ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 1303/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ανατροπή έκπτωσης ν. 3869/2010 -.

 

Δεκτή έγινε η αίτηση ανατροπής της έκπτωσης από τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος, επικυρώνοντας το περιεχόμενο των πρωτόδικων αποφάσεων, λόγω καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της ανατροπής εκ μέρους του θιγόμενου πιστωτή. Μεταβίβαση απαιτήσεων από την πιστώτρια τράπεζα σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, μεταβολή του αριθμού λογαριασμού και ολιγωρία των προστηθέντων υπαλλήλων να υποδείξουν έγκαιρα προς τον αιτούντα τον νέο λογαριασμό στον οποίο έπρεπε να καταθέσει το καθορισθέν ποσό, ενώ εκείνος εξακολουθούσε κατά το κρίσιμο διάστημα να πραγματοποιεί προσηκόντως τις καθορισθείσες μηνιαίες καταβολές. Η πρώτη απόφαση που εκδόθηκε πανελλαδικά για την περίπτωση καταχρηστικής εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010 εκ μέρους των πιστωτών και εξαιρετικά επίκαιρη δεδομένης της μεταβολής, λόγω μετάπτωσης των τραπεζικών λογαριασμών εξυπηρέτησης εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες κατέστησαν ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των καθ' ων πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Ι. Κούβαρη)

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ν.3869/2010

 

 

 

Αριθμός Αποφάσεως 1303/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Ρηγόπουλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Κατερίνα Μαλινδρέτου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 02-11-2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ... με ... που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Μιχαήλ Κούβαρη.

 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ) και παρίσταται ως εξής : 1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, …. 2) Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «. LIMITED PARTNERSHIP» και με διακριτικό τίτλο «. LP», νομικού προσώπου με έδρα στο Delaware της πολιτείας Minnesota Η.Π.Α., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος κατόπιν μεταβίβασης των εν θέματι απαιτήσεων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER S.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και δ.τ. «QQUANT MASTER SERVICER Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Παραδείσου αρ. 16), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που δεν παραστάθηκε, απούσα και 3) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «EUROBANK ERGASIAS», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Οθωνος αρ.8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

 

Ο αιτών με την από 30-02-2020 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ ./2020 και ΕΑΚ ./2020, εκουσίας δικαιοδοσίας, ζητά όσα διαλαμβάνονται σ' αυτή.

 

Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη.

 

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντα ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2020, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν. 4549/2018 «2. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών, με συνέπεια το συνολικό ύφος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή μη, ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση με την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί προσηκόντως, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθμιση έναντι όλων των πιστωτών από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την ανωτέρω αναφερόμενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο την ανατροπή της έκπτωσης του αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, μη δυνάμενο να αντιμετωπιστεί με αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της παρούσας παραγράφου.».

 

Όπως προκύπτει από τις με αριθμό .Β/28-05-2020, .Β/28-05-2020 και .Β/28-05-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ., που προσκομίζει με επίκληση ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα καθ’ ών η αίτηση. Όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο οι τελευταίες δεν παραστάθηκαν και επομένως πρέπει να δικασθούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ).

 

Με την υπό κρίση αίτηση του, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με την προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου στο ακροατήριο, καταχωρηθείσα στα πρακτικά συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, ο αιτών ζητά την ανατροπή της αυτοδίκαιης έκπτωσης του από τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, όπως αυτές ρυθμίσθηκαν με τις με αριθμό 1176/2015 και την με αριθμό 1101/2018 αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου, για τους λόγους που αναλύονται σ' αυτή. Τέλος ζητά να καταδικασθούν οι καθ’ ών η αίτηση στη δικαστική δαπάνη του.

 

Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010) και είναι ορισμένη και νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.3869/2010 και 758 ΚΠολΔ. Μη νόμιμο όμως είναι το αίτημα να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων επειδή κατά την παρούσα διαδικασία δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010). Πρέπει επομένως κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που ο αιτών νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους, τα αυτεπαγγέλτως συλλεχθέντα - παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ, τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (αρθ. 261 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με τα διδάγματα κοινής πείρας που το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του αυτεπάγγελτα (άρθ. 336 ΚΠολΔ)- αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών άσκησε την από 12-07-2012 και με αριθμό κατάθεσης αίτηση του ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία ζητούσε να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα να γίνει ρύθμιση των οφειλών του, σύμφωνα με το ιστορικό της αίτησης του, ζητώντας την απαλλαγή του από την υποχρέωση αποπληρωμής των υπολοίπων οφειλών του έναντι των καθ’ ών η αίτηση- μετεχουσών πιστωτριών του. Επί της ως άνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 1176/Φ3658/2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού με την οποία έγινε διευθέτηση των οφειλών του αιτούντα προς τις μετέχουσες πιστώτριες με την ένταξη του στις ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ.2 για καταβολές επί πενταετία, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ.2 του ν. 3869/2010 για καταβολές επί 6 έτη προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Ειδικότερα με την πρώτη ρύθμιση ορίστηκε να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα 5 ετών, ποσό 380 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο στις καθ’ ών και καταβαλλόμενο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης και με τη δεύτερη ρύθμιση ορίστηκε να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 24.429,60 ευρώ για 6 χρόνια, σε μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης 339,30 ευρώ, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην εν λόγω απόφαση. Στη συνέχεια ο αιτών, εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων του και της μη δυνατότητας αποπληρωμής των μηνιαίων δόσεων που είχαν καθορισθεί με την ως άνω αναφερόμενη με αριθμό 1176/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, στα πλαίσια ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3869/2010, κατέθεσε την από 06-07-2017 αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης. Επί της τελευταίας (αίτησης) εκδόθηκε η με αριθμό 1101/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή και μεταρρύθμισε την ως άνω απόφαση ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3869/2010. Ειδικότερα ορίσθηκε ότι ο αιτών πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ, προς τις μετέχουσες πιστώτριες, συμμέτρως διανεμόμενο, καταβλητέο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, για το χρόνο από 01-07-2017 μέχρι το τέλος της πενταετούς ρύθμισης, ο χρόνος της οποίας άρχισε, σύμφωνα με την μεταρρυθμιζόμενη απόφαση, από 01-08-2015. Ειδικότερα η αναλογία της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτριών ορίζεται 1) προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (1η των καθών αίτηση) έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των 188,07 ευρώ το μήνα και 2) προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (3η των καθών η αίτηση) έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 46,82 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το ποσό που έπρεπε να έχει καταβάλλει ο αιτών, προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ μέχρι την λήξη της πενταετούς ρύθμισης με βάση τη μεταρρυθμιστική απόφαση ανέρχεται στο ποσό των 5265,96 ευρώ (188,07 ευρώ επί 28 μήνες). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η καθ’ ής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ως θιγόμενη πιστώτρια, κοινοποίησε δια θυροκολλήσεως την από 02-07-2019 εξώδικη πρόσκληση-δήλωση της προς τον αιτούντα με την οποία γνωστοποιείται ότι υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, ύψους 8505,35 ευρώ, που υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηναίων δόσεων της ρύθμισης που ορίστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, που απορρέουν από την με αριθμό 1101/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Στη συνέχεια η ως άνω θιγομένη πιστώτρια κατέθεσε την 12-12-2019 σχετικό σημείωμα στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ενσωματωμένη την από 09-10-2019 εξώδικη δήλωση προς την 3η μετέχουσα πιστώτρια, την οποία επέδωσε στις 25-10-2019, με το οποίο ζητούσε την έκπτωση του αιτούντα από τις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010. Εν τω μεταξύ η θιγομένη πιστώτρια ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με την από 14-11-2019 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που κατήρτισε με την 2η καθ’ ών η αίτηση, μεταβίβασε, μεταξύ άλλων, και τις απαιτήσεις που είχε προς τον αιτούντα. Η Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης καταχωρήθηκε την 15-11-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου ./15-11-2019 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, με συνέπεια η 2η εκ των καθ’ ών η αίτηση να έχει καταστεί μοναδική κυρία και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων και των αξιώσεων αναφορικά με τις απαιτήσει προς τον αιτούντα. Από το αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε ότι ο αιτών μετά την δημοσίευση της μεταρρυθμιστικής απόφασης συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της και κατέβαλλε προσηκόντως και εμπροθέσμως στον με αριθμό λογαριασμό ... της αρχικής μετέχουσας πιστώτριας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, που είχε υποδείξει η τελευταία δια των προστηθέντων υπαλλήλων της. Όμως λόγω της ως άνω αναφερόμενης μεταβίβασης προς την 2η εκ των καθ’ών η αίτηση και την ολιγωρία των προστηθέντων υπαλλήλων τους να υποδείξουν έγκαιρα προς τον αιτούντα, όπως τούτο επιβάλλεται τουλάχιστον από τα συναλλακτικά ήθη, νέο λογαριασμό, στον οποίο έπρεπε να καταθέτει το ποσό των 188,07 ευρώ προς την 2η εκ των καθ’ ών η αίτηση, η οποία από την 15-11-2019 είχε καταστεί δικαιούχος των ενδίκων απαιτήσεων, εμφανίσθηκε ότι δεν ήταν ενήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές. Μετά όμως από την υπόδειξη των με αριθμό ... και ... λογαριασμών που εξυπηρετούσαν τις ένδικες οφειλές ο αιτών συνέχισε προσηκόντως και εμπροθέσμως να καταβάλλει τις ορισθείσες με την μεταρρυθμιστική απόφαση καταβολές. Για το χρονικό διάστημα από 07-07-2017 μέχρι  και 05-0302020 ο αιτών έχει καταβάλλει το συνολικό ποσό των 7232,60 ευρώ. Συνεπώς η 1η των καθ’ ων η αίτηση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ως θιγομένη πιστώτρια, άσκηση καταχρηστικά και κατά παράβαση των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και αιτήθηκε να κηρυχθεί έκπτωτος ο αιτών από τη δικαστική ρύθμιση. Κατ' ακολουθία των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η υπό κρίση αίτηση ανατροπής της έκπτωσης του αιτούντα από τη δικαστική ρύθμιση και να διαταχθούν όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό αυτής. Παράβολο νια την περίπτωση ανακοπής ερημοδικίας δεν ορίζεται, διότι η δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 του ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ών η αίτηση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ανατροπής της αυτοδίκαιης έκπτωσης του αιτούντα.

 

ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ την αυτοδίκαιη έκπτωση του αιτούντα από τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του ν. 3869/2010, όπως αυτές ρυθμίσθηκαν με τις με αριθμό 1176/2015 και 1101/2018 αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα 11 ΑΥΓ. 2021.

 

   Η EΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ            ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ