ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 26/2019

 

Επίδοση αγωγής σε διάδικο γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ -.

 

Η επίδοση αγωγής με κλήση για συζήτηση αυτής όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον εναγόμενο η οποία αποδεικνύεται με τη βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 1393/2007 και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα. Εφόσον δεν προσκομίζεται παραδεκτά βεβαίωση περί πραγματικής επίδοσης, ούτε προκύπτει ότι το προς επίδοση δικόγραφο διαβιβάστηκε στον εναγόμενο με έναν από τους αναφερόμενους στον κανονισμό τρόπους, το δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι να προσκομισθεί η προβλεπόμενη στον Κανονισμό βεβαίωση.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2019

Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ./2018

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μάρθα Γαλαριώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μιχαήλ Τσέφα, Πρωτόδικη, Δήμητρα Κόλλια, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, και από το Γραμματέα Βασίλειο Μπισμπίκη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Σεπτεμβρίου 2018, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ./2018 αγωγή:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: 1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "……… S.A.", που εδρεύει στο Κεφαλόβρυσο Πατρών Αχαΐας (.), στην Ελλάδα, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ: ………, που παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ασημάκη Ασημακόπουλου (ΑΜ/ΔΣ Αθηνών 22660) και κατέθεσε νόμιμα κι εμπρόθεσμα προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Εταιρείας με την επωνυμία "………s.r.l.", που εδρεύει στην Ιταλία, οδός ……… ..……. Επαρχία …… - Περιφέρεια Εμιλία Ρομάνια (………..…… provincia di regione Emilia Romagna) νομίμως εκπροσωπούμενης, που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο ούτε κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα έγγραφες.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18.01.2018 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στην γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2018 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την παρούσα δικάσιμο.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1393/2007 - που εφαρμόζεται από 13.11.2018, για τις επιδόσεις δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ως προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως - τα προς επίδοση έγγραφα σε γνωστής διαμονής παραλήπτες, διαβιβάζονται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των ενδιαφερόμενων κρατών και επιδίδονται προς αυτόν προς τον οποίον απευθύνονται, κατά κανόνα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής, το οποίο αποστέλλει στο κράτος αποστολής σχετική βεβαίωση περί τούτου. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 10, αφού ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, βάσει του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα I, η οποία αποστέλλεται στην αρχή διαβίβασης. Κατά το άρθρο 15 του ίδιου κανονισμού, αν το κράτος μέλος δεν έχει δηλώσει το αντίθετο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργήσουν τις επιδόσεις μέσω δικαστικών επιμελητών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 20 του κανονισμού αυτού, οι διατάξεις του υπερισχύουν των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς που συνάπτονται από τα κράτη μέλη και κυρίως του άρθρου IV του πρωτοκόλλου της σύμβασης των Βρυξελλών του έτους 1968 και της σύμβασης της Χάγης της 5-11-1965. Κατά την διάταξη του άρθρου 19, όταν πρέπει να διαβιβασθεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο ή άλλη ισοδύναμη πράξη σε άλλο κράτος μέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση, βάσει του παρόντος κανονισμού, και ο εναγόμενος ερημοδικεί, ο δικαστής οφείλει να αναστείλει την έκδοση αποφάσεως μέχρις ότου διαπιστωθεί: α) ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε όπως ορίζει το δίκαιο του κράτους παραλαβής..., ή β) ότι ή πράξη επιδόθηκε πράγματι στον εναγόμενο ή στην κατοικία του με άλλον τρόπο, προβλεπόμενο από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ότι, και στις δύο περιπτώσεις η επίδοση ή η κοινοποίηση έγιναν εγκαίρως, ώστε ο εναγόμενος να είναι σε θέση να αμυνθεί. Κατά δε το άρθρο 23 παρ. 1, κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι οι δικαστές του παρά την παρ. 1, μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η πράξη διαβιβάστηκε μέ τρόπο προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό, β) από την διαβίβαση της πράξεως έχει παρέλθει διάστημα, το οποίο ο δικαστής αξιολογεί για κάθε περίπτωση χωριστά και το οποίο είναι τουλάχιστον έξι μήνες και γ) δεν έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση, μολονότι έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια μέσω των αρμοδίων αρχών ή φορέων του κράτους - μέλους παραλαβής. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η επίδοση αγωγής με κλήση για συζήτηση αυτής, όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της Ε.Ε., όπως και η Ιταλία, ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον εναγόμενο, η οποία αποδεικνύεται με την κατά το άνω άρθρο 10 του κανονισμού βεβαίωση και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 του ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα (ΑΠ 239/2015, ΑΠ 458/2011, ΑΠ 66/2011).

 

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, κατά την επ' ακροατηρίω συζήτηση της κρινόμενης αγωγής και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, παραστάθηκε μόνο η ενάγουσα, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Ασημάκη Ασημακόπουλου (ΑΜ/ΔΣ Αθηνών 22660), και κατέθεσε έγγραφες προτάσεις την 31.05.2018, δηλαδή εντός της νόμιμης προθεσμίας, η οποία ανέρχεται σε 130 ημέρες, καθώς η εναγόμενη εταιρεία εδρεύει στο εξωτερικό (αρ. 237 παρ. 1 εδ. αʼ και δ' ΚΠολΔ). Αντίθετα, η εναγόμενη δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο ούτε κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. Η ενάγουσα προσκομίζει με επίκληση τη με αριθμό ./07.03.2018 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πατρών ………, από την οποία προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής και της υπ' αρ. ./2018 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, μετά της συνημμένης μετάφρασης αυτών στην ιταλική γλώσσα, επιδόθηκε για την εναγόμενη, ως κάτοικο εξωτερικού (Ιταλία) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών (άρθρο 134 § 1 ΚΠολΔ) όπου έλαβε αρ. πρωτοκόλλου ./07.03.2018. Περαιτέρω, ενώ από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει ότι για την επίδοση του δικογράφου της αγωγής στην εναγόμενη, ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός 1393/2007, η υπάρχουσα στη δικογραφία βεβαίωση κατ' αρ. 10 του ανωτέρω Κανονισμού της αρμόδιας Ιταλικής Αρχής, που αφορά την επίδοση της αγωγής στην εναγόμενη, δεν προσκομίζεται σε νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και δε δύναται να ληφθεί υπόψη, αφού σε περίπτωση ξενόγλωσσων εγγράφων η υποβολή μετάφρασης είναι αναγκαία, ακόμη και αν ο δικαστής γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (βλ. Τέντε σε ΕρμΚΠολΔ, τομ. I, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, άρ. 454). Συνεπώς, εφόσον δεν προσκομίζεται παραδεκτά βεβαίωση περί πραγματικής επίδοσης, ούτε όμως προκύπτει από κανένα έγγραφο ότι το προς επίδοση δικόγραφο διαβιβάσθηκε στην εναγόμενη με έναν από τους αναφερόμενους στον Κανονισμό τρόπους και μάλιστα έγκαιρα ώστε να προετοιμάσει την άμυνά της - και πάντως όχι σε χρονικό διάστημα μικρότερο από έξι μήνες - δεν είναι δυνατόν το Δικαστήριο να προβεί στην έκδοση οριστικής απόφασης ερήμην αυτής (αρ. 23 Καν. 1393/2007), αλλά υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι να προσκομισθεί είτε βεβαίωση κατ' αρ. 10 του Καν. 1393/2007 (μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα) περί πραγματικής επίδοσης στην εναγόμενη της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2018 αγωγής, είτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διαβίβαση του ως άνω επιδοτέου εγγράφου σε αυτήν. Τέλος, διάταξη περί δικαστικών εξόδων δε θα περιληφθεί διότι το Δικαστήριο δεν αποφάσισε οριστικά για ολόκληρο ή μέρος της δίκης (άρθρο 191 §1 ΚΠολΔ) ενώ παράβολο ανακοπής ερημοδικίας ως προς την ερημοδικαζόμενη εναγόμενη δεν ορίζεται, παρά το ότι σε ανακοπή ερημοδικίας υπόκεινται και οι μη οριστικές αποφάσεις, όπως η παρούσα, λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος εκ μέρους της για την άσκηση του ως άνω ένδικου μέσου (ΜΠρΑΘ 1392/2005).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την έκδοση της οριστικής απόφασης μέχρι να προσκομισθεί είτε βεβαίωση κατ' αρ. 10 του Καν. 1393/2007 (μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα) περί πραγματικής επίδοσης στην εναγόμενη της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2018 αγωγής, είτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διαβίβαση του ως άνω επιδοτέου εγγράφου σε αυτήν.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Πάτρα την 11η Ιανουαρίου 2019 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, την 16η Ιανουαρίου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ