ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΠατρών 1070/2020

 

Δημόσιοι υπάλληλοι - Διαθεσιμότητα - Πρόγραμμα κινητικότητας - Διαφορές αποδοχών -.

 

Κατάργηση θέσεων και ένταξη σε πρόγραμμα κινητικότητας. Διαθεσιμότητα. Τοποθέτηση για κάλυψη προσωρινών αναγκών. ʼρση διαθεσιμότητας με πράξη προσωρινής τοποθέτησης. Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον υπάλληλο πλήρεις αποδοχές. Δεκτή η αγωγή για καταβολή η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ο ενάγων δικαιούτο να λάβει και αυτών που πραγματικά έλαβε. Επιτόκιο 6%. Επιστροφή στον ενάγοντα του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού δικαστικού ενσήμου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός απόφασης Α1070/2020

 

TO

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα 4° Μονομελές

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή την Αρχοντιά Βρέττα, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Αθανασία Καφέζα, δικαστική υπάλληλο,

 

για να δικάσει την αγωγή με ημερομηνία κατάθεσης 07.12.2015 (ΑΓ./2015),

 

του ..., κατοίκου Πλάνου Ζακύνθου, ο οποίος παραστάθηκε βάσει της από 19.11.2019 δήλωσης, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου (Πατρών) Γεωργίου Χαλκιόπουλου,

 

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό των Οικονομικών, που θεωρείται ότι δεν παραστάθηκε, δεδομένου ότι η σχετικώς κατατεθείσα, στις 19.11.2019, δήλωση παράστασης της δόκιμης δικαστικής πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Βασιλικής Μητροπούλου δεν επιφέρει δικονομικές συνέπειες σύμφωνα με το εδάφιο ζ' του άρθρου 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 4446/2016, Α' 240), λόγω μη διαβίβασης στο Δικαστήριο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης.

 

 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο

 

αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε τέλος δικαστικού ενσήμου ποσού 24,67 ευρώ (σχετ. το με κωδικό πληρωμής . ηλεκτρονικό παράβολο, που συνοδεύεται από το με ημερομηνία 14.06.2019 αποδεικτικό εξόφλησης μέσω ΕΛ.ΤΑ.), ο ενάγων - μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος, μετά την κατάργηση της θέσης που κατείχε στον κλάδο της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Γαλατσίου, τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας και, ακολούθως, τοποθετήθηκε προσωρινά από τις 30.05.2014 σε ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην οποία μετατάχθηκε οριστικά από 24.12.2014 - ζητά να υποχρεωθεί το εναγόμενο να του καταβάλει, νομιμοτόκως από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο κάθε επιμέρους παροχή κατέστη απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το συνολικό ποσό των 2.330,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που του καταβλήθηκαν από 01.12.2014 έως 30.04.2015 και αυτών που έπρεπε, κατά τους ισχυρισμούς του, να του καταβληθούν βάσει κατηγορίας Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), στην οποία ανήκε και με βάση την οποία τοποθετήθηκε (στην αρχή προσωρινά και μετέπειτα οριστικά) στην ως άνω θέση.

 

2. Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 274 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. - ν. 2717/1999, Α' 97), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 3659/2008 (Α' 77), δεν απαιτείται καταβολή δικαστικού ενσήμου για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. κ.λπ. μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ, έστω κι αν αυτές βασίζονται σε παράνομες πράξεις ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Ως εκ τούτου, το ποσό των 24,67 ευρώ που κατέβαλε ο ενάγων ως δικαστικό ένσημο για το επίδικο αγωγικό κονδύλιο (2.330,67 ευρώ), πρέπει να του επιστραφεί ως μη οφειλόμενο, ανεξαρτήτως της έκβασης της δίκης, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 277 παρ. 11 του Κ.Δ.Δ. (Σ.τ.Ε. 660/2016 επταμ., 3410/2014 επταμ., 2607/2013 επταμ. κ.ά.). Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε ο ενάγων και περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το Δικαστήριο νομίμως προχώρησε στη συζήτηση της υπόθεσης κατά την παρούσα δικάσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 129 του Κ.Δ.Δ., παρά το γεγονός ότι το καθ' ου δεν διαβίβασε έκθεση απόψεων και διοικητικό φάκελο για την υπό κρίση διαφορά, αν και η συζήτηση αυτής αναβλήθηκε ήδη δύο φορές για τον λόγο αυτό (βλ. τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου στις 17.04.2019 και 19.06.2019). Συντρεχουσών, δε, όλων των διαδικαστικών προϋποθέσεων άσκησης της, η κρινόμενη αγωγή έχει ασκηθεί παραδεκτώς και πρέπει να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα  κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α' 222). [...]». Περαιτέρω, στην υποπαράγραφο Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) ορίζονται τα εξής: «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. [...] Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητας τους: α) [...] γ) [όπως η περίπτωση αυτή ισχύει μετά την προσθήκη των τριών τελευταίων εδαφίων με το άρθρο 26 του ν. 4109/2013, Α' 16/23.01.2013] Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία  του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,  Ο.Τ.Α   ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. [...] Η διαθεσιμότητα αίρεται με τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης. Τα χρονικά διαστήματα των προσωρινών τοποθετήσεων δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον υπάλληλο πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2012. δ) [...]».

 

4. Επειδή, εξάλλου, με το άρθρο δεύτερο του ν. 3899/2010 (Α' 212) προστέθηκε παράγραφος 22 στο άρθρο τρίτο του ν. 3845/2010 (Α' 65) ως εξής «Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής δεν αναζητούνται. Ως δημόσιος τομέας για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής νοείται αυτός που ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 1Β του ν 2362/1995. συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως, από Ο.Τ.Α. και Ο.Κ.Α. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011».

 

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο ενάγων διορίστηκε στις 05.02.2004 στον Δήμο Γαλατσίου, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ23 (Ειδικό Προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας), με εισαγωγικό βαθμό Δ', ανέλαβε καθήκοντα στις 16.02.2004, ακολούθως δε, μονιμοποιήθηκε αναδρομικά από 05.02.2005 λόγω επιτυχούς συμπλήρωσης της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και από 01.11.2011 κατατάχθηκε στον βαθμό Ε' του ως άνω κλάδου ΔΕ23 με τον οποίο και υπηρετούσε στον προαναφερόμενο Δήμο κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4172/2013. Ακολούθως, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, καταργήθηκε από 23.09.2013 η ανωτέρω θέση κλάδου δημοτικής αστυνομίας που κατείχε ο ενάγων και αυτός εντάχθηκε στο πρόγράμμα κινητικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ 2 του ν. 4093/2012. Στη συνέχεια, με την ΔΙΠΙΔΔ/Β 2.Δ/235/οικ. 13589/30.05.2014 απόφαση του Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ' 666/30.05.2014), η οποία εκδόθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 (1.γ) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ο ενάγων τοποθετήθηκε προσωρινά από 30.05.2014 και μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης του βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, σε κενή οργανική θέση. κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οριζομένου ρητώς στην εν λόγω απόφαση ότι κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν 3899/2010.

 

Κατόπιν τούτου, ο ενάγων τοποθετήθηκε σε ομοιόβαθμη θέση κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. της ανωτέρω υπηρεσίας, ανέλαβε δε καθήκοντα στις 25.05.2014. με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.250 ευρώ. ενώ με την ./10.07.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανατέθηκαν παράλληλα σε αυτόν και καθήκοντα στο Τμήμα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλληνίας. Ακολούθως, με την υπ' αριθμ. ./17.12.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα της προαναφερόμενης Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ρ ./24.12.2014), ο ενάγων μετατάχθηκε οριστικά, από 24.12.2014, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ζακύνθου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου εμφανίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 12.01.2015, των μηνιαίων αποδοχών του οριζομένων σε 1.250 ευρώ.

 

6. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, όπως αναπτύσσεται με το παραδεκτώς κατατεθέν στις 18.06.2019 υπόμνημα, ο ενάγων ιστορεί ότι. αν και με τις ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/235/οικ../30.05.2014 και ./17.12.2014 αποφάσεις τοποθετήθηκε σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (δοθέντος ότι διέθετε πτυχίο της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, την κατοχή του οποίου είχε δηλώσει, όπως υποστηρίζει, στην αρμόδια υπηρεσία), κατετάγη δε στο 2° μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Ε' της κατηγορίας αυτής, κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2014 έως 30.04.2015 έλαβε, παράνομα και αδικαιολόγητα, αποδοχές που αντιστοιχούσαν σε θέση κατηγορίας Δ. Ε. Περαιτέρω, ιστορεί ότι όταν υπέβαλε αίτημα στην υπηρεσία του, αναζητώντας τον λόγο καταβολής μειωμένων αποδοχών, ουδέποτε έλαβε απάντηση, οπότε απέστειλε εξώδικη δήλωση, με την οποία διαμαρτυρόταν για την αδικαιολόγητη μείωση των αποδοχών του και ζητούσε να του καταβληθεί η οφειλόμενη διαφορά. Σε απάντηση της ανωτέρω εξώδικης δήλωσης τού κοινοποιήθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. ./09.09.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο «[...] όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε σχετικό με ζητήματα κινητικότητας του Ν. 4172/2013 forum επικοινωνίας που λειτουργεί για πιστοποιημένους χρήστες και στο οποίο παρέχονται οδηγίες αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν οπό την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, η προσωρινότητα της ως άνω απόφασης περί προσωρινής τοποθέτησης επιφέρει την καταβολή των αποδοχών της κατηγορίας στην οποία ανήκε πριν τη θέση του σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ήτοι ΔΕ (επισυνάπτουμε απάντηση σχετική με το ζήτημα καταβολής μισθοδοσίας Δημοτικών Αστυνομικών που τοποθετήθηκαν προσωρινά σε ΑΠΑ). Ως εκ τούτου, ύστερα από τα ανωτέρω με νέο δελτίο κατάταξης και με το αριθμ. πρωτ. ./15-10-2014 (επισυνάπτουμε ακρ. αντ/φο) έγγραφο μας προς την Υπηρεσία σας προβήκαμε στη διόρθωση της πρώτης κατάταξης με αποτέλεσμα την καταβολή της μισθοδοσίας του υπαλλήλου στην κατηγορία, το βαθμό και το κλιμάκιο που κατείχε κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα, ήτοι στην κατηγορία ΔΕ με βαθμό Ε' και Μ.Κ. 2. Με την έκδοση της αριθμ. ./17-12-2014 (ΦΕΚ ./τ. Γ/24-12-2014) απόφασης του Π Γ. της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & I. περί οριστικής μετάταξης του ως άνω υπαλλήλου στην ΑΠ Δ.Π.Δ.Ε. & I. και στην κατηγορία ΠΕ, επήλθε η κατάταξη του στο βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία μετετάγη, ήτοι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.». Εν τούτοις, το εν λόγω έγγραφο δεν δύναται, κατά τον ενάγοντα, να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή σε αυτόν αποδοχών κατώτερης κατηγορίας. Εξάλλου, καθ' όλο το διάστημα της τοποθέτησης του στην επίμαχη θέση παρείχε, όπως υποστηρίζει, τις υπηρεσίες του ως υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε.. Εξαιτίας της ως άνω παράνομης, κατά τους ισχυρισμούς του, συμπεριφοράς των οργάνων του εναγόμενου κατά την εκκαθάριση και καταβολή των αποδοχών του για το παραπάνω διάστημα στερήθηκε τις νόμιμες αποδοχές της θέσης στην οποία είχε τοποθετηθεί. Για την αποκατάσταση, δε, της ζημίας που υπέστη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ζητά να υποχρεωθεί το εναγόμενο να του καταβάλει, με τον νόμιμο τόκο από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο κάθε επιμέρους παροχή κατέστη απαιτητή, άλλως από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής, η οποία έλαβε χώρα, με επιμέλεια του, στις 10.12.2015 (βλ. την προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. ./10.12.2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αιγίου, .), το ποσό των 2.330,60 ευρώ, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. που του καταβλήθηκαν από 01.12.2014 έως 30.04.2015 και αυτών που έπρεπε, κατά τους ισχυρισμούς του, να του καταβληθούν, ανάλογα με την κατηγορία ΠΕ, στην οποία ανήκε και με βάση την οποία τοποθετήθηκε στην ως άνω θέση. Προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών του, ο ενάγων επικαλείται, μεταξύ άλλων, και προσκομίζει α) το από 13.04.2010 πιστοποιητικό πτυχιούχου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και τις από 05.11.2012 και 24. 07.2013 αιτήσεις που υπέβαλε στον Δήμο Γαλατσίου, προκειμένου να καταταγεί στην κατηγορία Π.Ε., β) το από 03.07.2014 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, γ) την ./23.09.2013 διαπιστωτική πράξη του Δήμαρχου Γαλατσίου περί θέσεως του σε οκτάμηνη διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης που κατείχε στη δημοτική αστυνομία, δ) την υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2Δ/235/οικ. ./30.05.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προσωρινής τοποθέτησης του στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ε) την από 25.06.2014 έκθεση εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας στο ανωτέρω Τμήμα Αδειών Διαμονής και το από έτους 2014 ατομικό δελτίο κατάταξης υπαλλήλου, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού της ως άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στ) την υπ' αριθμ. ./17.12.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί οριστικής μετάταξης του στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Ζακύνθου, ζ) την από 12.01.2015 έκθεση εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Ζακύνθου και το από 31.03.2015 ατομικό δελτίο κατάταξης υπαλλήλου, η) βεβαιώσεις αποδοχών μηνών Νοεμβρίου. Δεκεμβρίου 2014, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2015, θ) το από 26.01.2015 αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης στην υπηρεσία περί ενημέρωσης του για την περικοπή της μισθοδοσίας του, ι) την από 23.07.2015 εξώδικη δήλωση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συνοδευόμενη από την υπ' αριθμ. ./31.07.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών, ... και ια) το υπ' αριθμ. πρωτ. ./09.09.2015 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο οποίο επισυνάπτεται εκτύπωση από διαδικτυακό ιστότοπο υπό τον τίτλο «Προσωρινή Τοποθέτηση Δημοτικών Αστυνομικών».

 

7. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη α) τις προεκτεθείσες στη μείζονα σκέψη και εφαρμοστέες εν προκειμένω (βλ. και τα ρητώς οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2Δ/235/οικ. ./30.05.2014 υπουργική απόφαση) διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, οι οποίες προστέθηκαν, από 01.01.2011, με το άρθρο δεύτερο του ν. 3899/2010, β) ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ενάγων, πτυχιούχος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, μετά την κατάργηση της θέσης που κατείχε (με βαθμό Ε) στη δημοτική αστυνομία του Δήμου Γαλατσίου με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 και την ένταξη του στο  πρόγραμμα κινητικότητας  της υποπαραγράφου Ζ.2 του ν. 4093/2012, τοποθετήθηκε προσωρινά, από 30 05.2014, σε ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην οποία άσκησε καθήκοντα αρχής γενομένης από 25.06.2014, ακολούθως δε, μετατάχθηκε οριστικά, από 24.12.2014, σε αντίστοιχη θέση (κλάδου Π.Ε. Διοικητικού -Οικονομικού) του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ζακύνθου της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου και ασκούσε καθήκοντα από 12.01.2015 (ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας) έως και τον χρόνο άσκησης της κρινόμενης αγωγής) και γ) ότι στο υπ' αριθμ. ./09.09.2015 απαντητικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν γίνεται επίκληση διάταξης νόμου ή , κατ' εξουσιοδότηση αυτού, εκδοθείσας απόφασης, αλλά μίας ερμηνευτικής οδηγίας που παρασχέθηκε μέσω ιστότοπου, η οποία, ως στερούμενη κανονιστικής ισχύος, δεν δύναται να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή στον ενάγοντα αποδοχών κατηγορίας Δ.Ε., κατά παρέκκλιση όσων ρητώς ορίζονται στις ως άνω εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, το Δικαστήριο κρίνει ότι, κατά την επίδικη χρονική περίοδο (01.12.2014 - 30.04.2015), αυτός δικαιούταν τις αποδοχές της θέσης στην οποία τοποθετήθηκε προσωρινά και, εν συνεχεία, μετατάχθηκε οριστικά, δηλαδή υπαλλήλου κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Ε' και Μ.Κ. 2, ύψους 1.250,00 ευρώ (μεικτά), οι οποίες εξάλλου, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις αποδοχών, του καταβάλλονταν από την υπηρεσία έως τις 30.11.2014 αλλά και μετά τις 30.04.2015. Εντούτοις, κατά την επίδικη χρονική περίοδο (01.12.2014 - 30.04.2015), δεν καταβλήθηκαν στον ενάγοντα οι ανωτέρω αποδοχές, αλλά, μη νόμιμα, αποδοχές υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε., συνεπώς αυτός δικαιούται, κατά βασίμως προβαλλόμενα με την υπό κρίση αγωγή, να του καταβληθεί για το κρινόμενο χρονικό διάστημα η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που δικαιούταν να λάβει και αυτών που πράγματι έλαβε, η οποία (διαφορά) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.330,60 ευρώ [(1.250 - 744,08) χ 4 + (1.250 - 943,08)].

 

8. Επειδή, κατ' ακολουθίαν, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα για την ανωτέρω αιτία το συνολικό ποσό των 2.330,60 ευρώ, αποδοτέο μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, η οποία έλαβε χώρα στις 10.12.2015 με επιμέλεια του ενάγοντος (βλ. την υπ' αριθμ. ./10.12.2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αιγίου, .), δηλαδή από 11.12.2015 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο έως 30.04.2019 σε ποσοστό 6% ετησίως (βλ. Α.Ε.Δ. 25/2012) και από 01.05.2019, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α' 65). Τέλος, πρέπει να επιστραφεί στον ενάγοντα το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό δικαστικού ενσήμου (βλ. δεύτερη σκέψη) και να καταλογιστούν σε βάρος του εναγόμενου Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, ύψους 337,00 ευρώ (βλ. άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του ν. 4194/2013, Α' 208, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 7 παρ. 14 του ν. 4205/2013, Α' 242).

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Δέχεται την αγωγή.

 

Υποχρεώνει το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στον ενάγοντα, για την αναφερόμενη στο σκεπτικό αιτία, το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτών (2.330,60), υποκείμενο στις νόμιμες κρατήσεις, νομιμοτόκως από 11.12.2015 και μέχρι την εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο έως 30.04.2019 σε ποσοστό 6% ετησίως και από 01.05.2019, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4607/2019.

 

Διατάσσει την επιστροφή στον ενάγοντα του αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους δικαστικού ενσήμου, κατά τα προεκτεθέντα στη δεύτερη σκέψη.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ BPETTA                  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΦΕΖΑ