ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 1309/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -. 

 

Εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν τον ορισμό μηδενικών καταβολών στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης. Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του πρώτου αιτούντος. Υποχρέωση μηνιαίας καταβολής ποσού 120,00 ευρώ μετά τη λήξη της προσωρινής ρύθμισης. Δεκτές εν μέρει οι αιτήσεις.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό των αιτούντων)

 

Αριθμός Απόφασης 1309/2021

 

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μαρία Μίμαρου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 18 Δεκεμβρίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση:

 

1. ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ... κατοίκου … Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Σωκράτη Τσαχιρίδη

 

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ στη δίκη πιστώτριας: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ... με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαργαρίτας Κωνσταντινάρα.

 

2. ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ... κατοίκου ... Αττικής, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Σωκράτη Τσαχιρίδη

 

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ στη δίκη πιστώτριας: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την  επωνυμία … με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μαργαρίτας Κωνσταντινάρα.

 

Φέρονται προς συζήτηση οι με αριθμό ...2019 και ...2018 αιτήσεις με τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με, το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, δικάσιμος των οποίων προσδιορίστηκε για την πρώτη η 26/11/2019, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό ... 2020 μη οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης, επαναπροσδιορίστηκε δε με την με αριθμό ...2020 κλήση προς συζήτηση δικάσιμος η 18/12/2020, ενώ δικάσιμος της δεύτερης είχε προσδιοριστεί η 17/9/2020 και κατόπιν αναβολής η 18/12/2020. Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων, οι οποίες συνεκδικάστηκαν, καθώς οι αιτούντες είναι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και αιτήθηκαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις τους. Επίσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσης με δήλωση της διόρθωσε και συμπλήρωσε την αίτηση κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα Πρακτικά Δημόσιας Συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με τις κρινόμενες αιτήσεις οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής τους ικανότητας, εκθέτουν ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς την πιστώτρια και αιτούνται τη διευθέτηση τους, ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών τους έναντι αυτής, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο των αιτήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν και αφού ληφθεί υπ' όψιν η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση, που εκθέτουν αναλυτικά.

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο οι κρινόμενες αιτήσεις αρμόδια φέρονται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την κατοικία τους οι αιτούντες, με την ειδική διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας και είναι επαρκώς ορισμένες. Από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές τους (άρθρο 13 παρ. 2 του Νόμου). Επιπροσθέτως, παραδεκτώς ασκούνται καθώς τηρήθηκε η κατά το χρόνο κατάθεσης τους προβλεπόμενη από το Νόμο προδικασία και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8,9 και 11 του Ν.3869/2010, πρέπει επομένως να εξεταστούν περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα τους. Η παριστάμενη πιστώτρια με δήλωση· της πληρεξούσιας δικηγόρου της πού περιλαμβάνεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της αρνήθηκε αιτιολογημένα τις αιτήσεις ως νόμω και ουσία αβάσιμες και προέβαλε ένσταση ανειλικρινούς δηλώσεως, δόλιας περιέλευσης σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, οι οποίες είναι νόμιμες, ερειδόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1,10 του Ν. 3869/2010 και 281ΑΚ, πρέπει επομένως να διερευνηθούν περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα οποία όλα ανεξαιρέτως έλαβε υπ' όψιν του το Δικαστήριο, τα διδάγματα της κοινής πείρας (336ΚΠολΔ) και την επ' ακροατηρίω διαδικασία, αποδείχθηκαντα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες, γεννηθέντες το 1954 και το 1955, είναι σύζυγοι και αμφότεροι άνεργοι. Μοναδικό τους εισόδημα είναι το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και το επίδομα ενίσχυσης ομογενών προσφύγων του Δήμου ... συνολικού ποσού 450 ευρώ μηνιαίως περίπου. Κατοικούν σε διαμέρισμα που ανήκει στον πρώτο, των αιτούντων. Έχουν τρία ενήλικα τέκνα που κατοικούν ξεχωριστά. Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού ελήφθη υπ' όψιν ενδεικτικά το ποσόν που απαιτείται για την κάλυψης των ευλόγων δαπανών διαβίωσης τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών που διενεργεί κάθε έτος η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν δύνανται να καταβάλλουν για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων στις πιστώτριες κανένα ποσό και πρέπει να οριστούν μηδενικές καταβολές στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 του Νόμου, για χρονικό διάστημα 36 μηνών, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσης.

Επιπροσθέτως, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, ι οι αιτούντες είχαν συμβληθεί ως οφειλέτες και εγγυητές με την πιστώτρια στα αναγραφόμενα στην αίτηση και τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις αυτής δάνεια, τα οποία εντοκίζονται σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος Νόμου. Συγκεκριμένα της οφείλουν ο πρώτος το ποσό των 116.640,19 ευρώ και η δεύτερη το ποσό των 56.892,45 ευρώ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αιτούντες έχουν σήμερα περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, επειδή από το συσχετισμό των εισοδημάτων τους, των βιοτικών αναγκών τους και των δανειακών οφειλών τους προκύπτει ότι δεν είναι πλέον εφικτή η εξυπηρέτηση των χρεών τους. Στην αδυναμία αυτή περιήλθαν χωρίς δόλο, καθ' όσον κατά το χρόνο που ανέλαβαν τα οφειλόμενα δάνεια αμφότεροι εργάζονταν και το οικογενειακό τους εισόδημα ήταν ουσιωδώς υψηλότερο, είχαν επομένως την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τις δανειακές υποχρεώσεις τους.

 

Περαιτέρω, από τις βεβαιώσεις της δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και ΕΝΦΙΑ που προσκομίζει κι επικαλείται ο πρώτος αιτών προκύπτει ότι έχει στην κυριότητα του ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου που βρίσκεται επί της οδού … στον … Αθηνών επιφάνειας 71,50τμ. αντικειμενικής αξίας 49.549,50 ευρώ και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 49.500 ευρώ, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία του και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος Νόμου, καθώς συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις που τάσσει ο Νόμος για την εφαρμογή του, δηλαδή το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τις εύλογες, δαπάνες διαβίωσης του προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης: δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ και ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Ειδικότερα εκτιμάται ότι το ακίνητο της στα πλαίσια π]ς αναγκαστικής εκτέλεσης, αφαιρουμένων των δαπανών εκτέλεσης, θα εκποιούνταν στο ποσό των 48.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί προνομιακά προς τις εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις της πιστώτριας κατά σειρά πρώτης εγγραφής εκάστης προσημείωσης και μετά την εξόφληση τους συμμέτρως στις ανέγγυες απαιτήσεις της και σύμφωνα με το Νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο χρόνος τοκοχρεωλυτικής του εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 400 μηνιαίες δόσεις ποσού 120 ευρώ εκάστης. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει μετά τη ολοκλήρωση της ρύθμισης του άρθρου 8. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αιτήσεις.

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους διαδίκους.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις.

 

ΟΡΙΖΕΙ στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 5 μηδενικές καταβολές των αιτούντων προς την πιστώτρια για χρονικό διάστημα 36 μηνών, αρχής γενομένης από το μήνα που έπεται της δημοσίευσης της παρούσης απόφασης.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του πρώτου αιτούντος ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου που βρίσκεται επί της οδού ... στον .. Αθηνών επιφάνειας 71,50 τμ.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πρώτο αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 48.000 ευρώ και ειδικότερα πρέπει να το καταβάλλει προνομιακά προς τις εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις της πιστώτριας κατά σειρά πρώτης εγγραφής εκάστης προσημείωσης και μετά την εξόφληση τους συμμέτρως στις ανέγγυες απαιτήσεις της και σύμφωνα με το Νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο χρόνος τοκοχρεωλυτικής του εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 400 μηνιαίες δόσεις ποσού 120 ευρώ εκάστης, καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο μήνα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης του άρθρου 8.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 12 ΑΥΓ. 2021 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ