ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 1079/2020

 

Διεθνής δικαιοδοσία Ελληνικών δικαστηρίων -.

 

Επί αγωγής για διατροφή και επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, εφ’ όσον οι διάδικοι που είναι αλλοδαποί, Αλβανοί υπήκοοι, έχουν κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, εγκαθιδρύεται διεθνής δικαιοδοσία του Ελληνικού Δικαστηρίου για την εκδίκαση της διαφοράς, πλην όμως εφαρμοστέο είναι το αλβανικό δίκαιο, διότι κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής οι γονείς και το ανήλικο τέκνο τους είχαν κοινή ιθαγένεια, ήτοι, την αλβανική και άρα οι σχέσεις μεταξύ τους διέπονται από το αλβανικό δίκαιο, από τις διατάξεις του οποίου θα κριθούν η ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων και η διατροφή του. Αναβάλλει κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ την έκδοση οριστικής αποφάσεως και διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομιστεί με την επιμέλεια της ενάγουσας, το κείμενο του αλβανικού νόμου που διέπει την επιμέλεια και τη διατροφή του ανήλικου τέκνου σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των γονέων του καθώς και νομική πληροφορία για την έννοια αυτού από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1079/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Διονύσιο Ρεπούση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Ηλία Ηλιάδη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Μαρτίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής  και προσωρινά διαμένουσας στη νήσο Κέα του Νομού Κυκλάδων ατομικώς και ως προσωρινώς ασκούσης την επιμέλεια του προσώπου του  ανηλίκου τέκνου της …, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο της Άγγελο Καλαντζή.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: …, κατοίκου Αμπελοκήπων Αττικής  (…), ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του Βασίλειο Γεωργίου.

 

Η ενάγουσα ζητά να γίνει δεκτή η από 8.2.2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2017 αγωγή, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και ενεγράφη στο πινάκιο με αριθμό ..

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του ΑΚ, οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων ρυθμίζονται κατά σειρά: 1) από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, 2) από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και 3) από το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου. Στον όρο «σχέσεις γονέων και τέκνων» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου και η υποχρέωση διατροφής (ΕφΑΘ 1550/1996 ΕΛΔνη 1996.1395). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 337 του ΚΠολΔ, που έχει εφαρμογή και στις ειδικές διαδικασίες (άρθρο 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ ), το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη το δίκαιο που ισχύει σε αλλοδαπή πολιτεία, τα έθιμα και τα συναλλακτικά ήθη και, αν δεν τα γνωρίζει, μπορεί να διατάξει απόδειξη ή να χρησιμοποιήσει όποιο μέσο κρίνει κατάλληλο χωρίς να περιορίζεται στις αποδείξεις που προσάγουν οι διάδικοι. Τέλος, επανάληψη της συζήτησης διατάσσεται κατ' άρθρον 254 του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται σε όλες τις ειδικές διαδικασίες (άρθρο 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και για να παρασχεθούν πρόσθετες νομικές πληροφορίες περί αλλοδαπού δικαίου (ΕφΑθ 1925/1996 ΕλΔνη 1997.153).

 

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα, υπήκοος Αλβανίας, ζητά να της ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της …, που απέκτησε από τον γάμο της με τον εναγόμενο, υπήκοο επίσης Αλβανίας και, κατόπιν παραδεκτής τροπής του αιτήματος της διατροφής σε έντοκο αναγνωριστικό, να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να της καταβάλλει ως διατροφή για λογαριασμό του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως από την επίδοση της αγωγής και επί τρία (3) έτη με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας περιοδικής παροχής και μέχρι την εξόφληση και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα της. Η αγωγή, για την εκδίκαση της οποίας το Δικαστήριο αυτό έχει διεθνή δικαιοδοσία: α) όσον αφορά την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 8 παρ. 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου της ΕΚ 2201/2003 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές γονικής μέριμνας, διότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και β) όσον αφορά στην απαίτηση διατροφής του ανήλικου τέκνου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 2 παρ. 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου ης ΕΚ 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διότι ο εναγόμενος έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 17 αριθμ. 2 και 22 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρο 592 του ΚΠολΔ ). Περαιτέρω και, ενόψει του ότι οι διάδικοι είναι Αλβανοί υπήκοοι, εφαρμοστέο τυγχάνει στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη, το αλβανικό δίκαιο διότι κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής οι γονείς και το ανήλικο τέκνο τους είχαν κοινή ιθαγένεια, ήτοι, την αλβανική και άρα οι σχέσεις μεταξύ τους διέπονται από το αλβανικό δίκαιο, από τις διατάξεις του οποίου θα κριθούν η ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων και η διατροφή του.

 

Πρέπει, συνεπώς, να διαταχθεί κατ'  άρθρον 254 του ΚΠολΔ η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο προς το σκοπό της, με επιμέλεια της ενάγουσας προσκομιδής σε νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του κειμένου που διέπει την έννομη σχέση ως και γνωμοδότησης για την έννοια αυτού, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑZΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομιστεί με την επιμέλεια της ενάγουσας, το κείμενο του αλβανικού νόμου που διέπει την επιμέλεια και τη διατροφή του ανήλικου τέκνου σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των γονέων του καθώς και νομική πληροφορία για την έννοια αυτού από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις  22 Ιανουαρίου 2020.