ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 948/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 πρώην ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής μετά τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Μεταβίβαση απαιτήσεων μετά την εκκρεμοδικία. Κύρια παρέμβαση διαχειριστή. Απόρριψη ενστάσεως δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Σταδιακή μείωση εισοδημάτων. Υποχρέωση καταβολής ποσού 48.000,00 ευρώ σε βάθος εικοσαετίας εκ του ποσού των 162.286,54 ευρώ του συνολικού χρέους. Προστασία πρώτης κατοικίας. Μη πρόσφορο εκποίησης ποσοστών επί ακινήτων του αιτούντος. Εκποίηση ακινήτου του αιτούντος και έργο εκκαθαριστή.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό του αιτούντος)

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν.3869/2010

 

Αριθμός Απόφασης: 948/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Φλώρου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 5η Νοεμβρίου 2020, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ... (ον.) ... (επ.) του ... και της ... κατοίκου ... Αττικής, επί της οδού ... αρ. ... με Α.Φ.Μ. ... που παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Σωκράτη Τσαχιρίδη (ΑΜ/ΔΣΑ 37399), και

 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 § 2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ... και το διακριτικό τίτλο ... που εδρεύει στην Αθήνα ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, που δεν παραστάθηκε, 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία .... που εδρεύει στην Αθήνα ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε και 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ... και το διακριτικό τίτλο ... η οποία εδρεύει στην Αθήνα ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ : ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ... και το διακριτικό τίτλο ... (όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALTERNATIVE ...», η οποία εδρεύει στην Αθήνα ... και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και την πράξη 362/2/17-9-2019 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δυνάμει της από 12/9/2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως δημοσιευθείσας με αριθμ. πρωτ ... 16-9-2019 στον τόμο ... με αρ. ... του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σε συνδυασμό με την από ... 9-2019 μεταβολή του προσώπου του διαχειριστή, νομίμως επίσης δημοσιευθείσης με αρ. πρωτ ... 9-2019 στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο ... και με αρ. ... ενεργεί εν προκειμένω ως μη δικαιούχος διάδικος και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία ... με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, ως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της δεύτερης καθ' ης ... κατόπιν μεταβίβασης σ' αυτήν από την τελευταία επιχειρηματικών απαιτήσεων στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, δυνάμει της από 9-2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως καταχωρηθείσας στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, με αρ. πρωτ. ... στον τόμο ... και με αρ. ..., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Δήμητρας Τόμπρα (ΑΜ/ΔΣΑ 29731).

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 2-2019 αίτηση της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών του και απαλλαγής από τα χρέη του Ν. 3869/2010, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου ...-2-2019, η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 28ης-4-2020 οπότε και η συζήτηση της ματαιώθηκε λόγω της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ήδη η υπόθεση αυτεπαγγέλτως επαναφέρεται προς συζήτηση, κατ' άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/30-05-2020, με την υπ' αριθμόν 54/7-7-2020 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία αυτή προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, και εγγράφηκε στο πινάκιο. Η κυρίως παρεμβαίνουσα ζητεί να γίνει δεκτή η δια προφορικής δηλώσεως της και με τις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις της υποβληθείσα στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου κύρια παρέμβαση της.

 

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, που παραστάθηκαν, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους, που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από τις ... με αριθμό ...-3-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ... που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της αίτησης του, με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση για να παραστούν κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 28ης-4-2020, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις ως άνω καθ' ων πιστώτριες του αντίστοιχα. Από την ως άνω επίδοση οι ανωτέρω κατέστησαν διάδικοι εκ του νόμου, διότι, όπως και στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρον 748 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι ο τρίτος από της κλήτευσης του καθίσταται διάδικος (ΟλΑΠ 974/1984 ΝοΒ 29.294, ΕφΑΘ 5847/1998 ΝΟΜΟΣ), καθίσταται διάδικος και ο υποχρεωτικά καλούμενος πιστωτής υπό τους όρους και δυνάμει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010. Η συζήτηση της αιτήσεως κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο ματαιώθηκε. Κατόπιν, αυτή επαναφέρθηκε αυτεπαγγέλτως, κατ' άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/30-05-2020, με την υπ' αριθμόν 54/7-7-2020 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου, για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο μετά την κατ' άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/30-05-2020 αυτεπάγγελτη επαναφορά της επέχει θέση πλασματικής κλητεύσεως ως προς όλους τους διαδίκους για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προμνημονευόμενη διάταξη και δεν απαιτείται ειδική κλήτευση αυτών. Επομένως, εφόσον κατά την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, που η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, οι ως άνω καθ' ων πιστώτριες δεν εμφανίσθηκαν, πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (όρθρο 754 ΚΠολΔ και άρθρο 271 παρ. 2 ΚΠολΔ, αναλογικώς εφαρμοζόμενου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν.4335/2015, συνδυαστικά με την αιτιολογική έκθεση του άνω νόμου).

 

Με την υπό κρίση αίτηση, κατ' ορθή εκτίμηση αυτής και των αιτημάτων της, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες του και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του και να ορισθούν μηνιαίες καταβολές προς τις καθ' ων και να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του για την ικανοποίηση αυτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2, το αναφερόμενο στην αίτηση ακίνητο του, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του. Η υπό κρίση αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στο οποίο έχει την κατοικία του ο αιτών κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ). Για το παραδεκτό της αίτησης τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την παρ. 4 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και το άρθρο 58 του Ν.4549/2018, αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα. Επίσης από την κατ' άρθρο 13 του Ν. 3869/2010, αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για τον αιτούντα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης των οφειλών του και δεν έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. την με αριθμό πρωτ. ... 17-11-2020 βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών του τμήματος ρύθμισης οφειλών). Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση περιέχει, επίσης, όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, και είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της κυρίως παρεμβαίνουσας, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 του Ν.3869/2010, μετά την τροποποίηση του με τους ν. 4336 και 4346/2015, πλην του αιτήματος περί επικύρωσης του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ' όρθρο 7 του ν. 3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων. Εφόσον, λοιπόν, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Περαιτέρω, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.... ΑΕΔΑΔΠ» (όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ..., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, άσκησε προφορικά κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης και με τις προτάσεις της, που κατατέθηκαν επί της έδρας, κύρια παρέμβαση για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία ... ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 12.9.2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως δημοσιευθείσας στα δημόσια Βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό ... πρωτοκόλλου 9.2019, τ. ... σε συνδυασμό με την από ...9.2019 μεταβολή του προσώπου του διαχειριστή, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα δημόσια Βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου τ.... εκθέτοντας ότι η τελευταία εδρεύουσα στην αλλοδαπή εταιρεία κατέστη ειδική διάδοχος της αρχικής πιστώτριας ... κατόπιν μεταβίβασης σ' αυτήν από την τελευταία επιχειρηματικών απαιτήσεων στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, δυνάμει της από ...9-2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως καταχωρηθείσας με αριθμ. πρωτ...9-2019 στον τόμο ... με αρ. ... του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις οποίες μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται και οι επίδικες απαιτήσεις από τις αναφερόμενες στην υπό κρίση αίτηση συμβάσεις με την ... Αιτήθηκε δε κατ' ορθή εκτίμηση του αιτήματος, την απόρριψη της ένδικης αίτησης, άλλως να υπαχθούν στη ρύθμιση και οι δικές της ως άνω απαιτήσεις. Η κρινόμενη κύρια παρέμβαση, η οποία μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά, σύμφωνα με το όρθρ. 54 παρ.1 εδ. Β' ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθρ. 15 Ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διάταξης του άρθρ. 752 παρ.1 ΚΠολΔ, παραδεκτά ασκείται από την άνω εταιρεία διαχείρισης, στην οποία έχει παραχωρηθεί και το δικαίωμα προς δικαστική επιδίωξη και αναγκαστική είσπραξη των ως άνω απαιτήσεων και η οποία ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό, δηλαδή ως πληρεξούσια της ειδικής διαδόχου εταιρείας με την επωνυμία ... ως μη δικαιούχος διάδικος, καθώς είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας (η διεκδίκηση μέρους της αποδιδόμενης προστασίας προς τους πιστωτές των οφειλετών με σκοπό την απόρριψη της αίτησης, άλλως την ικανοποίηση και των δικών της απαιτήσεων - βλ. σχετ. Ι. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδ. 2016, σελ. 336), λόγω της επελθούσας μετά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης ειδικής διάδοχης στις απαιτήσεις της αρχικής πιστώτριας κατά του αιτούντος, των οποίων ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και είναι νόμιμη κατ' άρθρ. 79, 325, 741 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4354/2015. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση, δεδομένου ότι είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου αφενός μεν διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της Δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρο 741 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 31, 225 παρ. 2 και 246 του ίδιου Κώδικα).

 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της δίκης, εκτιμώμενη χωριστά και σε συνδυασμό προς τις λοιπές αποδείξεις, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα από τα οποία δεν παρέχουν άμεση απόδειξη, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνον εξ αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολο τους, χωρίς να παραλειφθεί κάποιο κατά την κρίση του Δικαστηρίου για την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους, παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ (βλ. Β. Βαθρακοκοιλη, Ερμηνευτική - Νομολογιακή ανάλυση του ΚΠολΔ, τόμος Δ', έκδοση 1996, αρ.759 αριθ.5), από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρα 261 και 352 παρ. 1 ΚΠολΔ, τα οποία εφαρμόζονται κατ στην εκούσια δικαιοδοσία, κατ' άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα), τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (όρθρο 744 ΚΠολΔ) και την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών, γεννηθείς το έτος 1954, είναι διαζευγμένος από το 2004 και από το γάμο του έχει αποκτήσει δύο τέκνα, ενήλικα και οικονομικώς ανεξάρτητα. Κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης εργαζόταν ως υπάλληλος στο ασφαλιστικό γραφείο του ... Αττικής,  ήδη τον Ιούνιο του 2019 η εν λόγω σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε και έκτοτε παραμένει άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑ.Ε.Δ., δίχως πλέον να λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Η ακίνητη περιουσία του αποτελείται από τα εξής ακίνητα : 1) ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, επιφανείας 76 τ.μ., σε μια πολυκατοικία έτους κατασκευής 1986, στο Δήμο Αττικής και επί της οδού ...... το οποίο του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του, της οποίας αιτείται την διάσωση κατ' αρθ. 9 παρ. 2 του ν.3869/2010, 2) ένα οικόπεδο εκτάσεως 179 τ.μ. μετά της επ' αυτού ισόγειας οικίας επιφανείας 50 τ.μ. ευρισκόμενο στη θέση του Δήμου … Αττικής, που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, 3) ένα οικόπεδο εκτάσεως 1.500 τ.μ. ευρισκόμενο εντός οικισμού στο Δήμο που του ανήκει κατά ψιλή κυριότητα και 4) ένα αγροτεμάχιο στη θέση του Δήμου ... Αττικής, που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 0,67% εξ αδιαιρέτου. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών είχε συνάψει με τις πιστώτριες του τις κάτωθι δανειακές συμβάσεις, για τις οποίες οφείλει συνολικά το ποσό των 161.286,54 ευρώ και ειδικότερα οφείλει: 1) στην 1η καθ' ης το συνολικό ποσό των 153.221,90 ευρώ, ήτοι α) 90.680,54 ευρώ από τη με αριθμό ... σύμβαση στεγαστικού δανείου, β) 9.251,44 ευρώ από τη με αριθμό σύμβαση καταναλωτικού δανείου, γ) 9.945,26 ευρώ από τη με αριθμό ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, δ) 275,05 ευρώ από τη με αριθμό ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας και ε) 43.069,61 ευρώ από τη με αριθμό ... σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, όπως προκύπτει από την από 20-2-2019 βεβαίωση οφειλών της καθ' ης, ενώ οι απαιτήσεις αυτές μεταβιβάσθηκαν σύμφωνα με τα προλεχθέντα στην εταιρεία ... η οποία αντιπροσωπεύεται από την κυρίως παρεμβαίνουσα, 2) στη 2π καθ' ης το συνολικό ποσό των 5.150,53 ευρώ από τη με αριθμό σύμβαση στεγαστικού δανείου, όπως προκύπτει από την από ... 18-2-2019 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ης και 3) στην 3η καθ' ης το συνολικό ποσό των 2.914,11 ευρώ από τη με αριθμό σύμβαση καταναλωτικού δανείου, όπως προκύπτει από την από 18-2-2019 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ης. Από τα ως άνω δάνεια εμπράγματος εξασφαλισμένο είναι το στεγαστικό δάνειο από την 1η καθ' ης με εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης στην προπερινραφείσα κύρια κατοικία του αιτούντος. Τα ως άνω δάνεια θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, ληξιπρόθεσμα με την κοινοποίηση της αίτησης και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της στις πιστώτριες, με εξαίρεση το εμπράγματος εξασφαλισμένο, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010). Ωστόσο, για τον προσδιορισμό του ύψους τους λαμβάνονται υπόψιν τα ποσά, ως τούτα εισφέρονται από τον αιτούντα με βάση τις προμνησθείσες βεβαιώσεις οφειλών, δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκαν για τα μεν ενέγγυα το ύψος αυτών κατά το χρόνο της συζήτησης, για το δε ανέγγυο το ύψος κατά το χρόνο επίδοσης της αίτησης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατά το χρόνο της κατάθεσης της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, των οποίων η τελευταία ενήμερη μηνιαία δόση αποπληρωμής, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την κατάθεση της αίτησης-σύμφωνα τις προαναφερθείσες Βεβαιώσεις οφειλών, όπου αναφέρουν το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης-ανερχόταν στο ποσό των 1.000 ευρώ περίπου. Η δε οικονομική του κατάσταση δεν προβλέπεται να Βελτιωθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον, ώστε να δύναται να εξυπηρετήσει κανονικά τις δανειακές του υποχρεώσεις, χωρίς να κινδυνεύει η αξιοπρεπής διαβίωση του λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, της δυσκολίας, που αντιμετωπίζει στην εξεύρεση σταθερής εργασίας, καθώς και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών του υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης αυτών με τόκους υπερημερίας. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, όπως αβασίμως ενίσταται η κυρίως παρεμβαίνουσα, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα, κατά το παρελθόν ο αιτών είχε υψηλότερο εισόδημα, που σε συνδυασμό και με τις ρυθμίσεις των δανείων στις οποίες προέβη, του επέτρεπε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, ενώ η αδυναμία του από τα τέλη του 2018 (όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες από 14-11-2018 εξώδικες καταγγελίες των δανείων του από την πρώτη καθ* ης) να εξυπηρετεί τις δόσεις των δανείων του οφείλεται στη μείωση του εισοδήματος του και στην άρνηση των πιστωτών του για σύναψη νέων ρυθμίσεων. Ειδικότερα από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα του ανήλθε κατ' έτος στα εξής καθαρά ποσά (συνυπολογιζομένου του αναλογούντος φόρου εισοδήματος) : 20.268,71 το οικ. έτος 2003 (χρήση 2002), 13.578,29 το σικ. έτος 2004 (χρήση 2003), 15.831,40 το οικ. έτος 2005 (χρήση 2004), 17.188,98 το οικ. έτος 2006 (χρήση 2005), 20.837,64 το οικ. έτος 2007 (χρήση 2006), 28.371,49 το οικ. έτος 2008 (χρήση 2007), 29.436,28 το οικ. έτος 2009 (χρήση 2008), 23.268,48 το οικ. έτος 2010 (χρήση 2009), 27.363,78 το οικ. έτος 2011 (χρήση 2010), 19.332,36 το οικ. έτος 2012 (χρήση 2011), 15.065,14 το οικ. έτος 2013 (χρήση 2012), 3.368,66 το φορολ. έτος 2015, 21.137,98 το φορολ. έτος 2016, 19.851,75 το φορολ. έτος 2017, 8.299,76 το φορολ. έτος 2018 και 5.069,36 το φορολ. έτος 2019. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι ο αιτών που είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δεδομένου ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο της παύσης των πληρωμών του (2018) είχε σταματήσει την δραστηριότητα του ως ασφαλιστικός σύμβουλος και απασχολούταν ως μισθωτός υπάλληλος σε ασφαλιστικό γραφείο, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών. Με βάση τα προλεχθέντα και δεδομένου ότι το προταθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος δεν έγινε δεκτό από τις καθ' ων πιστώτριες, πληρούνται στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 2 Ν 3869/2010 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν 3869/2010. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ' άρθρο 8 παρ. 2 Ν 3869/2010 με μηνιαίες καταβολές, διάρκειας τριών (3) ετών, που θα αρχίσουν τον αμέσως επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, λαμβανομένων υπόψη των Βιοτικών αναγκών του αιτούντος και των εισοδημάτων του καθώς και της προτάσεως του, το προς διάθεση ποσό ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό όμως είναι μικρότερο από εκείνο που θα πρέπει να καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του όρθρου 9 παρ.2, όπως αναλυτικώς εκτίθεται κατωτέρω, και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο για κατανομή του μεταξύ των δύο ρυθμίσεων (του όρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9), σύμφωνα με τον τρόπο κατανομής των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, που ορίζεται στην παράγραφο 2β του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με το Ν 4549/14-06-2018. Κατά συνέπεια των ανωτέρω και λαμβανομένου υπ' όψιν του ότι μετά την ως άνω τροποποίηση, οι δυο ρυθμίσεις θα πρέπει να συμπίπτουν χρονικά (βλ. άρθρο 62 της αιτιολογικής έκθεσης Ν.4549/2018), πρέπει να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών προς αυτές, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Τέλος, όσον αφορά τις πραγματοποιηθείσες καταβολές δυνάμει της από 12-6-2019 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη Αθηνών, επειδή το ποσό των προσωρινών καταβολών είναι μεγαλύτερο αυτού της οριστικής ρύθμισης δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής των επιπλέον καταβληθέντων στις καθ' ων πιστώτριες, διότι οι επιπλέον καταβολές, που έγιναν, θα πρέπει να θεωρηθούν ως απλές καταβολές έναντι των χρεών κατά την 417 επ. ΑΚ και όχι ως καταβολές ρύθμισης με δυνατότητα αναζήτησης τους κατά την 904 ΑΚ από τον οφειλέτη (βλ. ΕιρΠατρ 34/018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων προσώπων» 2016, σελ. 347).

Περαιτέρω, η ανωτέρω ρύθμιση πρέπει να συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφ' όσον δεν έχει επέλθει πλήρης εξόφληση των οφειλών του αιτούντος και προβάλλεται σχετικό αίτημα από αυτόν, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της προπεριγραφείσας κύριας κατοικίας του. Εν προκειμένω, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 εδ α', η προπεριγραφείσα οριζόντια ιδιοκτησία στο ... Αττικής, που ανήκει στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, τα εισοδήματα του οποίου, ως προεκτέθηκαν, δεν ξεπερνούν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70 %. Η συνολική αντικειμενική αξία του ποσοστού συνιδιοκτησίας του επί της ως άνω κύριας κατοικίας του ανέρχεται σε 27.085,40 ευρώ (βλ. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2020) και επομένως δεν υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών δεν υπήρξε συνεργάσιμος δανειολήπτης (άρθρο 9 παρ 2 εδ γ' του ν. 3869/2010, όπως τροποποιημένος ισχύει). Η εμπορική αξία του ποσοστού του επί του ως άνω ακινήτου (δεν προσκομίστηκε από τους διαδίκους εκτίμηση εμπορικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή) εκτιμάται στο ύψος των 50.000 ευρώ. Στην κρίση αυτή άγεται το παρόν Δικαστήριο εκτιμώντας το είδος του ακινήτου, το έτος κατασκευής του, την περιοχή στην οποία ευρίσκεται, αλλά και μετά από έρευνα στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες πώλησης διαμερισμάτων ιδίων χαρακτηριστικών με το επίδικο (ενδεικτικά: www.xe.gr). Δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 εδ β', ο αιτών οφείλει να καταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το ποσό που θα λάμβαναν οι πιστώτριες, σε περίπτωση που αυτές προέβαιναν στην αναγκαστική εκτέλεση κατά της κύριας κατοικίας του. Ταυτόχρονα, θα ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο η μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, η οποία Βασίζεται στην τρέχουσα και στην μελλοντική ικανότητα του λαμβανομένων υπόψη και των εύλογων δαπανών διαβίωσης (Βλ. αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 ΤτΕ). Κατά συνέπεια, και με δεδομένο, ότι κατά τα προαναφερθέντα, ο αιτών οφείλει να αποπληρώσει ποσό ίσο με το ποσό, που θα λάμβαναν οι πιστώτριες του σε περίπτωση υποθετικής εκποίησης (πλειστηριασμού) του ακινήτου του, ο τελευταίος θα καταβαλει, κατ' όρθρο 995 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ΚΠολΔ, ποσό ίσο με την εμπορική αξία του ακινήτου του (50.000 ) απομειωμένη από τα (υποθετικά) έξοδα εκτέλεσης που υπολογίζονται στο ποσό των 2.000 ευρώ, άρα 48.000 ευρώ (Βλ. άρθρο 9 παρ. 2 νόμου 3869/2010 όπως ισχύει και I. Βενιέρης - Θ. Κατσάς Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα 3η έκδοση, παρ. 1463 επ, σελ 631 επ. εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση).

 

Επομένως, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, ο αιτών θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού, ήτοι θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 48.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό. Όσον αφορά στο χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, θα πρέπει να οριστεί σε 20 έτη, ήτοι 240 μηνιαίες δόσεις, λαμβανομένων υπ' όψιν του ύψους του χρέους, που πρέπει να πληρώσει ο αιτών για τη διάσωση της κατοικίας του, της οικονομικής του δυνατότητας, της ηλικίας του και της διάρκειας των ως άνω δανείων. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 200,00 ευρώ (=48.000/240 δόσεις), ενώ η κατανομή των μηνιαίων αυτών καταβολών του αιτούντος προς τις πιστώτριες του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ. Οι μηνιαίες δόσεις για τη διάσωση της κατοικίας του αιτούντος θα είναι καταβλητέες εντός των τριών πρώτων εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μηνός (καθώς ρητώς πλέον με τον Ν 4549/2018 καταργήθηκε η δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος στον αιτούντα οφειλέτη για την αποπληρωμή των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του). Επισημαίνεται ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9 παρ.2 Ν.3869/2010, ενημερώνοντας σχετικά την πιστώτρια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο. Σημειώνεται ότι τα ποσά που αναλογούν στην εταιρεία με την επωνυμία ..., αποδειχθείσης κατά τα ανωτέρω της παθητικής της νομιμοποίησης, θα καταβάλλονται απευθείας στον εντολοδόχο και διαχειριστή των απαιτήσεων της εταιρεία με την επωνυμία ...

 

Υπενθυμίζεται, επίσης, στον αιτούντα ότι εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οποιαδήποτε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου μέσα σε ένα μήνα από τότε που αυτή θα συμβεί, προκειμένου να ενημερωθούν οι πιστωτές του (άρθρο 8 παρ.3 του ν. 3869/2010), διότι, σε περίπτωση που δεν το πράξει, κινδυνεύει να υποστεί τις προβλεπόμενες συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ο αιτών διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 8 παρ. 2 εδ. α' και 9 παρ. 1, προβλέπεται η διάθεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, εφόσον κριθούν από το δικαστήριο επιδεκτικά ρευστοποίησης, εφόσον δηλαδή πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρουν αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ειδικότερα, το προπεριγραφέν οικόπεδο μετά της επ' αυτού οικίας στο Δήμο ....... Αττικής, που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση. Η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 15.795,50 ευρώ, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2020. Το ακίνητο αυτό, ενόψει της εμπορικής του αξίας, η οποία εκτιμάται από το Δικαστήριο στο ποσό των 30.000 ευρώ και της θέσης του, κρίνεται όχι πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα τέτοιο, που να ικανοποιήσει μέρος των απαιτήσεων των πιστωτριών του αιτούντος, γι' αυτό και πρέπει να διαταχθεί κατ' αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 η ελεύθερη εκποίηση του. Ο τρόπος αυτός ανταποκρίνεται στην απαίτηση του νόμου για «πρόσφορο τρόπο εκποίησης», διότι η εκποίηση, που διατάσσεται εκ του νόμου 3869/2010, δεν είναι είδος αναγκαστικής εκτέλεσης ή πλειστηριασμού. Το άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 αναφέρει ρητώς την «πρόσφορη εκποίηση» και δεν αναφέρεται σε διαδικασίες πλειστηριασμού. Κατά συνέπεια, ο εκκαθαριστής προβαίνει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων που του υποδεικνύει το Δικαστήριο, χωρίς τις προϋποθέσεις του εκούσιου πλειστηριασμού, με απόλυτη ελευθερία κινήσεων, με μόνη εξαίρεση, αν τεθούν όρια από το Δικαστήρια, ως προς το χρόνο της εκποίησης, την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων και κάποιο ελάχιστο τίμημα. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν ουσιαστικά δύο στάδια για τον εκκαθαριστή: στο πρώτο στάδιο αναζητά τον αγοραστή με οποιοδήποτε κατά την κρίση του πρόσφορο τρόπο (όπως π.χ. με αγγελίες στις εφημερίδες, στο διαδίκτυο κτλ.) και στο δεύτερο στάδιο προβαίνει με τον αγοραστή στην κατάρτιση της σύμβασης πώλησης (ελεύθερη πρόσφορη πώληση), Βάσει της εξουσιοδότησης με την οποία τον έχει εξοπλίσει η απόφαση ρύθμισης των οφειλών. Η πρόσφορη εκποίηση περιλαμβάνει δηλαδή την προσπάθεια του εκκαθαριστή να διαπιστώσει ποιοι είναι οι κατάλληλοι Βάσει προσφοράς αγοραστές και να πωλήσει- μεταβιβάσει σε αυτούς τα συγκεκριμένα υπό εκποίηση περιουσιακά στοιχεία. Σε περίπτωση, δε, που επιτευχθεί η εκποίηση, ο εκκαθαριστής θα αναλάβει τις σχετικές ενέργειες για τη διανομή των ποσών εκ της ρευστοποίησης προς τους πιστωτές (Βενιέρης Ιακ., Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η έκδοση, 2013, σελ. 442-443). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος, κατά τη κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, πρέπει να έχει την ιδιότητα του Δικηγόρου, διότι τα καθήκοντα του είναι κυρίως νομικής φύσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, πρέπει με αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 63 ΠτΚ, βάσει του όρθρου 15 του Ν.3869/2010, να διοριστεί ο αναφερόμενος στο σκεπτικό της παρούσας εκκαθαριστής από τον κατάλογο των συνδίκων που έχει καταρτισθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά για το διορισμό του από την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό ευρετήριο του άρθρου 13 του Ν. 3869/2010. Έργο του, περιλαμβανομένων των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων (κατ' άρθρο 9§1 εδ. γ' ίδιου νόμου), προσδιορίζεται η διαχείριση των εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, η διασφάλιση τους σε όλη τη νόμιμη αξία τους χάριν των πιστωτριών του, η πρόσφορη, κατά την κρίση του, εκποίηση του με ελάχιστο τίμημα ανερχόμενο στο ποσό των 30.000 ευρώ και στη συνέχεια η ικανοποίηση μέρους των απαιτήσεων των μετεχόντων πιστωτών από το τίμημα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (κατ' άρθρα 9§1 εδ. γ' και 15 Ν. 3869/2010). Επιπροσθέτως, ο εν λόγω εκκαθαριστής πρέπει, κατ' ανάλογη εφαρμογή του όρθρου 9 του Πτωχευτικού Κώδικα, να φροντίσει για την εγγραφή της παρούσας απόφασης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρα 81 και 154 § 1 ΠτωχΚ). Για την αντιμετώπιση ωστόσο των αρχικών εξόδων του εκκαθαριστή, ο αιτών θα πρέπει κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 του Πτωχευτικού Κώδικα σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15 Ν.3869/2010, να παρακαταθέσει, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (6 400) και στη συνέχεια να προσκομίσει το σχετικό γραμμάτιο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, από όπου θα το αναλάβει ο εκκαθαριστής. Αυτονόητο είναι, ότι ο αιτών θα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στον εκκαθαριστή για την διεκπεραίωση του έργου του (π.χ. να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση του εκποιούμενου ακινήτου, να επιτρέψει την επίδειξη του σε μεσίτες ή τυχόν υποψήφιους αγοραστές, να παράσχει φωτογραφίες κτλ.). Τυχόν δε άρνηση του αιτούντος να συμπράξει στην ανωτέρω διαδικασία συνεπάγεται εκ μέρους του παραβίαση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 2 Ν.3869/2010, η οποία δύναται να επιφέρει την έκπτωση του από τη ρύθμιση των χρεών του. Τα έτερα ακίνητα του αιτούντος λαμβανομένου υπόψη του είδους τους, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, καθώς εκτιμάται ότι δε θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ενόψει και των εξόδων της εκποίησης.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της, και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, γενομένης δεκτής εν μέρει και της κυρίας παρεμβάσεως μόνο ως προς το ζήτημα της ειδικής διαδοχής. Η απαλλαγή από τα χρέη του έναντι των καθ' ων, θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, επειδή κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 δεν επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 ν. 3869/2010). Τέλος, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται Βάσει του όρθρου 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Συνεκδικάζει την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση ερήμην των καθ' ων η αίτηση και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

Δέχεται εν μέρει την κύρια παρέμβαση.

 

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από τον πρώτο ημερολογιακό μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, επιφανείας 76 τ.μ., σε μια πολυκατοικία έτους κατασκευής 1986, στο Δήμο ... Αττικής και επί της οδού ... το οποίο του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ως αυτή ειδικότερα περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του, το ποσό των 48.000 ευρώ, πλέον τόκων, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε είκοσι (20) έτη, ήτοι σε 240 μηνιαίες δόσεις, ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 ) εκάστη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Η καταβολή των δόσεων, οι οποίες θα είναι καταβλητέες εντός των τριών πρώτων εργασίμων ημερών εκάστου μηνός, θα ξεκινήσει τον πρώτο ημερολογιακό μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η κατανομή των μηνιαίων αυτών καταβολών του αιτούντος προς τις πιστώτριες του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και των όρθρων 974 επ. ΚΠολΔ.

 

Διατάσσει την ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο του ακινήτου του αιτούντος, ήτοι ενός οικοπέδου, εκτάσεως 179 τ.μ. μετά της επ' αυτού ισόγειας οικίας επιφανείας 50 τ.μ. ευρισκόμενου στη θέση του Δήμου ... Αττικής, που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 30.000 ευρώ. Η εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου θα διενεργηθεί κατά τους ειδικότερους όρους, που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Ορίζει ως εκκαθαριστή την δικηγόρο Αθηνών ... η οποία θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων της από την Γραμματέα του παρόντος δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, τα δε καθήκοντα της, πέραν των οριζόμενων στην § 1 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, καθορίζονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας και σε αυτά περιλαμβάνονται η πρόσφορη εκποίηση του παραπάνω ακινήτου και η διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτριών.

 

Ynoχρεώνει τον αιτούντα να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400) εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας και στη συνέχεια να προσκομίσει το σχετικό γραμμάτιο στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για την κάλυψη των αρχικών εξόδων του ως άνω εκκαθαριστή.

Διατάσσει την εγγραφή από τον εκκαθαριστή της παρούσας απόφασης στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 21 Μάιου 2021 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ