ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 2051/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη ενστάσεως πιστωτή περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής - Εύλογη πεποίθηση και αισιοδοξία της αιτούσας ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών της - Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που οδήγησε την αιτούσα σε κατάσταση υπερχρέωσης -.

 

Ενσυνείδητη αμέλεια αιτούσας, η οποία κατά την κατάρτιση των τραπεζικών προϊόντων δεν απέβλεπε σε μελλοντική μείωση ή διαγραφή των οφειλών της, καθότι ακόμα δεν είχε θεσπισθεί ο ν. 3869/2020. Δεκτή η αίτηση. Μηδενικές καταβολές ως προς το άρθρο 8 παρ. 2 και 5 του ν. 3869/2010. Προστασία κύριας κατοικίας. Υποχρέωση μηνιαίας καταβολής ποσού 87,50 ευρώ για διακόσιους σαράντα μήνες στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό της αιτούσας)

 

Αριθμός Απόφασης 2051/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Χαρίκλεια Μπαλάσκα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 24.10.2019 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …. του … και της … κατοίκου …Αττικής, επί της οδού …αρ…. Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. … η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σωκράτη Τσαχιρίδη.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ.3 ΚΠολΔ) και παραστάθηκαν ως εξής: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία … που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού …αρ. … όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Παρασκευής Χαριάτη, 2) Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία … που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, υπό την ιδιότητα της ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία … στις επίδικες απαιτήσεις της τελευταίας έναντι της αιτούσας, η οποία δεν παραστάθηκε και 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία … που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού … αρ…. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα Αττικής, το οποίο δεν παραστάθηκε.

 

Η αιτούσα με την από …/2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. …/12.2018 αίτηση δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής από τα χρέη του Ν.3869/2010 που απηύθυνε προς το Δικαστήριο αυτό, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο στη σειρά της, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα εκτίθενται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ' άρθρα 224,741 και 745 ΚΠολΔ με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, ζητεί, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις καθ'ων-πιστώτριές της, τη ρύθμιση των χρεών της με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά, καθώς και την εξαίρεση της αναλυτικώς περιγραφόμενης κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά.

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η ένδικη αίτηση αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται για να δικασθεί από το Δικαστήριο αυτό της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας (άρθρο 3, α' περίοδος του Ν. 3869/2010) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 1 περ. β' ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3, β' περίοδος του Ν.3869/2010 και τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ). Εξάλλου, για το παραδεκτό της τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και την τροποποίηση της από το άρθρο 58 του Ν.4549/2018), αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα καθώς και η από …12.2018 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, για τις τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, την έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο της και την παροχή άδειας στα πιστωτικά ιδρύματα για την άρση του τραπεζικού της απορρήτου. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ' άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση τυγχάνει επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της πρώτης των καθ'ων, αφού περιέχει όλα όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 3 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015), μη απαιτουμένου κανενός άλλου στοιχείου για την πληρότητα της. Είναι δε και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν με τους νόμους 4336/2015. 4346/2015 και 4549/2018. Επομένως, αφού απέτυχε η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού των μερών, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ερήμην της δεύτερης και της σε € 350 μηνιαίως. Η αιτούσα έχει στην κυριότητα της το υπό στοιχ. … διαμέρισμα-οριζόντια ιδιοκτησία, επιφάνειας 60,46 τ.μ., του ισογείου ορόφου οικοδομής, κτισμένης επί οικοπέδου έκτασης 296,66 τ.μ. που βρίσκεται στο δήμο …, Αττικής, επί της οδού … αρ…., όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στο υπ' αριθμ. ….2004 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών … Το διαμέρισμα αυτό χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε € 31.015,98 (βλ. προσκομισθείσα δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013 έτους 2019). Η εμπορική του αξία, αφού ληφθούν υπόψη, η τοποθεσία του σε υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, το εμβαδόν του, το έτος κατασκευής του (1974) και ο όροφος του, εκτιμάται σε € 34.000. Πέραν αυτού, η αιτούσα δεν διαθέτει άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Εξάλλου, έχει προβεί σε αποποίηση της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς του αποβιώσαντος συζύγου της, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ….3.2019 έκθεση καταχώρησης δήλωσης αποποίησης κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση του υπό κρίση δικογράφου, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.3869/2010 θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της ένδικης αίτησης προς τις καθ' ων, με εξαίρεση το εμπραγμάτως εξασφαλισμένο δάνειο της, το οποίο συνεχίζει να εκτοκίζεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το παρόν Δικαστήριο. Ειδικότερα, η αιτούσα εμφανίζει τις παρακάτω οφειλές: 1) έναντι της πρώτης των καθ’ ων (βλ. την από .10.2019 κατάσταση οφειλών της αιτούσας που προσκομίζει η πρώτη των καθ’ ων με τις προτάσεις της): οφειλή απορρέουσα από την υπ' αριθμ. …2005 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού € 60.000 και διάρκειας 22 ετών, με επιδότηση επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό 80%, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13576/2003 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο προγράμματος χορήγησης στεγαστικών δανείων σε Έλληνες Τσιγγάνους, ανερχόμενη την 12.2018 σε € 89.916,12. Η απαίτηση αυτή ασφαλίζεται εμπραγμάτως με προσημείωση υποθήκης πρώτης σειράς ποσού € 66.000 επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας και β) οφειλή απορρέουσα από την υπ' αριθμ. …Πιστωτική κάρτα, ανερχόμενη την . .12.2018 σε € 1.424,06, 2) έναντι της δεύτερης των καθ’ ων (βλ. την από ..11.2018 αναλυτική κατάσταση οφειλών της αιτούσας): α) οφειλή απορρέουσα από την υπ' αριθμ. … πιστωτική κάρτα, ανερχόμενη την    11.2018 σε € 2.571,77 και β) οφειλή απορρέουσα από την υπ' αριθμ. … σύμβαση προσωπικού δανείου, ανερχόμενη την 11.2018 σε € 1.565,67 και 3) έναντι της τρίτης των καθ’ ων (βλ. την από 31.10.2018 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της αιτούσας): οφειλή απορρέουσα από τη με στοιχεία ταυτοποίησης ...) σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ανερχόμενη την ..10.2018 σε € 3.755,29. Το τρίτης των καθ’ ων και ερήμην του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, αν και τους είχε επιδοθεί νόμιμα το υπό κρίση δικόγραφο και είχαν κλητευθεί προκειμένου να παραστούν κατά τη στην αρχή της παρούσας αναγραφόμενη δικάσιμο (βλ. τις υπ' αριθμ.  …/21.12.2018, …21.12.2018 και …5.9.2019 αντιστοίχως εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών . Πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, σύμφωνα με το άρθρο 754 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έκτο του άρθρου 1 του Ν.4335/2015 και εφαρμόζεται αναλογικά σε περίπτωση ερημοδικίας των αντιδίκων του αιτούντος.

 

Η πρώτη των καθ’ ων, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και με τις κατατεθείσες επί της έδρας έγγραφες προτάσεις της, αρνήθηκε την ένδικη αίτηση και προέβαλε ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών, ισχυριζόμενη ότι η αιτούσα προέβη σε δυσανάλογο σε σύγκριση με τα εισοδήματα της δανεισμό, αποδεχόμενη το ενδεχόμενο περιέλευσής της σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Η ένσταση αυτή τυγχάνει νόμιμη, ερειδόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών τους και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας 61 ετών, είναι χήρα και έχει δύο ενήλικα τέκνα, ηλικίας 40 και 28 ετών αντίστοιχα. Ο σύζυγος της αιτούσας, … απεβίωσε την  ..12.2018 σε ηλικία 66 ετών, πλην όμως βρισκόταν σε διάσταση με την αιτούσα ήδη από το έτος 2008. Κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης τους, ο σύζυγος της αιτούσας εργαζόταν ως μικροπωλητής και συνέδραμε σημαντικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η αιτούσα εργαζόταν κατά το παρελθόν ως καθαρίστρια σε πολυκατοικίες, αναγκάσθηκε όμως να σταματήσει την εργασία της λόγων προβλημάτων της υγείας της (πάσχει από επικονδυλίτιδα και οστεοαρθρίτιδα γονάτων, σύμφωνα με την από …10.2018 ιατρική γνωμάτευση του τοπικού ιατρείου …) και πλέον τυγχάνει άνεργη, εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ.. Μοναδικό εισόδημα της αιτούσας αποτελεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) που λαμβάνει, το οποίο ανέρχεται σε € 200 μηνιαίως, ενώ δέχεται βοήθεια σε είδος (τρόφιμα και λοιπά είδη πρώτης ανάγκης) από την αδερφή της και τις κόρες της. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας, σύμφωνα με όσα η ίδια εκθέτει στο υπό κρίση δικόγραφο, ανέρχονται σύνολο των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε € 99.232,91, εκ του οποίου ποσού € 33.034,22 αφορά καταλογισθέντες τόκους υπερημερίας.

 

Η αιτούσα, λόγω της δεινής οικονομικής της κατάστασης, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τα χρέη της, όπως αυτά ειδικότερα εκτέθηκαν ανωτέρω, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα. Η αρνητική σχέση κατά την τρέχουσα χρονική συγκυρία μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της αιτούσας, δεν αναμένεται να βελτιωθεί ουσιαστικά στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι δεν προσδοκάται οποιαδήποτε αξιόλογη αύξηση των εισοδημάτων της εντός των προσεχών ετών, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της και των προβλημάτων της υγείας της. Η δε προταθείσα ένσταση περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, διότι κατά την εποχή της ανάληψης των δανείων της και υπό το γενικότερο κλίμα πιστωτικής ευφορίας που επικρατούσε στη χώρα, η αιτούσα είχε την εύλογη πεποίθηση και την αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση τους. Μεσολαβήσαντα όμως στη συνέχεια γεγονότα, τα οποία δεν ήταν σε θέση να προβλέψει, όπως η διάσταση με το σύζυγο της, ο οποίος έπαψε να συνεισφέρει οικονομικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό και η εμφάνιση των προβλημάτων της υγείας της, εξαιτίας των οποίων αναγκάσθηκε να σταματήσει την εργασία της, αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες της αδυναμίας της να εξυπηρετήσει στα χρέη της. Με τα δεδομένα αυτά, μόνο ενσυνείδητη αμέλεια θα μπορούσε να αποδοθεί στην αιτούσα για τον υπερδανεισμό της, η οποία δεν αρκεί για τον αποκλεισμό της από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.3869/2010. Άλλωστε, η αιτούσα δεν μπορούσε κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων της να ελπίζει σε μελλοντική μείωση ή διαγραφή τους, δεδομένου ότι δεν είχε ακόμη θεσπισθεί ο Ν.3869/2010. Βάσει των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα, η οποία στερείται πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της.

 

Με βάση τα προλεχθέντα και δεδομένου ότι το προταθέν σχέδιο διευθέτησης των χρεών της αιτούσας δεν έγινε δεκτό από τις καθ' ων, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4161/2013 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν.4549/2018) με μηνιαίες καταβολές που θα ξεκινήσουν τον αμέσως επόμενο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα έχουν διάρκεια τριών ετών (36 μηνιαίες δόσεις). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, η αιτούσα, λόγω των περιορισμένοι οικονομικών της δυνατοτήτων, δεν είναι σε θέση να καταβάλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στις καθ' ων, χωρίς να κινδυνεύσει η αξιοπρεπής διαβίο)σή της καθώς και η κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της εξαιρετικές περιστάσεις, γι’ αυτό θα πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.3869/2010 να ρυθμισθούν τα χρέη της με μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Παράλληλα, δεν κρίνεται σκόπιμο να ορισθεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της, αφού η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί ουσιωδώς στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε αξιόλογη μεταβολή της οικονομικής ή περιουσιακής της κατάστασης, η αιτούσα υποχρεούται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3869/2010, να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου εντός προθεσμίας ενός μηνός. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει με έκπτωση από τη ρύθμιση των οφειλών της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.3869/2010.

 

Περαιτέρω, και δεδομένου ότι η αιτούσα υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, θα πρέπει να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010 (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4346/2015 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 62 του Ν.4549/2018) σε συνδυασμό με την κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπ' αριθ. 54/15.12.2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 2740/16.12.2015), αφού πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα της αιτούσας δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της, προσαυξημένες κατά 70%, β) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της κατά το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει ο νόμος (180.000 € για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξανόμενο κατά 40.000 € για τον έγγαμο και κατά 20.000 € για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ' ανώτατο όριο) και γ) η αιτούσα τυγχάνει συνεργάσιμη δανειολήπτρια βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, δεδομένου ότι οι καθ' ων δεν επικαλέσθηκαν, ούτε απέδειξαν το αντίθετο. Στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/10 η αιτούσα, προκειμένου να διασώσει την κύρια κατοικία της από την εκποίηση, θα πρέπει να καταβάλει ποσό ίσο με αυτό που θα ελάμβαναν οι καθ'ων, σε περίπτωση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 993 παρ. 2, εδαφ. γ' και 954 παρ. 2, περιπτ. γ' ΚΠολΔ, αφαιρουμένων των εξόδων υποτιθέμενου πλειστηριασμού, το οποίο εκτιμάται σε € 21.000. Η περίοδος αποπληρωμής του παραπάνω ποσού θα πρέπει να οριστεί, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των χρεών της αιτούσας, της διάρκειας των δανειακών της συμβάσεων, καθώς και της οικονομικής της δυνατότητας, σε 20 έτη και ειδικότερα σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα και με την μέγιστη εκτιμώμενη ικανότητα της αποπληρωμής. Επομένως, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσήξ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας από την εκποίηση θα ανέρχεται σε € 87,50 (€ 21.000/240), το οποίο θα κατανέμεται μεταξύ των καθ’ ων κατ' αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ (βλ. άρθρο 977 παρ. 3 εδαφ. δ' ΚΠολΔ). Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010 θα ξεκινήσει μετά δύο μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, εντόκως χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επισημαίνεται στην αιτούσα ότι δύναται, εφόσον πληροί τις εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού των μηνιαίων καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010 κατά τα οριζόμενα στο έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.3869/2010, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν.4549/2018. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων των καθ'ων που θα παραμείνουν ανεξόφλητα μετά την ολοκλήρωση των ως άνω καταβολών της αιτούσας δεν θα καταστεί εφικτό να ικανοποιηθούν, αφού δεν δύναται εκ του νόμου να της επιβληθεί άλλη υποχρέωση. Συνέπεια των παραπάνω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης και της τρίτης των καθ'ων, καθώς και ερήμην του Ελληνικού Δημοσίου και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 2 και 5 με μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα τριών ετών, το οποίο θα ξεκινήσει να προσμετράται από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της την υποχρέωση να καταβάλλει στις καθ'ων το ποσό των ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 87,50) μηνιαίως για χρονικό διάστημα είκοσι ετών (240 μηνιαίες δόσεις), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Η καταβολή των δόσεων, η οποία θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, θα ξεκινήσει μετά δύο μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 5.6.2020 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ