο πρόσωπό τους. Αν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, ο τελευταίος υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αμέσως στον Αντιπρόεδρο και στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

 

   9. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβίβαστου αποφαίνεται η Ε.Ε.Α., κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του φερόμενου ως κωλυόμενου μέλους. Η Ε.Ε.Α., προκειμένου να αποφασίσει, συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή, αν το κώλυμα ή ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπροέδρου και σε κάθε περίπτωση κατόπιν πρόσκλησης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Εάν πρόκειται για τακτικό μέλος, στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου ο αναπληρωτής του. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της. Αν η Ε.Ε.Α. αποφασίσει ότι στο πρόσωπο μέλους της συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα της παρ. 7, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Γ ια την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης της Ε.Ε.Α.

 

   10. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α' 309).

 

   11. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της Ε.Ε.Α., καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ' οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Ε.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 13.

 

   12. Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Ε.Ε.Α. και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Στον κανονισμό δύναται να προβλεφθεί η συγκρότηση τμήματος ελεγκτών, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονάδας της Ε.Ε.Α.

 

   13. Η Γ.Γ.Α. έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων αρμοδιότητας της Ε.Ε.Α.

 

   4. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται στη Γ.Γ.Α. μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), προκειμένου να διατεθούν στην E.E.A. για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της. Η απόσπαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4440/2016 (Α' 224), ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.»

 

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999

 

   Στον τίτλο του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και το άρθρο 77Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 77Α

Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   1. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

   α) Ελέγχει τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.), τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και κάθε συνδεόμενο ή σχετιζόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές και αυτά, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεσή τους εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

 

   β) Διενεργεί, τακτικό ή έκτακτο, διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους, ιδιαίτερα προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν.

 

   γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους για τη χρήση των ποσών με τα οποία επιχορηγούνται.

 

   δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους και, κατά την κρίση της, τις δημοσιεύει.

 

   ε) Χορηγεί τις άδειες και τις εγκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 67Α, 69 και 69Α, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 3.

 

   στ) Αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές, πειθαρχικές και δικαστικές αρχές τις παραβάσεις που διαπιστώνει.

 

   ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα της παρ. 10 και διατάσσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78.

 

   η) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής του παρόντος.

 

   θ) Γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή επαγγελματικού συνδέσμου.

 

   2.α) Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τον Ιούνιο κάθε έτους δειγματοληπτικά τακτικό, διαχειριστικό και λογιστικό, έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. Διενεργεί επίσης έκτακτο έλεγχο, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ή αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση του αθλητικού σωματείου που ίδρυσε την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. ή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της υπό έλεγχο Α.Α.Ε.

 

   β) Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Ε.Ε.Α. ή από υπαλλήλους που έχoυv διατεθεί σε αυτήν και είναι ειδικά εντεταλμένοι από τον Πρόεδρό της. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.

 

   γ) Η Ε.Ε.Α., μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσει έκθεση, εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος και κοινοποιείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Ε.Ε.Α., σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή της τις ενδεικνυόμενες, κατά την κρίση της, ενέργειες για την αναζήτηση διοικητικών, πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών των ελεγχομένων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που, κατά την κρίση της, επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, ή και τα δύο, η έκθεση υποβάλλεται αντιστοίχως στην αρμόδια διοικητική ή εισαγγελική αρχή. Αν με την έκθεση διαπιστώνονται παραβάσεις που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις, ο αποδέκτης επαγγελματικός σύνδεσμος έχει υποχρέωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσει στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο έλεγχος της Ε.Ε.Α. διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.

 

   δ) Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., αν παρακωλύει ουσιωδώς το ελεγκτικό έργο της Ε.Ε.Α., συνιστά ποινικό αδίκημα για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τα μέλη των διοικήσεων των επαγγελματικών συνδέσμων, των Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α., το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής, επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το υπό έλεγχο Τ.Α.Α., που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της παρ. 12 του άρθρου 69.

 

   3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Α. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα, και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Ε.Α. χορηγεί το πιστοποιητικό εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η Ε.Ε.Α. αρνείται τη χορήγηση του πιστοποιητικού σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ' υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως, εάν αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Ε.Ε.Α.

 

   Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την Ε.Ε.Α. εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.

 

   4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Α. έως την 15η Ιουλίου, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

 

   (α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών: αα) προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ως έδρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

 

   (αβ) προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

 

   (αγ) προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος»,

 

   (αδ) προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο,

 

   (αε) κάθε απαίτησης από αυτές που παρατίθενται στην παρ. 9 του άρθρου 78, η οποία έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 95 ή το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας, ή με άλλον εκτελεστό τίτλο.

 

   (β) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

   (γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας:

 

   (γα) συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α' 49),

 

   (γβ) των διαμορφώσεων για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α' 49).

 

   (δ) Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός είναι ομοίως ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.

 

   (ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε.

 

   Τα δικαιολογητικά των περ. α) έως και ε) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των υποπερ. αα) έως αε), δύναται να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια αρχή.

 

   Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο Τ.Α.Α. λόγω προβιβασμού από ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία ή για Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που έχει προβιβασθεί από κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 υποβάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα.

 

   5. Η Ε.Ε.Α., με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των καθοριζόμενων στις παρ. 3 και 4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της Επιτροπής.

 

   6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού έπαυσε να ισχύει, με απόφαση της Ε.Ε.Α. τάσσεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, διάρκειας από πέντε (5) έως είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρ. 3. Η ανάκληση του πιστοποιητικού αποφασίζεται, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της οικείας Α.Α.Ε. ή του οικείου Τ.Α.Α.

 

   7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

 

   8. Πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Α.Α.Ε., υποβάλλεται στην Ε.Ε.Α., με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν, με τα στοιχεία των αντιπροσώπων τους.

 

   Eπίσης, με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. και, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, με ποινή ακυρότητας τόσο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση από το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ., όσο και των συμβάσεων, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Α., τα ακόλουθα έγγραφα:

 

   α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής vέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης,

 

   β) τα πρακτικά των Γ.Σ. των Α.Α.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης,

 

   γ) συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

 

   δ) συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

 

   ε) κάθε είδους συμβάσεις που συνάπτει η Α.Α.Ε. με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και οι συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

 

   στ) συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

 

   ζ) καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα,

 

   η) η σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ως έδρας της Α.Α.Ε., όταν δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή της.

 

   9. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Ε.Ε.Α. δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται, επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να επιβάλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξαρτήτως της επέλευσης άλλων έννομων συνεπειών.

 

   10. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, η Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμo χιλίων (1.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπευθύνου.

 

   Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α' 6), που αποστέλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν. 356/1974, Α' 90).

 

   11. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης.

 

   12. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Α. γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ισχύουν δε και γι' αυτές όσα ισχύουν για τις επιδόσεις του Δημοσίου.

 

   13. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Ε.Ε.Α. έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών και προπονητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Ε.Ε.Α. στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.

 

   14. Κάθε δημόσια ή δικαστική αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Ε.Ε.Α. και ιδίως στους ορισμένους σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 ελεγκτές της, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οι υπάλληλοι ή οι νομίμως εντεταλμένοι από την Ε.Ε.Α. ελεγκτές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 (Α'309) και στο ηλεκτρονικό σύστημα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» του ν. 4446/2016 (Α' 240), στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι της Ε.Ε.Α. και των ελεγκτών της που ορίζονται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2, δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο.

 

   15.α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ. 3 και της αίτησης για τη χορήγησή του, καθώς και τροποποιούνται ο αριθμός και το είδος των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4.

 

   β) Το ύψος του προστίμου, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ε.Ε.Α.»

 

Άρθρο 5

Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 2725/1999

 

   Στον τίτλο του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» και το άρθρο 78 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 78

Εγγυητική επιστολή - Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων που ορίζονται στην παρ. 2, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77A, οι Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.) υποχρεούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), μαζί με τον προϋπολογισμό της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου τουλάχιστον με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ' ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου.

 

   2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ' ελάχιστο όριο, για:

 

   α. τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.) που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 1»), σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,

 

   β. τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2»), σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

 

   γ. τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Basket League»), σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

 

   Αν ο εντολέας έκδοσης της εγγυητικής επιστολής υπέρ Α.Α.Ε. είναι φυσικό πρόσωπο, μέτοχός της ή τρίτος, συνυποβάλλεται και δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2013 (Α' 309) του εντολέα.

 

   3. Αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, μαζί με την υποβολή του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, να καταθέσει νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων, η ισχύς της οποίας λήγει κατ' ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

 

   4. Αν δεν προσκομιστεί η συμπληρωματική εγγυητική επιστολή της παρ. 3, με απόφαση της Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παρ. 1, κατά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού της οφειλόμενης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.

 

   5. Αν διαταχθεί η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 4, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των εξόδων του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ' ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παρ. 2 ισχύουν και για την εγγυητική επιστολή του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία του πρώτου εδαφίου, με απόφαση της Ε.Ε.Α., ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α.

 

   6. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δεν έχει καταπέσει ούτε εκκρεμεί αίτηση για κατάπτωσή της.

 

   7. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4, διατάσσεται υπέρ της Ε.Ε.Α., αν αιτία της κατάπτωσης είναι η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» που προκύπτουν από εκτελεστή απόφαση επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ή από άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και εξόδων.

 

   8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 12 του άρθρου 69.

 

   9. Οι Α.Α.Ε. και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) υποχρεούνται πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει όλες τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν ως έδρα τους, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», που έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ή με άλλο εκτελεστό τίτλο.

 

   10. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Ε.Ε.Α., στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το τρίμηνο αυτό. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν στις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονομαστικά κατά αθλητή.

 

   11. Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 9 και 10 συνεπάγεται, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος.

 

   12. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να: α) αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρ. 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παρ. 5, και β) αναπροσαρμόζονται ή καταργούνται τα κατώτατα όρια εγγυητικής επιστολής της παρ. 2.»

 

Άρθρο 6

Δυνατότητα Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999 (Α' 121) στην περ. β' της παρ. 1 οι λέξεις «στο Ελληνικό Δημόσιο» αντικαθίσταται με τις λέξεις «σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143)», προστίθενται παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 67Α

1. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α.:

 

   (α) να χρηματοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωματεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και

 

   (β) να αναθέτουν, με δική τους αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

 

   2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παρ. 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., εφόσον: (α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο στην περ. α' της παρ. 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περ. β) της παρ. 1, (β) δεν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονομική βιωσιμότητα της Α.Α.Ε. και (δ) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηματοδότησης. Αν δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.

 

   3. Οι δαπάνες της περ. β) της παρ. 1, που πραγματοποιούν οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.), δύνανται να συνυπολογίζονται στο οφειλόμενο μίσθωμα, το οποίο δύναται να συμφωνηθεί ως προς το ανώτερο ύψος του κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά στη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και ιδίως των άρθρων 56 και 57 και της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 423/1976 (Α' 223). Το συμφωνηθέν μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μικρότερο από την αξία των συνολικών δαπανών που πραγματοποιούνται.

 

   Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται ιδίως: α) το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης της περ. β) της παρ. 1, προκειμένου το μίσθωμα, συνυπολογιζομένων των δαπανών της περ. β) της παρ. 1 να αντιστοιχεί στη μισθωτική αξία της αθλητικής εγκατάστασης, β) ο τρόπος έγκρισης της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, η οποία συνοδεύεται από οικονομοτεχνική έκθεση της Α.Α.Ε., τις επί της έκθεσης αυτής παρατηρήσεις της διοίκησης του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης και από έκθεση προσδιορισμού της αξίας των δαπανών, κατόπιν εκτίμησής τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μελέτες, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου και γ) ο τρόπος και ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ. 2, προς διασφάλιση της αγωνιστικής καταλληλότητας των εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έκδοση και η διατήρηση άδειας λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων.

 

   4. Στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του εκμισθωτή και της μισθώτριας Α.Α.Ε., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκμίσθωσης, οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται στη μισθώτρια Α.Α.Ε. για την καλή και εμπρόθεσμη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού, οι ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαίος όρος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του εκμισθωτή.

 

   Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης η χρήση του ακινήτου, μετά των συστατικών, των παραρτημάτων και του εξοπλισμού του, όπως έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο αυτόν, επανέρχεται στον εκμισθωτή, άνευ αποζημιώσεως της μισθώτριας Α.Α.Ε.»

 

   2. Το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, δύναται να εφαρμόζεται και σε συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν υπογρα- φεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 7

Μέτοχοι Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών - Τροποποίηση των παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9 και κατάργηση της παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 69 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται η παρ. 1, το πρώτο εδάφιο και η περ. γ) της παρ. 1α, η περ. α) και το δύο πρώτα εδάφια της περ. β) της παρ. 2 και οι παρ. 8, 9 και 10, καταργείται η παρ. 14 και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 69

Mέτοχοι, περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών, απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας

 

   1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.

 

   1α. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια τρίτης χώρας, εκτός της Ε.Ε., μπορούν να αποκτήσουν μετοχές Α.Α.Ε. μετά από έλεγχο και άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69Α.

 

   Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την ανωτέρω άδεια, εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος μέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιμοποιήσει για την απόκτηση των μετοχών.

 

   Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 77Α. Επιπλέον, η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση της ενέργεια, ιδίως:

 

   α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή,

 

   β. να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιμη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιμη σε αυτή πηγή, είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής,

 

   γ. να ζητά τη συνδρομή και κάθε αναγκαία σύμπραξη και ενημέρωση από κάθε αρχή, όπως την Τράπεζα της Ελλάδος, την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση ύποπτων ή ασυνήθων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες μπορούν να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, δ. να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αμφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί ενώπιόν της, σχετικώς με την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εμπλοκής του σε παράνομη συναλλαγή ή δραστηριότητα.

 

   Μεταβίβαση μετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν από τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι απολύτως άκυρη.

 

   2. Aπόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται μόνο:

 

   α) Εάν πρόκειται για Προσωπικές Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, με ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.,

 

   β) εάν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), όταν οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α). Εάν μέτοχοι της Α.Ε. είναι Προσωπικές Εταιρείες, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ισχύει ο περιορισμός της περ. α). Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι Α.Ε., τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και ούτω καθεξής.

 

   Για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για τα πρόσωπα καθενός από τα μέλη της διοίκησής τους, των νόμιμων εκπροσώπων τους, καθώς και των μετόχων και των εταίρων αυτών ισχύουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3. Στις εταιρείες των περ. α) και β) μπορούν να μετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1α.

 

   3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν:

 

   α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 και

 

   β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και

 

   γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των στοιχείων των περ. α) και β).

 

   Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.

 

   4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.

 

   5. Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.

 

   6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. α) και β) της παρ. 3, μέχρι φυσικού προσώπoυ προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

 

   7. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της παρ. 6, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. α' και β' της παρ. 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

 

   8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της παρ. 5 του άρθρου 90, οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει μαζί τους σύμφωνο συμβίωσης και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές Α.Α.Ε. του αθλήματος στο οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.

 

   9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., εταίροι, μέλη οργάνου διοίκησης ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει μαζί τους σύμφωνο συμβίωσης και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, ιδίως, δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης, ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

 

   Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένο μέρος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α' 104), ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο, είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, είτε συμμετέχει στο Δ.Σ. της Α.Α.Ε. ή καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της, είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

 

   10. Διαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.Ξ., καθώς και οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει μαζί τους σύμφωνο συμβίωσης και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή αναλαμβάνoυν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγoρεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 9, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης, ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, είτε είναι μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α., ή είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαxειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας A.A.E.

 

   11. Οι περιορισμοί των παρ. 9 και 10, με εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.

 

   12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 11 με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Η ποινή της παρούσας επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της παράβασης από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

 

   13. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παρ. 3, 6, 8, 9 και 10 τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 

   Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των παρ. 8, 9 και 10 πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.

 

   14. (Καταργείται)»

 

Άρθρο 8

Απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών - Αντικατάσταση της παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και τροποποίηση της παρ. 2 στο άρθρο 69Α του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 69A του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α, τροποποιείται η παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 69Α

Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε.

 

   1. Η απόκτηση, με οιαδήποτε εν ζωή δικαιοπραξία, μετοχών Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.) που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ή που έχουν ως αποτέλεσμα να ανήκουν στον αποκτώντα μετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Αν το παραπάνω ποσοστό αποκτάται κατά την ίδρυση μίας Α.Α.Ε. ή κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η άδεια της Ε.Ε.Α. χορηγείται εκ των υστέρων. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα, σύμφωνα με τις παρ. 1Α και 2, έγγραφα κατατίθενται στην Ε.Ε.Α. εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της ίδρυσης ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

 

   1Α. Για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69, η Ε.Ε.Α. ερευνά τη νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων που πρόκειται να διατεθούν για την κάλυψη της αξίας των αποκτώμενων μετοχών, καθώς και τη μη συνδρομή των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του άρθρου 3. Προς τον σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλει, με την αίτησή του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

   α) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

 

   β) αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων εκτυπωμένα από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, υπογεγραμμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή,

 

   γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

 

   δ) βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει τιμωρηθεί από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ή παλαιότερα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, σύμφωνα με το άρθρο 130 ή ότι έχει εκτιθεί επιβληθείσα ποινή.

 

   Η Ε.Ε.Α. μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει επιπλέον κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της δικαιολογητικό για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων και τη διερεύνηση της νομιμότητας της προέλευσης των κεφαλαίων.

 

   2. Για μεταβιβάσεις μετοχών, με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1Α, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

 

   Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη συνολική απόκτηση ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς, είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής, είτε είναι συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α' 104), είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.

 

   3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 77Α.»

 

ΜΕΡΟΣ Β'

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ UEFA ΚΑΙ FIFA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

Άρθρο 9

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με προτάσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, που περιέχονται στην Ολιστική Μελέτη της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Federation Internationale de Football Association [FIFA]) και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (Union of European Football Associations [UEFA]) για τα προβλήματα και τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου και της οργανωτικής του δομής, η οποία είναι απόρροια της Διακήρυξης Προθέσεων, που συνυπέγραψαν στις 25.2.2020 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρόεδρος της UEFA και ο Αντιπρόεδρος της FIFA.

 

Άρθρο 10

Αντικείμενο

 

   Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν η απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βεβαιώσεων λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, ο εξορθολογισμός των τοπικών και χρονικών ορίων αστικής ευθύνης των ομάδων, η αναμόρφωση του πλαισίου των οργανωμένων μετακινήσεων φιλάθλων, η αυστηροποίηση των ποινών για ποινικά αδικήματα, που τελούνται με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και η εντατικοποίηση των μέτρων κατά της αθλητικής βίας και της διαφθοράς.

 

Άρθρο 11

Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συμμετοχή εκπροσώπου προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α' 121) μετά την περ. δ) της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο, αντικαθίσταται η παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 22

Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας

 

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία, εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:

 

   α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,

 

   β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,

 

   γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από εκατό ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,

 

   δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.

 

   Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν από την έναρξη αυτών και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

 

   Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία, εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών.

 

   2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.

 

   3. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρμόζονται ανάλογα και ως προς τις αθλητικές ομοσπονδίες.

 

   4. (Έχει καταργηθεί)

 

   5. (Έχει καταργηθεί)

 

   6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Ο εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των προπονητών/προπονητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιο σύμβουλο. Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών/αθλητριών, στο Δ.Σ. μετέχει και εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.

 

   7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.»

 

Άρθρο 12

Λέσχες Φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου, αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα' περ. α' παρ. 3, τροποποίηση των παρ. 4, 6, 7, 8 και 9 και προσθήκη παρ. 12 και 13 στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» στον τίτλο του, αντικαθίστανται η παρ. 1, το εισαγωγικό εδάφιο και η υποπερ. αα' της περ. α) της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4, 6 και 7, τροποποιείται η παρ. 11 ως προς το αρμόδιο όργανο, προστίθενται παρ. 12 και 13 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 41Β

Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων (εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α' 164), ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φίλαθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις λέσχες που έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 3. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας αθλητικής εγκατάστασης, από μέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι μετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 41Δ. Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος μεταξύ της άφιξης της αποστολής της μίας έστω από τις διαγωνιζόμενες ομάδες εγγύτατα στην περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης και της έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των αποστολών όλων των διαγωνισθεισών ομάδων από τα όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης» νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

 

   2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β, γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος.

 

   3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να προβεί στην αναγνώριση λέσχης ως σωματείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:

 

   α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:

 

   αα) γραπτή συναίνεση αθλητικού σωματείου ή του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει ιδρυθεί από το σωματείο αυτό,

 

   ββ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

 

   γγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 130,

 

   β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:

 

   αα) η λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

 

   ββ) δεν μπορεί να είναι μέλος της λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130 και

 

   γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

 

   4. ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε λέσχη τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο μητρώου μελών, το οποίο θεωρείται από τον οικείο περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Όταν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλίο εσόδων - εξόδων), σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α' 251).

 

   5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

 

   6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα παραρτήματά της μπορούν να έχουν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Για τα γραφεία της έδρας της λέσχης υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω και αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α' 95).

 

   7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής διοίκησης ή της οικείας περιφέρειας:

 

   α) επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της,

 

   β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,

 

   γ) αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους,

 

   δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης των λεσχών στο αρμόδιο τμήμα λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,

 

   ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης. Την παραπάνω γραπτή ανανέωση της συναίνεσης μπορεί να χορηγεί και έτερο νομικό πρόσωπο ή τμήμα που τελεί σε σχέση ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως, με αυτό που παρείχε την αρχική συναίνεση για τη σύσταση της λέσχης.

 

   8. Η Α.Α.Ε., το Τ.Α.Α. ή το σωματείο που έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους έχουν το δικαίωμα να ζητούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη λέσχη ή από τη Γ.Γ.Α. αντίγραφα των στοιχείων των περ. α' και β' της παρ. 7.

 

   9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:

 

   α) τη διάλυση λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

 

   β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως:

 

   αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων,

 

   ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτημάτων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην παρ. 6 του παρόντος,

 

   γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η ταυτόχρονη μη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β' της περ. ε' της παρ. 7 του παρόντος.

 

   10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, νοείται η οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

   11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των λεσχών, τη λειτουργία και τον έλεγχό τους.

 

   12. Δύναται να ιδρυθεί μία (1) μόνο αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, φέρουσα την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Λεσχών Φιλάθλων», με μέλη τουλάχιστον δέκα (10) λέσχες, φιλάθλων αναγνωρισμένες από διαφορετικά μεταξύ τους αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τον παραπάνω πανελλήνιο σύνδεσμο είναι η Γ.Γ.Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης, την εποπτεία της λέσχης αυτής από τη Γ.Γ.Α., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για τη λειτουργία της.

 

   13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. επί των λεσχών τους.»

 

Άρθρο 13

Οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 1, 8 και 10 και προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1, 8 και 10, προστίθεται παρ. 21 και οι παρ. 1, 8, 10 και 21 διαμορφώνονται ως εξής:

 

«Άρθρο 41Δ

Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα

αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων -

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης, κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας τους. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίας (Α.Α.Ε.), λέσχες φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 2800/2000 (Α' 41). Τα οικεία αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνομων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, που τελέσθηκαν από μέλη λέσχης φιλάθλων τους που έχει αναγνωριστεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41Β, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων.

 

   8.α. Τα αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να μισθώνουν το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοί τους, ως μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 41Β, για την οργανωμένη προσέλευση και αποχώρησή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες διαγωνίζεται η ομάδα του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. που έχει αναγνωρίσει τη λέσχη, μέλη της οποίας μετακινούνται οργανωμένα σύμφωνα με την παρούσα. Ως «οργανωμένη μετακίνηση» νοείται αυτή που τελείται οδικώς από μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ιδίως τουριστικά λεωφορεία, επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό της υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), ή αεροπορικώς, ή ακτοπλοϊκώς και γενικώς η καθ' οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης με περισσότερα μεταφορικά μέσα ιδιωτών, εφόσον η έκταση και η μορφή της μετακίνησης αυτής προσιδιάζουν σε μαζική μετακίνηση φιλάθλων για την παρακολούθηση αθλητικής εκδήλωσης της ομάδας τους σε αντίπαλη έδρα. Για τις οργανωμένες μετακινήσεις της παρούσας, τα αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. αντιστοίχως, ζητούν και λαμβάνουν από το αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. της γηπεδούχου ομάδας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41Γ, συγκεκριμένο αριθμό μη ονομαστικών εισιτηρίων για την είσοδο των φιλάθλων τους σε συγκεκριμένο τμήμα των κερκίδων της αθλητικής εγκατάστασης που έχει προβλεφθεί ως «κερκίδα φιλοξενουμένων φιλάθλων». Τα εισιτήρια αυτά διατίθενται στους φιλάθλους που μετακινούνται οργανωμένα, βάσει ονομαστικού καταλόγου που καταρτίζεται, με έλεγχο και ευθύνη του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Στις οργανωμένες μετακινήσεις δύνανται να συμμετέχουν μόνον φίλαθλοι που είναι μέλη αναγνωρισμένων λεσχών του οικείου αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. και μόνον για να παρακολουθήσουν αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες διαγωνίζονται, ως φιλοξενούμενες, ομάδες του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. και του Τ.Α.Α. που έχει αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες λέσχες. Σε οργανωμένη μετακίνηση, προκειμένου να παρακολουθήσουν αθλητική εκδήλωση στην οποία αγωνίζεται η ομάδα σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., συμμετέχουν μόνο μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωριστεί αντιστοίχως από το αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. Αν κατά τη διάρκεια οργανωμένης μετακίνησης λάβουν οπουδήποτε χώρα παράνομες πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, τότε οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωματείων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., εκτός από την υποχρέωση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1, οφείλουν, σύμφωνα με την παρ. 20, να απαγορεύσουν στους υπαίτιους φιλάθλους τους την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μετακινήσεις στο μέλλον για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των υπαίτιων φιλάθλων, οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωματείων, των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., οφείλουν να απαγορεύσουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, σε όλα τα μέλη της λέσχης ή των λεσχών, τα οποία έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μετακινήσεις στο μέλλον, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση υποτροπής, τα παραπάνω χρονικά διαστήματα απαγόρευσης διπλασιάζονται σε δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ισχύουν τα εξής ως προς: αα) τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπαίτιοι πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγμάτων, οι ανωτέρω απαγορεύσεις είναι ισόβιες, αβ) τις λέσχες φιλάθλων, εφόσον τα υπαίτια μέλη τους δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν για τρίτη συνεχόμενη φορά (δεύτερη υποτροπή), απαγορεύεται για τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 20, σε όλα τα μέλη της λέσχης τα οποία συμμετείχαν στις τρεις (3) οργανωμένες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων έλαβαν χώρα πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ως έδρα του το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε., καθώς και η συμμετοχή σε οργανωμένες μετακινήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ παραλλήλως η λέσχη διαλύεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 41Β, κατόπιν αιτήματος του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α., της Α.Α.Ε. ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), προς το αρμόδιο δικαστήριο. Η αίτηση του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη διάλυση της λέσχης, υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έλαβαν χώρα οι πράξεις βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης μετακίνησης, εάν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι υπαίτιοι των πράξεων αυτών. Αν πρόκειται για μέλη λέσχης αναγνωρισμένης από Α.Α.Ε. οι ανωτέρω αποφάσεις περί απαγόρευσης εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ως έδρα της, καταχωρίζονται αμελλητί και με ευθύνη της στην κεντρική βάση δεδομένων της παρ. 6 του άρθρου 41Γ. Αν η διοίκηση του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποχρεώσεις, επιβάλλεται, στο σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., κατόπιν προηγούμενης ακρόασής τους, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γ ια την είσπραξη και την προσβολή της παραπάνω απόφασης επιβολής προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α' 49). Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, δύναται να απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων.

 

   Κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις, το οικείο αθλητικό σωματείο, η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., για τα μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωρίσει, διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο δύναται να επιβαίνει στο ως άνω μέσο μεταφοράς για τη συνοδεία των φιλάθλων ή να συνοδεύει αυτούς, επιβαίνον σε άλλο μεταφορικό μέσο εγγύς αυτών. Αν η μετακίνηση γίνεται οδικώς με μέσα μεταφοράς, με ευθύνη του αντίστοιχου αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., επιβαίνει σε κάθε τουριστικό λεωφορείο ή επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο με οδηγό της υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ένα (1) μέλος λέσχης που είναι επικεφαλής για το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. Ο φορέας εκμετάλλευσης μέσου μεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις.

 

   β. Η διενέργεια οργανωμένης μετακίνησης οπαδών από μη δικαιούμενους προς τούτο ή η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της μετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, τον μισθωτή και τον οδηγό του μεταφορικού μέσου, εφόσον γνώριζαν ότι το διαθέτουν για παρανόμως οργανωθείσα μετακίνηση, ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και χρηματική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνομη μετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιμωρούνται με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος, ο διοργανωτής της μετακίνησης και ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι εν γνώσει τους μετέχοντες σε παράνομα οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά τη μετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις ανωτέρω πράξεις δεν μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, δεν αναστέλλεται η εκτέλεσή της κατ' άρθρο 99 επ. του Π.Κ. και δεν συγχωνεύεται με ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.

 

   γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της περ. β), στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες.

 

   10. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και επαγγελματικό σύνδεσμο, μέλος αυτής, συ- στήνεται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

   α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων, από τα αρμόδια όργανα, μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.

 

   β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως, των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης παραβάσεων, συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει τα πραγματικά περιστατικά της παράβασης και τη διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα, για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων,

 

   γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις που, εν όψει αθλητικών συναντήσεων, συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπά αρμόδια όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.

 

   δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας αγώνων των αθλητικών οργανώσεων της παρ. 4.

 

   21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, προσδιορίζονται τα μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η υποχρέωση της περ. α) της παρ. 8, καθορίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μέσου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

 

Άρθρο 14

Aδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 3, 4, 4Α, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 3, 4, 4Α, 7 και 9, αντικαθίστανται οι παρ. 6 και 10 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 41ΣΤ

Aδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:

 

   α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,

 

   β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,

 

   γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,

 

   δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.

 

   2. Με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:

 

   α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,

 

   β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από τον χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν,

 

   γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.

 

   3. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με αφορμή αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων ή συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.

 

   4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης σε ανυπακοή (183 Π.Κ.), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια (184 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (189 Π.Κ.), της απειλής διάπραξης εγκλημάτων (190 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (292 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (308 Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 310 Π.Κ.) της συμπλοκής (313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (378 Π.Κ.) και της εκβίασης (385 Π.Κ.), υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

 

   4Α. Συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 ή στον Π.Κ. και να φθάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής: α) το ότι ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιμοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους μέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων, β) το ότι από τη βαρύτητα της πράξης, τη βιαιότητα κατά την τέλεσή της, τις περιστάσεις αυξημένης επικινδυνότητας για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπων, τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και τη σοβαρή διασάλευση της δημόσιας τάξης, προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον, γ) το ότι ο δράστης εκδήλωσε ρατσιστική συμπεριφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 82Α Π.Κ.

 

   5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως, δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

   6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Π.Κ.

 

   Κατ' εξαίρεση το δικαστήριο με την απόφασή του δύναται να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής, αν κρίνει, με βάση ειδικά στοιχεία τα οποία μνημονεύονται στην αιτιολογία της απόφασης, ότι η εκτέλεσή της δεν είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων στο μέλλον, συνεκτιμώντας τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και την όλως περιστασιακή δράση του.

 

   7 α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται στο παρόν, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά και για χρονικό διάστημα δύο (2) έως πέντε (5) ετών στον δράστη απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήματος, ακόμη και εκείνων που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες μετέχει ομάδα, σε αγώνα της οποίας ή με αφορμή αγώνα της οποίας τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν, από τις περιστάσεις και με βάση την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής το δικαστήριο διατάσσει τον δράστη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να παραμένει σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας της αστυνομικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξη της έως δύο ώρες μετά από τη λήξη της. Το δικαστήριο μετά από αίτημα του καταδικασθέντος προσδιορίζει στην απόφασή του το άθλημα και τις αθλητικές συναντήσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η ως άνω παρεπόμενη ποινή.

 

   β) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόμενες στο παρόν είναι ανήλικος, επιβάλλεται ως αναμορφωτικό μέτρο η προβλεπόμενη στην περ. α) απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαέξι (16) ετών, επιβάλλεται ως αναμορφωτικό μέτρο, η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους επιτρόπους ή τους κηδεμόνες του.

 

   γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση της ως άνω παρεπόμενης ποινής ή του ως άνω αναμορφωτικού μέτρου.

 

   8.α) Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα (30) ημερών.

 

   β) Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παρ. 7, ουδέποτε αναστέλλεται.

 

   γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.

 

   9. Η διαδικασία των άρθρων 275 και 417 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) δεν εφαρμόζεται για πλημμελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιμής ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συμμετοχή του σε αθλητική συνάντηση.

 

   10. Με τις ποινές της παρ. 1, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος, σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων:

 

   α) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, και

 

   β) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες. Με τις ποινές της παρ. 2, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος, σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους, εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες. Η παρ. 3 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των πρώτου και δεύτερου εδαφίων της παρούσας. Η παρ. 4 εφαρμόζεται και όταν τα περιγραφόμενα σε αυτήν εγκλήματα, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, τελούνται σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι παρ. 4Α, 6, 7 και 8.»

 

Άρθρο 15

Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 και 6 του άρθρου 41Η του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 41Η του ν. 2725/1999 (Α' 121), τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1 και 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 41Η

Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρ- κεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κάποιο από τα αδικήματα αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών με διάταξή του επιβάλλει υποχρεωτικά στον κατηγορούμενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων.

 

   2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι ιδίως:

 

   (α) η απαγόρευση εισόδου σε μία ή περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθλημάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων,

 

   (β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

 

   (γ) η υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορουμένου στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του μέχρι και δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συμμετέχει συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραμονή του εκεί μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη τους.

 

   3. Η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους, αθλητική ομοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., για να λάβουν γνώση και να μεριμνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον κατηγορούμενο της διάταξης της παρ. 1 και παύει αυτοδικαίως με την άρση ή αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 ή με την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ.

 

   4. Ο κατηγορούμενος μπορεί να προσφύγει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της διάταξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διάταξη. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και εισάγεται από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, μαζί με την πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αμετάκλητα. Η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.

 

   5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύμφωνα με το παρόν, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους με άλλους, στην οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή αντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς όρους μέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, με κλητήριο θέσπισμα ή απευθείας κλήση, και μετά από την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί ποινή απαραδέκτου, ο κατηγορούμενος οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των περιοριστικών όρων. Ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών ή το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αμετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.

 

   6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων των παρ. 4 και 5.

 

   7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιμέλεια του ανηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεμόνες του.»

 

Άρθρο 16

Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4326/2015

 

   Στο άρθρο 7 του ν. 4326/2015 (Α' 49), τροποποιείται η παρ. 1, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 7

Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων - Στοιχηματισμός

 

   1. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) υποχρεούται να διαβιβάζει αμελλητί στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), τις εκθέσεις που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή ή την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή τις συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες ή άλλους φορείς, σχετικά με ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου. Αντιστοίχως, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός και η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διαβιβάζουν στην Ε.Π.Ο. τις εκθέσεις που λαμβάνουν αναφορικά με ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου.

 

   2. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), καθώς και οι λοιπές αθλητικές ομοσπονδίες και φορείς αθλημάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διαβιβάζουν στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α., κάθε έκθεση, στοιχείο ή πληροφορία, που περιέρχεται σε γνώση τους από οποιαδήποτε πηγή, η οποία αφορά αθλητικά γεγονότα που είναι ύποπτα χειραγώγησης.

 

   3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις, τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΠ.ΑΘΛ.Α., να αποκλείει διοργανώσεις, αθλήματα, αθλητικές ομάδες, αθλητές, καθώς και τύπους στοιχημάτων από τα γεγονότα που προσφέρονται προς στοιχηματισμό από πρόσωπα που διοργανώνουν και διεξάγουν νόμιμα το παίγνιο του στοιχήματος στην ελληνική επικράτεια και να θέτει όρια στοιχηματισμού ανά γεγονός ή ομάδες γεγονότων, διοργανώτρια αρχή, άθλημα, αθλητική ομάδα, αθλητή και τύπο στοιχήματος.

 

   4. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, εφόσον τέτοια στοιχεία, εκθέσεις ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του πριν από τη διεξαγωγή του γεγονότος, μπορεί με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., να μεταθέτει την ώρα έναρξης του γεγονότος, ή να αναβάλει τη διεξαγωγή του, σε ημέρα και ώρα που προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή και τους διαγωνιζομένους, κοινοποιώντας την απόφασή του στην Ε.Ε.Ε.Π.

 

   5. Η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει για λογαριασμό της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., τακτικά και μια (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, σε εκτίμηση κινδύνου των αθλημάτων, ομάδων, αθλητών και φορέων διοργάνωσης των αθλητικών γεγονότων που προσφέρονται προς στοιχηματισμό, καθώς και των τύπων στοιχημάτων που προσφέρονται επί των γεγονότων αυτών, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη φήμη και την αξιοπιστία του φορέα διοργάνωσης των αθλητικών ομάδων, ή των αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, ή το γεγονός, τον χαρακτήρα του γεγονότος, τον όγκο του στοιχηματισμού ανά τύπο στοιχήματος, το ιστορικό, τον ρόλο και τον βαθμό εμπλοκής στο γεγονός, ή τη διοργάνωση προσώπων που σχετίζονται με φαινόμενα χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων ή διοργανώσεων, βάσει της πληροφόρησης που η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διαθέτει ή παρέχεται σε αυτήν, από τους φορείς των παρ. 1 και 2 και τις συνεργαζόμενες εταιρείες με τους φορείς αυτούς.»

 

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

Άρθρο 17

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η οργανωμένη αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου με στόχο τη βιωσιμότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

 

Άρθρο 18

Αντικείμενο

 

   Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η θέσπιση δύο (2) επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, (α) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και (β) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και η κατάργηση του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Β' Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League).

 

Άρθρο 19

Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α' 121) καταργείται η περ. γ) της παρ. 1, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2, τροποποιείται η παρ. 3, προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 108

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

 

   1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου:

 

   (α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και

 

   (β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).

 

   2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 85. Για τις ομάδες που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) τουλάχιστον το ήμισυ των δηλωθέντων σε κάθε φύλλο αγώνα ποδοσφαιριστών καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πρέπει να πληρoί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας.

 

   3. Το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ' Εθνική Κατηγορία ανδρών στην Α2 Εθνική Κατηγορία ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και εφεξής, υποχρεούται να μετατραπεί σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70.

 

   4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101 Δ.

 

   5. Από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 συγχωνεύονται τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και της Β' εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League). Στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 συμμετέχουν και οι ομάδες των Π.Α.Ε., που σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 και τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77 Α.»

 

Άρθρο 20

Αύξηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) - Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 109 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 2 και 5, καταργείται η παρ. 3, αντικαθίσταται η παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 109

Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε. - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ.

 

   2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ.

 

   3. [Καταργείται]

 

   4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1 έως 2 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε. ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.

 

   5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 έως 2.

 

   6. Π.Α.Ε. οι οποίες έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70.»

 

Άρθρο 21

Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999

 

   Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται και το άρθρο 97 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 97

Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

 

   1. Η επαγγελματική ένωση Α' Εθνικής Κατηγορίας που ιδρύθηκε με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League) σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3479/2006 (Α' 152), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League 1), και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 108.

 

   2. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) που ιδρύθηκε με τον ν. 879/1979 (Α' 56), παρέμεινε σε ισχύ και λειτουργία με την ίδια επωνυμία με το άρθρο 51 του ν. 1958/1991 (Α' 122), μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) με το άρθρο 97 του ν. 2725/1999 στην αρχική μορφή του, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) με το άρθρο 33 του ν. 3057/2002 (Α' 239) και σε Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας με το άρθρο 2 του ν. 3479/2006 και σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β' Εθνικής Κατηγορίας Super League 2 -Football League» (Super League 2 - Football League) με το άρθρο έκτο του ν. 4612/2019 (Α' 77), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας Super League 2» (Super League 2) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 108.

 

   3. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των παρ. 1 και 2 απο- τελούν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο.).

 

   4. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής των Π.Α.Ε. στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και των διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου.

 

   5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι Π.Α.Ε. οι οποίες κατά τους οικείους κανονισμούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του συνδέσμου αυτού.»

 

Άρθρο 22

Διαγραφή του όρου «Β' Εθνική Κατηγορία ανδρών (Football League)» - Τροποποίηση των περ. β' και ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999

 

   Ο εισαγωγικός αριθμός 1. της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999 (Α' 121) διαγράφεται, οι περ. β) και ιγ) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 98

Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

 

   Στις αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων του άρθρου 97 ανήκουν:

 

   α) Η διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μέσα στο πλαίσιο των νόμων του Κράτους και του καταστατικού, των κανονισμών και των σκοπών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

 

   β) Η οργάνωση και η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών αντίστοιχα, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των υπερκείμενων Διεθνών Συνομοσπονδιών Ποδοσφαίρου και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

   γ) Ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και κανόνων συμμετοχής των επαγγελματικών ομάδων στο αντίστοιχο πρωτάθλημα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς τους, περιλαμβανομένων, υποχρεωτικά, και των κανόνων ειδικού πειθαρχικού δικαίου. Κατά την κατάρτιση του σχετικού Κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί όροι και κανόνες των κανονισμών πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο.

 

   δ) Η τήρηση του Μητρώου των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους, παράλληλα με την Ε.Π.Ο. και ο καθορισμός των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων και των οικονομικών σχέσεων αυτών με τα Μέλη της Ένωσης, καθώς και η επίλυση των οικονομικών διαφορών αυτών με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές τους.

 

   ε) Η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των μελών τους, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

 

   στ) Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας υπό τους όρους του παρόντος και των οικείων καταστατικών και κανονισμών, καθώς και η έκδοση ειδικού κανονισμού δεοντολογίας των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρμοδιότητάς τους.

 

   ζ) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας των Ενώσεων, ιδίως δε η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων τους, που υπάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών τους, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού συμφέροντος (οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού) των μελών τους, ιδίως δε η σύναψη, για λογαριασμό τους, συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών ή με άλλο τεχνικό μέσο μεταδόσεων αγώνων ή στιγμιοτύπων τους και διαφημιστικής εκμετάλλευσης του ονόματος και της εμφάνισης των ποδοσφαιριστών αρμοδιότητάς τους, μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και με την επιφύλαξη ιδιαίτερα των διατάξεων, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών ραδιοτηλεοπτικής ενημέρωσης του κοινού.

 

   η) Η παροχή στα Μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης, για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών.

 

   θ) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ.

 

   ι) Η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μεταποδοσφαιρική επαγγελματική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους.

 

   ια) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο του ποδοσφαίρου.

 

   ιβ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος αρμοδιότητάς τους, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τους συλλόγους -μέλη ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων μεταξύ τους.

 

   ιγ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος, που ανατίθεται σε αυτές, από την Ε.Π.Ο. ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος ή κανονιστικών εν γένει πράξεων, ιδίως η κεντρική εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).»

 

Άρθρο 23

Κατάργηση κεντρικής εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Football League - Τροποποίηση της περ. ζ) και κατάργηση της υποπερ. ββ) περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999

 

   Η περ. ζ' του άρθρου 100 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται και το άρθρο 100 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 100

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου είναι:

 

   (α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους,

 

   (β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτούς,

 

   (γ) ποσοστά από τα χρηματικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων καθορίζει η Ε.Π.Ο., καθώς και από τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων των Π.Α.Ε. στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, το ύψος των οποίων καθορίζουν οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι,

 

   (δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους,

 

   (ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν,

 

   (στ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League1, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από τα έσοδα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 84,

 

   (ζ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 και

 

   (η) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.»

 

Άρθρο 24

Κατάργηση αναφοράς στο πρωτάθλημα Football League - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999

 

   Η παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται και το άρθρο 101 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 101

Όργανα επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

 

   1. Σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο ποδοσφαίρου λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα:

 

   (α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),

 

   (β) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),

 

   (γ) πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 119, και (δ) κάθε άλλο όργανο που καθορίζεται στο καταστατικό τους.

 

   2. Η γενική συνέλευση κάθε επαγγελματικού συνδέσμου αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Π.Α.Ε. -μέλους του συνδέσμου. Οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε., την οποία εκπροσωπούν ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%).

 

   3. Για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Super League 2, το καταστατικό του επαγγελματικού συνδέσμου Super League 2 μπορεί να προβλέπει τη λήψη απόφασης αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2.

 

   4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα όργανα των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη θητεία, τη συμμετοχή των μελών σε αυτά και τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία τους καθορίζονται με το καταστατικό του οικείου συνδέσμου, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.»

 

Άρθρο 25

Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2 - Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999

 

   1. Στο άρθρο 84Α του ν. 2725/1999 (Α' 121) οι παρ. 1, 2, 5 και 6 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 84Α

Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2

 

   1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

 

   (α) Διοργανώτρια Αρχή είναι ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 της παρ. 2 του άρθρου 97.

 

   (β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι:

 

   αα) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής πομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 4173/2013 (Α' 169),

 

   ββ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών,

 

   γγ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με την περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4779/2021 (Α' 27).

 

   (γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα διαδραματίζονται πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κερκίδων.

 

   2. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League 2 εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διορ γανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό η διοργανώτρια Αρχή:

 

   (α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περ. β) της παρ. 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη. Οι παραχω- ρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων.

 

   (β) Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περ. α).

 

   (γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περ. α) και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών - γη- πεδούχους Π.Α.Ε.

 

   3. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. από τη διοργανώτρια Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθλημα.

 

   4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. 1 παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) από το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ. α) της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις καταβολές αυτές.

 

   5. Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση των αδειών της περ. α) της παρ. 2, παρακρατά για την ίδια ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθλημα Super League 2.

 

   6. Οι παρ. 1 έως 5 αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης του πρωταθλήματος Super League 2, που αποδέχονται οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό.

 

   7. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία.

 

   8. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε πρωταθλήματος που διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Η διοργανώτρια Αρχή δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει σύμφωνα με το παρόν για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους.»

 

   2. Με το παρόν άρθρο δεν θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων Π.Α.Ε. που έχουν παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Π.Α.Ε. οι οποίες: α) έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων πριν από την έναρξη του παρόντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999 μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της άδειας, που έχουν παραχωρήσει.

 

Άρθρο 26

Συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999

 

   Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «2. Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο Τ.Α.Α. ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης, με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωματείου, της Α.Α.Ε., του Τ.Α.Α. ή της ομοσπονδίας. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δεσμεύουν το, κατά τους οικείους κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α.

 

   Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League 2 εφαρμόζεται το άρθρο 84Α.»

 

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 87/2020 (Α' 201)

 

Άρθρο 27

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συσταθέντος, δυνάμει του π.δ. 87/2020 (Α' 201), Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).

 

Άρθρο 28

Αντικείμενο

 

   Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η εισαγωγή ρυθμίσεων που κατατείνουν στην επίτευξη ουσιαστικής και παραγωγικής λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. στην πράξη.

 

Άρθρο 29

Εκτελεστικός Διευθυντής - Τροποποίηση του άρθρου 12 του π.δ. 87/2020

 

   Στο άρθρο 12 του π.δ. 87/2020 (Α' 201) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 12

Εκτελεστικός Διευθυντής

 

   1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συστήνεται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διοικητή και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για θητεία τριών (3) ετών.

 

   Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

   α) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ελέγχων του προγράμματος αντιντόπινγκ.

 

   β) Μεριμνά για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με το αντιντόπινγκ.

 

   γ) Μεριμνά για τη μεταφορά των δειγμάτων σε αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια.

 

   δ) Φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.

 

   ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων του αμέσως προηγουμένου έτους.

 

   στ) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Διευθυντή, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

 

   3. Για τον διορισμό στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

 

   α) Να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νομικής ή συναφών με αυτές,

 

   β) να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο των ανωτέρω ειδικοτήτων,

 

   γ) να έχει άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής γλωσσών και πολύ καλή γνώση της άλλης,

 

   δ) να έχει ασκήσει εκτελεστικά καθήκοντα σε Οργανισμό Ελέγχου Ντόπινγκ της περ. νζ) του άρθρου 1 του ν. 4791/2021 (Α' 51), στο αντικείμενο του αντι-ντόπινγκ, επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον σε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ της περ. λα) του ως άνω νόμου.

 

   Σε περίπτωση που ως Εκτελεστικός Διευθυντής επιλεγεί μόνιμος ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), αποσπάται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος της θητείας του λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.»

 

Άρθρο 30

Επιτροπή κατ' Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς - Τροποποίηση της παρ. 2 και του άρθρου 14 του π.δ. 87/2020

 

   Στο άρθρο 14 του π.δ. 87/2020 (Α' 201) στην παρ. 2 οι λέξεις «τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες», μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 14

Επιτροπή κατ' Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς

 

   1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται η Επιτροπή κατ'εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα για κατ' εξαίρεση Χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου για Θεραπευτικούς Σκοπούς του WADA.

 

   2. Η Επιτροπή κατ' εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) αποτελείται από πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες, ιατρούς κατά προτίμηση, με εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και καλή γνώση της κλινικής ιατρικής, αθλητιατρικής και ιατρικής της άσκησης. Σε περιπτώσεις που αφορούν αθλητές με αναπηρίες, τουλάχιστον ένα (1) μέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει γενική εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία αθλητών με αναπηρίες ή να έχει ειδική εμπειρία σε σχέση με την ιδιαίτερη αναπηρία του αθλητή. Η Επιτροπή κατ' Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς μπορεί να αναζητήσει τη συνδρομή άλλων ιατρών ή επιστημόνων και άλλων ειδικοτήτων, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο.

 

   3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να εξετάζει αιτήματα των αθλητών σχετικά με τη χρήση ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του WADA, για θεραπευτικούς σκοπούς. Όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον E.O.KA.N., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατ' εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) ορίζει τρία (3) μέλη, στα οποία δύναται να περιλαμβάνεται και ο ίδιος, προκειμένου να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α' 51). Αν το αίτημα αφορά σκεύασμα που δεν εμπίπτει στις παραπάνω ειδικότητες των ιατρών της επιτροπής, αυτή δύναται να απευθύνεται σε επιστημονικές εταιρείες ή ιατρούς αντίστοιχης με το σκεύασμα ειδικότητας ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν.»

 

Άρθρο 31

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του π.δ. 87/2020

 

   Στο άρθρο 15 του π.δ. 87/2020 (Α' 201) στην παρ. 2 η λέξη «τετραετής» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριετής» και μετά από τις λέξεις «τη λήξη της» προστίθενται οι λέξεις «και δύναται να ανανεωθεί άπαξ», στην παρ. 3 οι λέξεις «στο άρθρο 11 του ν. 4373/2016 (Α' 49)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 10 του ν. 4791/2021 (Α' 51)», στην παρ. 4 οι λέξεις «των άρθρων 9 του ν. 4373/2016 (Α' 49)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 8 του ν. 4791/2021» και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 15

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή

 

   1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:

 

   α) από έναν (1) νομικό με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Πρόεδρο,

 

   β) δύο (2) νομικούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Αντιπροέδρους,

 

   γ) τρεις (3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών,

 

   δ) τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία είναι ή διατέλεσαν στο παρελθόν αθλητές ή μέλη διοίκησης αθλητικού φορέα.

 

   2. Η θητεία των μελών της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τριετής, παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον διορισμό νέας Επιτροπής, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

 

   3. Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιβολή σε πρώτο βαθμό των πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4791/2021 (Α' 51), στα πρόσωπα που τους έχει αποδοθεί τέλεση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

 

   4. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 4791/2021 και 8 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων.»

 

Άρθρο 32

Θέσεις προσωπικού Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ - Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020

 

   Στο άρθρο 18 του π.δ. 87/2020 (Α' 201) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 18

Θέσεις προσωπικού

 

   1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ανέρχονται συνολικά σε τριάντα (30) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

   α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): θέσεις είκοσι (20)

 

   αα) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις οκτώ (8)

 

   ββ) Κλάδος Νομικών, θέσεις δύο (2)

 

   γγ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις δύο (2)

 

   δδ) Κλάδος Διεθνών Σπουδών, θέση μία (1)

 

   εε) Κλάδος Μεταφραστών, θέση μία (1)

 

   στστ) Κλάδος Φυσικής Αγωγής, θέσεις δύο (2)

 

   ζζ) Κλάδος Χημικών/Βιοχημικών, θέσεις δύο (2)

 

   ηη) Κλάδος Φαρμακοποιών, θέση μία (1)

 

   θθ) Κλάδος Βιολόγων, θέση μία (1)

 

   β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

 

   αα) Κλάδος Ιατρικών Εργαστηρίων, θέση μία (1)

 

   ββ) Κλάδος Φυσικοθεραπευτών, θέση μία (1)

 

   γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

 

   αα) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4)

 

   ββ) Κλάδος οδηγών, θέση μία (1)

 

   δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (YE) - Κλάδος επιμελητών, θέσεις τρεις (3).

 

   2. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αντίστοιχες θέσεις εποπτευόμενων φορέων του δημόσιου τομέα ή από τη σχετική προκήρυξη. Αποκλείονται όσοι έχουν διαπράξει παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.

 

   3. Με εξαίρεση τον Διοικητή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως ισχύει, ως προς το μισθολογικό τους καθεστώς.

 

   4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των λοιπών εποπτευόμενων υπ' αυτών φορέων, καθώς και του κεντρικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α' 224). Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου.»

 

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 33

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των προπονητών αθλημάτων και η άρση των αμφισβητήσεων, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προπονητικού επαγγέλματος στον αθλητισμό.

 

Άρθρο 34

Αντικείμενο

 

   Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η ρύθμιση με ενιαίο τρόπο ζητημάτων, που άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου πλαισίου αναγγελίας των προπονητών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η ενεργοποίηση του Μητρώου Προπονητών, η ίδρυση Εθνικής Σχολής Προπονητών και η θεσμοθέτηση τριών (3) επιπέδων προπονητικής, Α, Β' και Γ.

 

Άρθρο 35

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες - Τροποποίηση των παρ. 3Α,7 και 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 3Α, τροποποιούνται οι παρ. 7 και 9, σε όλες τις παραγράφους ο όρος «ΑμεΑ» αντικαθίσταται με τις λέξεις «ατόμων με αναπηρία» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 29

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία

 

   1. Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

 

   2. Γ ια την ανάπτυξη του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος και, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

   3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο ατόμων με αναπηρία, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από δέκα (10). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).

 

   3Α. Ειδικά για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων) απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων τριών (3) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5). Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από οκτώ (8).

 

   4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία, πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες», με εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που προβλέπεται στην παρ. 3Α. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα (1) μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.

 

   Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμα- ξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.). Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος.

 

   5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ατόμων με αναπηρία. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

   6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με αναπηρία που είναι εν ενεργεία αθλητές:

 

   α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους,

 

   β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.

Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία εκπίπτουν από μέλη της διοίκησής της από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.

 

   7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με αναπηρία επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 31. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με αναπηρία απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Αθλητές ή αθλήτριες με αναπηρία, που κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες, επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή του άρθρου 31Β.

 

   8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ατόμων με αναπηρία ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία.

 

   9. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

 

   α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

 

   β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

 

   γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό του.

 

   δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία ή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

   ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

   Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ταμία αυτής, καθώς και τρία (3) μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή.

 

   Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

 

   α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη Χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

 

   β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό ατόμων με αναπηρία.

 

   γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.

 

   δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ατόμων με αναπηρία, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

   ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

 

   στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της «Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία» και της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, καθώς και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.

 

   ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία.

 

   Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.

 

   Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου Υπουργείου, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

   10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

   11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπι- ακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

   12. Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ολομέλεια της διοίκησης και στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας, όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, της Ομοσπονδίας Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες.»

 

Άρθρο 36

Προπονητής - Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999

 

   Το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 31

Προπονητής - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   «1. α) Κατά την έννοια του παρόντος νόμου προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.

 

   β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον επαγγελματία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

 

   2.α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

   αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α' 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 5 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συ- νοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,

 

   αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

 

   αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,

 

   αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,

 

   αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

 

   αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών,

 

   αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι, και

 

   αη) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.

 

   β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α' 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης.

 

   3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση ή την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

   Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:

 

   α) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό και οι οποίοι ορίζονται μετά από πρόταση του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού αντίστοιχα,

 

   β) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., και

 

   γ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

   4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.

 

   Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ.

 

   β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.

 

   5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγ- γράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

 

   6. Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3.

 

   7. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο. Αν ο ίδιος αθλητής, ή περισσότεροι του ενός αθλητές, ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 12 για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Η παρ. 2α) του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εφαρμόζεται αναλόγως και στους προπονητές.

 

   Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του παρόντος επιμερίζεται μεταξύ τους κατ' ίσα μέρη.

 

   Αν στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

 

   8. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ' εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή σε: α) άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) ακαδημίες, ή γ) ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Κατ' εξαίρεση, εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή.

 

   9. Πέραν της αδειοδότησης από τη Γ.Γ.Α. η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο εργάζεται.

 

   10. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από ομοσπονδία ή σωματείο απαιτούνται: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α., β) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής, τα οποία παρέχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, και γ) υποβολή δήλωσης με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α., στην οικεία Δ.Ο.Υ., στην ομοσπονδία και στον Σύνδεσμο Προπονητών ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του, είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της Διεθνούς Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

   11. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ' οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από αυτόν. Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο εκπαιδευτών.

 

   Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο παραπάνω μητρώο εκπαιδευτών με σύμβαση απασχόλησης άνευ ανταλλάγματος.

 

   12. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το ύψος του παραβόλου, που κατατίθεται ως δικαιολογητικό για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή.

 

   β) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την έναρξη και τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου προπονητών της περ. β) της παρ. 1.

 

   γ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ισοτιμιών της παρ. 3, καθώς και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων γνωμοδοτεί.

 

   δ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το ποσοστό προσαύξησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, καθώς και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης της παρ. 7.

 

   ε) Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση αυτήν καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 

Άρθρο 37

Επίπεδα προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 2725/1999

 

   Στον ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθεται άρθρο 31Α ως εξής:

 

«Άρθρο 31Α

Επίπεδα προπονητών - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α; Β' και Γ' επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής:

 

   Α. Προπονητές αθλήματος Α' επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

 

   α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

 

   β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β' επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS),

 

   γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α' επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

 

   δ) πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α' επιπέδου.

 

   Β. Προπονητές αθλήματος Β' επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

 

   α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., με δευτερεύουσα ή άλλη ειδικότητα,

 

   β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ' επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.ΤΤ.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία.

 

   δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β' επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.

 

   Γ. Προπονητές αθλήματος Γ' επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

 

   α) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ' επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

 

   β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α' 254) με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α' 193), που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.

 

   2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

 

   α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α' επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β' και Γ' επιπέδου.

 

   β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β' επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α' επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ' επιπέδου.

 

   γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ' επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β' επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.

 

   3. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών αναλόγως του επιπέδου τους καθορίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τη Σύμβαση Προπονητικής UEFA - Ε.Π.Ο., καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου.

 

   4. Οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής εντάσσονται στην κατηγορία που αποφασίζει η Επιτροπή Ισοτιμιών της παρ. 3 του άρθρου 31.

 

   5. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Άρθρο 38

Εθνική Σχολή Προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 2725/1999

 

   Στον ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθενται άρθρο 31Β ως εξής:

 

«Άρθρο 31Β

Εθνική Σχολή Προπονητών - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ιδρύεται σχολή με την επωνυμία «Εθνική Σχολή Προπονητών» (Ε.Σ.Π.), αρμόδια για την εκπαίδευση των προπονητών κάθε επιπέδου, για όλα τα αθλήματα και τους κλάδους άθλησης.

 

   2. Η Ε.Σ.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

   α. εισηγείται την ίδρυση επιμέρους σχολών προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης στο

αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) όργανο της Γ.Γ.Α.,

 

   β. συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο και τη λειτουργία των επιμέρους σχολών προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης,

 

   γ. καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα εκπαίδευσης των προπονητών,

 

   δ. εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της προκήρυξης συμμετοχής στις επιμέρους σχολές προπονητών,

 

   ε. επιλέγει το διδακτικό προσωπικό που εκπαιδεύει και εξετάζει τους προπονητές. Γ ια την εκπαίδευση σε θέματα αντιντόπινγκ επιλέγονται εκπαιδευτές πιστοποιημένοι από τον εθνικό φορέα αντιντόπινγκ.

 

   3. Η Ε.Σ.Π. αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γ.Γ.Α., τρία (3) τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α. και τρία (3) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), που προτείνονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία (3) τακτικά μέλη που προέρχονται από τη Γ.Γ.Α. διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό.

 

   4.α) Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3 οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα απαιτούμενα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γ.Γ.Α. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2.

 

   β) Κατά παρέκκλιση της παρ. 9 του άρθρου 31, για το άθλημα του ποδοσφαίρου, στο οποίο προβλέπονται διαβαθμίσεις στα διπλώματα προπονητικής, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (Union of European Football Associations, UEFA) και λειτουργούν σχολές προπονητών, σύμφωνα με την περ. α) από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση ή κύριο άθλημα το ποδόσφαιρο, με τη λήψη του πτυχίου τους ή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους, αντιστοίχως, αποκτούν αυτοδικαίως ισοτιμία και αντιστοιχία ή επαγγελματική ισοδυναμία με το δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου επιπέδου UEFA B που χορηγεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και αποκτούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διαπιστωτική πράξη από την ίδια. Η μετάβαση στο επίπεδο διπλώματος UEFA A πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις σχολές προπονητικής της Ε.Π.Ο. με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στα καταβλητέα δίδακτρα.

 

   5.α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα θέματα λειτουργίας της Ε.Σ.Π., η υπηρεσιακή μονάδα της Γ.Γ.Α. που είναι αρμόδια για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου της, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Σ.Π., καταρτίζεται ενιαίος κανονισμός σχολών προπονητών και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των επιμέρους ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών, οι αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης αυτών, το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά επίπεδο σπουδών, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων σε επιμέρους σχολή προπονητών, ο κανονισμός εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

   Στην απόφαση αυτήν καθορίζονται επίσης:

 

   α) το ποσό των διδάκτρων, που καταβάλλεται ανταποδοτικά από κάθε εκπαιδευόμενο,

 

   β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, και

 

   γ) οι ώρες συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων κάθε επιμέρους σχολής, οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.

 

   β) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Ε.Σ.Π. και των μελών του διδακτικού προσωπικού των επιμέρους ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών προπονητών, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.»

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 39

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο του αθλητισμού.

 

Άρθρο 40

Αντικείμενο

 

   Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών και δυσαρμονιών ή προβλήματα διοικητικής φύσεως, στο πεδίο του αθλητισμού.

 

Άρθρο 41

Ειδική αθλητική αναγνώριση - Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999

 

   Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α' 121) μετά τη λέξη «αναγνώριση» προστίθενται οι λέξεις «και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148).»

 

Άρθρο 42

Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητών - Μεταγραφές ερασιτεχνών αθλητών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999 (Α' 121) στην παρ. 2 προστίθενται τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια, προστίθεται παρ. 3Α, τροποποιείται η παρ. 7 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 33

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών

 

   1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία.

 

   2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος νόμου. Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

 

   Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίζονται σε σωματεία που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, ανδρών και γυναικών, δύνανται να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο κατατίθεται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Ο αθλητής ή η αθλήτρια υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος καταβάλλοντας την εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α' 83). Η ασφάλιση πραγματοποιείται για είκοσι πέντε (25) ημέρες τον μήνα, για όλη την αγωνιστική περίοδο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ασφάλισης ο αθλητής δεν καλύπτεται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη ασφάλιση, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτήν ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον αντισυμβαλλόμενό του κατά την ισχύουσα αναλογία. Η εξαίρεση από τις εισφορές για παροχές σε είδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 89, ισχύει και για τους αθλητές και τις αθλήτριες του τέταρτου εδαφίου.

 

   3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή δύο (2) μεταγρα- φικών περιόδων κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπο- ρεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογού- ντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων. Οι ανωτέρω Κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους.

 

   3Α. Κάθε ηλικιακό όριο, που προβλέπεται από κανονισμό αθλητικής ομοσπονδίας για την έκδοση δελτίου αθλητή είναι ανίσχυρο. Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ως προς τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας αποζημίωσης κατάρτισης, τις προϋποθέσεις καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του κανονισμού μεταγραφών της οικείας ομοσπονδίας. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, αν πρόκειται για ερασιτέχνη αθλητή ή αθλήτρια τμήματος ή ομάδας υποδομής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.).

 

   4. Επιτρέπεται σε αθλητή ατομικού ή ομαδικού αθλήματος να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και με μέριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν δεν συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

 

   5. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική ομάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών.

 

   6. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

 

   7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α' 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα:

 

   α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,

 

   β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε.,

 

   γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α' 80) αντίστοιχα και

 

   δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

 

   8. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

   9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

 

   Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

 

   Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

 

   Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.

 

   Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.

 

   10. Αθλητής ερασιτεχνικού σωματείου που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναμη του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του.»

 

Άρθρο 43

Συνοδός αθλητή αλπικού σκι με προβλήματα όρασης - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

 

   Στην παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), περί των παροχών σε διακρινόμενους αθλητές, προστίθενται οι συνοδοί αθλητές αλπικού σκι με προβλήματα όρασης και η παρ. 20 διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στους συνοδούς - αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ατόμων με αναπηρία: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia), αλπικό σκι και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης, στους αθλητές - συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια και στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του αλπικού σκι με προβλήματα όρασης.»

 

Άρθρο 44

Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Προσθήκη άρθρου 52Β στον ν. 2725/1999

 

   Στον ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθεται άρθρο 52Β ως εξής:

 

«Άρθρο 52Β

 

   Επιτόπιος έλεγχος αθλητικών φορέων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους των αθλητικών φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ιδίως για τη διαπίστωση:

 

   α) της ακρίβειας των καταχωρίσεων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α' 49) και στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148),

 

   β) της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34, και

 

   γ) της τήρησης, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27.

 

   2. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος υπηρετεί στο τμήμα που έχει την αρμοδιότητα τήρησης των μητρώων ή, αναλόγως, την αρμοδιότητα εποπτείας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος ανήκει στον κλάδο ή την ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής του κλιμακίου ελέγχου. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, δύναται να συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου υπάλληλοι άλλων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Α.

 

   3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε προγραμματισμένους και έκτακτους. Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγμα των ελεγχόμενων φορέων, σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της. Οι έκτακτοι έλεγχοι δι- ενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, για τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού έχει αποφανθεί, ότι χρήζουν διερεύνησης. Καταγγελίες που έχουν τεθεί στο αρχείο εξετάζονται μετά από εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

   4. Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία συνοδευόμενη από τον φάκελο τεκμηρίωσης του ελέγχου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης, ο οποίος κοινοποιεί αντίγραφό της στον ελεγχόμενο αθλητικό φορέα. Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της.

 

   5. Αν από τον διεξαχθέντα έλεγχο προκύπτει η υποβολή ψευδών ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά μητρώα της περ. α) της παρ. 1, ο ελεγχθείς αθλητικός φορέας διαγράφεται από το οικείο μητρώο, με απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133), οργάνου της Γ.Γ.Α. Αν προκύπτει η παραβίαση των άρθρων που παρατίθενται στην περ. β) ή των όρων των προκηρύξεων ή των κανονισμών της περ. γ) της παρ. 1, ανάλογα με το είδος της παράβασης επέρχονται, κατά περίπτωση, οι από τα άρθρα αυτά προβλεπόμενες έννομες συνέπειες και συγκεκριμένα είτε εκκινεί η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα της παρ. 9 του άρθρου 3, είτε ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 3 του άρθρου 8, του άρθρου 27 και της παρ. 2 του άρθρου 28 είτε ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια του άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές.

 

   6. Οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

 

   7. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

 

   8. Για τους ελέγχους του παρόντος καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

 

Άρθρο 45

Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α' της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό

 

   1. Σε εκτέλεση του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161), ο Δήμος Αθηναίων δύναται να παραχωρήσει υπό όρους τη χρήση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α' της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό, καθώς και τις προβλεπόμενες στην Περιοχή Ανάπλασης Ι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)» (εφεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ' αρ. 227/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στην παρ. 2 σύμβασης. Οι μοναδικοί λόγοι λήξης της παραχώρησης προ των ενενήντα εννέα (99) ετών είναι εάν το σωματείο διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιονδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται τον χρόνο εκείνο, επανέρχονται στον Δήμο Αθηναίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

   2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του σωματείου δύναται, να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

   3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α' της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ της παρ. 1, μπορούν να εκχωρηθούν από το σωματείο στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε.) του για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρας της ομάδας της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

 

   4. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται να επιτρέπεται σε αυτήν να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τομέα Ανάπλασης Α' της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών.

 

   5. Η περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ως άνω από 29.4.2013 π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «δ) Ο Δήμος Αθηναίων έχει την ευθύνη να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης ή εκμίσθωσης του χώρου και την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ. Η έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας θα γίνει με επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ δεν υπάγεται ως προς τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του στις διατάξεις του ν. 423/1976 (Α' 223).

 

   Ειδικά για την περίπτωση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, κατ' εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, η δημοπράτηση του έργου μπορεί να διενεργηθεί πριν τη συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης. Οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οικοδομικές εργασίες εκτελούνται μόνον επί των τμημάτων του Τομέα Ανάπλασης Α' της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ επί των οποίων υφίσταται εκάστοτε κυριότητα του Δήμου Αθηναίων».

 

   6. Τα έσοδα από κάθε μορφής εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου ποδοσφαίρου κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως. Τα ως άνω ποσοστά ανταποκρίνονται στην αξία συνεισφοράς των μερών του προγράμματος διπλής ανάπλασης στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη αξία που φέρουν οι Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ.

 

Άρθρο 46

Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 55 του ν. 4603/2019

 

   Στο άρθρο 55 του ν. 4603/2019 (Α' 48) προστίθεται παρ. 2α και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 55

Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων

 

   1. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστά- μενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόμενης ομοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναστέλλεται η οικονομική επιχορήγηση της ενδιαφερόμενης αθλητικής ομοσπονδίας, μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

   2. Υπάλληλοι, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών ενώσεων ή και ομοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση μεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας (ένωση ή Ομοσπονδία υποδοχής), με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και με την προγενέστερη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης με την ένωση ή ομοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το μισθολογικό του κλιμάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών. Η ένωση ή ομοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη μεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος.

 

   2α. Υπάλληλοι, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταφέρονται σε κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις της αθλητικής ομοσπονδίας που αναλαμβάνει την καλλιέργεια του αθλήματος και των κλάδων άθλησης ή σε άλλη αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, που έχει υποβάλει τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης του διοικητικού προσωπικού της παρ. 1, από την οποία προκύπτουν κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες υφίσταται ανάγκη κάλυψης, ύστερα από αίτησή τους προς την ομοσπονδία υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

   Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς.

 

   Στην απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποδοχής για τη διαπίστωση της μεταφοράς του υπαλλήλου: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης με την ομοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το μισθολογικό του κλιμάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της ομοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών.

Η ομοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της για τη διαπίστωση μεταφοράς σε αυτήν του υπαλλήλου, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής.

 

   Αν η ομοσπονδία προέλευσης ανακτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, οι υπάλληλοι δύνανται να επανέλθουν στην ομοσπονδία σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1.

 

   3. Εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες με ειδική αθλητική αναγνώριση, οι οποίες αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση μεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων μπορούν να προσλαμβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να παραταθούν μία (1) μόνο φορά, για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας, με την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάμενων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.»

 

Άρθρο 47

Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Υποχρεωτική καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

   1. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) τηρείται η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία καταγράφονται όλες οι δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της Χώρας που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α' 121) και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148).

 

   2. Η καταγραφή της κάθε αθλητικής εγκατάστασης με τα ειδικότερα στοιχεία της γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του κυρίου της, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα.

 

   3. Η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» αποτελεί ηλεκτρονική εφαρμογή ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, η οποία συνιστά για τους τρίτους πηγή πληροφόρησης ως προς τα στοιχεία των καταγραφομένων αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

   4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» και να καταχωρούν σε αυτήν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης.

 

   5. Η εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και η καταχώριση σε αυτή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την ένταξη έργων των Ο.Τ.Α. που αφορούν στις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ λοιπών υπουργείων και φορέων, καθώς και για την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και για την παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

 

   6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία για την καταγραφή κάθε αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2.

 

Άρθρο 48

Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

 

   Για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014  (Α' 92), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εγκρίνει τη βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας ομοσπονδίας για τον ως άνω χαρακτηρισμό, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο που εκδίδει την προς έγκριση βεβαίωση φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α' 121) και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148).

 

Άρθρο 49

Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Κ.Α. - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 1646/1986

 

   Στο άρθρο 15 του ν. 1646/1986 (Α' 138) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 15

 

   1. Το Ο.Α.Κ.Α. έχει διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια.

 

   2. Οι αποφάσεις της διοίκησής του υπόκεινται σε έλεγχο για τη νομιμότητά τους που ασκείται από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. Ο έλεγχος των δαπανών, των εσόδων και γενικά της διαχείρισης της περιουσίας του ασκείται για κάθε οικονομικό έτος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 

   3. Μετά από την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) προς έλεγχο νομιμότητας στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης διαπιστωθεί, ότι πρέπει να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί, η απόφαση αναπέμπεται στο Δ.Σ., προκειμένου να συμμορφωθεί με την προτεινόμενη τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση. Αν το Δ.Σ. δεν συμμορφωθεί, η απόφασή του δεν δύναται να εκτελεστεί.»

 

Άρθρο 50

Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Φ. - Τροποποίηση της περ. γ' του άρθρου 40 του ν. 1828/1989

 

   Στην υποπερ. 2 της περ. γ' του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α' 2) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «γ) 1. Το Σ.Ε.Φ. έχει διοικητική περιουσιακή αυτοτέλεια.

 

   2. Οι αποφάσεις της διοίκησης του Σ.Ε.Φ. υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. Μετά από την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) προς έλεγχο νομιμότητας στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας απόφασης διαπιστωθεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί, η απόφαση αναπέμπεται στο Δ.Σ. προκειμένου να συμμορφωθεί με την προτεινόμενη τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση. Αν το Δ.Σ. δεν συμμορφωθεί, η απόφασή του δεν δύναται να εκτελεστεί.

 

   3. Πόροι του Σ.Ε.Φ. είναι: α) ετήσια τακτική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., β) έσοδα από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των εγκαταστάσεών του, καθώς και έσοδα που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις στους χώρους του και γ) ειδικές έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Τυχόν πλεόνασμα του ετήσιου απολογισμού του Σ.Ε.Φ. λογίζεται έσοδο της εποπτεύουσας αρχής και αποδίδεται σε αυτήν μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.

 

   4. Για τη χορήγηση δανείων στο Σ.Ε.Φ. απαιτείται έγκριση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού.»

 

Άρθρο 51

Έφεδροι εξ εφέδρων και κατ' απονομή - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 6 και 8, προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010

 

   Στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010 (Α' 167) προστίθενται στον τίτλο οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ. 6 και 8, προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο 39 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 39

Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ' Απονομή - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των Αρχηγών των ΓΕ, απονέμεται ιδιότητα και βαθμός Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού σε πρόσωπα ειδικής μόρφωσης ή επαγγελματικής εξειδίκευσης ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των ΕΔ. Ο απονεμόμενος βαθμός καθορίζεται με πρόταση των ΓΕ και δεν μπορεί να είναι ανώτερος του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.

 

   Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΣΑΓΕ και πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δύναται να απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου Αξιωματικού και βαθμός Ταξιάρχου ή Υποστρατήγου επί τιμή σε πρόσωπα υψηλού κύρους, Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, σε αναγνώριση υπηρεσιών τους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

 

   2. Τα πρόσωπα αυτά καλούνται είτε ονομαστικώς είτε κατόπιν επιλογής τους, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται με μέριμνα των ΓΕ, αποκτούν μετά την απονομή του βαθμού τη στρατιωτική ιδιότητα και υπηρετούν, εφόσον το επιθυμούν στις τάξεις των ΕΔ ως Αξιωματικοί ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ή ΚΣ, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας για την απόληψη ανώτατης σύνταξης.

 

   3. Οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

 

   α. Αποκτούν ειδικότητα συναφή με το επαγγελματικό τους αντικείμενο αναλόγως του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, η οποία επιλέγεται από το σύνολο των υφισταμένων ειδικοτήτων Αξιωματικών κάθε Προέλευσης του Κλάδου, εντασσόμενοι σε ιδιαίτερη επετηρίδα αναλόγως της ειδικότητάς τους.

 

   β. Έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, τοποθετούνται δε και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ.

 

   γ. Φέρουν στολή και διακριτικά που έχουν καθοριστεί από τον οικείο κανονισμό στολών για τους μονίμους συναδέλφους τους.

 

   δ. Εφόσον ασκούν πράγματι τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μέχρι τον καταληκτικό βαθμό της ειδικότητας που τους έχει απονεμηθεί.

 

   ε. Εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα αναλόγως της ειδικότητας και του αντικειμένου τους.

 

   4. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

 

   α. Έχουν δικαίωμα να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν με αίτηση τους που κρίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου των ΕΔ ή, αν υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ, του ΣΠΑΚΣ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου Σώματος. Για την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης λαμβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά ατομικά έγγραφα των κρινόμενων που αφορούν το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.

 

   β. Εφόσον μονιμοποιηθούν εξομοιώνονται πλήρως με τους μονίμους Αξιωματικούς της ειδικότητας τους στον Κλάδο στον οποίο υπηρετούν, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, βαρύνονται δε με υποχρέωση ελάχιστου χρόνου παραμονής στο στράτευμα, η οποία ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και ο υπολογισμός της άρχεται από την ημερομηνία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση, που φοιτήσουν σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με έξοδα του Δημοσίου, η υποχρέωση επιπλέον παραμονής στο στράτευμα για τον λόγο αυτόν καθορίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Αξιωματικούς.

 

   γ. Κατόπιν μονιμοποίησής τους διατηρούν τον βαθμό τους, ενώ για θέματα βαθμολογικών προαγωγών και ηθικών αμοιβών ο χρόνος που διήνυσαν στον βαθμό προ της μονιμοποίησης λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός χρόνος υπηρεσίας στον βαθμό ως μονίμου Αξιωματικού. Οι μονιμοποιούμενοι εντάσσονται στην επετηρίδα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν και της αντίστοιχης ειδικότητας και καταλαμβάνουν θέση μετά τον νεότερο ομοιόβαθμό τους Αξιωματικό του έτους στο οποίο τους απενεμήθη ο βαθμός του Εφέδρου Αξιωματικού. Εφόσον πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στον παρόντα νόμο περί προαγωγών και το κατά κλάδο αρμόδιο ΣΠΑ καταρτίζει πίνακες οφειλομένων τακτικών κρίσεων, προάγοντας τους αναδρομικά και υπολογίζοντας αντιστοίχως τον χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό που φέρουν από τον χρόνο της αναδρομικής προαγωγής.

 

   5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το σύνολο των υπηρετούντων Εφέδρων εξ Εφέδρων Αξιωματικών, που ανακλήθηκαν στην ενέργεια, σύμφωνα με τον α.ν. 833/1937 (Α' 351) και υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ, πλην των ολυμπιονικών, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των παρακάτω παραγράφων.

 

   6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, που:

 

   α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,

 

   β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α' 302) και

 

   γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό άθλημα. Πριν από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την κατάκτηση από τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία.

 

   Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί: α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, β. εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών, γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής,

 

   δ. έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,

 

   ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,

 

   στ. προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία.

 

   ζ. έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α.

 

   [7. Έχει καταργηθεί]

 

   8. Η παρ. 6 εφαρμόζεται:

 

   α. Για τους αθλητές στους οποίους απονέμεται βαθμός Αξιωματικού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 ή έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους ως Αξιωματικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων.

 

   β. Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του Μονίμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. Μετά την απονομή του βαθμού Αξιωματικού:

 

   (αα) Διατηρούν την ιδιότητα του μόνιμου στρατιωτικού.

 

   (ββ) Η υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα υπολογίζεται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον νόμο περί καταστάσεως Υπαξιωματικών του Κλάδου τους.

 

   9. Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωματικοί με καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν δικαίωμα να ασκούν επ' αμοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα, που προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό σύνολο, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.

 

   10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορούν να μετατάσσονται Έφεδροι Αξιωματικοί της παραγράφου 6 σε Όπλο, Σώμα ή ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικού του ίδιου βαθμού. Οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Με απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη Αξιωματικών, σύμφωνα με το εδάφιο α, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

   11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 6.»

 

Άρθρο 52

Διοργάνωση «3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 2021»

 

   Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (Hellenic Organization for Company Sport & Health - HOCSH) δύναται να διοργανώνει και να διεξαγάγει αγώνες για την αθλητική διοργάνωση με την ονομασία «3οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού 2021», χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις περί την αδειοδότηση αυτών. Οι διοργανωτές των αγώνων υποχρεούνται στην εκπόνηση υγειονομικού πρωτοκόλλου των Αγώνων, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η οποία συνεργάζεται προς τούτο με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

 

Άρθρο 53

Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020

 

   Στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 (Α' 181) αντικαθίστανται οι παρ. 1, 2 και 10 οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

 

«Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

 

   1. Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α' 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

   2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

 

   10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει και για αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»

 

Άρθρο 54

Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020

 

   Στο άρθρο 75 του ν. 4735/2020 (Α' 197) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 75

Έναρξη ισχύος

 

   1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

   2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την 1η.9.2021.»

 

Άρθρο 55

Έναρξη ισχύος των τροποποιούμενων άρθρων του ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 140 του ν. 2725/1999 (Α' 121) το πρώτο εδάφιο αριθμείται ως παρ. 1, προστίθενται παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 140

Έναρξη ισχύος

 

   1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

 

   2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 αρχίζει την 1η.9.2021.

 

   3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).

 

   4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς τη συμμετοχή εκπροσώπου των εν ενεργεία προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, που καλλιεργεί άθλημα, για το οποίο δεν έχει συσταθεί σύνδεσμος προπονητών αρχίζει από την 1η.1.2022.

 

   5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

 

   6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την 1η.1.2022.»

 

Άρθρο 56

Β' ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1 - Προσθήκη άρθρου 108Β στον ν. 2725/1999

 

   Στον ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθεται άρθρο 108Β ως εξής:

 

«Άρθρο 108 Β

B' ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1

 

   1. Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) που είναι μέλος του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 1 του άρθρου 97 (Super League 1), δύναται να συγκροτεί και να διατηρεί μία (1) δεύτερη ομάδα (Β' ομάδα), η οποία χρησιμοποιεί υποχρεωτικά, ως σήμα της και ως διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισής της, το έμβλημα και τα διακριτικά γνωρίσματα της οικείας Π.Α.Ε. Το δικαίωμα και οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής της Β' ομάδας σε διοργάνωση κατώτερης επαγγελματικής ή εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου καθορίζονται από τους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

 

   2. Αν η Β' ομάδα της παρ. 1 μετέχει σε πρωτάθλημα που διοργανώνεται από επαγγελματικό σύνδεσμο, η οικεία Π.Α.Ε. αποτελεί μέλος και του συνδέσμου αυτού έχοντας πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με το καταστατικό του τελευταίου, τους οικείους κανονισμούς του άρθρου 101Δ και τις προκηρύξεις της διοργάνωσης.

 

   3. Απαγορεύεται να αγωνίζονται στην ίδια επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου η κύρια και η Β' ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1. Απαγορεύεται η Β' ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 1, ακόμη και αν, βάσει των οικείων προκηρύξεων και κανονισμών, αποκτήσει το δικαίωμα προβιβασμού στην κατηγορία αυτήν. Εάν η κύρια ομάδα μίας Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1, η οποία διατηρεί Β' ομάδα, υποβιβαστεί από τη Super League 1 σε κατώτερη κατηγορία, η κύρια ομάδα και η Β' ομάδα της ίδιας Π.Α.Ε. δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται στην ίδια εθνική κατηγορία.

 

   4. Εάν η Β' ομάδα απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία δεν εφαρμόζεται το άρθρο 111. Στην περίπτωση αυτήν η Β' ομάδα μπορεί να αγωνίζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., ακόμη και με συμμετοχή επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της οικείας Π.Α.Ε. δεν υπεισέρχεται στις σχέσεις της Β' ομάδας.

 

   5. Σε Β' ομάδα της παρ. 1 μπορούν να αγωνίζονται και ποδοσφαιριστές της κύριας ομάδας της ίδιας Π.Α.Ε. και αντιστρόφως, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

 

   6. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 69 και της παρ. 2 του άρθρου 77Α, στις περιπτώσεις Π.Α.Ε. μελών της Super League 1 που διατηρούν Β' ομάδες, ως «οικείος επαγγελματικός σύνδεσμος» νοείται η Super League 1.

 

   7. Αν η Β' ομάδα πρόκειται να λάβει μέρος σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, προσκομίζεται στην αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α που χορηγήθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην οικεία Π.Α.Ε. Γ ια τη συμμετοχή Β' ομάδας στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2») κατατίθεται χωριστή εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78.

 

   8. Τα ραδιοτηλεοπτικά και λοιπά δικαιώματα του άρθρου 84 που συνδέονται με αγώνες της Β' ομάδας είναι ανεξάρτητα και αυτοτελή από τα αντίστοιχα δικαιώματα της κύριας ομάδας της ίδιας Π.Α.Ε. Αν τα δικαιώματα αυτά, τόσο της κύριας, όσο και της Β' ομάδας, παραχωρούνται στο ίδιο πρόσωπο, για τις ανάγκες απόδοσης των ποσοστών της παρ. 8 του άρθρου 84 και του άρθρου 100, προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην οικεία σύμβαση τα ειδικότερα ποσά που αφορούν στην κύρια και στη Β' ομάδα της Π.Α.Ε.

 

   9. Αν η Β' ομάδα της παρ. 1 συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2, ως προς τα δικαιώματα που αφορούν στη Β' ομάδα, εφαρμόζεται το άρθρο 84Α.

 

Άρθρο 57

Ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή Π.Α.Ε. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022

 

   1. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999 (Α' 121), για τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο απαιτούμενο για την κατηγορία αυτήν όριο. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί έως την 23η.7.2021 κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του ν. 2725/1999 και των άρθρων 23 και επ. του ν. 4548/2018 (Α' 104). Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999.

 

   2. Ως προς τις Π.Α.Ε. που πρόκειται να συμμετέχουν στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 ισχύουν κατ' εξαίρεση τα εξής:

 

   α) Η σύσταση Π.Α.Ε. λόγω προβιβασμού από την ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, εποπτεύονται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

   β) Γ ια την απόκτηση μετοχών Π.Α.Ε. είτε κατά τη σύστασή της είτε κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, εκτός από όσα προβλέπονται στα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999, ο αποκτών, κατά τον χρόνο της αρχικής κάλυψης ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσκομίζει και δήλωση περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309).»

 

   3. Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και τις Π.Α.Ε. που πρόκειται να λάβουν μέρος ή συμμετέχουν στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 συνεπάγεται αντιστοίχως την απαγόρευση συμμετοχής ή την αποβολή της Π.Α.Ε. από το πρωτάθλημα, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού προς το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους τα υπαίτια για τη μη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της αποβολής, μέλη του Δ.Σ. του παραπάνω επαγγελματικού συνδέσμου. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης των μελών του Δ.Σ. εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.

 

   4. Το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 εναρμονίζονται με το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού συνδέσμου «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League), το αργότερο έως επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, άλλως δεν εκκινεί το πρωτάθλημα.»

 

Άρθρο 58

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)

 

   1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).», με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών, που μετέχουν σε αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων και τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

 

   2. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» είναι συλλογικό όργανο, που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται τρία (3) ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.). Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

 

   3. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

   α) καταρτίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των αθλητικών στελεχών,

 

   β) εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της προκήρυξης συμμετοχής στους επιμορφωτικούς κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεματικές ενότητες,

 

   γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιμορφώνει τα αθλητικά στελέχη,

 

   δ) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου.

 

   4. α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου. Με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας, προγράμματος, επιμορφωτικού προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

   β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του επιμορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ., η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το αντίτιμο συμμετοχής που βαρύνει τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτημα.

 

Άρθρο 59

Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)

 

   Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.10.2021, η θητεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α' 121) που συγκρο- τήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟ- ΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441).

 

Άρθρο 60

Συμπλήρωση διάταξης για παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α' της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό

 

   Στο άρθρο 45 του σχεδίου νόμου προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

 

   «7. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου καταβάλλεται στο σωματείο, για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου, μη εφαρμοζόμενων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α' 121). Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το ως άνω ποσοστό αποδίδεται στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος αναλαμβάνει τη συντήρηση του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ετών δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»

 

Άρθρο 61

Ειδικές ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Α.Α.Ε.

 

   1. Στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999 (Α' 121), προστίθεται νέα παρ. 7 ως εξής:

 

   «7. Α.Α.Ε. η οποία τίθεται σε εκκαθάριση οικειοθελώς για λόγο που δεν ανάγεται σε υποβιβασμό, αναδιάρθρωση κατηγοριών ή άλλη αθλητική αιτία, επανέρχεται ως αθλητικό σωματείο από την οικεία τελευταία ερασιτεχνική κατηγορία».

 

   2. Στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999, προστίθεται νέα παρ. 8 ως εξής:

 

   «8. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. από 1.4.2020 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. για το ίδιο άθλημα, η οποία διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. υπό τις ακόλουθους όρους:

 

   α) Η υποβιβασθείσα Α.Α.Ε., καθώς και οι διοικούντες αυτήν δημιούργησαν τις οφειλές ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των κάθε είδους υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

   β) Η νέα Α.Α.Ε. αυτοδικαίως καθίσταται υπόχρεη για το ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία "FIFA'; την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών "UEFA" και άλλες Ομοσπονδίες), της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε.

 

   γ) Για το υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών της περ. (β), καθώς και για το σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εξαιρουμένων των οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, η νέα Α.Α.Ε. καθίσταται υπόχρεη μόνο, εάν και στο μέτρο που οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση, ότι έχει ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν τις οφειλές.

 

   δ) Κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 4α, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφάλισης, γίνεται τακτική κράτηση των εσόδων που προκύπτουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εισιτήρια όλων των αγώνων της νέας Α.Α.Ε. σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα. Η κράτηση γίνεται έως του ποσού της βασικής οφειλής, μη περιλαμβανομένων τόκων και εν γένει προσαυξήσεων. Η υποχρέωση κράτησης παύει, εφόσον καλυφθεί η βασική οφειλή κατ' εφαρμογή της περ. (α) της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία κράτησης και την απόδοση των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

 

   Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4α, ως προς την έννοια των υποχρεώσεων/οφειλών, τη διακοπή της παραγραφής και το δικαίωμα αναγωγής ισχύουν και κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

 

Άρθρο 62           

Αποζημίωση οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Α.

 

   Οι Πρόεδροι, Διοικητές, Εκτελεστικοί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (Ε.Α.Κ.) και εν γένει των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους που καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

ΜΕΡΟΣ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 63

Τελικές διατάξεις

 

   1. Παρατείνεται έως την 31η.7.2021, η θητεία των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95, 119 και 122 του ν. 2725/1999 (Α' 121).

 

   2. Ειδικά για το έτος 2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.

 

Άρθρο 64

Μεταβατικές διατάξεις

 

   1. Έως ότου, εκδοθούν οι αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 31Β του ν. 2725/1999 (Α' 121), οι περιοδικές σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εξακολουθούν να ιδρύονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999.

 

   2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος προπονητή που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν την ισχύ τους, ακόμη και αν χορηγήθηκαν για προπονητικό επίπεδο υψηλότερο από εκείνο στο οποίο αντιστοιχούν τα επαγγελματικά προσόντα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 31Α του ν. 2725/1999.

 

   3. Οι προϋποθέσεις εγγραφής και καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα του άρθρου 47 «ΠΕΛΟΠΑΣ», των αθλητικών εγκαταστάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εφαρμόζονται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 65

Καταργούμενες διατάξεις

 

   Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

   α) τα άρθρα 1 έως 24 του ν. 4603/2019 (Α' 48),

 

   β) η παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 (Α' 121),

 

   γ) η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999,

 

   δ) η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 2725/1999,

 

   ε) η παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999,

 

   στ) η υποπερ. ββ' της περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999,

 

   ζ) η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999,

 

   η) τα άρθρα πέμπτο, έκτο και έβδομο του ν. 4612/2019 (Α' 77),

 

   θ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 (Α' 197) και

 

   ι) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

 

Άρθρο 66

Έναρξη ισχύος

 

   1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

   2. Η ισχύς των άρθρων 20, 24, 25 και 26 αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

 

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2021