ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 3645/2020

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Μηδενικές μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

Ανυπαίτια περιέλευση σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων του αιτούντος. Δραματική συρρίκνωση του εισοδήματος του αιτούντος σε συνδυασμό με τη σοβαρή οικονομική κρίση κ.λπ. εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκε στο σημείο να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις. Απόρριψη ένστασης περί δόλιας περιέλευσης σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Ορισμός μηδενικών μηνιαίων καταβολών χωρίς επαναξιολόγηση. Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Προσδιορισμός ποσού καταβαλλόμενου σε μηνιαίες δόσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3645/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα Γεώργιο Γκοντίκα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10 Ιουλίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Ανω Γλυφάδας, οδός ..., ΑΦΜ ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Πηνελόπης ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ.

 

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ, οι οποίοι, μετά την κατ' άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ (σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010) διάταξη του αρμοδίου Δικαστού, περί κλητεύσεως αυτών, κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη, παρισταμένων ως εξής:

1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

3) Του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένου, το οποίο δεν παραστάθηκε.

 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ: Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας 40, νομίμως εκπροσωπουμένου, ως διαχειριστή, δυνάμει της από 29-8-2006 σύμβασης διαχείρησης, της επίδικης απαιτήσεως της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «... PLC», με έδρα στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και επί της διεύθυνσης ..., London ECN 1HQ, νομίμως εκπροσωπούμενης, ειδικής διαδόχου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπουμένου, η οποία ειδική διαδοχή επήλθε δυνάμει της από 29-8-2006 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, κατατεθείσας στο ενεχυροφυλάκειο Αθηνών με αριθμό πρωτ. ./29-8-2006, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Κλεονίκης ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.

 

Ο αιτών ζητά να γίνει στο σύνολο της δεκτή η από 18-2-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./25-2-2019 αίτηση του, δικάσιμος της οποίας είχε ορισθεί η 18-3-2020, οπότε και ματαιώθηκε. Εν συνεχεία, με την υπ' αριθμ. ./15-6-2020 Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών επαναπροσδιορίσθηκε οίκοθεν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4690/30-5-2020 (ΦΕΚ Α'αρ. φύλ. 104) για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, ακολούθησε συζήτηση όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσης. Η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, ενώ η πληρεξούσια δικηγόρος του κυρίως παρεμβαίνοντος αιτήθηκε την απόρριψη της.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. ./12-3-2019, .../12-3-2019 και .../12-3-2019 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Πειραιά, ..., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινομένης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 18-3-2020, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους α', β' και γ' των καθ'ων η αίτηση-πιστωτές, αντίστοιχα. Κατά την ως άνω δικάσιμο η συζήτηση της κρινομένης αιτήσεως ματαιώθηκε εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και επαναπροσδιορίσθηκε οίκοθεν με την υπ' αριθμ. ./15-6-2020 Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4690/30-5-2020 (ΦΕΚ Α'αρ. φύλ. 104), για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο. Η εγγραφή της κρινομένης υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/30-5-2020) και συνεπώς, οι α, β' και γ' των καθ'ων η αίτηση, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, πρέπει να δικαστούν σαν είναι παρόντες (αναλογικώς εφαρμοζομένου του άρθρου 754 ΚΠολΔ).

 

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών εκθέτει ότι δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητας, ζητεί δε λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή από αυτές (οφειλές), κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης, να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση η περιγραφόμενη σ' αυτή (αίτηση) κύρια κατοικία του, καθώς και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο ως άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/2010όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 3 και με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΠ0ΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του αυτού νόμου τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή μετά από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα, καθώς επίσης και η από 19-2-2019 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία (δεν προέβη). Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο απόφαση για την ρύθμιση και την απαλλαγή του από τις οφειλές του (άρθρο 13 του Ν. 3869/2010 - υπ'αριθμ. ./29-7-2020 Βεβαίωση της Γραμματέα του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Όσον προς την αναφερόμενη σ' αυτή (βεβαίωση) υπ' αριθμ. ./2015 αίτηση, κατατεθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, αφορά άλλο οφειλέτη με στοιχεία: ..., ενώ τα στοιχεία του αιτούντος είναι: ...). Ακολούθως, η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν.3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τον Ν. 4336/2015, Ν. 4346/2015, καθώς και τον Ν. 4549/2018, εκτός του αιτήματος του περί συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010 και συνεπώς, πρέπει, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός και κατατέθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (ατελώς για το κυρίως παρεμβαίνον, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4597/2019, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 25 του Ν. 4464/1965, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 3086/2002).

 

Περαιτέρω, κατ' ορθή εκτίμηση της προφορικώς ασκηθείσης κύριας παρέμβασης, το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» άσκησε κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του, καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, κύρια παρέμβαση, ως διαχειριστής, δυνάμει της από 29-8-2006 σύμβασης διαχείρισης, της αναφερομένης στην κατάσταση πιστωτών της κρινομένης αίτησης, με αριθμό 3 απαιτήσεως της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «... PLC», ειδικής διαδόχου, όσον αφορά την προαναφερόμενη απαίτηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», δυνάμει της από 29-8-2006 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, κατατεθείσα στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./29-8-2006, στον τόμο . και αριθμό .. Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον Ν. 3869/2010, οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας, και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 Ν. 3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματα της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεων τους απ’ όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ' όλ' αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον, όπως στην προκειμένη περίπτωση της ειδικής διαδοχής από την ως άνω εταιρεία, ασκούμενης της κύριας παρεμβάσεως από τον προαναφερόμενο διαχειριστή, ως μη δικαιούχο διάδικο, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1γ' εδ. γ' του ιδίου νόμου, η οποία (κύρια παρέμβαση) μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 εδ. β' ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 Ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ. (Π. Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια παρέμβαση, ως νομίμως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την κρινόμενη αίτηση, διότι υπάγεται στην ίδια διαδικασία και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 246 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην εκουσία δικαιοδοσία κατά το άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα, από το παρόν αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπον Δικαστήριο, λόγω της προδήλου με την κρινόμενη αίτηση συνάφειας (άρθρο 31 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

 

Από την συνεκτίμηση και την συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και δη από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα προσκομιζόμενα μετά επικλήσεως έγγραφα, τα οποία λαμβάνονται υπ' όψιν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ το Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη του και χωρίς απόδειξη και τα οποία χρησιμοποιούνται από το Δικαστή για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ήτοι συμπερασμάτων συναγόμενα από τον Δικαστή κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 261 του ΚΠολΔ, αλλά και σε συνάρτηση προς το περιεχόμενο της κρινόμενης αίτησης αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, γεννηθείς στις 9-6-1959, είναι διαζευγμένος από τις 12-1-2010 (οριστικώς και αμετακλήτως) και πατέρας τριών τέκνων, ήτοι της ... (1-6-1988), του ... (2-5-1991) και της ... (29-11-1995). Στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και συγκεκριμένα είναι συνταξιούχος στρατιωτικός ιατρός από τις 12-5-2006, ενώ διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο. Το μηναίο εισόδημα του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.694,00 ευρώ, ενώ το μηναίο κόστος διαβίωσης του ανέρχεται στο ποσό των 894,00 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος είναι τα κάτωθι περιγραφόμενα, ήτοι: 1) η υπό στοιχεία ... οριζόντια ιδιοκτησία (οροφοδιαμέρισμα) του ... (...) ορόφου πάνω από το ισόγειο - πιλοτή πολυκατοικίας κειμένης στην Γλυφάδα Αττικής, στην θέση «... Γλυφάδας» (...) και επί της οδού ... (πρώην ...) ..., επιφανείας 121,55 τ.μ., έτους κατασκευής 1999, της πλήρους κυριότητας του (100%). Στην αποκλειστική χρήση της ανωτέρω οριζοντίου ιδιοκτησίας και των εκάστοτε ιδιοκτητών και ενοίκων της, ανήκει η με τα στοιχεία ... ανοικτή θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, επιφανείας 10,13 τ. μ. Το προπεριγραφέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, της οποίας αιτείται την εξαίρεση από την ρευστοποίηση, 2) η με τα στοιχεία ... κλειστή θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας, επιφανείας 19,20 τ.μ., της πλήρους κυριότητας του (100%), 3) η υπό στοιχεία ... οριζόντια ιδιοκτησία - αποθήκη του υπογείου ορόφου της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας, επιφανείας 9,49 τ.μ., της πλήρους κυριότητας του (100%). Η συνολική αντικειμενική αξία των ανωτέρω, σύμφωνα με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του φορολογικού έτους 2018, ανέρχεται στο ποσό των 167.866,65 ευρώ, στο οποίο ποσό εκτιμάται ότι ανέρχεται και η εμπορική τους αξία, 4) η με στοιχεία ... οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πάνω από το ισόγειο πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα, στην θέση «...» και επί της διασταυρώσεως των οδών ..., επιφανείας 120,50 τ.μ., έτους κατασκευής 1966, επί του οποίου έχει ψιλή κυριότητα (100%), η δε αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 90.391,99 ευρώ, 5) το υπό στοιχεία ... γραφείο - οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα, στην θέση «...» και επί της διασταυρώσεως των οδών ..., επιφανείας 41,10 τ.μ., έτους κατασκευής 1973 και αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 45.302,39 ευρώ, της πλήρους κυριότητας του (100%), 6) ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου ψιλή κυριότητα επί μίας ισόγειας οικίας κειμένης επί οικοπέδου εκτάσεως 227,11 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στον Δήμο Βάρης Αττικής, επί της οδού ..., επιφανείας (της οικίας) 58,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1962 και αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 19.634,62 ευρώ, 7) ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου κυριότητα επί ενός οικοπέδου εκτάσεως 200,07 τ.μ., το οποίο κείται στον Δήμο Βάρης Αττικής, επί της οδού ..., αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 14.350,31 ευρώ, 8) ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου κυριότητα επί ενός οικοπέδου εκτάσεως 101,08 τ.μ., το οποίο κείται στον Δήμο Βάρης Αττικής, επί της οδού ..., αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 6.713,06 ευρώ και 9) το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ...-... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας OPEL ASTRA, κυλινδρισμού 1248, ημερομηνία πρώτης αδείας 18-4-2012, της πλήρους κυριότητας του (100%) και αξίας ανερχομένης στο ποσό των 466,67 ευρώ (βλ. Ε1 του φορολογικού έτους 2017, κωδ. 853). Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, εκ των οποίων το μεν εμπραγμάτως εξασφαλισμένο συνεχίζει να εκτοκίζεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδίκου αιτήσεως, τα δε μη προνομιούχα έπαυσαν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους με την κοινοποίηση αυτής (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010). Οι ληξιπρόθεσμες, λοιπόν, οφειλές του αιτούντος, για την εξυπηρέτηση των οποίων όφειλε να καταβάλει μηνιαίως το συνολικό ποσό των 1.119,35 ευρώ, ανέρχονται: Α) Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», στο ποσό των 958,01 ευρώ, εκ της υπ' αριθμ. ... συμβάσεως πιστωτικής κάρτας, Β) Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», στο ποσό των 200,15 ευρώ, εκ πιστωτικής κάρτας (αρ. λογαριασμού ...) και Γ) Στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «... PLC», ειδική διάδοχο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση της κάτωθι περιγραφόμενης επίδικης απαίτησης, στο ποσό των 134.348,90 ευρώ, εκ στεγαστικού δανείου (αρ. λογαριασμού: ...), το οποίο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με υποθήκη επί των περιγραφόμενων ως άνω με αριθμούς 1 έως και 3 ακινήτων του αιτούντος. Ο αιτών, λοιπόν, λόγω της δυσμενούς οικονομικής του κατάστασης, προκληθείσης εκ της δραματικής συρρίκνωσης του εισοδήματος του από το έτος 2012 (οικονομικό 2013, κατά το οποίο, το ετήσιο εισόδημα του ανήλθε στο ποσό των 37.451,03 ευρώ, ενώ κατά το προηγούμενο έτος ανερχόταν στο ποσό των 53.525,14 ευρώ), σε συνδυασμό, επίσης, με την σοβαρή οικονομική κρίση και το υψηλό κόστος ζωής που επιβάρυνε τις ανάγκες διαβίωσης του, οικονομικά προβλήματα που ανατρέπουν οικονομικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς, οδηγήθηκε στο σημείο να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ως άνω δανειακές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής αυτών [η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητος, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητος του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών], απορριπτόμενης, επομένως, ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης περί δόλιας περιέλευσής του σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του. Λαμβανομένων, περαιτέρω, υπ' όψιν των όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, το μηνιαίο καταβλητέο (δυνάμενο να καταβληθεί) χρηματικό ποσό, ανέρχεται σε 800,00 ευρώ και όχι στο ποσό των 600 ευρώ, σύμφωνα με τον αιτούντα. Ωστόσο, επειδή η ικανότητα αποπληρωμής του αιτούντος ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 800,00 ευρώ, ενώ για την διάσωση της προπεριγραφόμενης κύριας κατοικίας του οφείλει, ως κατωτέρω αναλυτικά εκτίθεται, να καταβάλει το ποσό των 111.000 ευρώ, σε 138 μηνιαίες δόσεις των 800 ευρώ (έκαστη εξ αυτών) και σε 1 μηνιαία δόση των 600 ευρώ, και με δεδομένο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2β του Ν. 3869/2010, όπως η παράγραφος 2β προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α105/14-6-2018): «Κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεση τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης», θα πρέπει, στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, να ορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί μία τριετία, χωρίς επαναξιολόγηση. Ακολούθως, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9 παρ.1 Ν. 3869/2010, η εκποίηση των υπ' αριθμ. 2 έως και 9 ως άνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος δεν κρίνεται απαραίτητη: α) όσον αφορά τα υπ' αριθμ. 2 και 3 περιουσιακά στοιχεία (κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθήκη), καθόσον τα τελευταία αποτελούν βοηθητικούς χώρους της προπεριγραφόμενης κύριας κατοικίας του, χωρίς δική τους λειτουργικότητα, έστω και αν αυτοί οι χώροι έχουν ορισθεί με την συστατική της οριζόντιας ιδιοκτησίας δικαιοπραξία ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, β) όσον αφορά το υπ' αριθμ. 4 ως άνω περιουσιακό στοιχείο, επειδή ο αιτών διαθέτει την ψιλή και όχι την πλήρη κυριότητα επ' αυτού, γ) όσον αφορά τα υπ' αριθμ 6 έως και 8 ως άνω περιγραφόμενα ακίνητα, επειδή ο αιτών έχει συγκυριότητα επ' αυτών σε ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου και όχι την πλήρη κυριότητα (100%), δ) όσον αφορά το περιγραφόμενο όχημα, λόγω της παλαιότητας του και της μηδαμινής του αξίας και ε) όσον αφορά το υπ' αριθμ. 5 περιγραφόμενο ως άνω ακίνητο -γραφείο, επί του οποίου έχει την πλήρη κυριότητα (100%) και του οποίου η αντικειμενική αξία ανέρχεται στο ποσό των 45.302,39 ευρώ, στο οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται και η εμπορική του αξία, δεν κρίνεται απαραίτητη η εκποίηση του, καθόσον η ικανοποίηση των πιστωτών του θα είναι δυσανάλογα δυσβάστακτη ως προς τις συνέπειες που επιφέρει (αρχή της αναλογικότητας), αφού ο αιτών έχει ήδη καταβάλει δυνάμει της από 4-4-2019 Προσωρινής Διαταγής, το συνολικό ποσό των 7.809,47 ευρώ και θα καταβάλει για την διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 111.000 ευρώ, ήτοι θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 118.809,47 ευρώ, το δε συνολικό οφειλόμενο προς τις ανωτέρω πιστώτριες του, ποσό ανέρχεται σε 135.507,06 ευρώ, ήτοι απομένει υπόλοιπο εκ του προαναφερόμενου οφειλόμενου ποσού, το ποσό των 16.697,59 ευρώ (135.507,06 ευρώ - 118.809,47 ευρώ), λαμβανομένων, περαιτέρω υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας και σε συνδυασμό με την έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, καθώς και με τα έξοδα της όλης διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.) δεν υπολογίζεται πως θα μπορέσει να επιτευχθεί τίμημα, που θα επιφέρει κάποια έστω και στοιχειωδώς σοβαρή βελτίωση της θέσης των ανωτέρω πιστωτριών του (βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΗ 2012, ΣΕΛ. 207 (παρ.1 και 2), αλλά και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 86/2011(αδημ.) και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 84/2011 (αδημ.)). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από 1.1.2016, με το άρθρο 14 παρ.1 Ν.4346/2015, ΦΕΚ Α 152, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα πρέπει να ορισθούν πρόσθετες καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση ποσού, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που θα ελάμβαναν οι ως άνω πιστώτριες του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ως προς την νομιμοποίηση του αιτούντος που υπέβαλε το σχετικό αίτημα, πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της ως άνω κύριας κατοικίας σε καθεστώς διάσωσης, αφού η αντικειμενική της αξία (βλ. ανωτέρω) δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο), ενώ το ύψος του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος του δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του προσαυξημένων κατά 70%, τέλος δε, αποδείχθηκε ότι ο αιτών υπήρξε συνεργάσιμος δανειολήπτης. Όπως δε προαναφέρθηκε, η εμπορική αξία του προπεριγραφόμενου ακινήτου του, που αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού, ανέρχεται στο ποσό των 167.866,65 ευρώ. Το ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν η κύρια αυτή κατοικία του, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω της αναγκαστικής εκποίησης της σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 111.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 138 μηνιαίες δόσεις των 800,00 ευρώ (έκαστη εξ αυτών) και σε 1 μηνιαία δόση των 600,00 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της. Τέλος, όσον αφορά τις γενόμενες δυνάμει της από 4-4-2019 Προσωρινής Διαταγής, καταβολές δεν θα συνυπολογισθούν στην ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, καθόσον στα πλαίσια αυτής ορίσθηκαν μηδενικές μηνιαίες καταβολές.

 

Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω εκτιθέμενων, η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη ως προς τον τρίτο των καθ'ων η αίτηση -πιστωτή, καθόσον η επίδικη απαίτηση έχει μεταβιβασθεί στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GRIFONAS FINANCE Ν0.1 PLC» και να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, ως προς τους α' και β' των καθ'ων-πιστωτών, τέλος δε, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν η προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση, ώστε να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του, εξαιρουμένης, κατά τα ως άνω, της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, η οποία (απαλλαγή) θα επέλθει σύμφωνα με άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την από 18-2-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./25-2-2019 αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση ερήμην των καθ' ων η αίτηση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς τον τρίτο των καθ'ων-πιστωτή.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση ως προς τους α' και β' των καθ'ων-πιστωτών.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση.

 

ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς τους α' και β' των καθ'ων-πιστωτών, καθώς και προς το κυρίως παρεμβαίνον, με την ιδιότητα του ως διαχειριστή της αναφερομένης στο σκεπτικό της παρούσας, απαιτήσεως, χωρίς επαναξιολόγηση, για ολόκληρο το διάστημα της τριετίας.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι την με στοιχεία ... οριζόντια ιδιοκτησία (οροφοδιαμέρισμα) του ... (.) ορόφου πάνω από το ισόγειο - πιλοτή πολυκατοικίας κειμένης στην Γλυφάδα Αττικής, στην θέση «... Γλυφάδας» (...) και επί της οδού ... (πρώην ...) ..., επιφανείας 121,55 τ.μ., έτους κατασκευής 1999, της πλήρους κυριότητας του (100%). Στην αποκλειστική χρήση της ανωτέρω οριζοντίου ιδιοκτησίας και των εκάστοτε ιδιοκτητών και ενοίκων της, ανήκει η με τα στοιχεία . ανοικτή θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, επιφανείας 10,13 τ.μ. επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει προς τους α' και β' των καθ' ων-πιστωτών, καθώς και προς το κυρίως παρεμβαίνον, με την ιδιότητα του ως διαχειριστή της αναφερομένης στο σκεπτικό της παρούσας, απαιτήσεως, για την αναφερομένη στην αμέσως ανωτέρω διάταξη, αιτία, το ποσό των 111.000 ευρώ σε εκατόν τριάντα οκτώ (138) μηνιαίες δόσεις των 800 ευρώ (έκαστη εξ αυτών) και σε μία (1) μηνιαία δόση των 600 ευρώ, κατ' αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ. Η αποπληρωμή θα ξεκινήσει από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 26-11-2020 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ