ΝΟΜΟΣ 4205/ΦΕΚ Α 242/6.11.2013

Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο 1

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

 

   Α. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110Α προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

 

«Αρθρο 110Β

Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

 

   1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει:

 

   α) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα 2/5 της ποινής τους,

   β) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 14 έτη.

 

   Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος πρέπει να έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει 17 έτη, ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το όριο αυτό.

 

   Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/ 2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α’ και β’, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφοι 1, περιπτώσεις α’ και β’ και 3, 380 παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη.

 

   2. Στην περίπτωση της πρόσκαιρης κάθειρξης ο κατάδικος θα πρέπει να έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο (1/5 ) της ποινής που του επιβλήθηκε, στη δε περίπτωση της ισόβιας κάθειρξης για χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα (12) έτη. Το χρονικό διάστημα του ενός πέμπτου (1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης των δώδεκα (12) ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο των λοιπών ποινών, που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει πραγματικά στο σωφρονιστικό κατάστημα δεκατέσσερα (14) έτη. Για την απόλυση του κρατουμένου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/1952 ή για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 299 Π.Κ., εφόσον η πράξη αυτή τελέσθηκε εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

 

   3. Ο απολυθείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισμένες ώρες της ημέρας εκτός του τόπου του κατ’ οίκον περιορισμού του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετοχής του σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης ή απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι ώρες απουσίας του καταδίκου από τον τόπο του κατ’ οίκον περιορισμού του και το σύνολο των υποχρεώσεών του καθορίζονται είτε με το βούλευμα που διέταξε την απόλυσή του είτε μετά τη χορηγηθείσα απόλυση, με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος Εισαγγελέας είτε κατόπιν αίτησης του καταδίκου είτε αυτεπάγγελτα, αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ’ οίκον περιορισμού, την τροποποίηση του προγράμματος των ωρών απουσίας του καταδίκου από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 παράγραφος 2.

 

   4. Η απόλυση του καταδίκου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορεί να ανακληθεί, όταν ο κατάδικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέστηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο μέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105.

 

   5. Η απόλυση του καταδίκου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αίρεται, όταν ο κατάδικος, κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 6, τελέσει:

 

   α) κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών, για το οποίο καταδικάστηκε αμετακλήτως ή

 

   β) το αδίκημα του άρθρου 173Α. Σε περίπτωση άρσης της απόλυσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος στην περίπτωση αυτή δικαιούται να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105, αφού παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β’ και γ’.

 

   Δεν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, εάν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί στον κατάδικο η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 105, χωρίς να έχει ανακληθεί, με αποτέλεσμα η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θεωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109. Εάν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση κατ’ άρθρο 105, χωρίς όμως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 109, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση του άρθρου 105 και ο κατάδικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105, αφού παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β’ και γ’.

 

   6. Η με το παρόν άρθρο χορηγούμενη απόλυση εκτείνεται μέχρι του χρονικού σημείου της χορήγησης στον κατάδικο της απόλυσης υπό όρο κατ’ άρθρο 105.

 

   7. Οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν την τέλεση αδικημάτων των απολυθέντων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση εκδικάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

 

Αρθρο 110 Γ

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκων και την ανάκληση αυτής

 

   1. Για την απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος δεν κλητεύεται ούτε εμφανίζεται ενώπιον του Συμβουλίου, μπορεί όμως να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα.

 

   Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, μπορεί να διατάξει την ενώπιόν του εμφάνιση του καταδίκου. Η απόλυση χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός εάν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδίκου, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Η αίτηση του καταδίκου συνοδεύεται από αναφορά της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης και έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος, οι οποίες εισάγονται στο συμβούλιο από τον Εισαγγελέα των Πλημμελειοδικών. Στην έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας γίνεται ειδική μνεία στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή.

 

   2. Αν η αίτηση για απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί τέσσερις (4) μήνες μετά από την απόρριψη.

 

   3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Η απόλυση κατ’ άρθρο 110Β ανακαλείται οποτεδήποτε με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου.

 

   4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος της δημόσιας τάξης, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής εκείνου που απολύθηκε, μπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του, ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως, με τη νόμιμη διαδικασία, η απόφαση για την ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε από την ημέρα της σύλληψης.»

 

   Β. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 129 προστίθεται άρθρο 129Α ως εξής:

 

«Αρθρο 129Α

Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

 

   1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων. Στις εκθέσεις αυτές γίνεται ειδική μνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

   2. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο (1/5 ) της ποινής του.

 

   3. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να ανακληθεί, όταν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι στο μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129.

 

   4. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τελέσει από δόλο πράξη - που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν πλημμέλημα - για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Σε περίπτωση άρσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129.

 

   5. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση τελέσει πράξη - που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα- για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και ο ανήλικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129, αφού παραμείνει στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 4. Δεν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, εάν κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 129 χωρίς να έχει ανακληθεί, με αποτέλεσμα να θεωρείται η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση ήδη εκτιθείσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παράγραφος 7. Εάν κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 129, χωρίς όμως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 7, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση κατ’ άρθρο 129 και ο κατάδικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129, αφού παραμείνει στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 4.

 

   6. Αντίστοιχα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 110Β παράγραφοι 3 και 7, 110Γ παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο και παράγραφος 3 εδάφιο τρίτο, 129 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο και τρίτο, παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο, παράγραφος 5 εδάφιο πρώτο, παράγραφοι 8 και 10.»

 

   Γ. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 173 προστίθεται άρθρο 173Α ως εξής:

 

«Αρθρο 173Α

Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση

 

   1. Όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, με πρόθεση:

   α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή με οποιονδήποτε τρόπο επεμβαίνει στη συσκευή ή στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης ή

   β) με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή με την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, εκμεταλλευόμενος βλάβη ή μη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρμοδίων αρχών.

 

   Η ποινή των παραπάνω αδικημάτων εκτελείται ολόκληρη μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά επιτηρούμενος ήταν κρατούμενος.

 

   2. Οποιοσδήποτε συμμετέχει στις παραπάνω πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν ο συμμετέχων έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνομικού υπαλλήλου ή του αρμόδιου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι οκτώ ετών.»

 

   Δ. Στο άρθρο 182 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3 με το εξής περιεχόμενο:

 

   «3. Με την ποινή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμωρείται όποιος, κατόπιν υποβολής του σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, παραβιάζει περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της διαμονής του και τις σχετικές υποχρεώσεις του.»

 

Αρθρο 2

Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

   Α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται η φράση «και ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση».

 

   Β. Στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 3 ως εξής, αναριθμουμένων των λοιπών παραγράφων σε 4, 5 και 6 αντιστοίχως:

 

   «3. α) Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α, επιβάλλεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα, έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και:

   αα) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του, ή

    ββ) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

 

   β) Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, μπορεί να διαταχθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουμένου, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε υπόδικους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α’ και β’, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφος 1, περιπτώσεις α’ και β’ και 3, 380 παράγραφοι 1 εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1.

 

   γ) Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α’ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο διάρκειας του περιοριστικού όρου είναι έξι μήνες.

 

   δ) Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου. Μόνο το γεγονός της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκλημάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης.

 

   ε) Εάν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298. Σε περίπτωση όμως τέλεσης από τον κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173Α, ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται με προσωρινή κράτηση.

 

   στ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται, όταν τελείται από ενήλικο, απειλείται στο νόμο με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 291. Το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει την επιμέλειά του. Εάν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση.»

 

   Γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί:

 

   α) για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου στη χώρα ή λόγω μη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήματος να υποβληθεί σε αυτό και

 

   β) για περιοριστικούς όρους – εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α’ και β’ μέτρα δεν επαρκούν – εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, μόνον αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

 

   Δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «6. Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται απειλείται στο νόμο με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών».

 

   Ε. 1. Ο τίτλος του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται με τον τίτλο:

 

   «Διαδικασία μετά την απολογία».

 

   2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής :

 

   «1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορουμένου, μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω μέτρα δεν επαρκούν, να εκδώσει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.»

 

   ΣΤ. Μετά το άρθρο 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 283Α ως εξής:

 

«Αρθρο 283Α

Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση

 

   1. Ως «κατ’ οίκον περιορισμός» νοείται η επιβολή στον κατηγορούμενο της υποχρέωσης να μην εξέρχεται από συγκεκριμένο και ειδικά ορισμένο στη διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων, που αποδεδειγμένα συνιστά τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του. Για το σκοπό αυτόν ο κατηγορούμενος επιτηρείται με τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων. Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να μην επεμβαίνει ή επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αρμόδια υπηρεσία παρακολουθεί και καταγράφει μέσω συστήματος γεωεντοπισμού μόνο τη γεωγραφική θέση του κατηγορούμενου και τηρεί σχετικό αρχείο.

 

   2. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, εξακολούθησης ή παράτασής της εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 287 και 288 Κ.Π.Δ..

 

   3. Το κόστος των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης φέρει ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. Για το σκοπό αυτόν με τη διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται η υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων επιτήρησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του μέτρου κατά το άρθρο 287, επιβάλλεται με το σχετικό βούλευμα η προκαταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το μέτρο πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε με τη σχετική απόφαση, διάταξη ή βούλευμα διατάσσεται η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρμόζεται ως προς τη διαφορά αντίστοιχα το άρθρο 303.

 

   4. Σε περίπτωση μη προκαταβολής των εξόδων εντός της χορηγηθείσας από τον ανακριτή προθεσμίας, ο τελευταίος, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει προσωρινή κράτηση, εκτός εάν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος στερείται την οικονομική δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται στο Δημόσιο.

 

   5. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση κρατείται μέχρι να προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που του επιβλήθηκαν. Αφού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο αρμόδιο όργανο για την προσαρμογή του τεχνικού μέσου επιτήρησης, μαζί με τη σχετική διάταξη του ανακριτή. Εάν στη δικαστική περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το μέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορούμενος οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστική περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρμόδιο όργανο. Αφού προσαρμοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισμός για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στο προκαθορισμένο κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων και συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται στη δικογραφία. Η διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού αρχίζει από την ημέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής του.»

 

   Ζ. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

 

   «Εάν στον κατηγορούμενο επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρμόζονται αντίστοιχα και τα οριζόμενα στο άρθρο 283Α , με την εξαίρεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.»

 

Αρθρο 3

Τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα

 

   1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «4. Μόνη η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή του στερουμένου οικογενείας δεν αποκλείει τη χορήγηση αδείας. Ειδικοί περιοριστικοί όροι μπορεί να τεθούν στις παραπάνω κατηγορίες από το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση των κινήσεών τους από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων ή Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η παρακολούθηση του καταδίκου μπορεί να γίνεται με καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του, μέσω συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από την αρμόδια αρχή με τήρηση σχετικού αρχείου. Για την εφαρμογή του όρου αυτού απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.»

 

   2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του Σωφρονιστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «3. Στον κατάδικο στον οποίο χορηγείται άδεια μπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, ιδίως ως προς τον τόπο διαμονής του και τον τρόπο διαβίωσής του. Τέτοιοι περιοριστικοί όροι μπορεί να είναι οι προβλεπόμενοι στις περιπτώσεις β’, δ’, στ’ και η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 100 Π.Κ., διαζευκτικά ή σωρευτικά. Αν πρόκειται για έφηβο, η άδεια μπορεί να εξαρτηθεί και από τον όρο, ότι κατά την έξοδό του από το κατάστημα και την επιστροφή του θα συνοδεύεται από τον γονέα ή το άτομο που ασκεί την επιμέλειά του ή από το πλησιέστερο συγγενικό του πρόσωπο. Ο κατάδικος που βρίσκεται σε άδεια υποχρεούται να παρουσιαστεί χωρίς καθυστέρηση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του. Όταν ο κατάδικος εκτίει ποινή ισόβιας ή εικοσιπενταετούς κάθειρξης, η άδεια μπορεί να χορηγείται με τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού ή του εντοπισμού των κινήσεων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Για την εφαρμογή του όρου αυτού απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.»

 

   3. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 56 του Σωφρονιστικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

   «6. Ως προς την έννοια και τις ειδικές ρυθμίσεις εφαρμογής του κατ’ οίκον περιορισμού και του εντοπισμού των κινήσεων με ηλεκτρονική επιτήρηση εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1, των εδαφίων πρώτου και τρίτου της παραγράφου 3 και των εδαφίων πρώτου και πέμπτου της παραγράφου 5 του άρθρου 283Α Κ.Π.Δ.. Ο κατάδικος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε ο όρος του κατ’ οίκον περιορισμού ή του εντοπισμού των κινήσεων με ηλεκτρονική επιτήρηση, αφού καταβληθούν τα έξοδα που ορίστηκαν από το αρμόδιο συμβούλιο οδηγείται στο όργανο που έχει οριστεί για την προσαρμογή του τεχνικού μέσου επιτήρησης, με τη σχετική απόφαση του συμβουλίου. Εάν στο κατάστημα κράτησης στο οποίο επιβλήθηκε ο όρος δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατάδικος μετάγεται χωρίς αναβολή, με απόφαση του ίδιου συμβουλίου στο πλησιέστερο κατάστημα κράτησης στο οποίο λειτουργεί το όργανο αυτό. Αφού προσαρμοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισμός για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στον προκαθορισμένο χώρο, ενώ συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται στον ατομικό φάκελο (μητρώο) του καταδίκου.»

 

Αρθρο 4

 

   1. Η επιλογή, προσαρμογή και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και του αναγκαίου για το σκοπό αυτόν εξοπλισμού διενεργείται με κριτήριο την αποτελεσματική επιτήρηση των προσώπων αυτών, κατά τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστή η προσωπικότητά τους και να συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της ηλεκτρονικής επιτήρησης, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της συμμόρφωσης των επιτηρουμένων προσώπων προς τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους και την προστασία του κοινωνικού συνόλου δια της αποτροπής, πρόληψης και καταστολής νέων εγκλημάτων.

 

   2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, προσδιορίζονται το είδος, οι προδιαγραφές και η διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόμενη πιλοτική περίοδος λειτουργίας του συστήματος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής της γεωγραφικής θέσης των επιτηρουμένων προσώπων, η δαπάνη που θα βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη εφαρμογής του μέτρου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τεχνική και επιχειρησιακή υλοποίησή του.

 

   Με το ίδιο διάταγμα ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και η λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήματος από τα ανωτέρω πρόσωπα.

 

   Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα και μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσδιορίζεται κάθε θέμα σχετικό με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών, το χρονικό διάστημα τήρησης αυτών, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους, τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων αυτών μετά το πέρας των σκοπών επεξεργασίας τους, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας και τον έλεγχο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997.

 

Αρθρο 5

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

 

   Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

 

Αρθρο 1

Σκοπός

(Αρθρο 2 Οδηγίας 2013/16/ΕΕ)

 

   Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», με την οποία τροποποιούνται οι Οδηγίες 2004/17/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 59/2007, 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007, και 2009/81/ΕΚ (σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 3978/2011.

 

Αρθρο 2

(Αρθρο 1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγίας 2013/16/ΕΕ)

 

   1. Το Π.Δ. 59/2007 (Α' 63), με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2004/17/ΕΚ (L134) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», τροποποιείται ως εξής:

 

   α) Στο παράρτημα I μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «Κροατία Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή αερίου και θερμικής ενέργειας και την παροχή αερίου ή θερμικής ενέργειας σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες βάσει της άδειας διεξαγωγής ενεργειακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο περί ενέργειας (Επίσημη Εφημερίδα 120/12).»

 

   β) Στο παράρτημα ΙΙ μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες βάσει της άδειας διεξαγωγής ενεργειακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο περί ενέργειας (Επίσημη Εφημερίδα 120/12).».

 

   γ) Στο παράρτημα ΙΙΙ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή πόσιμου ύδατος και την παροχή πόσιμου ύδατος σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που συγκροτούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα του δημόσιου παρόχου υπηρεσιών ύδρευσης ή αποστράγγισης υδάτων σύμφωνα με τον νόμο περί υδάτων (Επίσημη Εφημερίδα 153/09 και 130/11).».

 

   δ) Στο παράρτημα IV μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ή λειτουργίας των δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.».

 

   ε) Στο παράρτημα V, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ή λειτουργίας των δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, λεωφορείο, τρόλεϊ και εναέριο σιδηρόδρομο, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις εν λόγω δραστηριότητες ως δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τον νόμο περί υπηρεσιών κοινής ωφελείας (Επίσημη Εφημερίδα 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11.».

 

   στ) Στο παράρτημα VI, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνουν ταχυδρομικές υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 112, παράγραφος 4 του Νόμου.».

 

   ζ) Στο παράρτημα VII, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα 75/09 και 49/11).».

 

   η) Στο παράρτημα VIΙΙ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα 75/09 και 49/11).».

 

   θ) Στο παράρτημα ΙΧ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση θαλάσσιων λιμένων, ποτάμιων λιμένων και άλλων τερματικών σταθμών μεταφορών σε φορείς θαλάσσιων ή ποτάμιων μεταφορών, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί θαλάσσιας ναυτιλίας και θαλάσσιων λιμένων (Επίσημη Εφημερίδα 158/03, 100/04, 141/06 και 38/09).».

 

   ι) Στο παράρτημα Χ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«Κροατία

   Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την διάθεση αερολιμένων και άλλου τερματικού εξοπλισμού σε αερομεταφορείς, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί αερολιμένων (Επίσημη Εφημερίδα 19/98 και 14/11).».

 

   2. Το Π.Δ. 60/2007 (Α' 64), με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2004/18/ΕΚ (L134) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τροποποιείται ως εξής:

 

   α) Στο παράρτημα ΙΙΙ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «VI.I Κροατία

   Οι αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 3 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 90/11), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τον συγκεκριμένο σκοπό να καλύψουν ανάγκες γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και τα οποία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

   - χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό μονάδας της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή από τους προϋπολογισμούς άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 50

   - υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από κρατικούς φορείς, μονάδες της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων, ή

   - διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο, διοικητικό ή διευθυντικό συμβούλιο, των οποίων περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από κρατικούς φορείς μονάδες της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων.

Παραδείγματος χάρη:

   - Οργανισμός Alan d.o.o.,

   - APIS IT d.o.o - Οργανισμός στήριξης συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογιών πληροφορικής,

  - Εθνικό Συγκρότημα Λαϊκών Χορών της Κροατίας "Lado",

   - Autocesta RijekaZagreb d.d. (Αυτοκινητόδρομος Rijeka - Zagreb),

   - CARnet (Κροατικό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Δίκτυο),

   - Κέντρα βοήθειας και μέριμνας,

   - Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας,

   - Οίκοι κοινωνικής πρόνοιας,

   - Κέντρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

   - Κρατικά αρχεία,

   - Κρατικό Ίδρυμα Προστασίας της Φύσης,

   - Ταμείο χρηματοδότησης του παροπλισμού του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Krsko και της διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων που προέρχονται από το ΝΕΚ και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων,

   - Ταμείο αποζημίωσης κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων,

   - Ταμείο για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του Vukovar,

   - Ταμείο επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες,

   - Ταμείο περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής απόδοσης,

   - Κροατική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών,

   - Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,

   - Hrvatska kontrola zracne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.),

   - Hrvatska lutrija d.o.o. ( Κροατικός Οργανισμός Λαχείων),

   - Ίδρυμα Κροατικής Κληρονομιάς,

   - Κροατικό γεωργικό επιμελητήριο,

   - Κροατική Ραδιοτηλεόραση,

   - Κροατική Ένωση Τεχνολογικού Πολιτισμού,

   - Hrvatske autoceste d.o.o. (Κροατικοί Αυτοκινητόδρομοι ΕΠΕ),

   - Hrvatske ceste d.o.o. (Κροατικές Οδοί ΕΠΕ),

   - Hrvatske sume d.o.o. (Κροατικά Δάση ΕΠΕ),

   - Hrvatske vode (Κροατική Εταιρεία Διαχείρισης Υδάτων),

   - Κροατικό Οπτικοακουστικό Κέντρο,

   - Κροατικό Κέντρο Εκτροφής Ίππων - Κρατικά ιπποφορβεία Dakovo και Lipik,

   - Κροατικό Κέντρο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων,

   - Κροατικό Κέντρο Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων,

   - Κροατικό Κέντρο Μνήμης και Τεκμηρίωσης του Εμφυλίου Πολέμου,

   - Κροατική Ολυμπιακή Επιτροπή,

   - Κροατικός Φορέας της Αγοράς Ενέργειας,

   - Κροατική Παραολυμπιακή Επιτροπή,

   - Κροατικός Νηογνώμων,

   - Κροατικό Ίδρυμα Συντήρησης,

   - Κροατική Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών,

   - Κροατικό Ιατρικό Ίδρυμα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών,

   - Κροατικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Συντάξεων,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Προτύπων,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Τηλεϊατρικής,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Αντιντόπινγκ,

   - Κροατικό Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικής των Μεταγγίσεων,

   - Κροατική Υπηρεσία Απασχόλησης,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Ασθενείας,

   - Κροατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υγείας,

   - Jadrolinija (ναυτιλιακή εταιρεία),

   - Κροατικό Ολυμπιακό Κέντρο (δημόσιο ίδρυμα),

   - Δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

   - Εθνικοί Δρυμοί (δημόσια ιδρύματα),

   - Φυσικά πάρκα (δημόσια ιδρύματα),

   - Δημόσια Επιστημονικά Ιδρύματα,

   - Θέατρα, μουσεία, εκθεσιακά κέντρα, βιβλιοθήκες και άλλα ιδρύματα στον τομέα του πολιτισμού που έχουν συσταθεί από μονάδες της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης,

    - Σωφρονιστικά καταστήματα,

   - Νοσοκομεία,

   - Νοσοκομειακά κέντρα,

   - Κλινικές,

   - Λεξικογραφικό Ινστιτούτο "Miroslav Krleza",

   - Λιμενικές Αρχές,

   - Σανατόρια,

   - Φαρμακεία που έχουν ιδρύσει μονάδες περιφερειακής αυτοδιοίκησης,

   - Μatica hrvatska (Matrix Croatia),

   - Διεθνές Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας,

   - Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,

   - Εθνικό Ίδρυμα για την υποστήριξη του επιπέδου διαβίωσης μαθητών και σπουδαστών,

   - Εθνικό Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών,

   - Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης τη Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Εθνικό Κέντρο για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης,

   - Εθνικό Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

   - Εθνικό Συμβούλιο Επιστημών,

   - Επίσημη Εφημερίδα (Narodne novine d.d.),

   - Σωφρονιστήρια/αναμορφωτήρια,

   - Εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή μονάδες της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης,

   - Γενικά νοσοκομεία,

   - Plovput d.o.o. (κρατική εταιρεία υπεύθυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας),

   - Πολυκλινικές,

   - Ειδικά νοσοκομεία,

   - Κεντρικό Μητρώο Ασφαλισμένων.

   - Πανεπιστημιακό Κέντρο Πληροφορικής,

   - Αθλητικές ενώσεις,

   - Αθλητικές ομοσπονδίες,

   - Φορείς ιατρικής περίθαλψης έκτακτων περιστατικών,

   - Ιδρύματα παρηγορητικής αγωγής,

   - Ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης,

   - Ίδρυμα Αστυνομικής Αλληλεγγύης,

   - Φυλακές,

   - Ινστιτούτο για την Αποκατάσταση του Ντουμπρόβνικ,

   - Ινστιτούτο Σπόρων προς Σπορά και Φυταρίων,

   - Φορείς δημόσιας υγείας,

   - Αεροναυτικό Τεχνικό Κέντρο (Zrakoplovno - tehnicki centar d.d.),

   - Διοικήσεις περιφερειακών οδών.».

 

   β) Στο παράρτημα IV, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «Κροατία

   1. Κρατικοί φορείς της Δημοκρατίας της Κροατίας:

   - Κροατικό κοινοβούλιο,

   - Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας μετά τη λήξη ης θητείας του,

   - Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Γραφεία της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Υπουργεία,

   - κρατικές υπηρεσίες,

   - κρατικοί διοικητικοί οργανισμοί,

   - επαρχιακές κρατικές διοικητικές υπηρεσίες,

   - Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Δικαστήρια,

   - Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο,

   - Εισαγγελίες,

   - Συμβούλιο Γενικής Εισαγγελίας,

   - Υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή,

   - Κρατική επιτροπή εποπτείας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

   - Εθνική Τράπεζα της Κροατίας,

   - Κρατικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

   2. Κρατικοί οργανισμοί και υπηρεσίες

   - Κροατικός Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας,

   - Οργανισμός Ηλεκτρονικών ΜΜΕ,

   - Οργανισμός Διερεύνησης Ατυχημάτων και Περιστατικοί με Αεροσκάφη,

   - Οργανισμός Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,

   - Υπηρεσία για την Ποιότητα και τη Διαπίστευση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

   - Υπηρεσία για τα φαρμακευτικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,

   - Υπηρεσία για την κινητικότητα και τα προγράμματα της EE,

   - Υπηρεσία Ακτογραμμών και Ναυτιλιακής Κίνησης,

   - Υπηρεσία ανοικοδόμησης του κάστρου Tvrda στο Osijek,

   - Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διδακτικού Προσωπικού,

   - Υπηρεσία Εξοπλισμού Πιέσεως,

   - Υπηρεσία ασφάλισης αξιώσεων εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη,

   - Οργανισμός πληρωμών στη γεωργία, την αλιεία και την αγροτική ανάπτυξη,

   - Οργανισμός αγροτικών γαιών,

   - Οργανισμός συναλλαγών και διαμεσολάβησης επί ακινήτων,

   - Οργανισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες και ζώνες κινδύνου,

   - Οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας,

   - Ρυθμιστικός οργανισμός αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών,

   - Υπηρεσία ελέγχου του συστήματος εφαρμογής προγραμμάτων της EE,

   - Οργανισμός για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών,

   - Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

   - Οργανισμός διαχείρισης κρατικής περιουσίας,

   - Οργανισμός για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές,

   - Κροατικός Οργανισμός Περιβάλλοντος,

   - Οργανισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, - Κροατική Υπηρεσία Ανταγωνισμού,

   - Οργανισμός Επιστημών και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

   - Κρατικός Οργανισμός για την Ασφάλιση των Τραπεζικών Καταθέσεων και την Αποκατάσταση των Τραπεζών,

   - Χρηματοοικονομικός Οργανισμός,

   - Κροατικός Οργανισμός Τροφίμων,

   - Κροατικός Οργανισμός για τις Μικρές Επιχειρήσεις,

   - Κροατικός Οργανισμός εποπτείας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

   - Κροατικός Οργανισμός Υποχρεωτικών Αποθεμάτων Πετρελαίου,

   - Κροατικός Οργανισμός για τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες,

   - Κροατικός Οργανισμός Διαπίστευσης,

   - Κροατικός Ρυθμιστικός Οργανισμός Ενέργειας,

   - Κροατικό Πρακτορείο Ειδήσεων,

   - Κροατικός Γεωργικός Οργανισμός,

   - Κεντρική υπηρεσία χρηματοδότησης και ανάθεσης συμβάσεων.».

 

   γ) Στο παράρτημα ΙΧ Α, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «-στην Κροατία, "Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske”».

 

   δ) Στο παράρτημα IX Β, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «-στην Κροατία, "Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Ηrvatske"».

 

   ε) Στο παράρτημα IX Γ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «-στην Κροατία, "Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske"».

 

   3. To παράρτημα VII του νόμου 3978/2011 (Α' 137) τροποποιείται ως εξής:

 

   α) Στο μέρος Α, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «-στην Κροατία, "Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske"».

 

   β) Στο μέρος Β, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «-στην Κροατία, "Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske"-».

 

   γ) Στο μέρος Γ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

   «- στην Κροατία, "Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske"».

 

Αρθρο 3

(Αρθρο 3 Οδηγίας 2013/16/EE)

 

   To παρόν Κεφάλαιο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι από 01-07-2013.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

 

   Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάσταση^ και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

 

Αρθρο 1

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/25/ΕΕ κατά το μέρος που τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ (Αρθρο 1 Οδηγίας 2013/25/ΕΕ)

 

   Το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

   1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Με το παρόν :

 

   1. εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:

   α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε. αριθ. L 255/30-9-2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως "κράτη μέλη καταγωγής") και δίνουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα'

 

    β) την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20-12-2006 σελ. 141), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/EK'

 

   γ) την Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», (Ε.Ε. αριθ. L 158/10-06-2013 σελ. 368), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.»

 

   2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής :

 

   «2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και προσδίδεται σ' αυτές, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, η ίδια ισχύς με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Ελλάδα, οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

   α) 1η Ιανουαρίου 1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία

   β) 1η Μαΐου 2004 για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία

   βα) 1η Ιουλίου 2013 για την Κροατία

   γ) 5 Αυγούστου 1987 για τα άλλα κράτη μέλη.

 

   Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πιστοποιούν ότι ο κάτοχος τους έλαβε την άδεια να κάνει χρήση του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή και ότι αφιερώθηκε πράγματι, στο πλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής ρύθμισης, στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.»

 

   3. Στον πίνακα στο σημείο 5.1.1. Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης του τμήματος V.1. ΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

«Hrvatska

Diploma

Medicinski

 

      Ιουλίου

 

"doktor

fakulteti

 

2013»

 

medicine /

sveucilista u

 

 

 

doktorica

Republici

 

 

 

medicine"

Hrvatskoj

 

 

 

   4. Στον πίνακα στο σημείο 5.1.2. Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού του τμήματος V.I. ΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

 

«Hrvatska

Diploma ο

Ministarstvo

1η Ιουλίου 2013»

 

specijalistickom

nadlezno za

 

 

usavrsavanju

zdravstvo

 

 

   5. Στους πίνακες στο σημείο 5.1.3. Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών του τμήματος V.1. ΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά τις αντίστοιχες καταχωρίσεις για τη Γαλλία (France), προστίθενται τα εξής :

 

   - στον πίνακα για την «Αναισθησιολογία» και τη «Γενική Χειρουργική» :

 

«Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opca kirurgija»

 

   - στον πίνακα για τη «Νευροχειρουργική» και τη «Γυναικολογία - Μαιευτική» :

«Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija    i opstetricija»

 

   - στον πίνακα για τη «Γενική (Εσωτερική) ιατρική» και την «Οφθαλμολογία»

 

«Hrvatska

Opca interna medicina

Oftalmologija      i optometrija»

 

   - στον πίνακα για την «Ωτορινολαρυγγολογία» και την «Παιδιατρική» :

«Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija»

 

   - στον πίνακα για την «Ιατρική των αναπνευστικών οδών» και την «Ουρολογία» :

«Hrvatska

Pulmologija

Urologija»

 

   - στον πίνακα για την «Ορθοπεδική» και την «Παθολογική ανατομική» :

«Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija»

 

   - στον πίνακα για τη «Νευρολογία» και την «Ψυχιατρική» :

«Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija»

 

   - στον πίνακα για τη «Ραδιοδιαγνωστική» και τη «Ραδιοθεραπευτική» :

«Hrvatska

Klinicka radiologija

Onkologija i radioterapija»

 

   - στον πίνακα για την «Πλαστική Χειρουργική» και την «Κλινική Βιολογία» :

«Hrvatska

Plasticna, rekonstrukcijska i estetska kirurgija»

 

 

   - στον πίνακα για τη «Μικροβιολογία-Βακτηριολογία» και τη «Βιολογική χημεία» :

«Hrvatska

Klinicka mikrobiologija»

 

 

   - στον πίνακα για την «Ανοσολογία» και τη «Χειρουργική Θώρακος» :

«Hrvatska

Alergologija i klinicka imunologija»

 

 

   - στον πίνακα για τη «Χειρουργική παίδων» και την «Αγγειοχειρουργική» :

«Hrvatska

Djecja kirurgija

Vaskularna kirurgija»

 

   - στον πίνακα για την «Καρδιολογία» και τη «Γαστρεντερολογία» :

 

«Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterology

- στον πίνακα για τη «Ρευματολογία» και τη «Γενική αιματολογία» :

«Hrvatska

Reumatologija

Hematology a»

- στον πίνακα για την «Ενδοκρινολογία» και τη «Φυσιοθεραπεία» :

«Hrvatska

Endokrinologija             i dijabetologija

Fizikalna    medicina    i rehabilitacija»

-   στον   πίνακα   για   τη Αφροδισιολογία» :

«Νευρολογία-Ψυχιατρική »

και  τη   «Δερματολογία-

«Hrvatska

 

Dermatologija               i venerologija»

- στον πίνακα για τη «Ραδιολογία» και την «Παιδοψυχιατρική» :

«Hrvatska

Klinicka radiologija

Djecja    i    adolescentna psihijatrija»

- στον πίνακα για τη «Γηριατρική» και τη «Νεφρολογία» :

«Hrvatska

 

Nefrologija»

- στον πίνακα για τις «Μεταδοτικές ασθένειες» και την «Κοινωνική Ιατρική» :

«Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina»

- στον πίνακα για τη «Φαρμακολογία» και την «Ιατρική της εργασίας» :

«Hrvatska

Klinicka farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i sporta»

 

   - στον πίνακα για την «Αλλεργιολογία» και την «Πυρηνική Ιατρική» :

 

«Hrvatska

Alergologija   i   klinicka

Nuklearna medicina»

 

imunologija

 

 

   - στον πίνακα για τη «Γναθοπροσωπική Χειρουργική» (βασική εκπαίδευση ιατρού)»

«Hrvatska                Maksilofacijalna kirurgija»

 

   - στον πίνακα για τη «Βιολογική Αιματολογία» :

 

«Hrvatska»

 

   - στον πίνακα για τη «Στοματολογία» και τη «Δερματολογία» :

 

«Hrvatska»

 

   - στον πίνακα για την «Αφροδισιολογία» και την «Τροπική Ιατρική» :

 

«Hrvatska»

 

   - στον πίνακα για τη «Γαστρεντερική χειρουργική» και την «Τραυματιολογία» :

 

«Hrvatska      Abdominalna kirurgija        Hitna medicina»

 

   - στον πίνακα για την «Κλινική Νευροφυσιολογία» και την «Οδοντική, στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση)» :

 

«Hrvatska»

 

   5. Στο σημείο 5.1.3. Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών του τμήματος V.1. ΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), προστίθεται πίνακας ως εξής :

 

   (Ακολουθούν πίνακες βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

   6. Στον πίνακα στο σημείο 5.1.4. Τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού γενικής ιατρικής του τμήματος V. 1. ΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

 

«Hrvatska

Diploma ο

specialist

1η Ιουλίου 2013»

 

specijalistickom

obiteljske

 

 

usavrsavanju

medicine

 

 

   7. Στον πίνακα στο σημείο 5.2.2. Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη του τμήματος V.2. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

 

«Hrvatska

1. Svjedodzba

1. Srednje

1. medicinska

1η Ιουλίου

 

"medicinska

strukovne

sestra opce

2013»

 

sestra

skole koje

njege /

 

 

opce njege /

izvode

medicinski

 

 

medicinski

program za

tehnicar opce

 

 

tehnicar

stjecanje

njege

 

 

opce njege"

kvalifikacije

 

 

 

 

"medicinska

 

 

 

 

sestra

 

 

 

 

opce njege /

 

 

 

 

medicinski

 

 

 

 

tehnicar

 

 

 

 

opce njege"

 

 

 

2. Svjedodzba

2. Medicinski

2. prvostupnik

 

 

"prvostupnik

fakulteti

(baccalaureus)

 

 

(baccalaureus)

sveucilista u

sestrinstva /

 

 

sestrinstva /

Republici

prvostupnica

 

 

prvostupnica

Hrvatskoj

(baccalaurea)

 

 

(baccalaurea)

Sveucilista u

sestrinstva

 

 

sestrinstva"

Republici

 

 

 

 

Hrvatskoj

 

 

 

 

Veleucilista u

 

 

 

 

Republici

 

 

 

 

Hrvatskoj

 

 

 

   8. Στον πίνακα στο σημείο 5.3.2. Τίτλοι βασικής εκπαίδευσης οδοντιάτρου του τμήματος V.3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

 

«Hrvatska

Δίπλωμα "doktor

Fakulteti sveucilista u

 

doktor dentalne

1η Ιουλίου

 

dentalne

Republici

 

medicine /

2013»

 

medicine /

 

 

doktorica

 

 

doktorica

Hrvatskoj

 

dentalne

 

 

dentalne

 

 

medicine

 

 

medicine"

 

 

 

 

 

   9. Στον πίνακα στο σημείο 5.4.2. Τίτλοι εκπαίδευσης κτηνιάτρου του τμήματος V.4. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

 

«Hrvatska

Δίπλωμα

Veterinarski

 

      Ιουλίου

 

"doktor

fakultet

 

2013»

 

veterinarske

Sveucilista u

 

 

 

medicine /

 

 

 

 

doktorica

Zagrebu

 

 

 

veterinarske

 

 

 

 

medicine"

 

 

 

 

   10. Στον πίνακα στο σημείο 5.5.2. Τίτλοι εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή του τμήματος V.5. ΜΑΙΕΣ/ΜΑΙΕΥΤΕΣ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

 

 

«Hrvatska

Svjedodzba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva /sveucilisna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva"

 Medicinski fakulteti sveucilista u Republici Hrvatskoj -Sveucilista u Republici Hrvatskoj - Veleucilista i visoke skole u Republici

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva / prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1η Ιουλίου 2013»

 

 

 

 

 

 

Hrvatskoj

 

 

 

   11. Στον πίνακα στο σημείο 5.6.2. Τίτλοι εκπαίδευσης φαρμακοποιού του τμήματος V.6. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής :

 

«Hrvatska

Δίπλωμα

 

 

   Ιουλίου

 

"magistar

Farmaceutskobiokemij ski

 

2013»

 

farmacije /

Fakultet

 

 

 

magistra

Sveucilista u

 

 

 

farmacije"

Zagrebu

- Medicinski fakultet Sveucilista u Splitu - Kemijskotehnoloski fakultet Sveucilista u Splitu

 

 

 

   12. Στον πίνακα στο σημείο 5.7.1. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 46 του τμήματος V.7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία France, προστίθεται το εξής :

 

«Hrvatska»

 

   13. Στο παράρτημα VI (Κεκτημένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στα επαγγέλματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία France, προστίθεται το εξής :

 

   (Ακολουθεί πίνακας βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Αρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 38/2010

 

   Το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

   1. Στο στοιχείο γ) σημείο ii) του άρθρου 11 η δεύτερη φράση διαγράφεται.

 

   2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 η τρίτη φράση διαγράφεται.

 

   3. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«Αρθρο 56

Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών

Προσόντων

 

   1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων I και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

   2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν:

 

   α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..

   β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.

   γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης,

   δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

   ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής  οργάνωσης,  οριζόμενος  με  τον  αναπληρωτή  του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

   στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων.

   ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

   Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.

 

   3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος.

 

   4. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώσεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους.

 

   5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με αιτιολογημένη απόφαση του.

 

   6. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

   7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.

 

   8. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγηση του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.

 

   9. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

   10. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.

 

   11. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου.

 

   12. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύναται:

 

   i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από:

 

   α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπληρωτή του,

   β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτεινόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,

   γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό, με τον αναπληρωτή του ή

 

   ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγητές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.

 

   Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επιστήμονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων. Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να υποδείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.

 

   Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται άνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.

 

   13. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της αποφάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο.

 

   14. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

   15. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρίνεται από αυτό, κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος.

 

   16. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 45 Α') και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.

 

   17. Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.»

 

Αρθρο 3

Τροποποίηση παραρτημάτων του π.δ. 38/2010

 

   1. Το παράρτημα II (Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii)) του π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

   α) Στο σημείο 1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας, υπό «στην Αυστρία», προστίθενται τα εξής :

 

   «- ειδική κατάρτιση στην περίθαλψη παίδων (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

   - ειδική κατάρτιση στην ψυχιατρική υγειονομική και νοσηλευτική περίθαλψη (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpfiege),

   - ειδική κατάρτιση στην εντατική θεραπεία (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

   - ειδική κατάρτιση στην εντατική θεραπεία παίδων (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

   - ειδική κατάρτιση στη νοσηλεία υπό αναισθησία (Sonderausbildung in der Anasthesiepflege),

   - ειδική κατάρτιση στη νοσηλεία κατά τη θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

   - ειδική κατάρτιση στη νοσηλεία εντός χειρουργείου (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

   - ειδική κατάρτιση στη νοσοκομειακή υγιεινή (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

   - ειδική κατάρτιση σε διδακτικά καθήκοντα στον τομέα της υγειονομικής και της νοσηλευτικής περίθαλψης (Sonderausbildung fur Lehraufgaben in der Gesundheits-und Krankenpfiege),

   - ειδική κατάρτιση σε διαχειριστικά καθήκοντα στον τομέα της υγειονομικής και της νοσηλευτικής περίθαλψης (Sonderausbildung fur Fuhrungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpfiege),

 

   που αντιστοιχεί σε μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών και έξι μηνών έως δεκατεσσάρων ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα έτη γενικής εκπαίδευσης συν τρία έτη βασικής κατάρτισης σε δημόσιο ίδρυμα ανωτέρου επιπέδου στην υγειονομική και νοσηλευτική περίθαλψη, καθώς και ειδική κατάρτιση έξι έως δώδεκα μηνών σε εξειδικευμένα διδακτικά ή διαχειριστικά καθήκοντα.»

 

   β) Η τέταρτη περίπτωση στον τίτλο «στην Πολωνία» του σημείου 4. Τεχνικός τομέας αντικαθίσταται ως εξής :

 

   «- διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας ("Dyzurny ruchu"), που αντιστοιχεί σε:

 

   i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και τετραετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 45 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις- ή

   ii) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 63 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις- ή

   iii) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 29 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, πενθήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις- ή

   iν) εξαετή στοιχειώδη εκπαίδευση, τριετή πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 29 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, πενθήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.»

 

   γ) Στον τίτλο «στην Πολωνία» του σημείου 4. Τεχνικός τομέας προστίθενται περίπτωση πέμπτη και έκτη ως εξής :

 

   «- προϊσταμένου αμαξοστοιχίας ("Kierownik pociagu"), που αντιστοιχεί σε:

 

   i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 22 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως προϊσταμένου αμαξοστοιχίας, τριήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις- ή

   ii) εξαετή στοιχειώδη εκπαίδευση, τριετή πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 22 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως προϊσταμένου αμαξοστοιχίας, τριήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

   - μηχανικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας ("Mechanik statkowy zeglugi srodladowej"), που αντιστοιχεί σε:

    i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση μηχανικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και εξάσκηση 24 μηνών; στο επάγγελμα, όπου συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 18 μήνες σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας στον χειρισμό μηχανικών προωθητικών και βοηθητικών συστημάτων και έξι μήνες που ενδέχεται να περιλαμβάνουν εξάσκηση στην επισκευή μηχανών καύσης σε ναυπηγεία ή συνεργεία, και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις· ή

   ii) εξαετή στοιχειώδη εκπαίδευση, τριετή πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τετραετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση μηχανικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και εξάσκηση 24 μηνών στο επάγγελμα, όπου συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 18 μήνες σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας στον χειρισμό μηχανικών προωθητικών και βοηθητικών συστημάτων και έξι μήνες που ενδέχεται να περιλαμβάνουν εξάσκηση στην επισκευή μηχανών καύσης σε ναυπηγεία ή συνεργεία, και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.»

 

   2. Το παράρτημα V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης) του π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

   Στον πίνακα στο σημείο 5.2.2. Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη του τμήματος V.2. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, η καταχώριση για την Ελλάδα αντικαθίσταται ως εξής :

 

   (Ακολουθεί πίνακας βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Αρθρο 4

 

   Το παρόν Κεφάλαιο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι από 01-07-2013»

 

Αρθρο 6

 

   1. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.

 

   α) Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιμων ημερών, ημερήσιας και νυχτερινής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ' υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανομής αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 21.2.2013 και από 1.4.2013 έως 8.4.2013, δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 

   β) ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 7.2.2013, δύναται να καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

   2. Εργασία υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης πέραν του πενθημέρου.

 

   Ο αριθμός των ωρών για εργασία πέραν του πενθημέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 3.9.2013 δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

   3. Αποζημίωση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.

 

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται η αποζημίωση των υπαλλήλων Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίοι, λόγω εκτάκτων μέτρων ασφαλείας, ήταν σε επιφυλακή, από 23.3.2013 έως 1.4.2013 και από 9.5.2013 έως 24.5.2013, εκτός των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης Τρικάλων και Μαλανδρίνου, οι οποίοι ήταν σε επιφυλακή από 23.3.2013 έως 22.4.2013 και από 9.5.2013 έως 24.5.2013.

 

   4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 3772/ 2009, που παρατάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3858/2010 και το άρθρο 6 του ν. 4038/2012, παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Αρθρο 7

 

   1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου μπορεί να επιτραπεί στον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του.»

 

   2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   « β) Ο αριθμός των ασκουμένων, η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των υπό στοιχείο α' ασκουμένων δικηγόρων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται, αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.»

 

   3. α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «β) Είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής».

 

   β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμμετέχουν σε δοκιμασία επάρκειας, που πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται από τον Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου.»

 

   4. α) Ο τίτλος του άρθρου 25 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής «Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου».

 

   β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   « Ο δικηγόρος δύναται, με αίτησή του προς το σύλλογο όπου είναι εγγεγραμμένος, να ζητήσει τη μετάθεσή του σε άλλον. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται στο σύλλογο στον οποίο ζητά να μετατεθεί ο αιτών καθώς και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μετάθεση θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί από το χρόνο της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.»

 

   γ) Στο άρθρο 25 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 ως εξής:

 

   «4. Ο δικηγόρος δικαιούται να παραιτηθεί από το λειτούργημά του. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, το οποίο διαγράφει υποχρεωτικά από το μητρώο τον παραιτούμενο δικηγόρο αυθημερόν, προκαλώντας ταυτόχρονα και τη σχετική απόφαση αποδοχής της παραίτησης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   5. Σε δικηγόρους που αποχωρούν από το λειτούργημα δύναται, με απόφαση του οικείου συλλόγου, να απονέμεται τιμής ένεκεν ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου. Η απονομή του τίτλου μνημονεύεται στην υπουργική απόφαση αποδοχής της παραίτησης.

 

   6. Σε περίπτωση διαγραφής δικηγόρου από το μητρώο λόγω θανάτου, δεν προκαλείται έκδοση υπουργικής απόφασης.»

 

   5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   « Οι εξερχόμενοι από την υπηρεσία δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, εκτός από εκείνους που απολύονται εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή λόγω πνευματικής ανικανότητας, μπορούν να διορίζονται δικηγόροι, εντός ευλόγου χρόνου από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, εφόσον δεν συντρέχει κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κώδικα. Σε περίπτωση ανάληψης, εντός του χρόνου αυτού, δημοσίων καθηκόντων τα οποία συνεπάγονται την αναστολή

άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, ο εύλογος χρόνος τρέχει από το χρόνο λήξης της άσκησης τους. Οι ανωτέρω δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί διορίζονται ως δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις, παρ' εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω, με βάση τα έτη που υπηρέτησαν, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, και ανάλογα με τα προσόντα που απαιτούνται για την προαγωγή του δικηγόρου».

 

   6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Δικηγόρος που είναι διορισμένος σε κατώτερο Δικαστήριο δύναται να συντάσσει, υπογράφει και καταθέτει ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα που απευθύνονται ενώπιον ανωτέρων Δικαστηρίων».

 

   7. Η περίπτωση (α) του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «α) Τον ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως αυτός καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Μέχρι την κατάρτιση και έγκρισή του, ισχύει σε όλη την Επικράτεια ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986.»

 

   8. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα III, οι οποίες προορίζονται για:

   αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου,

   ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ),

   γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Προνοίας - Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και

   δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (Α' 109), όπου ισχύει.»

 

   β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής, που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι δικηγόροι όταν παρέχουν υπηρεσίες στους εαυτούς τους, καθώς και όταν εκπροσωπούν: α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ότι δικαιούνται του ευεργετήματος πενίας, σύμφωνα με τα άρθρα 194 έως 204 του Κ.Πολ.Δ., ή δικαιούχους νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3226/2004 (Α' 24), β) διαδίκους που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 2 και της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του Κώδικα, γ) το Δημόσιο, δ) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας. Η συνδρομή των περιπτώσεων β', γ' και δ' αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο δικηγόρος συνδέεται με τον εντολέα του με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας, η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, η υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 βαρύνει τον διάδικο, για την καταβολή όμως του ποσού ευθύνεται εις ολόκληρον και ο δικηγόρος.» γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «4. Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, καθώς και για την παράστασή του κατά τη συζήτηση των ανωτέρων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη. Επίσης, για την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, των ανακριτών ή ανακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών συμβουλίων, οφείλει να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η παράστασή του δεν γίνεται δεκτή. Δεν υπάρχει υποχρέωση της προκαταβολής της παραγράφου 1 σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης, τυχόν δε καταβληθείσα προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτήν, άλλως αυτή ισχύει για τη νέα συζήτηση.»

 

   9. Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   « Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα ποσά των εισφορών ανά διαδικαστική πράξη ή ενέργεια, ο τρόπος συγκέντρωσης των καταβαλλόμενων ποσών από το Δικηγορικό Σύλλογο, τα κριτήρια συμμετοχής των δικηγόρων στους διανεμητικούς λογαριασμούς και η διανομή τους στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του λογαριασμού.»

 

   10. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 αναριθμείται σε 3. β) Η περίπτωση ζ' της υποπαραγράφου i της παραγράφου 1 του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «ζ) 0,1% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 12.000.001 ευρώ μέχρι 25.000.000 ευρώ».

 

   11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 98, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   « Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τοπικές εφημερίδες η σύγκληση είναι έγκυρη, εφόσον η πρόσκληση γνωστοποιηθεί στα μέλη τους.»

 

   12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 157 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   « Ο δικηγόρος στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, πλην της σύστασης ή της επίπληξης, έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση σε προθεσμία ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης.»

 

   13. α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 165 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «6. Οι επόμενες αρχαιρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.»

 

   β) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 165 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

   «Για τις αρχαιρεσίες αυτές, η προθεσμία των άρθρων 103 παρ. 1 και 3, 109 παρ. 1 β και 2 και 110 παρ.1 λήγει την 31η Ιανουαρίου 2014, η δε ημερομηνία του άρθρου 112 παρ. 1 είναι η 1η Φεβρουάριου 2014.»

 

   γ) Η παράγραφος 10 του άρθρου 165 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «10. Οι πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, από 1.1.2014 εισάγονται στα νέα πειθαρχικά συμβούλια και εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 139 του παρόντος Κώδικα.»

 

   δ) Στο άρθρο 165 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

   «11. Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του παρόντος Κώδικα άρχεται από 1.11.2013.»

 

   14. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ αντικαθίστανται με νέα ορθά.

 

    (Ακολουθεί παράρτημα Ι πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση στα δικαστήρια βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Αρθρο 8

 

   1 .α. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 (Α' 219) προστίθεται παράγραφος 3Α που έχει ως ακολούθως:

 

   «Ειδικά για την υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και των Εισαγγελέων που τον συνεπικουρούν, λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων (εφεξής «Γραφείο»), το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, οι οποίες καλύπτονται με μετάθεση, μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ιδίως από το Δημόσιο σε στενή έννοια, τα Ν. Π.Δ.Δ. και τις ΑΔΑ. Τα προσόντα επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 για τις αντίστοιχες ειδικότητες, καθώς και τα καθοριζόμενα στην απόφαση σύστασης των θέσεων. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, για δύο έτη, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, χωρίς να απαιτείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστημα. Καθήκοντα προϊσταμένου του Γραφείου, καθώς και του αναπληρωτή αυτού, ασκούν υπάλληλοι του επιστημονικού προσωπικού, που ορίζονται με απόφαση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.

 

   Η θέση του προϊσταμένου αντιστοιχεί σε θέση προϊσταμένου τμήματος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του σε αυτήν λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε κάθε δε, περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.

 

   Η θητεία του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου στην περίπτωση κατά την οποία είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν κατά τις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. Το επιστημονικό προσωπικό, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς συντάσσει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ιδιαίτερη έκθεση για το ανωτέρω επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την ικανότητα και απόδοσή τους κατά το προηγούμενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα κριτήρια και κατά τον τύπο που ισχύουν στην υπηρεσία του αξιολογούμενου. Αντίγραφο κάθε εκθέσεως υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, επιδίδεται δε και στον αξιολογούμενο με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκει οργανικά. Ο αξιολογούμενος εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν της έκθεσης, έχει δικαίωμα να προσφύγει και να ζητήσει τη διόρθωσή της ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, εφαρμοζόμενων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». Το μη αποσπασμένο προσωπικό του Γραφείου υπάγεται ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυτού στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τα πρόσωπα που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309 ), εφαρμόζονται και για το επιστημονικό προσωπικό.»

 

   β. Η παράγραφος «5» του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «5. Ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, καθώς και σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως, μπορούν να διατάξουν με αιτιολογημένη διάταξή τους την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο που έχει σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άρση, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να διαρκέσει περισσότερο, υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτημα στο οικείο Δικαστικό Συμβούλιο, διαφορετικά η ισχύς της διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη του μήνα.»

 

   γ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/ 1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

   « Το επιστημονικό προσωπικό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου».

 

   δ. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του ν. 4022/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 ν. 4139/2013, προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

 

   « Για τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 κακουργήματα, εφόσον, πριν τη δημοσίευση του παρόντος έχει παραγγελθεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία εκκρεμεί, μπορεί ο τελευταίος να ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.»

 

   2. Στο άρθρο 2 περίπτωση β' του ν.2472/1997, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

   «Κατ' εξαίρεση στα κακουργήματα των άρθρων 187, 187 Α και του 19ου Κεφαλαίου του Π.Κ. «εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» η εισαγγελική διάταξη εκτελείται αμέσως, επικυρώνεται δε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών.»

 

   3. Μετά το άρθρο 458 Π.Κ. προστίθεται άρθρο 458Α Π.Κ. με τίτλο «Παραβάσεις κανονισμών της Ε.Ε.», που έχει ως ακολούθως: «Όποιος με πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, με κανονισμούς της Ε.Ε. τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες, κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκαν.»

 

   4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π. δ. 18/1989 (Α' 8), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α' 241), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να παρίστανται δέκα επτά (17) μέλη με αποφασιστική ψήφο».

 

   5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 18/1989, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3900/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια:

 

   α) Για ζήτημα ή υπόθεση που παραπέμπεται ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, πενταμελούς ή επταμελούς συνθέσεως, λόγω μεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα γενικότερης σημασίας. Η παραπεμπτική απόφαση επέχει θέση εκθέσεως του Συμβούλου που ορίζεται εισηγητής με την ίδια απόφαση.

 

   β) Για ζήτημα ή υπόθεση, που παραπέμπεται υποχρεωτικώς ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, όταν αυτό άγεται σε κρίση αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου (άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος). Η διάταξη του δευτέρου υποεδαφίου του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και εν προκειμένω.

 

   γ) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισάγει ενώπιόν της για το λόγο του εδαφίου α', ακόμη και αν η υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τμήμα. Ο Πρόεδρος, όταν κρίνει ότι η υπόθεση έχει όλως εξαιρετική σπουδαιότητα την εισάγει στην Ολομέλεια με μείζονα σύνθεση, για την απαρτία της οποίας απαιτείται πάντως να παρίστανται είκοσι πέντε (25) μέλη με αποφασιστική ψήφο. Εισηγητής στην Ολομέλεια ορίζεται Σύμβουλος».

 

   6. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4055/ 2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για τις προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών συνεδριάζει κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου. Οι προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο και Ιανουάριο. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις τους εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος περί προαγωγής ή μετάθεσης. Αν εμφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται απόσπαση δικαστικού λειτουργού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 51.»

 

   7. Ειδικώς, για την πλήρωση των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν εντός του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης δύναται να συνεδριάσει έως την 20ή Δεκεμβρίου 2013.»

 

   8. Στο άρθρο 2 του ν. 2318/1995 (Α' 126) προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

   «2. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού πανεπιστημίου μπορούν να διοριστούν δικαστικοί επιμελητές χωρίς διαγωνισμό, εφόσον έχουν εγγραφεί ασκούμενοι μέχρι την 8η Μαΐου 2012. Ο διορισμός γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία αυτός ορίζει το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να διοριστεί, υποβάλλει δε ταυτόχρονα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται με τη με αρίθ. 18334/14.3.1996 (Β' 192) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τους διορισμούς του επόμενου Ιανουαρίου 2014. Οι διοριζόμενοι με αυτόν τον τρόπο καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις, που όμως δεν μπορεί να είναι περισσότερες από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού αυτών. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται χωριστά για την περιφέρεια κάθε πρωτοδικείου. Σε περίπτωση κλάσματος ο αριθμός αυτός ακεραιοποιείται προς τα πάνω. Αν υπάρχουν αιτήσεις περισσότερες από τον αριθμό αυτόν, λαμβάνεται υπόψη προτεραιότητα υποβολής τους. Οι διοριζόμενοι με την προηγούμενη διαδικασία δεν μπορούν να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο, αν δεν συμπληρώσουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, που έχουν διοριστεί.»

 

   9. Παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων Τμήματος, Επιτρόπων και Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 62 παράγραφοι 1 έως και 12, 70, 71, 72 και 73 του ν. 2812/2000 (Α' 67), καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2721/1999 (Α' 112), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3060/2002 (Α' 242), την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3659/2008 (Α' 77) και την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3772/2009.

 

   10. A. 1. Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Δημοτικό Διαμέρισμα Νικηφόρου, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισμένος με πράσινη γραμμή και με στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

 

   2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

 

   α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας του χώρου.

   β) Συντελεστής δόμησης: είκοσι εκατοστά (0,20).

   γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτηρίων: δώδεκα (12) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

   δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

 

   Β. 1. Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγυιάς, του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Κυδωνιάς, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη I», όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισμένος με πράσινη γραμμή και με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

 

   2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

 

   α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας του χώρου,

   β) Συντελεστής δόμησης: σαράντα εκατοστά (0,40),

   γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτηρίων: δώδεκα (12) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης,

   δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

 

   Γ. 1. Τροποποιείται το ισχύον Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο στην περιοχή «Σχολής Ευελπίδων» του Δήμου Αθηναίων με :

 

   α) την μετατόπιση πεζόδρομου μεταξύ του ΟΤ 131 -«Χώρος κοινωφελών λειτουργικών» (Δικαστήρια) και του ΟΤ 131° (Σχολεία) και

   β) τον καθορισμό νέου κόκκινου περιγράμματος (υπό στοιχεία 8, 9, 10, 11, 8) για ανέγερση δικαστικού κτιρίου, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις απεικονίζονται στο από 7.9.2012 διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

 

   2. Οι όροι δόμησης και περιορισμοί τροποποιούνται ως εξής:

   α) Χώρος κοινωφελών λειτουργιών (για κοινωφελείς λειτουργίες):

   - Συντελεστής Δόμησης 1,2 (ένα και είκοσι εκατοστά)

   - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για το νέο κτίριο (αριθμός 17) 16,50μ.

 

   Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος μπορεί να προσαυξηθεί κατά δύο μέτρα.

 

   11. Το άρθρο 3 του ν.δ/τος 811/1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων του α.ν. 153/1967 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων»»», όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα, το άμισθο υποθηκοφυλακείο δύναται να συγχωνευθεί με όμορο έμμισθο ή άμισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ή να μετατραπεί σε έμμισθο, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να συγχωνευθεί έμμισθο υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο υποθηκοφυλακείο, καθώς και μη ειδικό υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο ή άμισθο υποθηκοφυλακείο.»

 

Αρθρο 9

 

   1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Πίστωση για κάθε έργο/μελέτη χωριστά είναι το ποσό που έχει εγκριθεί με τη Συλλογική Απόφαση, καθώς και τυχόν τροποποίηση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προδέσμευσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ανώτατο όριο δαπάνης είναι το συνολικό άθροισμα των ποσών του προϋπολογισμού ανά Φορέα όπως ψηφίζονται από τη Βουλή.»

 

   2. Τα εδάφια 5 και επόμενα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

  « Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τις οποίες ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

 

   Κάθε έτος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, εκδίδει απόφαση συνολικά για όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης, καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους. Αναλυτικότερα καθορίζονται μεταξύ άλλων:

 

   α) το ποσό της υπολειπόμενης συνολικής δαπάνης για την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων, από τα προηγούμενα έτη, έργων,

 

   β) τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το τρέχον έτος,

 

   γ) το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 30% των εγκεκριμένων πιστώσεων για το τρέχον έτος.

 

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους, καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων, από τα προηγούμενα έτη, έργων.

 

   Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι συνολικές πιστώσεις των έργων, δεν υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους, όπως αυτό έχει καθοριστεί.

 

   Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων σε Συλλογικές Αποφάσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης και απορρόφησης των έργων.

 

   Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

   Για το οικονομικό έτος 2013 η απόφαση που θα εκδοθεί κατ' εφαρμογή του εδαφίου 6 της παρούσας παραγράφου ισχύει από 20.9.2013.»

 

   3. Από 1.1.2013 το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ εξομοιώνεται με τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων -  ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και κλιμακίου ως προς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του καταβάλλονται στους τελευταίους, συμπεριλαμβανομένης της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

 

   4. α. Το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α' 204) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Ο Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, με εξαίρεση την άσκηση διδακτικών καθηκόντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περίπτωση του Προέδρου.»

 

   β. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 (Α' 120) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Διοίκηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 1.1.2014. Ειδικά για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ως προς τις προμήθειες που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών η έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου είναι την 1.7.2013.»

 

Αρθρο 10

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.