ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 301/2019

 

Εμμισθοι δικηγόροι - Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Δήμου - Επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης -.

 

Δικηγόρος με έμμισθη εντολή που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Δήμου. Η υπηρεσιακή μονάδα στην οποία ανήκει έχει αυτοτέλεια, δεν υπάγεται άμεσα σε υπερκείμενη μονάδα και έχει διακεκριμένες αρμοδιότητες και φέρει τα στοιχεία της αδιαβάθμιστης οργανικής μονάδας, καθόσον δεν τελεί σε ιεραρχική και υπαλληλική κατάταξη σε σχέση με άλλες οργανικές μονάδες στην κλίμακα της ιεραρχικής δομής του Δήμου. Ο ενάγων Νομικός Σύμβουλος-Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του εναγόμενου Δήμου δικαιούται να λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοίκησης.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 301/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Λεοντή Πασχαλίδη, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε νόμιμα από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών και από τη Γραμματέα Σοφία Κουτσογιαννοπούλου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 24-5-2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: .(ΑΦΜ .) κατοίκου Πατρών, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Διονυσίου Κουλούρη, που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ) δήμου Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γεωργίου Γεωργόπουλου, που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./22-2-2018 αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ Α' 226), βασική επιδίωξη του οποίου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, είναι η καθιέρωση νέου ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου, ενόψει των ιδιαιτέρων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας, στο άρθρο 22 αυτού, στο οποίο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, προβλέπεται η επέκταση, εν όλω ή εν μέρει, με κοινή υπουργική απόφαση, των διατάξεων του νόμου αυτού και σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, ορίζει, ειδικότερα, ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι αποδοχές για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου» (ως φορείς αναφέρονται το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ.). Κατ επίκληση δε της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 1 άρθρου 22 του ν. 4024/2011 εκδόθηκε η οικ.2/17132/0022/28.02.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 498/28.02.2012) με τίτλο «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α' 226)», στην οποία ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής : «1. (). 2. (). 3. Δικηγόροι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011. 4 (). 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.11.2011...». Εξάλλου, το άρθρο 18 του προαναφερόμενου νόμου, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, όριζε τα εξής : «1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Ν.Π.Δ.Δ. και () οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής : αα)... ββ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια (400) ευρώ, γγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης διακόσια πενήντα (250 ευρώ. δδ)...». Σύμφωνα με τα ανωτέρω νομοθετήματα, οι δικηγόροι που απασχολούνται σε ν.π.δ.δ. με σχέση έμμισθης εντολής και οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης, ήτοι είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, δικαιούνται, αν είναι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, επίδομα θέσης ευθύνης ποσού 400,00 ευρώ. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι για να δικαιούται ο δικηγόρος, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του με σχέση έμμισθης εντολής σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 18 του ν. 4024/2011 επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένου," πρέπει να προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ή τους καταστατικούς εσωτερικούς κανονισμούς του εναγομένου ν.π.δ.δ. η Νομική Υπηρεσία ως οργανική μονάδα του ν.π.δ.δ., επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος και θέση προϊσταμένου στην υπηρεσία αυτή, ο δε δικηγόρος να ασκεί τέτοια καθήκοντα στη θέση αυτή (βλ. Ε.Σ. Τμήμα I, Πράξη 63/2014 ΤΝΠΔΣΑ). Εξάλλου, το άρθρο 92 Α του Κώδικα περί Δικηγόρων που κυρώθηκε με το ν.δ. 3026/1954, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΓ1(8) του άρθρου 1ο του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) όριζε ότι : «1. (). 2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α' 226) καθορίζονται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4024/2011», ενώ το άρθρο 44 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α' 208/27.09.2013), ο οποίος ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 165 αυτού, από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί τον Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954, ορίζει τα εξής : «1. () 2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους () και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (), καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». II. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 παρ.1-3,4 του Υπαλληλικού Κώδικα, στις δημόσιες υπηρεσίες, οι Κλάδοι προσδιορίζονται, «ανάλογα» : α) με το αντικείμενο, δηλαδή τις  υποθέσεις-αρμοδιότητες, γ) με την  «οργανική μονάδα», δηλαδή αυτή που προβλέπεται από τον Οργανισμό ή άλλον τυχόν νόμο... «Ως οργανικές μονάδες...νοούνται η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση, το τμήμα, το γραφείο, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γραφείο καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης (άρθρο 84 παρ.5 εδ.β' ΥΚ, άρθρο 56 παρ.3 εδ.δ' Συντ). Η «οργανική μονάδα» αναφέρεται στις οργανωτικές μορφές της διοικητικής Υπηρεσίας, όπως Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα, Γραφείο (άρθρο 56 παρ.3δ' Συντ, άρθρο 36 παρ.1 ν. 2190/1994, άρθρο 6 παρ. 1β ν. 2218/1994, άρθρο 84 ΥΚ, άρθρο 8 ΚΔΔ). Έχει κριθεί, ότι «οργανική μονάδα» νοείται μόνο εκείνη που παράγει διοικητικό έργο και γίνεται χειρισμός διοικητικής φύσης υποθέσεων πολιτών. Από τα προαναφερθέντα, προκύπτουν τα ακόλουθα : (α) οργανική μονάδα είναι εκείνη που προβλέπεται από τις σχετικές οργανωτικές διατάξεις κάθε υπηρεσίας (Υπουργείο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), δηλαδή από το νόμο ή π.δ/μα (Οργανισμό), υπό την ονομασία Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα, Γραφείο ή άλλες παρόμοιες, (β) Οι οργανικές μονάδες διακρίνονται ως εξής, 1) Μη Αυτοτελείς, δηλαδή όσες υπάγονται άμεσα σε υπερκείμενες μονάδες, λ.χ. το Γραφείο στο Τμήμα, το Τμήμα σε Διεύθυνση, 2) Αυτοτελείς, δηλαδή όσες δεν υπάγονται άμεσα σε υπερκείμενες μονάδες (το Γραφείο στο Τμήμα, το Τμήμα σε Διεύθυνση), αλλά υπάγονται ευθείας στον ανώτατο προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας, λ.χ. στον Υπουργό, (γ) Κατ' άλλη διατύπωση, οι «οργανικές μονάδες», δηλαδή οι υπηρεσίες διακρίνονται ως εξής, ι) διαβαθμισμένες, υπό την έννοια της ιεραρχικής και υπαλληλικής κατάταξης τους (Γενική Διεύθυνση-Τμήμα-Γραφείο κλπ). Οι εν λόγω «μονάδες» είναι «αυτοτελείς», δηλαδή ξεχωριστές στην κλίμακα της ιεραρχικής δομής της διοίκησης, ιι) αδιαβάθμιστες, υπό την έννοια ότι δεν τελούν σε ιεραρχική και υπαλληλική κατάταξη σε σχέση με άλλες «μονάδες» στην κλίμακα της ιεραρχικής δομής της διοίκησης. Οι λόγω «μονάδες» είναι «αυτοτελείς», αλλά αδιαβάθμιστες. Οι ονομασίες των αδιαβάθμιστων «μονάδων» μπορεί να μη συμπίπτει με εκείνες των διαβαθμισμένων, αρκεί, όμως, να είναι στην ουσία ή αλλιώς στην ποσότητα και την ποιότητα των αρμοδιοτήτων τις οποίες τους έχει αναθέσει ο νόμος, «αντίστοιχου επιπέδου» προς εκείνο των διαβαθμισμένων. Έτσι, έχει κριθεί για την ταυτότητα του λόγου, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι στην έννοια του Προϊσταμένου Διεύθυνσης εμπίπτουν και όσοι υπάλληλοι ασκούν τέτοια καθήκοντα σε αυτοτελή υπηρεσία, η οποία δεν είναι διαβαθμισμένη (βλ. Αν. Τάχο -1. Συμεωνίδη, Ερμηνεία Υ.Κ. έκδοση 2007 σελ. 1056).

 

Με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι είναι δικηγόρος διορισμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και από το έτος 1983 συνδέεται με το εναγόμενο ν.π.δ.δ. με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταλαμβάνοντας ήδη με τις αναφερόμενες αποφάσεις του Δημάρχου, αρχικώς, οργανική θέση Νομικού Συμβούλου του Δήμου, ακολούθως δε του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας αυτού. Ότι η Νομική Υπηρεσία του εναγόμενου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, είναι διαρθρωμένη ως αυτοτελής οργανική μονάδα, υπαγόμενη απευθείας στον Δήμαρχο, και αδιαβάθμιστη, καθώς δεν τελεί σε ιεραρχική και υπαλληλική κατάταξη σε σχέση με άλλες οργανικές μονάδες του εναγόμενου στην κλίμακα της ιεραρχικής διοικητικής δομής, ενώ ο Νομικός Σύμβουλος-Προϊστάμενος, που ως επικεφαλής της οικείας Νομικής Υπηρεσίας, υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο, χωρίς τη μεσολάβηση άλλων οργανικών μονάδων, εξομοιώνεται με Προϊστάμενο Διεύθυνσης και η Νομική Υπηρεσία με μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και όχι απλού Γραφείου ή Τμήματος. Ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ οικ.2/17132/0022/2012, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ.1 του ν. 4024/2011, «Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011». Ότι το εναγόμενο αρνείται να δεχθεί ότι αυτός, ως Νομικός Σύμβουλος-Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, εξομοιώνεται με Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοίκησης και κατά συνέπεια δικαιούται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοίκησης, που ανέρχεται κατά μήνα στο ποσό των 400 ευρώ, το οποίο αναπροσαρμόστηκε από 1-1-2016 στο ποσό των 450 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω ιστορούμενα, ζητεί να αναγνωριστεί ότι δικαιούται να λαμβάνει το ως άνω επίδομα θέσης ευθύνης  Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοίκησης  και να υποχρεωθεί  το εναγόμενο να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 22.400 ευρώ  και πιο συγκεκριμένα ποσό 11.600 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2013 έως 31-12-2015 και ποσό 10.800 ευρώ από 1-1-2016 έως 31-12-2017, νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. ʼλλως, επικουρικά, ζητεί να υποχρεωθεί το εναγόμενο να του καταβάλει το ως άνω ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 7, 9, 12 παρ. 1, 13, 14 παρ. 2, 16 παρ.7, 25 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 επ.), με τη συνεφαρμογή των ειδικών διατάξεων των άρθρων 621 και 622 ΚΠολΔ και είναι νόμω βάσιμη, ως προς την κύρια βάση της, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 713επ., 346, 648 επ. ΑΚ, 70 και 176 ΚΠολΔ, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Ωστόσο, η αγωγή, όσον αφορά στην επικουρική της βάση περί αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι μη νόμιμη, δεδομένου ότι οι αξιώσεις του ενάγοντος για καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης δεν θεμελιώνονται στις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ, αλλά απευθείας στο νόμο (ΑΠ 950/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, εφόσον για το αντικείμενο της υπό κρίση αγωγής καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, όπως αποδεικνύεται από το υπ' αριθμ. . ηλεκτρονικό παράβολο και τη σχετική απόδειξη πληρωμής αυτού, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, κατά την κύρια βάση της.

 

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, που λαμβάνονται υπόψη, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων είναι δικηγόρος στον Αρειο Πάγο, διορισμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και από το έτος 1983 παρέχει τις υπηρεσίες του στο εναγόμενο ν.π.δ.δ., ως Δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταλαμβάνοντας ακολούθως την προσωποπαγή θέση του Νομικού Συμβούλου και ήδη με την με αριθμό ./24-7-2013 απόφαση του Δημάρχου τη θέση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του εναγόμενου. Στη Νομική Υπηρεσία του δήμου, προβλέπονται πέντε θέσεις δικηγόρων, οι οποίοι συνεπικουρούνται από πέντε διοικητικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού. Εξάλλου, η Νομική Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Δήμαρχο, έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση του ν.π.δ.δ. σε κάθε μορφής νομικές υποθέσεις, δικαστικές και εξώδικες και την παροχή γνωμοδοτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρών, που εγκρίθηκε με την 115934/20631/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 3492/31.12.2012), προβλέπει, στο άρθρο 1, υπό τον τίτλο «Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών» τη σύσταση και λειτουργία Γραφείου Νομικών Συμβούλων μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και, στο άρθρο 7, ότι: «Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων παρέχει υποστήριξη προς τα Πολιτικά όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συμφερόντων, του Δήμου (...). Στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων προΐσταται Νομικός Σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ο οποίος προΐσταται των  υπηρετούντων δικηγόρων. Ο Προϊστάμενος Νομικός Σύμβουλος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να χρεώνει και να αναθέτει τις εντολές χειρισμού των υποθέσεων αυτών και γενικά να συντονίζει το έργο του γραφείου..». Σύμφωνα, λοιπόν με τον ως άνω Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, προβλέπεται Νομική   Υπηρεσία του Δήμου, η οποία χαρακτηρίζεται, όμως, ως Γραφείο Νομικών Συμβούλων και όχι ως Τμήμα ή Διεύθυνση. Σημειωτέον, εξάλλου, ότι με την υπ' αριθμ. ./28-9-2015 απόφαση του Δημάρχου Πατρών, εγκρίθηκε η χορήγηση προς τον ενάγοντα επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος, εντούτοις το εκδοθέν (υπ' αριθμ. ./2015) χρηματικό ένταλμα επεστράφη αθεώρητο με την υπ' αριθμ. 39/2015 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2η Υπηρεσία), ακολούθως δε η σχετική δαπάνη κρίθηκε μη νόμιμη από το I Τμήμα του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών, με την υπ' αριθμ. 102/2016 Πράξη, κατόπιν προβολής αντιρρήσεων εκ μέρους του Δήμου, επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η υπηρεσιακή μονάδα του εναγόμενου, στην οποία ο ενάγων ανήκει, παρά το χαρακτηρισμό της ως Γραφείο, έχει αυτοτέλεια, δηλαδή δεν υπάγεται άμεσα σε υπερκείμενη μονάδα (το Γραφείο σε Τμήμα, το Τμήμα σε Διεύθυνση) και έχει ιδία κατά τόπο και καθ' ύλην αρμοδιότητα, ήτοι διακεκριμένες αρμοδιότητες, που δεν αποτελούν επανάληψη με περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων που έχει άλλη υπερκείμενη μονάδα, ούτε και ασκούνται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη αυτής, αντίθετα υπάγεται απ' ευθείας στον Δήμαρχο, χωρίς να μεσολαβούν, όπως προαναφέρθηκε, άλλες οργανικές μονάδες, αλλά και φέρει τα στοιχεία της αδιαβάθμιστης οργανικής μονάδας, καθόσον δεν τελεί σε ιεραρχική και υπαλληλική κατάταξη σε σχέση με άλλες οργανικές μονάδες στην κλίμακα της ιεραρχικής δομής του Δήμου, ο δε Προϊστάμενος αυτής, που έχει τη γενική και ειδική εποπτεία της λειτουργίας και της διεκπεραίωσης των κάθε φύσεως υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας, επικουρούμενος από τους δικηγόρους της υπηρεσίας αυτής, εκτελεί ουσιαστικά, ενόψει και της φύσης και του εύρους των αρμοδιοτήτων του, χρέη Προϊσταμένου Μονάδας Διεύθυνσης, κατά τα ανωτέρω. Επομένως, αυτός δικαιούται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, το οποίο ουδέποτε του καταβλήθηκε και ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011 (σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη ΚΥΑ), το οποίο αναπροσαρμόστηκε  στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ, από 1-1-2016, σύμφωνα με το άρθρα 16 παρ. 1 περ. αε και 35 του ν. 4354/2015. Επομένως, με βάση τις ανωτέρω ουσιαστικές παραδοχές, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή, κατ' ουσία, ως προς την κύρια βάση της, να αναγνωριστεί το σχετικό δικαίωμα του ενάγοντος, να λαμβάνει ως Νομικός Σύμβουλος-Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του εναγόμενου Δήμου επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοίκησης και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να του καταβάλει το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (22.400) ευρώ, ήτοι έντεκα χιλιάδες εξακόσια (11.600) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2013 έως 31-12-2015 και δέκα χιλιάδες οκτακόσια (10.800) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα θα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω του ότι η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκε στην υπόθεση αυτή ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρα 183 και 179 του ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή ως προς την κύρια βάση της.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο ενάγων δικαιούται να λαμβάνει ως Νομικός Σύμβουλος-Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του εναγόμενου Δήμου επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοίκησης.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (22.400) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα, στο σύνολό τους, μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 28 Μαρτίου 2019, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

και αυτού μετατεθέντος

Ελένη Τσεβά,

Πρωτοδίκης