ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΕφΚακ Πατρών 128/2019

 

Προσωρινή κράτηση - Αμετάκλητη αθώωση του προσωρινώς κρατηθέντος - Αποζημίωση -.

 

Δικαίωμα αποζημίωσης προσώπου που κρατήθηκε προσωρινά και εν συνεχεία αθωώθηκε αμετάκλητα. Οι διατάξεις των άρθρων 533 - 542 ΚΠΔ εφαρμόζονται και υπέρ των αλλοδαπών ή ανιθαγενών. Το δικαστήριο προσδιορίζει την ημερήσια αποζημίωση για τεκμαρτή περιουσία και ηθική βλάβη λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Εν μέρει δεκτή η αίτηση.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφ.: 128/2019

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών

 

Συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2019

 

Δικαστήριο

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Προεδρεύουσα Εφέτης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΒΕΛΑ Εφέτες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ Αντεισαγγελέας Εφετών

(άπαντες μετά από νόμιμη κλήρωση)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ Γραμματέας         

 

Αιτών   

 

..., που γεννήθηκε το έτος 1986 στην Αλβανία, κάτοικος Τρύπης Λακωνίας

 

ΠΑΡΩΝ

 

δι' εξουσιοδοτήσεως στη δικηγόρο Ναυπλίου

Αφροδίτη ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ

 

Αντικείμενο

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Εισάγεται με το υπ' αριθμ. ./18 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, η από 13-6-2016 αίτηση του έναντι αιτούντος, με την οποία ζητεί να του επιδικασθεί συνολική αποζημίωση, ποσού 15.863 ευρώ, για διάσημα 547 ημερών, που κρατήθηκε με το υπ' αρ. ./2014 Ε.Π.Κ. της Ανακρίτριας του Β' Τακτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και στη συνέχεια κηρύχθηκε αθώος με την υπ' αρ. ./2016 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών

 

ΕΚΟΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη σημερινή δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2019.

 

Ο Επιμελητής Δικαστηρίων, με εντολή της Προέδρου, εκφώνησε το όνομα του αιτούντος, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε.

 

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε η δικηγόρος Ναυπλίου Αφροδίτη ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ, η οποία δήλωσε ότι εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο και παρίσταται αντ' αυτού σύμφωνα με την από 30-6-2018 εξουσιοδότηση του αιτούντος, που βρίσκεται στη δικογραφία και η οποία αναγνώστηκε και αναφέρει την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του (βλ. άρθρ. 42 παρ. 2 εδ. β και γ, 340 παρ. 2 και 501 παρ. 1 εδ. α Κ.Ποιν.Δ., όπως Με την παρούσα δηλώνω, ότι παρίσταμαι ενώπιον του Δικαστηρίου Σας κατόπιν της από 06-07-2018 κλήσης που επιδόθηκε την  13-11-2018,  προς απόκρουση της από 8-6-2016 αίτησης του παραπάνω, με την οποία ζητά να του επιδικαστεί αποζημίωση ίση με το ποσό των 15.863,00 ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 533, 536, 537 ΚΠΔ, επαγόμενος τα ακόλουθα:

 

α) Η παρούσα αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το άρθρο 535 ΚΠΔ καθώς ο αιτών έγινε από πρόθεση παραίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής κράτησης. Παραίτιος από πρόθεση (όρος, ο οποίος διαφοροποιείται, όχι μόνο λεκτικό αλλά και εννοιολογικά, από εκείνον του υπαιτίου) θεωρείται εκείνος, που με τη συμπεριφορά του, η οποία δεν είναι ανάγκη να χαρακτηρίζεται ως υπαίτια ή να θεμελιώνει οποιαδήποτε ενοχή, συντέλεσε στην προσωρινή κράτηση ή την καταδίκη του, αποτέλεσμα το οποίο είτε επεδίωξε ο ίδιος είτε το αποδέχθηκε ως ενδεχόμενο ή τα δύο τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάσταση του άρθρου 340 παρ. 2 από το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005 και μετά την τροποποίηση του άρθρου 501 παρ. 1 εδ. α με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 3160/2003). Η ως άνω δικηγόρος προσκόμισε το με No: ./21-2-2019 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών και Εισφορών του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου.

 

Στο σημείο αυτό της δίκης, εμφανίσθηκε ο ..., Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και δήλωσε ότι το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, παρίσταται προς απόκρουση της αίτησης του παραπάνω. Προσκόμισε δε στο δικαστήριο την από 25-2-2019 έγγραφη Δήλωση Παράστασης - Υπόμνημα, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

 

ΚΑΤΑ

 

..., κατοίκου Τρύπης Λακωνίας

 

Με την παρούσα δηλώνω, ότι παρίσταμαι ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, κατόπιν της από 06-07-2018 κλήσης που επιδόθηκε την 13-11-2018, προς απόκρουση της από 8-6-2016 αίτησης του παραπάνω, με την οποία ζητά να του επιδικαστεί αποζημίωση ίση με το ποσό των 11.914,882 ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 533, 536, 537 ΚΠΔ, επαγόμενος τα ακόλουθα:

 

α) Η παρούσα αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το άρθρο 535 ΚΠΔ καθώς ο αιτών έγινε από πρόθεση παραίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής κράτησης. Παραίτιος από πρόθεση (όρος, ο οποίος διαφοροποιείται, όχι μόνο λεκτικά αλλά και εννοιολογικά, από εκείνον του υπαιτίου) θεωρείται εκείνος, που με τη συμπεριφορά του, η οποία δεν είναι ανάγκη να χαρακτηρίζεται ως υπαίτια ή να θεμελιώνει οποιαδήποτε ενοχή, συντέλεσε στην προσωρινή κράτηση ή την καταδίκη του, αποτέλεσμα το οποίο είτε επεδίωξε ο ίδιος είτε το αποδέχθηκε ως ενδεχόμενο ή αναγκαίο. Για να αποκλεισθεί το δικαίωμα αποζημιώσεως απαιτείται, πάντως να υφίσταται σχέση αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ της συμπεριφοράς και της προσωρινής κρατήσεως του αθωωθέντος, ως πρόθεση δε μπορεί να θεωρηθεί, μεταξύ άλλων ενεργειών και παραλείψεων του προσωρινώς κρατηθέντος ή καταδικασθέντος, η άρνηση απολογίας, η ψευδής ομολογία ή ψευδής δήλωση (ΑΠ 448/2014- ΤΝΠ NOMOS).

 

β) -Επικουρικά, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση του, ζητούμε να προσδιοριστεί η κατ’ αποκοπή ημερήσια αποζημίωση στο ύψος των 8,80 ευρώ την ημέρα σύμφωνα με το άρθρο 536 παρ 2 ΚΠΔ.

 

Επιφυλάσσομαι ρητώς πάσης άλλης αξιώσεως μου

 

Αντίκλητο μου ορίζω στην Πάτρα τον κ. Γεώργιο Δεληγιάννη, Δικαστικό Πληρεξούσιο ΝΣΚ (Φιλοποίμενος 14).

 

Αμέσως μετά ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, εισήγαγε στο Δικαστήριο το υπ' αριθμ. ./29-5-2018 Έγγραφο του Αντιεισαγγελέα Εφετών Πατρών, το οποίο έχει ως εξής:

«Εισάγεται η από 13-6-2016 αίτηση αποζημίωσης του ως άνω αιτούντος, με την οποία ζητεί να του επιδικασθεί συνολική αποζημίωση, ποσού 15.863,00 ευρώ, για διάσημα 547 ημερών, που κρατήθηκε με το υπ' αρ. ./2014 Ε.Π.Κ. της Ανακρίτριας του Β' Τακτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και στη συνέχεια κηρύχθηκε αθώος με την υπ' αρ. ./2016 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών (άρθρ. 533, 536, 537 ΚΠΔ).

 

Πάτρα 29-5-2018.

Ο Εισαγγελέας Γεώργιος Μπισμπίκης,

Αντιεισαγγελέας Εφετών»

 

Η πληρεξούσια του αιτούντος, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε την υπό κρίση αίτηση και πρότεινε μάρτυρα αποδείξεως, το όνομα της οποίας ανέγνωσε η Πρόεδρος και εμφανίσθηκε η κάτωθι εξετασθείσα μάρτυρας.

 

Ακολούθως το Δικαστήριο ανέγνωσε δημόσια τα κάτωθι έγγραφα:

 

1) Την από 13-6-2016 αίτηση

2) Την από 30-6-2018 εξουσιοδότηση

3) Την υπ' αριθμ. ./2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών

καθώς και τα προσκομιζόμενα από την πληρεξούσια του αιτούντος, κάτωθι έγγραφα, ήτοι:

1) Φωτ/φο της από 15/6/2016 άδειας μόνιμης διαμονής

2) Έξι (6) σελίδες με καταστάσεις εξαργυρωθέντων εργοσήμων ΟΓΑ

3) Το από 8/12/2014 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήμο Σπάρτης.

4) Το από 1-1-2014 συμφωνητικό μίσθωσης

5) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικών ετών 2009 έως και 2017.

6) Δεκαπέντε (15) σελίδες Ιατρικές βεβαιώσεις-γνωματεύσεις και εξετάσεις των τέκνων του αιτούντος, ...

7) Την με αρ. ./15-2-2016 Βεβαίωση από το Βιβλίο Ηθικού ελέγχου κρατουμένων από το Κ.Κ. Ναυπλίου

 

Έπειτα κλήθηκε και προσήλθε η μάρτυρας αποδείξεως, ο οποία αφού ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητας της, απάντησε ότι ονομάζεται ..., γεννήθηκε στις 4/8/1989 στη Σπάρτη Λακωνίας, Ελληνίδα, γνωρίζει τον αιτούντα και είναι σύζυγος της, ορκίστηκε δε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατ' άρθρο 218 ΚΠΔ και εξεταζόμενη κατέθεσε τα εξής:

 

«Είναι σύζυγος μου εδώ και 10 χρόνια. Εχουμε 4 παιδιά. Δούλευε με τον πατέρα μου ... στην κτηνοτροφική του μονάδα με 1500 αιγοπρόβατα. Έπαιρνε τα μισά εισοδήματα, περίπου 10.000 ευρώ το χρόνο. Το μεγαλύτερο παιδί είναι 12 ετών και το μικρό 5 ετών. Τότε ήταν μικρά τα παιδιά μας. Προφυλακίστηκε χωρίς λόγο. Όταν ήταν έγκλειστος εγώ ζούσα με τη βοήθεια του πατέρα μου. Η μικρή μου κόρη έχει προβλήματα υγείας, την έτρεχα στα νοσοκομεία. Παθαίνει κρίσεις πανικού. Τώρα είναι χάλια ψυχολογικά, έχει αυτοκτονικές τάσεις, εδώ και 2 μήνες νοσηλεύεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Τρίπολης».

 

Σημειώνεται ότι μετά την εξέταση της μάρτυρος από την Πρόεδρο, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές, στον πληρεξούσιο του Ελληνικού Δημοσίου και στην πληρεξούσια του αιτούντος για να υποβάλουν, εάν ήθελαν, ερωτήσεις προς τη μάρτυρα, στις οποίες η τελευταία απάντησε όπως αναφέρεται στην κατάθεση της.

 

Ακολούθως, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η υπό κρίση αίτηση, αναγνωρίζοντας ότι ο αιτών δικαιούται αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο για τεκμαρτή περιουσιακή ζημιά και ηθική βλάβη για το χρονικό διάστημα των 547 ημερών που κρατήθηκε και πρότεινε να ορισθεί η αποζημίωση σε 10 ευρώ ημερησίως.

 

Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, ζήτησε το ελάχιστο της αποζημίωσης, ήτοι ποσό 8,80 ευρώ ημερησίως.

 

Η πληρεξούσια του αιτούντος, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ζήτησε να γίνει εν όλω δεκτή η αίτηση αποζημίωσης και να ορισθεί το μέγιστο ποσό που προβλέπεται από το νόμο.

 

Το Δικαστήριο στην συνέχεια σε μυστική διάσκεψη επί της έδρας, στην οποία παραβρέθηκε και η Γραμματέας, κατήρτισε και δια της Προέδρου δημοσίευσε αμέσως την υπ' αριθμ. 128/25-2-2019 απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 533-537 ΚΠΔ, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δημόσιο αποζημίωση: α) οι προσωρινά κρατηθέντες, που αθωώθηκαν αμετάκλητα με βούλευμα ή απόφαση δικαστηρίου, β) οι κρατηθέντες με καταδικαστική απόφαση, η οποία μετέπειτα εξαφανίστηκε αμετάκλητα συνεπεία ένδικου μέσου και γ) οι καταδικασθέντες και κρατηθέντες, που αθωώθηκαν με δικαστική απόφαση ύστερα από επανάληψη της διαδικασίας. Επίσης, αποζημίωση δικαιούνται όσα από τα παραπάνω πρόσωπα τιμωρήθηκαν μετέπειτα με ποινή μικρότερης διάρκειας από αυτή που εξέτισαν αρχικά (άρθρο 533 § 1). Το Δημόσιο δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση, αν εκείνος που καταδικάστηκε ή κρατήθηκε προσωρινά έγινε από πρόθεση παραίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής κράτησης (άρθρο 535). Σχετικά με την υποχρέωση του Δημοσίου για αποζημίωση αποφαίνεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση, με ιδιαίτερη ταυτόχρονη απόφαση, ύστερα από προφορική ή γραπτή αίτηση εκείνου που αθωώθηκε και αφού προηγουμένως ο αιτών και ο εισαγγελέας ακουσθούν (άρθρο 536 § 1). Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση εκείνου που αθωώθηκε, του επιδικάζεται κατ' αποκοπή ημερήσια αποζημίωση συνολικά για τεκμαρτή περιουσιακή ζημία και για ηθική βλάβη, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80) ούτε ανώτερη των είκοσι εννέα (29) ευρώ την ημέρα και της οποίας το ύψος προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη και η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Το κατώτερο και το ανώτερο όριο της αποζημίωσης μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρο 536 § 2). Εκείνος που ζημιώθηκε μπορεί να υποβάλει και αργότερα την αίτηση του για αποζημίωση στο ίδιο δικαστήριο (άρθρο 537 § 1). Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραδίδεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο ή από την κοινοποίηση στον προσωρινά κρατούμενο του απαλλακτικού βουλεύματος ή της απαλλακτικής απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του. Η παραπάνω προθεσμία δεν παρεκτείνεται λόγω αποστάσεως (άρθρο 537 § 2). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 543 ΚΠΔ, οι διατάξεις των άρθρων 533 - 542 εφαρμόζονται και υπέρ των αλλοδαπών ή ανιθαγενών.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών, με την από 13-6-2016 αίτηση του, που κατατέθηκε αυθημερόν ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ζητεί να αναγνωριστεί έναντι του Δημοσίου το δικαίωμα αποζημίωσης του ιδίου, ύψους 15.863 ευρώ, για περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη που υπέστη για τον λόγο ότι κρατήθηκε προσωρινά, επί χρονικό διάστημα 547 ημερών, και εν συνεχεία αθωώθηκε αμετάκλητα με την υπ' αριθμ. ./3-6-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε την ως άνω αθωωτική απόφαση για την υπόθεση, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την απαγγελία της αθωωτικής απόφασης στο ακροατήριο την 3-6-2016, με την επισήμανση ότι η εκδίκαση της ένδικης αίτησης γίνεται μετά το αμετάκλητο της αθωωτικής απόφασης, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 25-5-2018 πιστοποιητικό του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Πατρών, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την κατάθεση της μάρτυρος που εξετάσθηκε ενόρκως στο ακροατήριο, όλα τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Κατά του αιτούντος ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, υπό τη μορφή της κατοχής και της πώλησης, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, που φέρονταν ως διαπραχθείσες από αυτόν στην Αμαλιάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηλείας, καθώς και σε άλλα μέρη της ελληνικής επικράτειας, από τις αρχές Οκτωβρίου 2014 μέχρι την 4η-12-2014. Ο ανωτέρω κρατήθηκε προσωρινά από 4-12-2014, δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2014 εντάλματος προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας του Β' Τμήματος του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, εν συνεχεία, πριν τη συμπλήρωση εξαμήνου, διατάχθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής του κράτησης για ένα ακόμη εξάμηνο, δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2015 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, και ακολούθως διατάχθηκε η παράταση της προσωρινής κράτησης αυτού, με το υπ' αριθμ. ./2015 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των 18 μηνών. Τελικώς, με την υπ' αριθμ. ./3-6-2016 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, ο κατηγορούμενος απηλλάγη αμετακλήτως των προαναφερθεισών κατηγοριών, και αποφυλακίσθηκε την ίδια ημέρα. Συνεπώς, κρατήθηκε προσωρινά επί χρονικό διάστημα 547 ημερών. Από κανένα δε αποδεικτικό στοιχείο, δεν προέκυψε ότι ο αιτών, ο οποίος ευθύς εξ αρχής αρνούνταν κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή του στις αποδιδόμενες σε αυτόν αξιόποινες πράξεις, έγινε από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής του κράτησης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ανωτέρω, κατά τον χρόνο της σύλληψης του, ήταν 28 ετών, έγγαμος και πατέρας τεσσάρων ανήλικων τέκνων, εργαζόταν δε ως κτηνοτρόφος, αποκομίζοντας ετήσιο εισόδημα ύψους 5.000 ευρώ περίπου, ενώ λόγω της προσωρινής του κράτησης κατά το χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε, τα εισοδήματα του μειώθηκαν κατά το ήμισυ. Τέλος, η στέρηση της ελευθερίας του επί χρονικό διάστημα 547 ημερών, του προκάλεσε έντονη ψυχική ταλαιπωρία και βαθύτατα συναισθήματα θλίψης. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ο αιτών, ως προσωρινά κρατηθείς, αθωώθηκε αμετάκλητα με  απόφαση δικαστηρίου, χωρίς να έχει καταστεί από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής του κράτησης, έχει δικαίωμα, κατ' άρθρο 533 § 1 περ. α' ΚΠΔ, να ζητήσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για τις 547 ημέρες της προσωρινής του κράτησης. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον τελευταίο κατ' αποκοπή ημερήσια αποζημίωση συνολικά για τεκμαρτή περιουσιακή ζημία και για ηθική βλάβη, το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ την ημέρα και συνολικά το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων πέντε (8.205) ευρώ (15 ευρώ/ημέρα Χ 547 ημέρες). Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση, ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα δι' εξουσιοδοτήσεως, τον αιτούντα ..., που γεννήθηκε το έτος 1986 στην Αλβανία, κάτοικο Τρύπης Λακωνίας.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 13-6-2016 αίτηση περί επιδίκασης αποζημίωσης στον ανωτέρω αιτούντα.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο αιτών δικαιούται αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα των πεντακοσίων σαράντα επτά (547) ημερών της προσωρινής του κράτησης.

 

ΟΡΙΖΕΙ το ποσό της αποζημίωσης σε δεκαπέντε (15) ευρώ ημερησίως και συνολικά σε οκτώ χιλιάδες διακόσια πέντε (8.205) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Πάτρα, 25η Φεβρουαρίου 2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ