ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 2194/2019

 

ΕΛΤΑ – Αδικοπραξία – Κατάχρηση δικαιώματος -.

 

Παράλειψη υποχρέωσης εναγόμενου ν.π.ιδ.δ. να κατατάξει την ενάγουσα στην πρώτη θέση οριστικού πίνακα κατάταξης για πλήρωση θέσης Στάθμης-Δ/νσης – προαγωγή της στη θέση αυτή, από το χρονικό σημείο προαγωγής της συνυποψήφιας της. Η παράλειψη προαγωγής στη θέση ευθύνης είναι καθ’ υπέρβαση των ορίων της ΑΚ 281 και συνιστά αδικοπραξία κατ’ άρθ. 914 ΑΚ. Η συνυποψήφια της ενάγουσας θα έπρεπε να αποκλεισθεί από τη διαδικασία ελλείψει νομίμων προϋποθέσεων. Υποχρέωση αποζημίωσης για αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας της ενάγουσας, διαφυγόντων κερδών, ηθική βλάβη, προσβολή προσωπικότητας, ως έκφανση επαγγελματικής της καταξίωσης. Προσωρινή εκτελεστότητα.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Βαλεντίνης Μέτου).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

 

Αριθμός απόφασης 2194/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κωνστάντια Αθ. Κιούση, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Αναστασία Μπαμπαλούκα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ στο ακροατήριο του στις 18 Οκτωβρίου του έτους 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός ...) με ΑΦΜ ... ΔΟΥ Ηρακλείου, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Βαλεντίνης Μέτου του Στυλιανού, κατοίκου Αθηνών (οδός Δ. Σούτσου αρ.38), η οποία κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)», που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Απελλού αρ. 1) με ΑΦΜ . ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Γραμματική Ζήρα του Βάϊου, κατοίκου Αθηνών (οδός Απελλού αρ.1), η οποία κατέθεσε προτάσεις.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-05-2018 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./26-06-2018 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./26-06-2018, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, στις οποίες υπάρχει κανονισμός ή οργανισμός προσωπικού με ισχύ νόμου, η παράλειψη προαγωγής εργαζομένου από τα αρμόδια όργανα του εργοδότη ελέγχεται από τα πολιτικά δικαστήρια με βάση την διάταξη του άρθ. 281 ΑΚ για κατάχρηση δικαιώματος, η οποία υφίσταται, όταν κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, παραλείφθηκε η προαγωγή εργαζομένου που υπερείχε καταφανώς κατά τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι άλλου συναδέλφου του, του οποίου καταχρηστικά προκρίθηκε η προαγωγή. Στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, όμως, όπου υπάρχει κανονισμός ή οργανισμός προσωπικού με συμβατική ισχύ, η παράλειψη προαγωγής εργαζομένου ελέγχεται από τα πολιτικά δικαστήρια με βάση τις διατάξεις των άρθ. 201 και 207 ΑΚ, στις περιπτώσεις δηλ. αυτές η προαγωγή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της συνδρομής των προς προαγωγή όρων και δη της συνδρομής στο πρόσωπο του εργαζομένου των συμβατικά προβλεπομένων στον κανονισμό ή οργανισμό προϋποθέσεων και προσόντων προς προαγωγή. Αν επομένως, ο εργοδότης ή τα όργανα του, που ορίζονται στον κανονισμό ή  οργανισμό, παρέλειψαν, αντίθετα προς την καλή πίστη, να προαγάγουν ορισμένο εργαζόμενο, μολονότι αυτός συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις και τ' αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η αίρεση λογίζεται ότι έχει πληρωθεί, είναι δε αντίθετη προς την καλή πίστη η παράλειψη προαγωγής ορισμένου υποψηφίου, αν αυτός υπερείχε καταφανώς έναντι έστω και ενός προκριθέντος συναδέλφου του. Απ' αυτά καθίσταται φανερό ότι, είτε εφαρμοσθεί το άρθρο 281 ΑΚ (επί κανονισμού ή οργανισμού προσωπικού με ισχύ νόμου] είτε το άρθ. 207 ΑΚ (επί κανονισμού ή οργανισμού με συμβατική ισχύ ή όταν η προαγωγή προβλέπεται από την σύμβαση), ο έλεγχος της παράλειψης προαγωγής γίνεται με το ίδιο νομικό κριτήριο της αντίθεσης ή μη αυτής προς τις αρχές της καλής πίστης και ειδικότερα με το κριτήριο της καταφανούς ή όχι υπεροχής του παραλειφθέντος, ως προς τα υπηρεσιακά προσόντα, έναντι προαχθέντος συναδέλφου του (Ολ. ΑΠ 32/2002, ΑΠ 212/2015 ΝΟΜΟΣ). Επίσης, η ως άνω καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ παράλειψη της τοποθέτησης υπαλλήλου σε θέση προϊσταμένου ως πράξη παράνομη συνιστά και αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ. Εντεύθεν δημιουργείται, εκτός των άλλων, δικαίωμα του παραλειφθέντος σε αποζημίωση για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστη από την παράλειψη (ΟλΑΠ 11/2007). Η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία, δηλαδή τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του μισθωτού, όσο και το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών, που ελάμβανε ο μισθωτός στην προηγούμενη θέση, και εκείνων, που με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα λαμβάνει εάν είχε προαχθεί στην νέα θέση στην οποία δεν τοποθετήθηκε από τη παράνομη και υπαίτια παράλειψη του εργοδότη του αλλά και την επίπτωση της μείωσης αυτής στις λοιπές αξιώσεις του (βλ. ΑΠ 798/2018 ΔΕΕ 2019,876, ΑΠ 1050/2008, ΑΠ 1872/2005). Εξ άλλου, η κατάχρηση δικαιώματος, απαγορευόμενη από την άνω διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, συνιστά παράβαση νόμου και άρα αποτελεί παράνομη πράξη. Επομένως: α) εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση η άσκηση του δικαιώματος αποτελεί δικαιοπραξία ή επιδίωξη ικανοποιήσεως της έναντι του οφειλέτη απαιτήσεως του  δανειστή  με αναγκαστική  εκτέλεση,  αυτή,  ως αντικείμενη σε απαγορευτική διάταξη του νόμου, εφόσον δεν συνάγεται τίποτε άλλο, είναι άκυρη, β) εάν η άσκηση γίνεται με υλική ενέργεια, δικαιούται ο εντεύθεν βλαπτόμενος να ζητήσει την παύση της άσκησης και την παράλειψη αυτής  στο  μέλλον και γ)  εάν συντρέχουν  οι λοιπές προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, η κατάχρηση γεννά υποχρέωση, κατά το άρθρο 914 ή 919 ΑΚ, σε αποζημίωση.

 

Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της εκθέτει ότι στις 10-04-1986 προσελήφθη στον ΕΛΤΑ αρχικά με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μετετράπη σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου την 24-01-1988 και εν τέλει μονιμοποιήθηκε στις 31-05-1989, εργάζεται δε στον οργανισμό επί 32ετίας, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε επιτελικές θέσεις, όπως ειδικότερα περιγράφει. Ότι στις 30-09-2016, η εναγομένη κοινοποίησε Ειδική Εγκύκλιο, με ΑΔΑ ... σύμφωνα με την οποία περιέλαβε την προκήρυξη μίας θέσης ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης και δη προκήρυξε διαδικασία αξιολόγησης για την πλήρωση  θέσης ευθύνης και συγκεκριμένα θέσης του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της προαναφερόμενης προκήρυξης δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης είχαν υπάλληλοι του Κλάδου 1 με βαθμό τουλάχιστον Τμηματάρχη για 10 τουλάχιστον έτη, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αναλυτικά προβλεπόταν. Ότι συμμετείχε στην ως άνω διαδικασία αξιολόγησης, όπως και άλλοι δέκα συνάδελφοι της. Ότι με την ολοκλήρωση της,ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης, δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. ΑΠ .../03-03-2017 απόφαση του αρμοδίου Διευθύνοντος Συμβούλου της εναγομένης δυνάμει της οποίας αυτή (ενάγουσα) έλαβε συνολικά 376 μόρια και τη δεύτερη κατά σειρά θέση στον πίνακα κατάταξης, έναντι της συνυποψήφιας της ... η οποία έλαβε συνολικά 421 μόρια και Κατετάγη στην πρώτη θέση του πίνακα αξιολόγησης. Ότι η ως άνω συνυποψήφια της τελικά προήχθη στη συγκεκριμένη θέση ευθύνης, που είχε προκηρυχθεί. Ότι η εναγόμενη δια των αρμοδίων οργάνων της, ενεργώντας-προφανώς εναντίον της καλής πίστης, καταχρηστικώς και κατά παράβαση των ισχυουσών ΣΣΕ και του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για όλους τους εργαζομένους της, έκανε δεκτή την αίτηση της ανωτέρω συνυποψήφιας της, η οποία μη νομίμως είχε μεταταχθεί στον Κλάδο 1, αν και δεν ήταν πτυχιούχος της σχολής ΕΛΤΑ ή των ΚΕΚ ΕΛΤΑ. Ότι, επιπλέον, η εναγομένη δια των αρμοδίων οργάνων της κατά την αξιολόγηση της δεν απέδωσε σε αυτήν την ορθή μοριοδότηση. Ότι εξαιτίας της ανωτέρω  περιγραφόμενης  καταχρηστικής, παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της εναγομένης, υπέστη σημαντική ηθική βλάβη και προσβολή της προσωπικότητας  της, δια  της  μειώσεως  της επαγγελματικής της αξίας και υπόληψης, στερήθηκε δε τις μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της κατεχόμενης θέσης της και της Διευθυντικής θέσης που έπρεπε η εναγομένη να την προάγει. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί, να υποχρεωθεί η εναγομένη να την κατατάξει δια μέσου των αρμοδίων οργάνων της, στην πρώτη θέση στον οριστικό πίνακα κατάταξης για την πλήρωση της θέσης Στάθμης Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και να την προάγει στη θέση αυτή από το χρονικό σημείο προαγωγής της συνυποψήφιας της, ήτοι από τις 09.03.2017, αποδίδοντας της την ορθή μοριοδότηση των 387 μορίων, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 11.250,000 ευρώ ως αποζημίωση για το διαφυγόν της κέρδος, συνεπεία της αδικοπραξίας της και το ποσό των 50.000,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής της βλάβης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή παραδεκτώς και αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (αρθ. 614 περ. 3 και 621 επ. ΚΠολΔ), είναι πλήρως ορισμένη, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγομένης, και νόμιμη, στηριζόμενη στις πιο πάνω αναγραφόμενες διατάξεις καθώς και σ' εκείνες των άρθρων 648 επ., 57, 59, 281, 297, 298, 299, 914 και 932 ΑΚ και 341 ΑΚ, 176 αρ.1, 191 αρ.2 και 907-908 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί, η κρινόμενη αγωγή ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι η ενάγουσα, για τα αιτούμενα με την αγωγή συνολικά καταψηφιστικά ποσά που υπερβαίνουν τις 20.000,00 ευρώ [βλ. σχετ. άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ, όπως ισχύει σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 72 παρ. 2 του ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165/25-7-2011), έχει καταβάλει τα αναλογούντα τέλη δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. με αρ. ... e-Παράβολο).

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ «Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος». Στην προκείμενη  περίπτωση, η εναγομένη  αρνήθηκε την  αγωγή, ισχυριζόμενη ειδικότερα ότι τηρήθηκαν νομοτύπως οι διαδικασίες πλήρωσης της θέσης ευθύνης που προκηρύχθηκε και περαιτέρω, προέβαλε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου  της,  που  καταχωρήθηκε  στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και επανέλαβε με τις προτάσεις της, την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της ένδικης αξίωσης της ενάγουσας. Ωστόσο, από την επισκόπηση των προτάσεων που κατέθεσε η εναγόμενη, προκύπτει ότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά που να κατατείνουν στην ευόδωση της ανωτέρω ενστάσεως, απλά αναφέρεται ότι ασκήθηκε η αγωγή προκειμένου η ενάγουσα να δημιουργήσει «εντυπώσεις μεροληπτικής δήθεν συμπεριφοράς προς το πρόσωπο της, ενώ γνωρίζει ότι δεν επιλέχθηκε, διότι υστερούσε σε τυπικά προσόντα» (σελ. 6-7 των προτάσεων της εναγομένης). Με αυτό το περιεχόμενο, η ανωτέρω ένσταση πού προέβαλε η εναγομένη κρίνεται απορριπτέα προεχόντως ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως.

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, ήτοι των ..., οι οποίες περιέχονται, στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού, εκτιμώμενες χωριστά και σε συνδυασμό με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα κατά το λόγο γνώσης και το βαθμό αξιοπιστίας τους, λαμβανομένης υπόψη της .../17-10-2018 ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρα της ενάγουσας, ..., ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πατρών ..., που ελήφθη μετά από νόμιμη, προ δύο ημερών (άρθ. 422 ΚΠολΔ, ως ισχύει), κλήτευση της εναγομένης, όπως αποδεικνύεται από την από 09-10-2018 κλήση της ενάγουσας, σε συνδυασμό με την .../10-10-2018 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών ..., από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του, είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς έμμεση απόδειξη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εφόσον έχει επιτραπεί το εμμάρτυρο μέσο απόδειξης (άρθρα 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολΔ), για κάποια από τα οποία γίνεται  ιδιαίτερη  σημείωση παρακάτω χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, τις ομολογίες των διαδίκων που εμπεριέχονται στις προτάσεις τους ή συνάγονται από αυτές (άρθρο 261 εδ. β' σε συνδ. με 352 παρ. 1 ΚΠολΔ), και τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ), σε συσχέτιση και αλληλουχία με τις ως άνω καταθέσεις και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, πλήρως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι όροι εργασίας του μόνιμου (τακτικού) προσωπικού ΕΛΤΑ ρυθμίζονται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού- ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. Δ. 496/1970 «περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» και εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 2111066/25.8.71 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (ΦΕΚ 705/25.8.71 τ. Β') και έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου (ΑΠ 21/79 ΕΕΔ 38.582). Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις», εφόσον ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας οι κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων που απασχολούνται στον εν λόγω εργοδότη. Σύμφωνα με την από 03/06/2002  ΕΣΣΕ (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ), που υπεγράφη μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων της ΕΛΤΑ Α.Ε. και του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων ΟΜΕ- ΕΛΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την από 15-04-2014 Κοινή Συμφωνία μεταξύ της ΕΛΤΑ ΑΕ και των νομίμων εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, έχουν καθορισθεί οι όροι εργασίας όλων των εργαζομένων της ΕΛΤΑ Α.Ε. και αποτελούν τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, και έχει ισχύ Νόμου. Παράλληλα, αναφορικά με την λειτουργία της εναγομένης είναι εν ισχύ ο Υπηρεσιακός Οργανισμός ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1972/Β/30-12-2005), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, τελευταία δε τροποποίηση έγινε δυνάμει της υπ' αριθ. ./26-07-2016 απόφασης του Δ.Σ. ΕΛΤΑ (ΦΕΚ Β'/2016/. αρ. φύλ. .). Με την από 3.6.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, καθορίστηκε σύστημα στελέχωσης  θέσεων ευθύνης του ΕΛΤΑ στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα και Τμήματος, που γίνεται με προκήρυξη, υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία από τους ενδιαφερομένους και αξιολόγηση από Επιτροπή Αξιολόγησης για τριετή θητεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφ. ΣΤ1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΑ - ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ, περί στελέχωσης θέσεων ευθύνης ορίζονται τα εξής:  α. «Η πλήρωση των κενών θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα, Τμήματος, όπως αυτές ορίζονται στον Υπηρεσιακό Οργανισμό, δεν γίνεται με προαγωγές από βαθμό σε βαθμό αλλά πραγματοποιείται με επιλογή μέσω προκήρυξης των θέσεων αυτών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας» (ΕΣΣΕ 2002). Το έτος 2014 υπογράφτηκε Κοινή Συμφωνία μεταξύ ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ, η οποία ομοίως έχει ισχύ νόμου, και η οποία αντικατέστησε και βελτίωσε τους όρους του Κεφαλαίου ΣΤ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΑ αναφορικά με τη διαδικασία στελέχωσης θέσεων ευθύνης και ειδικών θέσεων. Συγκεκριμένα, στην από 15-04-2014 Κοινή Συμφωνία για τη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης και των ειδικών θέσεων προβλέπεται: - Στο Κεφ. ΣΤ4 για τη διαδικασία επιλογής στελεχών του όρου Στ1α της από 15/04/2014 Κοινής Συμφωνίας ότι: α. «αρμόδια Διεύθυνση για τη διαδικασία της προκήρυξης των κενών θέσεων του όρου ΣΤ1α. της παρούσας είναι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία φροντίζει να προκηρύσσει τις παραπάνω θέσεις», β. «για τη συμμετοχή του Προσωπικού στην προκήρυξη απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και βιογραφικού σημειώματος στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της προκήρυξης». Περαιτέρω, στο Κεφ. ΣΤ2, παρ. δ.6 για τη διαδικασία επιλογής στελεχών της από 15/04/2014 Κοινής Συμφωνίας προβλέπεται ότι «Στις θέσεις στάθμης Διεύθυνσης μπορούν να συμμετέχουν όσοι υπάλληλοι του κλάδου 1 με βαθμό Τμηματάρχη κατείχαν θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης ή Τομέα για ένα τουλάχιστον έτος η το βαθμό του Τμηματάρχη για 10 τουλάχιστον έτη». Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκδόθηκε η 151/113/39/30.09.016 Ειδική Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούσε την προκήρυξη θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας. Στην εν λόγω προκήρυξη που αφορούσε τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένου στάθμης Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας δήλωσαν υποψηφιότητα 11 άτομα για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης ευθύνης. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οριζόμενα στον ΓΚΠ ΕΛΤΑ - ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης έχει κάθε υπάλληλος του κλάδου 1 με βαθμό τουλάχιστον Τμηματάρχη που κατείχε θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης ή Τομέα για ένα τουλάχιστον έτος ή το βαθμό του Τμηματάρχη για 10 τουλάχιστον έτη. Στην ανωτέρω  διαδικασία επιλογής συμμετείχαν τόσο η ενάγουσα όσο και η συνυποψήφια της Αναστασία Βανδώρου, με τις από 11-10-2016, αντίστοιχα, αιτήσεις συμμετοχής τους. Η διαδικασία προέβλεπε πέραν της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των συμμετεχόντων, και υποβολή των συμμετεχόντων σε συνέντευξη, η οποία επίσης μοριοδοτούνταν, στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε τους υποψήφιους για συνέντευξη για τις θέσεις ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας την 03-03-2017. Αρχικά κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για στελέχωση θέσης ευθύνης αναφορικά με την προκήρυξη ./30-09-2016, βάσει μοριοδότησης. Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων όλων των υποψηφίων, συντάχθηκε  οριστικός  πίνακας  κατάταξης των συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης, δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. ΑΠ .../03-03-2017 απόφαση του αρμοδίου Διευθύνοντος Συμβούλου της εναγομένης, η οποία εν συνεχεία επικυρώθηκε με την υπ' αρ. πρωτοκόλλου. 1.1.1././011.3 απόφαση του αρμοδίου Δ.Σ., που κοινοποιήθηκε στις 09-03-2017 με ΑΛΑ ... Προηγήθηκε δε η από 03-03-2017 Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οριστικού πίνακα κατάταξης, η ενάγουσα έλαβε συνολικά 376 μόρια και τη δεύτερη κατά σειρά θέση στον πίνακα κατάταξης, έναντι της συνυποψήφιας της Αναστασίας Βανδώρου, η οποία έλαβε συνολικά 421 μόρια και κατετάγη στην πρώτη θέση του πίνακα αξιολόγησης. Η ως άνω δε συνυποψήφια της ενάγουσας τελικά προήχθη στη συγκεκριμένη θέση ευθύνης, που είχε προκηρυχθεί. Όπως αποδείχθηκε από τα ανωτέρω, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή καταρχήν στην εν λόγω προκήρυξη θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας, ήταν η ιδιότητα του υπαλλήλου Κλάδου 1 της εναγομένης. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες ΣΣΕ (ΕΣΣΕ 1982 και 1987) αλλά και όλες τις ισχύουσες ΣΣΕ έως σήμερα (σχετική και η από 10-06-2013 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όρος 4ος που αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για όλους τους εργαζόμενους στην εναγομένη, προβλέπεται ότι η ολοκλήρωση της φοίτησης στην Σχολή ΕΛΤΑ ή στο ΚΕΚ ΕΛΤΑ (η ίδρυση του δευτέρου ΚΕΚ ΕΛΤΑ ακολούθησε την προηγούμενη κατάργηση της Σχολής ΕΛΤΑ), αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη  μετάταξη υπαλλήλου στον Κλάδο 1  Βασικού Προσωπικού Διοίκησης -Εκμετάλλευσης και τη συνακόλουθη τοποθέτηση αυτού σε θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης Τομέα Τμήματος. Ειδικότερα, στην Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 23^ .12.1987 και δη στον όρο 6 αυτής προβλεπόταν ότι: «1) Οι κενές θέσεις του Κλάδου 1 καλύπτονται ως εξής: 6.1: Το 50% καλύπτεται από το Προσωπικό που υπηρετεί στους κλάδους 2-11 και έχει δυο χρόνια υπηρεσία, απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και ηλικία μέχρι 40 ετών, με διαγωνισμό ή άλλο τρόπο που θα καθοριστεί εκ νέου από τη Διοίκηση και την Ομοσπονδία. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να φοιτήσουν στη Σχολή ΕΛΤΑ, αν όμως δεν αποφοιτήσουν επιτυχώς επανέρχονται στον κλάδο τους. 6.2: το 30% αυτών από υπαλλήλους των κλάδων 2-11 που έχουν ή αποκτούν Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής ή άλλης Σχολής αρμοδίως αναγνωρισμένης ως ισότιμης και κατά 20% από υπαλλήλους των ίδιων κλάδων που έχουν ή αποκτούν Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής των ΤΕΙ ή των ΚΑΤΕΕ ή άλλης Σχολής αρμοδίως αναγνωρισμένης ως ισότιμης και ηλικία και στις δυο περιπτώσεις μέχρι και 40 ετών χωρίς εξετάσεις και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τους ορισμένους τίτλους σπουδών, οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από ιδιώτες αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ ή των ΚΑΤΕΕ, κατόπιν ευδοκιμήσεως σε διαγωνισμό ή άλλο τρόπο ή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν με Πτυχία Ανωτάτων ή Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι μεγαλύτερος των παραπάνω ποσοστών, τότε ο αριθμός που αντιστοιχεί στο ποσοστό τους καλύπτεται με κριτήριο τη γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα. Υπάλληλοι του ΕΛΤΑ πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανώτερων Σχολών που λόγω υπεραριθμίας δεν προσλαμβάνονται στον Κλάδο 1 μπορούν να συμμετέχουν στον κατά τα ανωτέρω εσωτερικό διαγωνισμό. Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι ή επιλεγόμενοι πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών στον κλάδο 1 εντάσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά ανάλογα με τα προσόντα τους, από την πρόσληψη ή την επιλογή τους αντίστοιχα, είναι όμως υποχρεωμένοι να φοιτήσουν στη Σχολή ΕΑΤΑ και να αποφοιτήσουν επιτυχώς, άλλως δεν μπορούν να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του ΕΛΤΑ. 2) Για την σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 6.2 κάλυψη του 50%(30%+20%} των κενών θέσεων του Κλάδου 1 Βασικού Προσωπικού Διοίκησης -Εκμετάλλευσης, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι των κλάδων 2-11 να υποβάλλουν ιεραρχικά, σχετικέ αίτηση (υποδ. Α) στη Διεύθυνση Προσωπικού.». Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα ΕΣΣΕ της 03/06/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και δη στόν όρο ΣΤ περ. ι, προβλέπεται ότι: «Στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ (με φοίτηση τουλάχιστο τριετούς διάρκειας) του Κλάδου Διοίκησης Εκμετάλλευσης που δεν αποφοίτησαν από τη Σχολή Βασικού Προσωπικού ΕΑΤΑ και με την υποχρέωση επιτυχούς αποφοίτησης από το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ». Περαιτέρω, και στην από 10-06-2013 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ρητά προβλέπεται στον 4° όρο με τίτλο «Μετατασσόμενο Προσωπικό» ότι: «Σύμφωνα με τον 5° όρο της από 15-12-2011 Κοινής Συμφωνίας των ανωτέρω συμβαλλόμενων μερών (Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΤΑ και εκπροσώπου των σωματείων των εργαζομένων) το προσωπικό της περίπτωσης Α (ΠΕ-ΤΕ) που συμμετείχαν και ολοκλήρωναν επιτυχώς το 1ο Κύκλο - Βασικής Εκπαίδευσης του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ μετατάχθηκαν συνολικά στον Κλάδο 1 Διοίκησης Εκμετάλλευσης με αυτονόητη υποχρέωση την επιτυχή παρακολούθηση και των λοιπών τριών κύκλων σπουδών. Οι κατά τα ανωτέρω, μετατασσόμενοι υπάλληλοι μετά την ένταξη τους στον Κλάδο 1 Διοίκησης - Εκμετάλλευσης υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τους άλλους τρεις κύκλους σπουδών για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης τομέα και διεύθυνσης.». Στην προκειμένη περίπτωση, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα μετατάχθηκε από τον Κλάδο 2 στον Κλάδο 1 Βασικού Προσωπικού Διοίκησης και Εκμετάλλευσης στις 12-07-1996 (κατόπιν της με αριθμό ./12.07.1996 συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών), ενώ το έτος 1997 αποφοίτησε επιτυχώς από την Σχολή των ΕΛΤΑ. Ακολούθως, ολοκλήρωσε επιτυχώς και τους τέσσερις κύκλους των ΚΕΚ ΕΛΤΑ. Επομένως, πληρώθηκε στο πρόσωπο της η ανωτέρω αίρεση που προβλεπόταν και προβλέπεται στις ΣΣΕ, ήτοι για την παραμονή της στον Κλάδο 1 και την δυνατότητα της να συμμετέχει στη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης τομέα και διεύθυνσης, να έχει ή αποφοιτήσει από τη σχολή ΕΛΤΑ ή να έχει ολοκληρώσει τους κύκλους σπουδών του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ (το οποίο δεν αμφισβητήθηκε από την εναγομένη). Όσον αφορά την συνυποψήφια της ενάγουσας και επιλεγείσα στην ανωτέρω προκήρυξη, Αναστασία Βανδώρου, αποδείχθηκε ότι μετατάχθηκε στον κλάδο 1 Διοίκησης Εκμετάλλευσης με απόφαση του Συμβουλίου  Υπηρεσιακών Μεταβολών που πάρθηκε την 7/19.12.1996 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 6.2 της ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ 1987, από τον κλάδο Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και ανακατατάχθηκε σε εφαρμογή των όρων 13 και 20 της ΕΣΣΕ 1982 στο βαθμό ΒΠ2 από 19/12/1996 και είχε παρακολουθήσει επιτυχώς και τον Γ κύκλο εκπαίδευσης του ΚΕΚ ΕΛΤΑ. Δεν αποδείχθηκε, ωστόσο, ότι η Αναστασία Βανδώρου, ολοκλήρωσε επιτυχώς και τον Δ' κύκλο εκπαίδευσης του ΚΕΚ ΕΛΤΑ ούτε ότι είχε αποφοιτήσει από την Σχολή ΕΛΤΑ (σε προγενέστερο χρόνο που λειτουργούσε η σχολή αυτή], ώστε να μπορεί να παραμείνει στον Κλάδο 1 και να συμμετέχει στη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης τομέα και διεύθυνσης. Επομένως, κατά τον χρόνο αξιολόγησης της υποψηφιότητας της ως άνω, Αναστασίας Βανδώρου, οι εκπρόσωποι της εναγομένης, ενήργησαν αντίθετα με τον νόμο και δεν έλαβαν υπόψιν τους τα όσα προέβλεπαν οι ισχύουσες ΣΣΕ για τους υπαλλήλους του Κλάδου 1 και τις προϋποθέσεις παραμονής τους στον Κλάδο και συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς, ώστε να αποκλείσουν τη συμμετοχή της από τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και Δυτικής  Ελλάδος.  Έπρεπε,  ακολούθως,  σύμφωνα  και  με τους  βάσιμους ισχυρισμούς της ενάγουσας, να αποκλειστεί εξαρχής η υποψηφιότητα της Αναστασίας Βανδώρου και να προαχθεί η ενάγουσα στην πρώτη κατά σειρά θέση του πίνακα κατάταξης, διότι αφενός μεν πληρούσε τη νόμιμη προϋπόθεση συμμετοχής (υπάλληλος του Κλάδου 1 με μετάταξη και κάτοχος του πτυχίου της Σχολής ΕΛΤΑ), αφετέρου δε συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια έναντι των λοιπών συνυποψήφιων της, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο που είναι συνεπής προς τον Υπηρεσιακό Οργανισμό των ΕΛΤΑ, υπερτερώντας καταφανώς σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Περαιτέρω, με βάση τα οριζόμενα στην ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ, η οποία έχει ισχύ νόμου, η προϋπηρεσία στον κλάδο 1 μοριοδοτείται με 2 μόρια ανά έτος και έως 25 έτη, υπολογίζεται δε ανά ολόκληρο έτος και δεν λαμβάνονται υπόψη μήνες ή ημέρες. Στην προκειμένη περίπτωση, η ενάγουσα μετατάχθηκε στον κλάδο 1 την 12/07/1996, ύστερα από την με αριθμό ./12.07.1996 συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών και έως την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων της προκήρυξης την 07/10/2016 είχε 20 έτη 2 μήνες και 25 ημέρες προϋπηρεσία και μοριοδοτήθηκε με 20 έτη Χ 2 μόρια ανά έτος, ήτοι 40 μόρια. Όσον αφορά τη μοριοδότηση σε θέση ευθύνης, αυτή αναφέρεται σε διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα, Τμήματος και Προϊσταμένου καταστήματος κατώτερης Τμήματος και μοριοδοτείται αντίστοιχα με 15, 10, 7 και 4 μόρια ανά έτος έως 6 έτη. Η ενάγουσα κατείχε θέση ευθύνης στάθμης Τμήματος από 11-12-2006 έως 18-07-2010, ήτοι 3 χρόνια και 7 μήνες και μοριοδοτήθηκε με 3 έτη Χ 7 μόρια ανά έτος, ήτοι 21 μόρια. Επομένως, ορθά η ενάγουσα μοριοδοτήθηκε και στις δύο περιπτώσεις και πρέπει να απορριφθούν ως κατ' ουσία αβάσιμοι οι αντίθετοι ισχυρισμοί της. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, επειδή η παράλειψη προαγωγής της ενάγουσας στη θέση ευθύνης που αιτούνταν έγινε αντίθετα με τον νόμο και τις αρχές της καλής πίστης και η ως άνω καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ παράλειψη της τοποθέτησης της σε θέση προϊσταμένης ως πράξη παράνομη συνιστά και αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, η ενάγουσα έχει δικαίωμα σε αποζημίωση για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστη από την παράλειψη. Η αποζημίωση αυτή (σύμφωνα με τη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε) περυλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία, δηλαδή τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του μισθωτού, όσο και το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών, που ελάμβανε ο μισθωτός στην προηγούμενη θέση, και εκείνων, που με πιθανότητα και κατά τη' συνήθη πορεία των πραγμάτων θα λαμβάνει εάν είχε προαχθεί στην νέα θέση στην οποία δεν τοποθετήθηκε από τη παράνομη και υπαίτια παράλειψη του εργοδότη του αλλά και την επίπτωση της μείωσης αυτής στις λοιπές αξιώσεις του. Εν προκειμένω, η ενάγουσα δικαιούται να λάβει από την εναγομένη για το χρονικό διάστημα από 09-03-2017, ότε και έπρεπε να έχει προαχθεί, έως την 01-06-2018 (όπως ζητεί) το διευθυντικό επίδομα που αντιστοιχεί την ανωτέρω θέση, το οποίο θα υπολογιστεί ως εξής (όπως βασίμως αναφέρει η εναγομένη στο με αρ. ΑΠ ,/344 από 03-09-2018 έγγραφο της και δεν αμφισβητήθηκε ειδικώς από την ενάγουσα): 1. αρχικό ποσό επιδόματος θέσης ευθύνης διευθυντή ποσού 750,00 (μικτά), το οποίο μετά τις μειώσεις των ν.3833/2010 (ποσού 52,50), ν.3845/2010 (ποσού 20,93) και ν.4024/2011 (ποσού 187,50) ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 489,07 και για το διάστημα από 09-03-2017 έως 01-06-2018 (489,07 Χ 15 μήνες) = 7.336,05 και 2. Αρχικό ποσό ειδικού επιδόματος διευθυντή ποσού 325,00 (μικτά), το οποίο μετά τις μειώσεις των ν.3833/2010 (ποσού 22,75), ν.3845/2010 (ποσού 9,07) και ν.4024/2011 (ποσού 81,25) ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 211,93 και για το διάστημα από 09-03-2017 έως 01-06-2018 (211.93 Χ 15 μήνες) = 3.178,95 . Επομένως, η ενάγουσα δικαιούται ως διαφυγόν κέρδος για το διάστημα από 09-03-2017 έως 01-06-2018, το συνολικό ποσό των 10.515,00 ευρώ (μικτά) (=7.336,05 + 3.178,95), δεχόμενου ως εν μέρει κατ' ουσία βασίμου του σχετικού ισχυρισμού της. Τέλος, από την περί μη προαγωγής της ενάγουσας κρίση του αρμόδιου οργάνου της εναγομένης, που ελήφθη κατά κατάχρηση δικαιώματος, συνιστώσα αδικοπραξία, (281 & 914 ΑΚ), η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας της, ως έκφανση της επαγγελματικής της καταξίωσης, και πρέπει προς  αποκατάσταση  της να της  επιδικασθεί  εύλογη  χρηματική ικανοποίηση, η οποία ενόψει των συνθηκών τέλεσης της αδικοπραξίας, του είδους της προσβολής, του βαθμού πταίσματος του προαγωγικού οργάνου της εναγομένης, της οικονομικής κατάστασης των διαδίκων και της κοινωνικής κατάστασης της ενάγουσας, ανέρχεται στο εύλογο ποσό των πέντε χυλιάδων ευρώ (5.000,00).

 

Με τις σκέψεις αυτές, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να κατατάξει την ενάγουσα, δια μέσου των αρμοδίων οργάνων της, στην πρώτη θέση στον οριστικό πίνακα κατάταξης για την πλήρωση της θέσης Στάθμης Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και να την προάγει στη θέση αυτή από τις 09-03-2017 και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ (10.515,00) ως διαφυγόν κέρδος και το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής της βλάβης, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Το παρεπόμενο, δε, αίτημα περί κηρύξεως της παρούσας προσωρινώς εκτελεστής ως προς την καταψηφιστική της διάταξη πρέπει να γίνει δεκτό ως βάσιμο και από ουσιαστική άποψη, καθώς πρόκειται για εργατικές απαιτήσεις (άρθρα 907 και 908 παρ.1 περ. ε' ΚΠολΔ) και διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν, καθόσον η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να κατατάξει την ενάγουσα, δια μέσου των αρμοδίων οργάνων της, στην πρώτη θέση στον οριστικό πίνακα κατάταξης για την πλήρωση της θέσης Στάθμης Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και να την προάγει στη θέση αυτή από τις 09-03-2017. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ (15.515,00), με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή ως προς την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά τους έξοδα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου του έτους 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ