ΓνδτΝΣΚ Ολ 21/2005

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί - Εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης - Τίτλοι σπουδών - Πτυχία παιδαγωγικής κατάρτισης - Επιμόρφωση μετά την πρόσληψη -.

 

Εγγραφή στην επετηρίδα της ιδιωτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων, που κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών, αλλά στερούνται τίτλου παιδαγωγικής καταρτίσεως. Επιμόρφωση αυτών μετά την πρόσληψή τους σε ιδιωτικό σχολείο: 1) Επιτρέπεται η εγγραφή στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών των ανηκόντων στους κλάδους ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ19 και ΠΕ20 εκπαιδευτικών και η εν συνεχεία πρόσληψή τους σε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, χωρίς τα πτυχία παιδαγωγικής καταρτίσεως που απαιτούνταν με τις διατάξεις του Ν. 1566/85 άρθρο 14 ως προσόντα διορισμού των κλάδων αυτών, 2) Σε περίπτωση κατά την οποία στην επετηρίδα είναι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί κεκτημένοι και τα πιο πάνω πτυχία, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων υποχρεούνται κατ' αρχάς να επιλέξουν εκπαιδευτικούς μεταξύ των εχόντων τα προσόντα αυτά και μόνο εν ελλείψει τέτοιων υποψηφίων, είναι επιτρεπτή η επιλογή μεταξύ των λοιπών και 3) Μετά την πρόσληψη σε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο εκπαιδευτικών μη εχόντων πτυχίο παιδαγωγικής καταρτίσεως κατά τα άνω, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τύχουν της προσήκουσας καταρτίσεως, κατά τα ισχύοντα για τους διοριζομένους ή προσλαμβανομένους στο Δημόσιο εκπαιδευτικούς. (Αντίθετη μειοψηφία).

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

   Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 21/2005

   ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

   Συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2005

 

   Σύνθεση:

   Πρόεδρος:  Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

   Αντιπρόεδροι:  Χρήστος Τσεκούρας, Γεώργιος Πουλάκος, Ιωάννης Πράσινος.

   Νομικοί Σύμβουλοι: Σπυρίδων Σκουτέρης, Ηλίας Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Νικόλαος Κατσίμπας, Θεόδωρος Θεοφανόπουλος, Χρήστος Θωμόπουλος, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, Βλάσιος Ασημακόπουλος, Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος, Ευάγγελος Τριτάς, Ιωάννης Μάσβουλας, Σπυρίδων Δελαπόρτας. Κρίτων Μανωλής. Βλάσιος Βούκαλης. Κωνσταντίνος Καποτάς, Φώτιος Τάτσης, Θεόδωρος Ηλιάκης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Νικηφόρος Κανιούρας, Βασίλειος Σουλιώτης, Ιωάννης Τρίαντος, Μιχαήλ Απέσσος, Πέτρος Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Ψώνης, Αλέξανδρος Καραγιάννης, Ιωάννης Διονυσόπουλος, Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ιωάννα Καραγιαννοπoύλου, Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντώνιος Κλαδιάς, Στέφανος Δέτσης.

   Εισηγήτρια: Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομικός Σύμβουλος.

   Ερώτημα: Αριθ. πρωτ. 1244/Δ5/9-1-2004 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων / Δ-νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, το οποίο υποβάλλεται μετά το υπ' αριθ. πρωτ. 116772/Δ5/2-12-2002 ερώτημα της ίδιας υπηρεσίας, επί του οποίου εκδόθηκε η υπ' αριθ. 9/2003 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Ηλ. Ψώνη, και μετά την έκδοση του Ν.3194/2003.

   Περίληψη Ερωτήματος:

   Αν, με βάση τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα, επιτρέπεται η εγγραφή στην επετηρίδα της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης υποψηφίων διαφόρων κλάδων (ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20) που κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών, στερούνται όμως τίτλου παιδαγωγικής καταρτίσεως, και - σε καταφατική απάντηση - αν πρέπει να τους χορηγείται και άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια Β/θμιας Εκπ/σης, 2) Αν η άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια μπορεί να χορηγηθεί και σε άλλους κλάδους (π.χ. ΠΕ09 και ΠΕ10), όταν οι υποψήφιοι κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών και στερούνται τίτλου Παιδαγωγικής επάρκειας και 3) Αν οι εκπαιδευτικοί των προαναφερομένων κλάδων, μετά την πρόσληψη τους σε ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμορφώσεως στην παιδαγωγική, και' αναλογία των εφαρμοζομένων στη δημοσία εκπαίδευση, και πότε χρονικά πρέπει να πραγματοποιηθεί, ενόψει των ισχυουσών διατάξεων.

   Το ως άνω ερώτημα υποβλήθηκε σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτ. 116772/Δ5/2-12-2002 προηγουμένου ερωτήματος της ίδιας υπηρεσίας, επί του οποίου εκδόθηκε η υπ' αρ. 9/2003 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους Ηλία Ψώνη, σύμφωνα με την οποία επί του α' υποερωτήματος αρμόζει αρνητική απάντηση και επί των λοιπών υποερωτημάτων παρέλκει η απάντηση ως αλυσιτελής και η οποία έγινε, αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, ως λόγος δε της επανυποβολής του προβάλλεται η διατήρηση επιφυλάξεων της αρμοδίας υπηρεσίας, ιδίως ενόψει των διαλαμβανομένων στο άρθρο 8 παρ. 7 του Ν. 3194/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 62 παρ. 7 του Ν. 1566/1985.

   Επί του ερωτήματος αυτού, το οποίο παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια λόγω ισοψηφίας των δύο γνωμών που διατυπώθηκαν ενώπιον του Ε' Τμήματος, το Ν.Σ.Κ. εν Ολομελεία γνωμοδότησε ως ακολούθως:

   Ι. 1. Στο ισχύον Σύνταγμα 1975/1986/2001 και ειδικότερα στο άρθρο 16 αυτού ορίζεται ότι: «1. ... 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλαση σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 3. ... 8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. 9 . ...»

   2. Στον Α.Ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων» (ΦΕΚ 287 τ. Α'), μεταξύ άλλων, ορίζονται και τα εξής: 'Αρθρο 25: - 1. Οι εν ιδιωτικοίς σχολείοις υπηρετούντες διευθυνταί, καθηγηταί ή διδάσκαλοι εν ιδιωτικοίς σχολείοις, οι μη διατελούντες εν δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία, εφ' όσον επιθυμούν να διατηρήσουν το δικαίωμα να υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί εν ιδιωτικοίς σχολείοις, ως και πάντες οι επιθυμούντες ν' αποκτήσουν το δικαίωμα να προσλαμβάνωνται ως διευθυνταί, καθηγηταί ή διδάσκαλοι εν αυτοίς, οφείλουν να υποβάλλουν .... σχετικήν αίτησιν προς το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων . . ... 2 ... 3 . Αι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου υποβαλλόμενοι αιτήσεις διαβιβάζονται αμέσως προς την «Επί τροπή ν καταρτισμού επετηρίδας λειτουργών ιδιωτικής εκπαιδεύσεως» απαρτιζομένην . . .. , ήτις οφείλει να ελέγξη . . .και καταρτίση μέχρι τέλους Ιουλίου επετηρίδα, εις ην θα περιλάβη τους εκ των αιτησαμένων δικαιούμενους κατά το επόμενον άρθρον εγγραφής. 4. . .». Άρθρο 70: «1. Οι διδάσκοντες εν φροντιστηρίοις πρέπει να έχουν τα ειδικά προσόντα τα απαιτούμενα δια τον διορισμόν εις αντίστοιχον θέσιν δημοσίου σχολείου 2. . . 3. Κατ' εξαίρεσιν των εν ταις προηγουμέναις παραγράφοις οριζομένων, θεωρούνται ως έχοντες τα νόμιμα προσόντα προς διδασκαλίαν εν φροντιστηρίοις α).....4 . . .5 . Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι να διδάξουν εν φροντιστηρίοις δεν δύνανται να διδάσκουν, αν δεν είναι εφωδιασμένοι δι' αδείας χορηγούμενης τη αιτήσει αυτών υπό του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας επί τη βάσει της κατά τας διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου καταρτιζομένης επετηρίδος ή επί τη βάσει των εν ταις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου οριζομένων προσόντων ή και άλλων νομίμων προσόντων, εφ' όσον δεν περιλαμβάνονται εις την επετηρίδα .. .».

   3. Στο Ν. 682/1977 «Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Οικοτροφείων» (ΦΕΚ Α' 244), μεταξύ άλλων, ορίζονται και τα ακόλουθα: Άρθρο 24: «1. . . .2 . . 3. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων δέον να έχη τα και δια το διδακτικόν προσωπικόν των δημοσίων σχολείων απαιτούμενα προσόντα, πλην των κατωτέρω εξαιρέσεων: α). .. » Άρθρο 28: «Εκπαιδευτικοί έχοντες τα υπό του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα, εγγράφονται εις την Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών . .». Άρθρο 29: «Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων επιλέγεται υπό των ιδιοκτητών αυτών εκ των εγγεγραμμένων εις τους πίνακας της επετηρίδας ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως και εξ υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου . . .Ο ιδιοκτήτης κατά την επιλογήν, δεν δεσμεύεται εκ της σειράς εγγραφής εις τον πίνακα . .».

   4. Στο Ν. 1566/1985 «Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 167), ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Άρθρο 62: «1. . . .7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52, οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του, εκτός από τις διατάξεις των περιπτώσεων Α', Β' και Δ' του άρθρου 11». Στο άρθρο 14 του αυτού ως άνω νόμου ορίζονται οι κατηγορίες, οι κλάδοι και τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, όσον αφορά τους κλάδους ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18, ορίζεται ότι, μεταξύ των τυπικών προσόντων διορισμού, περιλαμβάνεται και το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξαίρεση το κλάδο ΠΕ10, όπου διορισμοί γίνονται και χωρίς αυτά. Τέλος, με την παρ. 3 του άρθρου 14 ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρύονται νέοι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού.

   5. Στο Π.Δ. 118/1995 «Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών Προσωπικού Πληροφορικής» (ΦΕΚ Α' 75), που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση εκ του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 1566/85, ορίζεται ότι: Άρθρο 1: «Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό σε. θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής πτυχιούχων ΑΕΙ, ορίζονται ως εξής: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αντιστοίχων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή β)......». 'Αρθρο 2. «Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κλάδου ΠΕ 20 Πληροφορικής πτυχιούχων ΤΕΙ, ορίζονται ως εξής: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε. ή β)......».

   6. Στο Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κλπ.» (ΦΕΚ Α' 188) και ειδικότερα στο άρθρο 6 αυτού ορίζεται ότι: «1. ... 2. ... 3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και διενεργεί ανά διετία, με αφετηρία το έτος 1998, διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κλάδους και ειδικότητες. ... 4. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, καθώς και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που χορηγείται από τα Α.Ε.Ι., ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των A.E.Ι. ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ), καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων ... 5. ... 6. Με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταρτίζονται στα A.E.I, προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους είτε μετά τη λήξη αυτών. Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράμματα χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών. 7. Από το σχολικό έτος 1998 - 1999, προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, από τους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985 και από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό μη διοριζόμενους σε οργανικές θέσεις. Από το έτος 2003 οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών. 8. Επί μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι έχοντες τα τυπικά προσόντα διορισμού και χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. . .. 9. . . .». Με το άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ Α' 138) ορίζεται ότι: «Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31 Αυγούστου 2007».

   7. Στο Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 121) και ειδικότερα στο άρθρο 138 αυτού ορίζεται ότι: «1. α) οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν. 1566/1985 μέχρι την 31-12-1997 που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα .... εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την 30-6-1998......»

   8. Στο Ν. 2834/2000 «Ρύθμιση διορισμού εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 160) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού ορίζεται ότι: «1. . . . 6. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής A.E.I. και Τ.Ε.Ι., κλάδου ΠΕ 19 και ΠΕ 20 αντίστοιχα, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ, καταρτίζεται πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, το οποίο παρακολουθούν υποχρεωτικώς οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής και ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις και κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού».

   9. Στο Ν. 2909/2001 «Θέματα Εισαγωγής στα ΑΕΙ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 90) και ειδικότερα στο άρθρο 6 παρ. 21 αυτού ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2001».

   10. Στο Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α 152) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Άρθρο 6 παρ. 25. «Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 21 του Ν. 2909/2001 εφαρμόζονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων των προβλεπομένων κλάδων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2002. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις από υποψηφίους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων και κατά τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών από κάθε πίνακα προσωρινών αναπληρωτών του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 προηγούνται όσοι έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού». Άρθρο 7. «1. α) Από το έτος 2003 και εφεξής οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθμολογίας και ββ) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους......»

   11. Στο Ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 267) και ειδικότερα στο άρθρο 8 αυτού ορίζεται ότι: «1... 7. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α') για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, εφαρμόζονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο. 8. α) Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 πληροφορικής ορίζονται εφεξής τα προβλεπόμενα αντίστοιχα στο άρθρο 1 περίπτωση α' και στο άρθρο 2 περίπτωση α' του Π.Δ. 118/1995. β) Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων της περίπτωσης α'. 9. ...».

   12. Στο Ν. 3255/2004 «Θέματα Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α' - 138) και ειδικότερα στο άρθρο 6 αυτού ορίζεται ότι: «1. ... 2. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005- 2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και κατά τη σειρά βαθμολογίας, ββ) σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται......»

   ΙΙ. Κατά την ενώπιον της Ολομέλειας συζήτηση επί του ερωτήματος διατυπώθηκαν δύο (2) απόψεις.

   Α. Γνώμη της πλειοψηφίας, που απαρτίσθηκε από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. Κωνσταντίνο Μπακάλη και τους Νομικούς Συμβούλους Ηλία Παπαδόπουλο, Νικόλαο Κατσίμπα, Χρήστο Θωμόπουλο, Βλάσιο Ασημακόπουλο, Ευάγγελο Τριτά, Ιωάννη Μάσβουλα. Σπυρίδωνα Δελλαπόρτα, Κρίτωνα Μανωλή, Κων/νο Καποτά, Φώτιο Τάτση, Θεόδωρο Ηλιάκη, Δημήτριο Παπαδόπουλο, Νικηφόρο Κανιούρα, Βασίλειο Σουλιώτη, Ιωάννη Τρίαντο, Μιχαήλ Απέσσο, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Αλέξανδρο Καραγιάννη, Ιωάννη Διονυσόπουλο, Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Ανδρέα Χαρλαύτη, Στέφανο Δέτση, (ψήφοι 23):

   Από το όλο πλέγμα των προαναφερομένων διατάξεων, ήτοι την ερμηνεία αυτών κατά συνδυασμό μεταξύ τους, σύμφωνα με την διατύπωσή τους, αλλά και το πνεύμα και το σκοπό αυτών, συνάγονται τα ακόλουθα:

   1. Κατά το άρθρο 16 του ισχύοντος Συντάγματος η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, το οποίο τοιουτοτρόπως υποχρεούται στην εκπλήρωση των στόχων που την αφορούν, όπως αυτοί διαγράφονται από το Σύνταγμα. Έτσι, η εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος μέσω δημοσίων σχολείων, επιτρεπομένης παραλλήλως, κατά τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του Σ., της παροχής εκπαιδεύσεως και μέσω ιδιωτικών σχολείων, τα οποία, όμως. υποχρεούνται να παρέχουν εκπαίδευση της αυτής ποιότητας και του αυτού περιεχομένου με τα δημόσια. Ο τρόπος λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων καθορίζεται κατ' άρθρο 16 παρ. 8 του Σ. δυνάμει σχετικού νόμου.

   Σε εκτέλεση του άρθρου 16 παρ. 8 του Σ. εκδόθηκε ο Ν. 682/1977. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, αλλά σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 2545/1940 που εξακολουθεί να ισχύει, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων πρέπει να έχει τα απαιτούμενα και για το διδακτικό προσωπικό των δημοσίων σχολείων προσόντα διορισμού, χωρίς όμως να απαιτείται συγχρόνως και ίδιος τρόπος προσλήψεως - ο οποίος για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαιδεύσεως καθορίζεται από τις διατάξεις των Ν. 3027/2002 και 3255/2004. Σχετικώς με τον τρόπο προσλήψεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καθώς και των διδασκόντων σε φροντιστήρια ορίσθηκε ότι οι έχοντες τα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικοί εγγράφονται στην τηρούμενη στο ΥΠΕΠΘ επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, από την επετηρίδα δε αυτή και μόνο επιλέγονται εκ μέρους των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να διδάξουν σ' αυτά. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων υποχρεούνται μεν να επιλέξουν τους εκπαιδευτικούς από την σχετική επετηρίδα, πλην όμως δεν δεσμεύονται κατά την επιλογή τους από τη σειρά εγγραφής σ' αυτή.

   2. Με τον Ν. 1566/1985 ρυθμίζονται, όπως προαναφέρθηκε, θέματα αφορώντα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα με το άρθρο 14 και το κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθέν Π.Δ. 118/95 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, στην δε παρ. 8 αυτού ορίζονται τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών κατά κλάδους. Επίσης, με το άρθρο 62 ορίζεται ότι οι διατάξεις του Ν. 1566/85, πλην των υπ' αυτού οριζομένων εξαιρέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως και στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους. Έτσι, εκτός από την ευθεία ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν 682/1977 και με το άρθρο 62 του Ν. 1655/1985, αναλογικώς, και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως και τους μέλλοντες να διδάξουν σε φροντιστήρια εκπαιδευτικούς, όσον αφορά στα προσόντα εγγραφής τους στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 και του Π.Δ. 118/1995.

   3. Στους διαγωνισμούς που προκηρύσσει το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2525/1997, γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, καθώς και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, χορηγούμενο από τα A.E.I. To ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2525/97, αλλά και το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3255/04, μέχρι το έτος 2007 γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ υποψήφιοι χωρίς το πιο πάνω πιστοποιητικό, και προφανώς και χωρίς τα λοιπά πτυχία, εάν δεν είναι τυπικά προσόντα διορισμού συγκεκριμένου κλάδου, έχοντας απλώς το τυπικό προσόν διορισμού τους.

   4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής A.E.I, ή Τ.Ε.Ι., κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 αντίστοιχα-των οποίων τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/1995, και στα οποία δεν περιλαμβάνεται και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών- ή για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2834/2000, δεν θεωρείται εκ προοιμίου απαραίτητη η κατοχή του Παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, θεσπίζεται όμως περιορισμός ότι οι υποψήφιοι που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού προηγούνται πάντοτε και ότι όσοι δεν έχουν τα πλήρη προσόντα από του διορισμού ή της προσλήψεώς τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα παιδαγωγικής καταρτίσεως στην ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της ΣΕΛΕΤΕ. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή αργότερα με τα άρθρα 6 παρ. 21 του Ν. 2909/2001 και 6 παρ. 25 του Ν. 3027/2002 επεκτάθηκε και στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17 και ΠΕ 18 - για τους οποίους στο άρθρο 14 του Ν. 1556/1985 το πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού-που επρόκειτο να μετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ των ετών 2001 και 2002. Εξ άλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 7 και 8 του Ν. 3194/2003 ορίσθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών εφαρμόζονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο πτυχίο, καθώς επίσης και ότι οι διατάξεις αυτές (άρθ. 1 παρ. 6 Ν. 2834/2000) εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20. Εκ τούτων παρέπεται ότι το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ για όλους τους ως άνω κλάδους δεν θεωρείται από την έναρξη ισχύος του Ν. 3194/2003 απαιτούμενο εξ αρχής τυπικό προσόν διορισμού, αλλά, ωστόσο αποτελεί προσόν, το οποίο εκ του νόμου υπολογίζεται, υπό την έννοια ότι αφ' ενός λαμβάνεται υπ' όψη υποχρεωτικώς και παρέχει στον κεκτημένο το προσόν αυτό δικαίωμα προτάξεως έναντι των λοιπών υποψηφίων, και αφ' ετέρου υποχρεώνει τον διορισθέντα και μη κεκτημένο εξ αρχής τούτο να το αποκτήσει μελλοντικώς κατά τη νόμιμη διαδικασία.

   Κατ' ακολουθία, αφού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή τα ισοδύναμα αυτού πτυχία δεν αποτελούν προσόν, υπό την προαναλυθείσα έννοια απαιτούμενο για το διορισμό στο Δημόσιο σε θέσεις μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού ή για την πρόσληψη ως αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ευθέως κατ' αρθ. 24 του Ν. 682/1977, αναλογικώς κατ' άρθρο 62 του Ν. 1566/85, αλλά και με βάση τη θεμελιώδη Συνταγματική επιταγή, περί ισότητας - ίσης μεταχειρίσεως, δεν αποτελούν και απαιτούμενο τυπικό προσόν για την εγγραφή εκπαιδευτικού στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και για την πρόσληψη του, κατ' επέκταση, σε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο υπό τον χρονικό περιορισμό που τίθεται από το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3255/2004. Παρά ταύτα, δεν πρέπει να παροράται ότι η διατύπωση και η ratio των προπαρατεθεισών διατάξεων επιβάλλει να γίνει δεκτό ότι η κατοχή των πτυχίων αυτών εκ μέρους εγγεγραμμένων στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα προτάξεως έναντι των λοιπών, υπό την έννοια ότι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να επιλέξει πρωτίστως εκπαιδευτικούς μεταξύ των εχόντων τα επί πλέον τυπικά προσόντα, μη δεσμευόμενος βεβαίως από τη σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα, και ότι μόνο, εν ελλείψει τέτοιων υποψηφίων, δικαιούται να προβεί στην επιλογή μεταξύ των μη εχόντων πτυχίο παιδαγωγικής καταρτίσεως, οι οποίοι, μετά την πρόσληψη τους στο ιδιωτικό σχολείο ή το φροντιστήριο, θα πρέπει να επιμορφωθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα και για τους διοριζόμενους ή προσλαμβανομένους στο Δημόσιο εκπαιδευτικούς διαδικασία. Και για τον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου δε ισχύουν τα προαναφερθέντα.

   Β. Γνώμη της μειοψηφίας, που απαρτίσθηκε από τους Αντιπροέδρους Χρήστο Τσεκούρα, Γεώργιο Πουλάκο, Ιωάννη Πράσινο και τους Νομικούς Συμβούλους Σπυρίδωνα Σκουτέρη, Αλέξανδρο Τζεφεράκο, Θεόδωρο Θεοφανόπουλο, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, Δημήτριο Παπαγεωργόπουλο, Βλάσιο Βούκαλη, Ηλία Ψώνη, Χρυσαφούλα Αυγερινού, Αντώνιο Κλαδιά (ψήφοι 12):

   Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 Ν. 2834/2000, όπως αυτές ισχύουν και μετά την επέκταση της εφαρμογής τους με το Ν. 3194/2003, εισάγεται παρέκκλιση από τον κανόνα που ισχύει στη δημόσια εκπαίδευση, όσον αφορά στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και στον εν συνεχεία, υπό προϋποθέσεις, διορισμό τους, δικαιολογουμένη από λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται αφενός μεν στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κλάδων, αφετέρου δε στη διασφάλιση της συνέχειας και της αδιάκοπης λειτουργίας της δημοσίας εκπαιδεύσεως.

   Περαιτέρω, οι διατάξεις αυτές, ως εξαιρετικές και ενόψει βεβαίως του σκοπού για τον οποίο θεσπίσθηκαν, επιβάλλεται να ερμηνευθούν στενά. Εξάλλου, μετά την κατάργηση της επετηρίδας στη δημόσια (Πρωτ/θμια και Δευτ/θμια) Εκπαίδευση το καθεστώς της προσλήψεως έχει αλλάξει ριζικά, αφού απαιτείται, προκειμένου να διορισθούν, εκτός των απαιτουμένων τυπικών προσόντων και επιτυχία στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, πρόκειται για δύο κατηγορίες υπαλλήλων που συνυπάρχουν παράλληλα και συγκλίνουν κατά το Σύνταγμα στην πραγματοποίηση ενός γενικού σκοπού, πλην όμως δεν υφίσταται μεταξύ τους, κατά τα ανωτέρω, κρίσιμη αναλογία, ώστε να δικαιολογηθεί η επέκταση της εξαιρετικής ρυθμίσεως στην ιδιωτική εκπαίδευση και στα ιδιωτικά φροντιστήρια.

   Επομένως, κατά την μειοψηφήσασα αυτή άποψη, οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ9 έως ΠΕ20 δεν μπορούν να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, χωρίς να έχουν το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ούτε είναι επιτρεπτή η χορήγηση σ' αυτούς άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια.

   Αντίθετη ερμηνεία οδηγεί σε παράβαση ρητών διατάξεων και σε ερμηνεία contra legem, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο λόγοι.

   III. Με βάση όσα αναλυτικώς προεκτέθηκαν, η, κατά την κρατήσασα γνώμη της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ., προσήκουσα απάντηση στα επί μέρους υποερωτήματα είναι: ότι 1) Επιτρέπεται η εγγραφή στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών των ανηκόντων στους κλάδους ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕΙ 9 και ΠΕ20 εκπαιδευτικών, και η εν συνεχεία πρόσληψή τους σε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, χωρίς τα πτυχία παιδαγωγικής καταρτίσεως που απαιτούνταν με τις διατάξεις του Ν. 1566/85 άρθρο 14 ως προσόντα διορισμού των κλάδων αυτών. 2) Σε περίπτωση κατά την οποία στην ως άνω επετηρίδα είναι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί κεκτημένοι και τα πιο πάνω πτυχία, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων υποχρεούνται κατ' αρχάς να επιλέξουν εκπαιδευτικούς μεταξύ των εχόντων τα προσόντα αυτά και, μόνο εν ελλείψει τέτοιων υποψηφίων, είναι επιτρεπτή η επιλογή μεταξύ των λοιπών και 3) Μετά την πρόσληψη σε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο εκπαιδευτικών μη εχόντων πτυχίο παιδαγωγικής καταρτίσεως κατά τα άνω, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τύχουν της προσήκουσας καταρτίσεως, κατά τα ισχύοντα για τους διοριζομένους ή προσλαμβανομένους στο Δημόσιο εκπαιδευτικούς.