ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Πατρών 239/2019

 

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Αναπλήρωση προϊσταμένου - Ανάθεση καθηκόντων προσωρινού προϊσταμένου -.

 

Επιτρέπεται η αναπλήρωση προϊσταμένου ή η εξομοιούμενη με αυτήν ανάθεση καθηκόντων προσωρινού προϊσταμένου οργανικής μονάδας σε υπαλλήλους ακόμη και κατώτερης κατηγορίας για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας και αναφέρονται ειδικώς στην οικεία απόφαση περί τοποθέτησης προσωρινών προϊσταμένων. Για την επιλογή των υπαλλήλων στους οποίους θα ανατεθούν τα καθήκοντα προσωρινών προϊσταμένων από αυτούς που έχουν τα αναγκαία προς τούτο τυπικά προσόντα, το αρμόδιο δικαστήριο διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια, οφείλει όμως να λάβει υπόψη του τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, την προηγούμενη υπηρεσιακή τους δραστηριότητα και τη γνώση του αντικειμένου. Η προστασία του άρθρου 30 ν. 4369/2016 αναφέρεται σε προϊσταμένους που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και δεν παρέχεται επί αναπλήρωσης προϊσταμένων ή επί προϊσταμένων ασκούντων προσωρινά καθήκοντα υπαγομένων στο άρθρο 87 ΥΚ.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

Αριθμός απόφασης: Α239/2019

 

TO

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα 2° Τριμελές

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Ιουνίου 2019, με δικαστές τους Δημήτριο Καπαρό, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ανδρέα Σταυρόπουλο-Εισηγητή, Ευαγγελία Ρούτουλα, Εφέτες Δ.Δ. και Γραμματέα τη Φιλομήλα Φούρα, δικαστική υπάλληλο,

 

για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως με χρονολογία κατάθεσης 27-10-2016 (αρ. κατ. ΑΚ./27-10-2016)

 

της ..., κατοίκου Πατρών (οδός .), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Βασιλείου Γαλανόπουλου (Δ.Σ. Πατρών).

 

κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» και ήδη «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», που εκπροσωπείται από το Διοικητή του, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Ευλαλίας Μιχαηλίδου, την οποία διόρισε με την από 259/14-2-2019 πράξη του.

 

Η υπόθεση συζητήθηκε μετά την προεκφώνηση και με ανάγνωση από τον εισηγητή, Ανδρέα Σταυρόπουλο, της σχετικής έκθεσης του.

 

Κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, που ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και την πληρεξούσια του καθού, που ζήτησε την απόρριψη της.

 

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

 

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε κατά το νόμο

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, ποσού 150 ευρώ (βλ. τα υπ' αριθμούς . και ., σειράς Α', ειδικά έντυπα παραβόλου), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της υπ' αριθμόν ./31-8-2016 απόφασης του Διοικητή του καθού η αίτηση Νοσοκομείου με την οποία ανακλήθηκε η υπ' αριθμόν ./18-6-2015 απόφαση του περί προσωρινής ανάθεσης στην αιτούσα καθηκόντων Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου αυτού.

 

2.  Επειδή, με το άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση  Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές , διατάξεις» (Α' 51/29-3-2010, διορθ.σφαλμ. Α' 83/1-7-2010) ορίστηκε ότι: «Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ·Κ·), που  κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  Ν.3528/2007  (ΦΕΚ 26 Α') αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 84 (υπό τον τίτλο «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων») 1.  ...  3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α'. ... 6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. ... Αρθρο 85 (υπό τον τίτλο «Κριτήρια επιλογής») ... Άρθρο 86 (υπό τον τίτλο «Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων») 1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της βαθμολογίας που ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. ... 2. ... 3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα ... με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.  ...  Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου, γ) ... 6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. ... Άρθρο 87 (υπό τον τίτλο «Αναπλήρωση προϊσταμένων») 1, Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων...  2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής. 3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου. 4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος,  έως την επιλογή  και  τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης». Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81) ορίζεται ότι «8. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1... 2... 3.... 14. Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών....»

 

3. Επειδή, ακολούθως, με το άρθρο 29 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια -αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α' 33/27-2-2016), αντικαταστάθηκαν εκ νέου τα άρθρα 84, 85 και 86 του Υ.Κ., τα οποία είχαν αντικατασταθεί από το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (ΑΊ49/17-7-2014). Περαιτέρω, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 ορίστηκε ότι: «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι, β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ...».

 

4. Επειδή κατά τη γνώμη που επικράτησε στο Δικαστήριο, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων επιτρέπεται η αναπλήρωση προϊσταμένου ή η εξομοιούμενη με αυτήν ανάθεση καθηκόντων προσωρινού προϊσταμένου οργανικής μονάδας σε υπαλλήλους ακόμη και κατώτερης κατηγορίας για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας και αναφέρονται ειδικώς στην οικεία απόφαση περί τοποθέτησης προσωρινών προϊσταμένων. Για την επιλογή των υπαλλήλων στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα προσωρινών προϊσταμένων από αυτούς που έχουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα αναγκαία προς τούτο τυπικά προσόντα, το αρμόδιο όργανο διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια, οφείλει όμως να λάβει υπόψη του τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, την προηγούμενη υπηρεσιακή τους δραστηριότητα και τη γνώση του αντικειμένου (ΣτΕ 382/2016). Οι δε μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 δεν εμποδίζουν το Διοικητή Νοσοκομείου να εφαρμόσει τις διατάξεις το άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδιακα, οι οποίες δεν θίχτηκαν με τον ανωτέρω νόμο και, στα πλαίσια της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει για την τοποθέτηση προσωρινών προϊσταμένων, κατά τα προλεχθέντα, να αντικαταστήσει τους ασκούντες τέτοια καθήκοντα και να αναθέσει αυτά προσωρινά σε άλλους, προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. Επομένως, η προστασία του άρθρου 30 Ν. 4369/2016 αναφέρεται σε προϊσταμένους, που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και δεν παρέχεται επί αναπλήρωσης προϊσταμένων ή επί προϊσταμένων ασκούντων προσωρινά καθήκοντα υπαγομένων στο άρθρο 87 του υπαλληλικού Κώδικα, το οποίο άλλωστε δεν θίγεται από το άρθρο 29 Ν. 4369/2016. Κατά τη γνώμη όμως του εισηγητή της υπόθεσης Ανδρέα Σταυρόπουλου, από τις ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του Ν.4369/2016, σε συνδυασμό με την εισηγητική έκθεση του οικείου άρθρου που προβλέπει ότι η θητεία των υπηρετούντων προϊσταμένων κατά τη δημοσίευση του νόμου λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, συνάγεται ότι τα πρόσωπα τα οποία ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου κατά τη δημοσίευση του Ν.4369/2016 στις 27/2/2016 παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ως άνω νόμου. Τούτο δε ανεξαρτήτως του εάν τα πρόσωπα αυτά ασκούσαν τα προαναφερόμενα καθήκοντα κατόπιν επιλογής τους από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο είτε κατόπιν προσωρινής ανάθεσης αυτών, δεδομένου ότι στις ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις δε γίνεται διάκριση.

 

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την υπ' αριθμόν 299/18-6-2015 απόφαση του Διοικητή του καθού η αίτηση Νοσοκομείου ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου αυτού στην αιτούσα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Δ', κατ' εφαρμογή της διάταξης του εδ. 14 της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005, παράλληλα με τα καθήκοντα της ως καταγραφέα του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, τα οποία της είχαν ανατεθεί με την υπ' αριθμόν ./3-2-2012 απόφαση του Κοινού Διοικητή του καθ’ού η αίτηση Νοσοκομείου και του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείο Θώρακος Ν.Δ. Ελλάδος. Της απόφασης αυτής είχε προηγηθεί η έκδοση της υπ' αριθμόν ./5-6-2014 απόφασης του ίδιου Διοικητή, με την οποία, κατ' εφαρμογή των ίδιων ως άνω διατάξεων, ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου στην ..., κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Β', η οποία έως την έκδοση της απόφασης αυτής διατελούσε Προϊσταμένη του ως άνω Χειρουργικού Τομέα, στη θέση της …, κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Β'. Ακολούθως, με την υπ' αριθμόν ./31-8-2016 απόφαση του Διοικητή του καθ’ού ανατέθηκαν εκ νέου προσωρινά καθήκοντα Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του καθ’ού στη …, από 1-9-2016 και έως την οριστική πλήρωση της σχετικής θέσης. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκαν αφενός η προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητή του καθ’ού η αίτηση Νοσοκομείου με την οποία ανακλήθηκε η παραπάνω υπ' αριθμόν ./18-6-2015 απόφαση του για την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου αυτού στην αιτούσα και αφετέρου η υπ' αριθμόν ./8-9-2016 απόφαση του ίδιου Διοικητή με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του καθ’ού στην ..., η οποία πλέον είχε αποκτήσει το βαθμό Α'. Ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή συμπληρώνεται με το παραδεκτώς κατατεθέν στις 20-6-2019 υπόμνημα της, η αιτούσα αμφισβητεί τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης της και επιδιώκει την ακύρωση της.

 

6. Επειδή, η αιτούσα ισχυρίζεται με τον πρώτο λόγο της αίτησης της ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, που ορίζει ότι οι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, έως την επιλογή προϊσταμένων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ειδικών διατάξεων, εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων, διότι εφ' όσον κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου "ασκούσε η ίδια καθήκοντα Προϊσταμένης" του Χειρουργικού Τομέα του καθ’ού (το ορθόν είναι ότι προσωρινώς ασκούσε καθήκοντα προϊσταμένης στον Τομέα αυτό), έπρεπε να παραμείνει στη θέση της μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων συμφώνως προς τους ορισμούς του άρθρου 29 του ιδίου νόμου από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και να μην παυθεί απ' αυτήν, όπως αποφασίστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και την ερμηνεία αυτών που παρατέθηκε στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 έχουν εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που είχαν επιλεγεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και όχι εκείνων στους οποίους είχαν ανατεθεί προσωρινά καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου ή (κατ' άλλη διατύπωση) η προσωρινή άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, όπως συνέβη στην υπό κρίση περίπτωση. Κατά τη γνώμη του εισηγητή της υπόθεσης, ..., ο λόγος αυτός προβάλλεται βασίμως, διότι, εφόσον στην αιτούσα είχε ανατεθεί, έστω προσωρινώς, η άσκηση των καθηκόντων της Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του καθ’ού (ήδη από το έτος 2015) και υπηρετούσε στη θέση αυτή κατά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016, έπρεπε, έως την επιλογή νέου Προϊσταμένου του ως άνω Τομέα από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο που θα συγκροτούνταν με βάση τις διατάξεις του τελευταίου αυτού νόμου, να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα της Προϊσταμένης του Τομέα αυτού. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη αυτή, η ανάκληση της τοποθέτησης της στη θέση αυτή, που έλαβε χώρα δυνάμει της προσβαλλόμενης απόφασης, εκδόθηκε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με την οποία οι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (27.2.2016) ασκούντες καθήκοντα Προϊσταμένου, του νόμου μη διακρίνοντος, είτε κατόπιν επιλογής τους από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, είτε κατόπιν ανάθεσης, εξακολουθούν να ασκούν τα ίδια καθήκοντα στην οργανική τους μονάδα, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 29 και 30 παρ. 4 και 5 ως άνω νόμου.

 

7. Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα υποστηρίζει με το δεύτερο λόγο της αίτησης της ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιτιολόγητη και ειδικότερα δεν αναφέρεται σε αυτήν ο λόγος για τον οποίο ανακλήθηκε η προσωρινή ανάθεση σε αυτήν καθηκόντων Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του καθ’ού. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο, διότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία το φακέλου, που συμπληρώνουν την αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, η ανάκληση της προσωρινής ανάθεσης στην αιτούσα των προαναφερόμενων καθηκόντων έλαβε χώρα για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του καθ’ού και ειδικότερα για το λόγο ότι πλεόναζε σε αυτό θέση Προϊσταμένης του Χειρουργικού του Τομέα, καθότι είχαν προηγουμένως ανατεθεί εκ νέου προσωρινά καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του καθ’ού στην υπάλληλο ... από 1-9-2016 δυνάμει της υπ' αριθμόν ./31-8-2016 απόφασης του Διοικητή του, με την οποία η τελευταία υπάλληλος επανήλθε στη θέση αυτή, αντίθετα με όσα περί του αντιθέτου διατείνεται η αιτούσα με το υπόμνημα της, ως εκ τούτου, δε, επέκειτο η εκ νέου ανάθεση καθηκόντων Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του χειρουργικού Τομέα του καθ’ού στην ..., η οποία στο παρελθόν ασκούσε τα καθήκοντα της Προϊσταμένης του εν λόγω Τομέα, που πράγματι έλαβε χώρα μετά την έκδοση στην προσβαλλόμενης απόφασης. Εξάλλου, ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν εκφέρεται κρίση περί του εάν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση αυτή ούτε η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν συγκριτικής ουσιαστικής αξιολόγησης αυτής και της υπαλλήλου που την αντικατέστησε, αναλαμβάνοντας, έστω και προσωρινά τα καθήκοντα της, ..., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τέταρτη σκέψη, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, που συμπληρώνουν την αιτιολογία της προσβαλλόμενης, η τελευταία αυτή υπάλληλος, κατά την προσωρινή ανάθεση σε αυτή των εν λόγω καθηκόντων, είχε το βαθμό Α', έναντι του βαθμού Δ' της αιτούσας, περαιτέρω δε στο παρελθόν ασκούσε τα καθήκοντα της Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του καθ’ού.

 

8. Επειδή, στη συνέχεια, η αιτούσα ισχυρίζεται με τον τρίτο λόγο της αίτησης ότι η προσωρινή ανάθεση σ' αυτήν καθηκόντων της Προϊσταμένης του Χειρουργικού Τομέα του καθ’ού αποτελούσε νόμιμη επωφελή για αυτήν διοικητική πράξη και, συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία αυτή ανακλήθηκε ήταν αναιτιολόγητη, καθότι δεν αναφέρονταν σε αυτήν οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επέβαλαν την ανάκληση. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο, διότι, όπως έχει κριθεί, οι νόμιμες ατομικές διοικητικές πράξεις, από τις οποίες οι διοικούμενοι απέκτησαν δικαιώματα, δεν ανακαλούνται (ΣτΕ 453/1968), αλλά, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η ανάκληση τους για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όταν έχουν προκύψει νέα στοιχεία, μεταγενέστερα της εκδόσεως της ανακαλούμενης πράξεως (ΣτΕ 441/1984,3818/1987, 4084/1988), στη δε προκείμενη περίπτωση η ένδικη ανάκληση χώρησε για το λόγο ότι, όπως προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε πλεονάζουσα θέση Προϊσταμένης Χειρουργικού Τομέα στο καθ’ού η αίτηση Νοσοκομείο.

 

9. Επειδή, ακολούθως, η αιτούσα, προβάλλει με τον τέταρτο λόγο της αίτησης ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε χωρίς να κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, όπως έχει κριθεί, ούτε από το Σύνταγμα (άρθρο 20 παρ. 2 ) ούτε από το νόμο επιβάλλεται στη διοίκηση η υποχρέωση προηγούμενης ακρόασης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων με την ευκαιρία ανάκλησης απόφασης τοποθέτησης αναπληρωτή ή προσωρινού προϊσταμένου (πρβλ. ΣτΕ 4524/2012).

 

10. Επειδή, εξάλλου, είναι απορριπτέος ως αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτίμησης ο πέμπτος λόγος της αίτησης ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης της.

 

11. Επειδή, τέλος, η αιτούσα προβάλλει με το υπόμνημα της ότι είναι μη νόμιμη η από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουσα επικουρική αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, περί του ότι η ανάκληση της ./2015 απόφασης του Διοικητή του καθ’ού έλαβε χώρα, πλέον των άλλων, και για το λόγο ότι η ίδια ταυτόχρονα στην υπηρεσία του καθ’ού εκτελούσε καθήκοντα καταγραφέα του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. Ο λόγος αυτός, ανεξαρτήτως της παραδεκτής προβολής του το πρώτον με το υπόμνημα της αιτούσας, είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, δεδομένου ότι, κατά τα προεκτεθέντα, η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται νομίμως και επαρκώς στην κύρια αιτιολογία της περί ύπαρξης πλεονάζοντος υπαλλήλου στη θέση της ως άνω Προϊσταμένης.

 

12. Επειδή, μη υπάρχοντος άλλου λόγου ακυρώσεως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. Περαιτέρω, ενόψει της έκβασης της δίκης, πρέπει να καταπέσει το παράβολο υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989) και να καταλογισθεί εις βάρος της αιτούσας η δικαστική δαπάνη του καθ’ού που ανέρχεται στο ποσό των 256 ευρώ (άρθρ. 275 παρ. 7 του Κ.Δ..Δ. το οποίο εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση κατ' άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ' του ν. 702/1977, Α' 268).

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Απορρίπτει την αίτηση.

 

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

Καταλογίζει εις βάρος της αιτούσας τη δικαστική δαπάνη του καθ’ού που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα έξι (256) ευρώ

 

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Πάτρα στις 5-7-2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

 

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 4-10-2019, με τη συμμετοχή στη σύνθεση της Θεοδοσίας Κυζίλου, Εφέτη Δ. Δ., λόγω μετάθεσης του Ανδρέα Σταυρόπουλου, Εφέτη Δ. Δ. που μετείχε στη σύνθεση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ             ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΦΟΥΡΑ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΗΝ 14-10-2019

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

(Παραλείπεται η υπογραφή του λόγω μετάθεσης του)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ακριβές αντίγραφο

Πάτρα 4-12-2019

Η Γραμματέας

Ερικέττη Μεντζιλτζόγλου