ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ’μφισσας 19/2021

 

Έφεση - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διάσωση κύριας κατοικίας -.

 

Δεκτή έφεση. Εξαφάνιση απόφασης που είχε απορρίψει αίτηση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου με την αιτιολογία ότι ο αιτών δεν είχε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των χρεών του. Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος με περιοδικές καταβολές. Εξαίρεση από την εκποίηση της δυνητικής κύριας κατοικίας του αιτούντος. Προσδιορισμός ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚAΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός Απόφασης 19/EM/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Σμαράγδα Μωραΐτη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μφισσας, και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Μούρτου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Μαρτίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου ’μφισσας Δήμου Δελφών Φωκίδας (οδός .) με ΑΦΜ ., ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του ννα Τσουλφίδου.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με τη επωνυμία «Τράπεζα Eurobank - Ergasias Α.Ε.», η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Κωνσταντίνο Ζαφειράκου.

 

Ο εκκαλών με την από 15-7-2020 και με αρ.καταθ.δικ. ./2020 στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και ΕΜ ./2020 στη Γραμματεία του προκείμενου Δικαστηρίου έφεση του, την οποία απευθύνει ενώπιον τούτου του Δικαστηρίου και για την οποία ορίστηκε ως χρόνος συζήτησης αρχικά η δικάσιμος της 17-12-2020, οπότε και ματαιώθηκε λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, και στη συνέχεια δυνάμει της υπ' αρ. ./24-2-2021 Πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών μφισσας η αναγραφόμενη στην αρχή της προκείμενης απόφασης δικάσιμος, ζητεί να εξαφανισθεί η υπ' αρ. 114/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου μφισσας, ώστε να γίνει δεκτή η από 27-4-2017 και με αρ.καταθ.δικ. ./2017 αίτηση του περί ρυθμίσεως των ληξιπρόθεσμων χρεών του.

 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις κατατεθείσες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα εκθέτουν σε αυτές.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η υπό κρίση έφεση, με την οποία προσβάλλεται η με αριθμό 114/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου μφισσας, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ' αρ. 518 παρ.2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης. Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια διαδικασία (533 ΚΠολΔ), καθώς ο εκκαλών έχει καταθέσει, κατά την άσκηση της κρινόμενης έφεσης στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου μφισσας, το οριζόμενο από το άρθρο 495 παρ. 3 περ.Α ΚΠολΔ παράβολο έφεσης αξίας 75 ευρώ με κωδικό πληρωμής ..., όπως αποδεικνύεται από την υπ' αρ. 23/2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου μφισσας.

 

Ο εκκαλών με την από 27-4-2017 και με αρ.καταθ.δικ. ./2017 αίτηση ρύθμισης χρεών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των αναφερόμενων ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτρια του Τράπεζα Πειραιώς, ζήτησε να γίνει διευθέτηση των χρεών του. σύμφωνα με το προτεινόμενο από τον ίδιο σχέδιο, άλλως, επικουρικά, να γίνει δικαστική ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, καθώς και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η δυνητική κύρια κατοικία του. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων η υπ' αρ. 399/2018 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου μφισσας (εκκαλουμένη), με την οποία το Δικαστήριο απέρριψε ως ουσιαστική αβάσιμη την αίτηση με την αιτιολογία ότι ο αιτών δεν έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των χρεών του. Κατά της ανωτέρω απόφασης παραπονείται ήδη ο εκκαλών για κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση του.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και των εγγράφων που νομίμως μετ' επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών και ήδη εκκαλών, γεννηθείς το έτος 1978, είναι υπάλληλος του Δήμου Δελφών και ειδικότερα εργάζεται στο Τεχνικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του άνω Δήμου. Είναι νυμφευμένος με την ... και ζουν σε οικία που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τη μητέρα του αιτούντος στο τοπικό διαμέρισμα της Αγία Ευθυμία του Δήμου Δελφών Φωκίδας με τα δύο τέκνα τους, την ..., γεννηθείσα στις 2-2-2002, και τη ..., γεννηθείσα στις 19-4-2005. Ο αιτών το έτος 2006 έλαβε δύο δάνεια από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο στη συνέχεια απορροφήθηκε από την Τράπεζα Eurobank, ύψους 54.331,90 ευρώ και 85.668,10 ευρώ αντίστοιχα δυνάμει των υπ' αρ. ... και ... συμβάσεων στεγαστικού δανείου, τα οποία συμφωνήθηκε να αποπληρωθούν σε 480 μηνιαίες δόσεις. Τα χρηματικά ποσά από τα δάνεια αυτά αναλώθηκαν για την αγορά διαμερίσματος με την αποθήκη αυτού, το οποίο αποτελεί, όπως παρακάτω θα εκτεθεί, τη δυνητική κύρια κατοικία του ενάγοντος και της οικογένειας του και επ' αυτού, προς εξασφάλιση της πιστώτριας τράπεζας, εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης. Στις 27-4-2017 η οφειλή του αιτούντος από το πρώτο δάνειο ανερχόταν στο ποσό των 44.637,82 ευρώ και από το δεύτερο δάνειο στο ποσό των 29.122,75 ευρώ. Η συνολική, επομένως, οφειλή του αιτούντος προς την πιστώτρια του τράπεζα ανερχόταν κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, στο ποσό των 73.760,57 ευρώ, όπως δέχτηκε και η εκκαλουμένη απόφαση και δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους. Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τον ανωτέρω χρόνο είχε αποσβεστεί μεγάλο μέρος της οφειλής του, είναι προφανές ότι ο αιτών μέχρι και τον Απρίλιο του 2017 ήταν απολύτως συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις ενίοτε και με τη συνδρομή του πατέρα του …, εγγυητή των δανείων, όπως ο ίδιος ο αιτών κατέθεσε στο Δικαστήριο. Ωστόσο, η διόγκωση των δαπανών της οικογένειας, καθώς τα τέκνα μεγαλώνουν και έχουν περισσότερες ανάγκες, και γενικότερα η αύξηση του κόστους ζωής οδήγησαν τον αιτούντα στη δυσχερή θέση να παύσει τις πληρωμές του προς την πιστώτρια του. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 1.015,42 ευρώ (βλ. μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα Ιανουαρίου ως και Δεκεμβρίου του έτους 2020), ενώ εισπράττει και μίσθωμα από την εκμισθωμένη οικία του στο Ίλιον Αττικής (για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω) ύψους 250 ευρώ (βλ. το προσκομιζόμενο αντίγραφο της υπ' αρ. … δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακινήτου στην ΑΑΔΕ). Η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται ως καθαρίστρια σε δημόσιες σχολικές δομές και από το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019 (το οποίο είναι το πιο πρόσφατο που προσκομίζεται) αποδεικνύεται ότι από την εργασία της εισέπραξε το παραπάνω έτος το ποσό των 2.516,24 ευρώ, δηλαδή μηνιαίως λάμβανε μισθό 209,68 ευρώ. Έτσι το συνολικό μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας ανέρχεται στο ποσό των (1.015,42 + 250 +209,68=) 1.475,10 ευρώ, ενώ αν αφαιρεθεί από το ποσό αυτό ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος 496 ευρώ (βλ. το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019 της Δ.Ο.Υ. μφισσας) και ο ΕΝΦΙΑ 242 ευρώ (βλ. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού της ΑΑΔΕ του έτους 2020) επιμερισμένοι σε 12 μήνες (738/12= 61,50 ευρώ), απομένει υπόλοιπο για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της οικογένειας ίσο με (1.475,10 -61,50=) 1.413,60 ευρώ. Όπως έχει ήδη εκτεθεί ο αιτών ζει με την οικογένεια του σε παραχωρημένη δωρεάν από τη μητέρα του οικία. Η μεγαλύτερη του κόρη ... έχει πλέον ενηλικιωθεί, πλην όμως φοιτά από το Σεπτέμβριο του 2020 σε ιδιωτικό I.E.Κ. κομμωτικής, όπου η φοίτηση διαρκεί 5 εξάμηνα και συνεπώς μέχρι το Μάρτιο του 2023, θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Η μικρότερη κόρη του ... είναι ακόμα ανήλικη. Με βάση τα παραπάνω, το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης της οικογένειας του αιτούντος, που αποτελείται από αυτόν, τη σύζυγο του, την ανήλικη κόρη τους και την ενήλικη κόρη τους ως προστατευόμενο μέλος ανέρχεται στο ποσό των 1.250 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών δεν έχει έξοδα ενοικίου, αλλά και ότι ως οφειλέτης έχει την υποχρέωση με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη να περιορίσει τις δαπάνες τους στο απαραίτητο μέτρο, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει την πιστώτρια του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ο αιτών, όσο ήταν συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις, κατέβαλλε στην πιστώτρια του το ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως. Είναι προφανές ότι μετά την αφαίρεση των δαπανών διαβίωσης (1.250 ευρώ) από το οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα (1.413,60 ευρώ), το υπόλοιπο δεν επαρκεί για να συνεχίσει να καταβάλει το ανωτέρω ποσό στην εφεσίβλητη πιστώτρια του και επομένως ο εκκαλών βάσιμα παραπονείται για την κρίση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία δεν έχει περιέλθει σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του. Μπορεί, ωστόσο, να διαθέσει το ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ. Έτσι, λοιπόν, το χρέος του αιτούντος - εκκαλούντος προς την εφεσίβλητη πρέπει να υπαχθεί σε ρύθμιση κατ' άρθρο 8 παρ.2 του Ν. 3869/2010 και ο αιτών να υποχρεωθεί να καταβάλλει σε αυτήν το ανωτέρω ποσό για τριάντα έξι μήνες, συμμέτρως διανεμόμενο για κάθε επιμέρους οφειλή. Από το παραπάνω, δηλαδή, ποσό θα καταλογίζονται 96,83 ευρώ στην πρώτη οφειλή των 44.637,82 ευρώ και 63,17 ευρώ στη δεύτερη οφειλή των 29.122,75 ευρώ. Οι μηνιαίες καταβολές θα γίνονται το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός και θα ξεκινήσουν από το Μάιο του έτους 2021, θα ολοκληρωθούν δε τον Απρίλιο του έτους 2024. Μέχρι το τέλος της άνω ρύθμισης ο αιτών θα έχει καταβάλλει στην πιστώτρια του το ποσό των 5.760 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο οφειλής (73.760,57-5.760=) 68.000,57 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών κατέστη δυνάμει του νομίμως μεταγραφέντος υπ' αρ. ./25-5-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Περιστερίου ... αποκλειστικός κύριος ενός διαμερίσματος (οριζόντιας ιδιοκτησίας) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 74,13 τ.μ. με τα παρακολουθήματα αυτού, δηλαδή μία θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και μία αποθήκη επιφάνειας 6,50 τ.μ. στο Ίλιον Αττικής επί της οδού .... Το διαμέρισμα αυτό βρίσκεται σε πολυκατοικία που ανεγέρθηκε το έτος 2006 και έχει αντικειμενική αξία 52.147 ευρώ (βλ. (βλ. την προσκομιζόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2020 της ΑΑΔΕ). Επί του παρόντος εκμισθώνεται σε τρίτο, ωστόσο, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό ακίνητο αποκλειστικής κυριότητας του αιτούντος, αποτελεί δυνητική κύρια κατοικία της οικογένειας του και έτσι πρέπει να προστατευθεί και να εξαιρεθεί, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος του αιτούντος, από την εκποίηση. Λαμβανομένων υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικών του, αλλά και των συγκριτικών στοιχείων που αντλεί το Δικαστήριο από αγγελίες πώλησης παρόμοιων χαρακτηριστικών ακινήτων (www.xe.gr, www. spiti24.gr, www.spitogatos.gr) η εμπορική του αξία εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 75.000 ευρώ τουλάχιστον. Δεδομένου ότι η αντικειμενική αξία του ως άνω διαμερίσματος μετά της αποθήκης είναι 52.147 ευρώ, δηλαδή δεν υπερβαίνει τις 180.000, το ύψος του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος του αιτούντος δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70% και είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης κατά την διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 4224/2013 και συνεπώς πληρούνται τα κριτήρια της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.3869/2010 ώστε να εξαιρεθεί από την εκποίηση το παραπάνω ακίνητο, επί του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Eurobank για την εξασφάλιση των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στον αιτούντα από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.3869/2010 ως ισχύει και εφαρμόζεται από το παρόν Δικαστήριο το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι θα καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πραγματική αξία του ακινήτου (αρθ. 993 παρ. 2 εδ. γ' ΚΠολΔ) εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται στο ποσό των 75.000 ευρώ τουλάχιστον. Το ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν η ως άνω οικία του αιτούντος, αφαιρουμένων των εξόδων που συνδέονται με τον πλειστηριασμό εκτιμάται ότι θα ανερχόταν στο ποσό των 70.000 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που οφείλει ο αιτών συνολικά στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού μετά την αφαίρεση των δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2, θα εξακολουθεί να υφίσταται οφειλή ύψους 68.000,57 ευρώ. Επομένως, στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, συνολικού ποσού 68.000,57 , ο δε χρόνος αποπληρωμής του, θα πρέπει να οριστεί στους τριακόσιους (300) μήνες, λαμβανομένου υπόψη ότι μετά την τριετία η ενήλικη κόρη του ... θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της και δε θα είναι πλέον προστατευόμενο μέλος και ως εκ τούτου ο αιτών θα έχει τη δυνατότητα καταβολής αυξημένης σε σχέση με τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 μηνιαίας δόσης. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε (68.000,57 ευρώ/300 μήνες=) 226,66 , εκ των οποίων 137,13 ευρώ θα καταλογίζονται στην πρώτη οφειλή και 89,49 ευρώ στη δεύτερη. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας του αιτούντος θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της τριετίας της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3869/2010, δηλαδή από το Μάιο του έτους 2024, και θα γίνει χοορίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εν προκειμένω πρέπει να επισημανθεί ότι είναι επιβεβλημένη η παροχή περιόδου χάριτος, παρά την απαλοιφή του σχετικού εδαφίου από το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010 με το Ν.4336/2015, διότι άλλως θα ήταν πρακτικά αδύνατο εξαρχής για τον αιτούντα να είναι συνεπής στη ρύθμιση. Ενόψει όλων των ανωτέρω η κρινόμενη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά παραδοχή του μοναδικού της λόγου, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί και να δικαστεί από το προκείμενο Δικαστήριο η από 27-4-2017 και με αρ.καταθ.δικ. ./2017 αίτηση περί ρυθμίσεως των ληξιπρόθεσμων χρεών του αιτούντος, να γίνει αυτή δεκτή και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης ταυτοχρόνως από την εκποίηση της δυνητικής κύριας κατοικίας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, ενόψει της νίκης του εκκαλούντος πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή σε αυτόν του παραβόλου της έφεσης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή στον εκκαλούντα του παραβόλου της έφεσης με κωδικό πληρωμής ...

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ' αρ. 114/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου ’μφισσας.

 

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ στην ουσία της την από 27-4-2017 και με αρ. καταθ. δικ. ./2017 αίτηση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλλει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης από το πρώτο πενθήμερο του μηνός Μαΐου του έτους 2021, κάθε μήνα μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2024 στην πιστώτρια Τράπεζα Eurobank το ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο για κάθε επιμέρους οφειλή και ειδικότερα το ποσό των: 1) ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (96,83 ευρώ) για την πρώτη οφειλή των 44.637,82 ευρώ και 2) το ποσό των εξήντα τριών ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (63,17 ευρώ) για τη δεύτερη οφειλή των 29.122,75 ευρώ.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση τη δυνητική κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι ένα διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 74,13 τ.μ. με τα παρακολουθήματα αυτού, δηλαδή μία θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και μία αποθήκη (διακριτή οριζόντια ιδιοκτησία) επιφάνειας 6,50 τ.μ. στο Ίλιον Αττικής επί της οδού ..., που περιήλθαν στην κυριότητα του δυνάμει του νομίμως μεταγραφέντος υπ' αρ. ./25-5-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Περιστερίου ...

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ως άνω κύρια κατοικία του με τα παρακολουθήματα της, να καταβάλλει στην πιστώτρια Τράπεζα Eurobank κατά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός το ποσό των διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (226,66 ευρώ) για χρονικό διάστημα τριακοσίων (300) μηνών, αρχής γενομένης από το Μάιο του έτους 2024 με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

ΟΡΙΖΕΙ ότι από εκάστη δόση των 226,66 ευρώ θα καταλογίζονται: α) εκατόν τριάντα επτά ευρώ και δεκατρία λεπτά (137,13 ευρώ) στην πρώτη οφειλή των 44.637,82 ευρώ και β) ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (89,49 ευρώ) στη δεύτερη οφειλή των 29.122,75 ευρώ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση της προκείμενης απόφασης στο Ειρηνοδικείο μφισσας με επιμέλεια της Γραμματείας, προκειμένου να καταχωρισθεί στο Αρχείο του άρθρου 13 του Ν.3869/2010.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ στην ’μφισσα στις 15 Απριλίου 2021 και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ αυθημερόν στον ίδιο τόπο στο ακροατήριο του.

 

 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ