ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠειρ 20/2020

 

Αίτηση αναστολής παρ. 5 άρθρου 6 Ν. 3869/2010 -. 

 

Πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης καθόσον η εκκαλουμένη έλαβε υπόψη της κι εξέτασε την ένσταση δολίας περιέλευσης χωρίς αυτή να έχει προταθεί ορισμένα από τους πιστωτές. Ειδικότερα: ο ενιστάμενος πιστωτής πρέπει να αναφέρει: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών, β) το χρόνο που τα συμφώνησε, γ) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, καθώς και δ) ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα, πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Η εκκαλουμένη θεμελίωσε τη δικανική της πεποίθηση σε πραγματικά περιστατικά που δεν προτάθηκαν από τους αντιδίκους, μεταθέτοντας σε παρελθόντα χρόνο την έναρξη αδυναμίας πληρωμών, προκειμένου να στηρίξει τη δικανική της κρίση στη φερόμενη ως δόλια συμπεριφορά. Επιπλέον κατέληξε σε εσφαλμένες παραδοχές σχετικά με τη συγκρότηση της έννοιας του δόλου. Πιθανολογείται η ανεπανόρθωτη βλάβη από την επίσπευση της εκτέλεσης. Δέχεται την αίτηση.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη ... χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ... 2020 για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ :

 

ΤΗΣ ΑΙΤΌΥΣΗΣ ... κατοίκου ..., κατόχου του με αριθμό ... Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ.: ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Καλτσά Γεωργίου.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ..., που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ...

2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ..., που έχει έδρα στην Αθήνα, ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ...

3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ... που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα για λογαριασμό της και ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ... και με διακριτικό τίτλο ..., η οποία δεν εκπροσωπήθηκε.

 

Η αιτούσα με την από ... αίτηση της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό ΓΑΚ ... ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.

 

Κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού Εκθέματος και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσης ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα Πρακτικά και στο Σημείωμα που κατέθεσε.

 

Το δε Δικαστήριο αφού,

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες με επίκληση, με αριθμό ... εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιά ... ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναστολής, με πράξη προσδιορισμού και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκαν νόμιμα και εντός της ορισμένης προθεσμίας στις καθ' ών για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά την προκείμενη δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά του οικείου εκθέματος, οι ως άνω καθ' ων δεν παραστάθηκαν και συνεπώς πρέπει να δικαστούν σαν να ήταν παρούσες, καθόσον, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 696 και 699 Κ.Πολ.Δ, στη διαδικασία αυτή δεν ισχύει το τεκμήριο της σιωπηρής ομολογίας των πραγματικών περιστατικών.

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 ν. 3869/2010, η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 ν. 3869/2010, που προστέθηκε στο ως άνω άρθρο με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 ν. 4161/2013, αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση, θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η έφεση, ενώ η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης  των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Με την προσθήκη της ανωτέρω διάταξης, αναστέλλεται η εκτελεστότητα της απόφασης, δηλαδή η δυνατότητα του δανειστή να χρησιμοποιήσει την απορριπτική απόφαση και να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Μοναδική θετική αλλά τυπική προϋπόθεση της αίτησης αναστολής είναι η εμπρόθεσμη άσκηση έφεσης. Περαιτέρω σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ' αριθμ. 156/2018 και 515/2018 Α.Π έχει νομολογηθεί: «Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων συνάγεται ότι για να είναι ορισμένη και επομένως παραδεκτή, κατά το άρθρο 262 ΚΠολΔ, η ένσταση της πιστώτριας Τράπεζας ότι ο οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής   ληξιπρόθεσμων των προς αυτήν χρηματικών οφειλών από ενδεχόμενο δόλο, με την έννοια ότι συμφώνησε με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, παρότι πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του, θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό, πρέπει να αναφέρει: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών, β) το χρόνο που τα συμφώνησε, γ) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, καθώς και δ) ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα, πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 τον άρθρου 6 Ν. 3869/2010 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 Ν. 4161/2013, ΦΕΚ Α' 143/14.6.2013 «Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Με την τροποποίηση του άρθρου 6 και την ένταξη της παρ. 5 στο Ν. 3869/2010 έγινε αντιληπτή η ανάγκη για προστασία του οφειλέτη και μετά την έκδοση οριστικής απόφασης και προβλέφθηκε ότι αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη (βλ. I. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, εκδ, ΝΒ 2016, σελ. 406-408). Οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010 ομοιάζουν σε αυτά που επιβάλλουν τα άρθρα 682 επ. και αφορούν α) στην εκκρεμοδικία, η οποία υπάρχει από την άσκηση έφεσης κατά της αίτησης, β) στην έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας (προϋπόθεση που ρητώς αναφέρεται μετά την τροποποίηση εκ του Ν. 4336/2015), δεδομένου ότι το άρθρο 6 Ν. 3869/2010 αφορά στην αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας και συνεπώς προϋποθέτει την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 924 επ. ΚΠολΔ. Η έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, την έκδοση απογράφου και την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση (βλ. ΕιρΑΘ 13/2011, ΝΟΜΟΣ, Ειρ.Θεσ 1540/2012, ΕιρΘεσ 1696/2012, ΕιρΘεσ 1834/2012, ΕιρΧαλαν. 1/2011 , ΕφΑΔ 2011, 764, ΕιρΝεαςΙωνίας 2/2011, ΕιρΑΘ 60/2011, ΕιρΗρακλ 414/2011), ενώ το επικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης δεν αρκεί (ΕιρΘες 6421/2011), γ) στην μη έκδοση αναστολής εκ του άρθρου 937παρ. ΚΠολΔ που να παρέχει προστασία, δ) στην πιθανολόγηση ευδοκίμησης της έφεσης κατά της απόφασης επί της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών, προϋπόθεση που ρητώς προβλέπεται μετά την τροποποίηση εκ του Ν.4336/2015 και ε) στην πιθανολόγηση ότι θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, προϋπόθεση που ρητώς προβλέπεται μετά την τροποποίηση εκ του Ν.4336/2015).

 

Με την κρινόμενη αίτηση αναστολής, η αιτούσα εκθέτει ότι με την αναφερόμενη απόφαση του παρόντος δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 απορρίφθηκε η αίτηση της περί υπαγωγής της στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010. Περαιτέρω, εκθέτοντας ότι έχει ήδη ασκήσει εμπρόθεσμα, την αναφερόμενη στην αίτηση έφεση της κατά της ανωτέρω απόφασης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ισχυριζόμενη ότι τυχόν επισπευδόμενη εκτέλεση θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα της και ότι η ασκηθείσα έφεση της θα ευδοκιμήσει, ζητεί να ανασταλεί κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ως άνω έφεσης της.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 763 παρ. 3 ΚΠολΔ και 6 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010) κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολ.Δ), εν όψει της συντρεχούσης συνθέτου διαδικαστικής πράξεως της εμπροθέσμου ασκήσεως της εφέσεως (εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιά ...), είναι ορισμένη και παρεπόμενα νόμιμη, ως στηριζόμενη στην διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010, ενώ μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζήτησης της (υπ' αριθμ. Α ./14-02-2020 Γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του ΔΣΠ) θα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση της επ' ακροατηρίω ένορκης καταθέσεως του μάρτυρος της αιτούσης, των εγγράφων που προσκομίζει η τελευταία, και από την διαδικασία εν γένει πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Η αιτούσα κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς την από με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου .., αίτηση ρύθμισης των οφειλών της, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, στρεφόμενη κατά των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων. Η συζήτηση της ως άνω αίτησης προσδιορίστηκε για τις και στη συνέχεια μετά από επαναπροσδιορισμό βάσει του Ν. 4336/2015 λόγω επίσπευσης με την από και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ... κλήση της, προσδιορίστηκε για την ... Επί της εν λόγω αιτήσεως, εξεδόθη η  με αριθμό οριστική  απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία απέρριψε την αίτηση της και την υπαγωγή της στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010. Κατά της πρώτης των καθ' ων και της πιο πάνω υπ' αριθ. ... οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, άσκησε την από … έφεση της, με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: ... και ... και ... προσδιορισμού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς ΓΑΚ: ..., και ΕΑΚ:... δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η ..., νομίμως κοινοποιηθείσα στις ως άνω καθ' ων. Στην συνέχεια η πρώτη των καθ' ών εξέδωσε σε βάρος της αιτούσης την .. με αριθμό ... Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την οποία τής κοινοποίησε στις με την παρά πόδας από β' επιταγή προς εκτέλεση. Περαιτέρω από την εξέταση της δικογραφίας πιθανολογήθηκε ότι η οικονομική κατάσταση της αιτούσης δεν παρουσιάζει καμία προοπτική βελτίωσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών της στο άμεσο μέλλον. Δεδομένων δε των συνεχών περικοπών των αποδοχών της αντιθέτως αναμένεται η επιδείνωση της, μετά τις συνεχείς επιβαλλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις και την αυξανόμενη ακρίβεια της καθημερινής ζωής και των ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ η συνολική μείωση των εισοδημάτων της από τον χρόνο λήψης των δανείων μέχρι και σήμερα προσεγγίζει ποσοστιαία το 80%. Επίσης δια των πράξεων εκτέλεσης που έχει εκκινήσει η καθ' ής δυνάμει της με αριθμό ... Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την οποία τής κοινοποίησε η πρώτη των καθών με την παρά πόδας από β' επιταγή προς εκτέλεση (πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης) κινδυνεύει η κύρια κατοικία της άνεργης αιτούσης και καρκινοπαθούς, ετών 60, η οποία εργάζεται περιστασιακά ως καθαρίστρια, προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ενώ το επίμαχο δάνειο εκ ποσού Ευρώ, ελήφθη με σκοπό την αγορά κύριας κατοικίας επιφάνειας μόλις ... Επίσης θα υποστεί ανεπανόρθωτη περιουσιακή βλάβη, διότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της και δη της πρώτης και μοναδικής της κατοικίας, στην οποία διαμένει από το έτος 2003, ευρισκόμενη στον Πειραιά, επί της οδού ... αρ. ..., ήδη προσημειωμένης, η οποία κύρια και πρώτη κατοικία της με την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης επί της αιτήσεως της για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 πιθανολογείται ότι θα εξαιρεθεί της ρευστοποίησης κατά το άρθρο 9 παρ.2 Ν. 3869/2010 και με τους όρους που το άρθρο αυτό τάσσει για την προστασία της πρώτης και κύριας κατοικίας. Ούτω πιθανολογείται η άνευ δόλου μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, και η ευδοκίμηση της έφεσης της κατά της με αριθμό ... οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς καθώς α) η εν λόγω απόφαση κατά τρόπο εσφαλμένο στηρίζει τη δικανική της κρίση σε πραγματικά περιστατικά που δεν προτάθηκαν από την αντίδικο της;, μεταθέτοντας σε παρελθόντα χρόνο την έναρξη της αδυναμίας πληρωμής της, προκειμένου να στηρίξει τη δικανική της κρίση στη φερομένη ως δόλια συμπεριφορά της, β) έκανε δεκτή ένσταση δόλιας περιέλευσής της σε αδυναμία πληρωμών, η οποία όμως είχε προταθεί αορίστως από τις καθ' ών, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 3869/2010 και πλήθος αποφάσεων του Αρείου Πάγου, που αναλύουν τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περιλαμβάνει η προτεινόμενη από τον πιστωτή ένσταση δόλιας περιέλευσής σε αδυναμία πληρωμών (ΑΠ 515/2018, 156/2018) και γ) καταλήγει σε εσφαλμένες παραδοχές σχετικά με την συγκρότηση της έννοιας του δόλου, στοιχεία που αναλυτικά και ορισμένα προβάλλονται με την έφεση της. Περαιτέρω οι καθ' ων δεν θα υποστούν καμία ζημία από την υπό κρίση αναστολή δοθέντος ότι η χορήγηση της επιφέρει την αυτοδίκαιη απαγόρευση εκποίησης και μεταβολής της περιουσιακής της κατάστασης και συνεπώς μπορούν στην περίπτωση της απόρριψης της έφεσης της να εκτελέσουν σε βάρος της περιουσίας της ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον η κύρια κατοικία της είναι ήδη προσημειωμένη, και ως εκ τούτου δεν κινδυνεύουν με ενδεχόμενη μεταβίβαση της από την πλευρά της.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι η ως άνω έφεση της αιτούσας θα ευδοκιμήσει αφού συντρέχουν στο πρόσωπο της οι οριζόμενες στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προϋποθέσεις, ενώ η παραπάνω κατοικία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010). Τέλος από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης η αιτούσα θα υποστεί ουσιώδη βλάβη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με την αίτηση του άρθρου 4 ν.3869/2010 σκοπούς, διότι αν αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελέσει το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη από την αιτούσα, εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναστολής ως ουσιαστικά βάσιμη. Πλην δεν θα πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των καθ' ων σε βάρος της αιτούσης (άρθρ. 84 παρ. 2 Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 4236/2014), λόγω της ερημοδικίας των.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει ερήμην των καθ' ων.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Διατάσσει την αναστολή κάθε μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας της αιτούσας, αρξαμένης δυνάμει της με αριθμό ... Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την οποία κοινοποίησε η πρώτη των καθ' ων με την παρά πόδας από ... β' επιταγή προς εκτέλεση και της επιδόθηκε την ... μέχρι να  εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από ... και με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ ... έφεσης της κατά της με αριθμό απόφασης παρόντος δικαστηρίου.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Πειραιά στο ακροατήριο του, στις .. 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων αυτών.

 

 Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ