ΕιρΑμαρ 419/2015

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διάσωση κύριας κατοικίας -.

 

Σε ρύθμιση του ν. 3869/2010, διάσωση κύριας κατοικίας με την καταβολή του 25% της αντικειμενικής αξίας της. Δεν διατάζεται η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Αρ. απόφασης 419/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σοφία Δάσκαρη και τη Γραμματέα Ευσέβεια Αντοινοπούλου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 11-2-15, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός ... που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σταματίνας Παπαμιχάλη.

 

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:

 

1)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Δούκα.

 

2)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε.

 

3)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε.

 

4)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε.

 

5)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «CIΤΙΒΑΝΚ INTERNATIONAL ΡΙΧ» που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης που δεν παραστάθηκε.

 

6)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «E.F.G. Eurobank Ergasias Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χριστίνας Γιολδάση.

 

7)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε.

 

8)         Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε.

 

Κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό από την αιτούσα η από 28-6-12 και με. αριθ. έκθ. κατάθ, 267/12 αίτηση, με την οποία η αιτούσα απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό και ζητά να γίνει δεκτή, για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή, ορίσθηκε δε να συζητηθεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της από την σειρά της στο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους που κατέθεσαν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Όπως προκύπτει από τις υπ' αρ. 5360/6-7-12. 5363/6-7-12, 5371/9-7-12, 5364/6-7-12. 5361/6-7-12. 5362/6-7-12, 5372/9-7-12 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς ... ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 2η, 3η, 4η, 5η, 7η και 8η των καθ' ων, αντίστοιχως. Για την τελευταία μάλιστα πιστώτρια Probank, επιδόθηκε και στην Εθνική Τράπεζα, ως καθολική διάδοχο αυτής, δυνάμει της υπ' αρ. 8070Β/15-11-13 έκθεσης επίδοσης του αυτού ως άνω δικαστικού επιμελητή. Αυτές όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, και ως εκ τούτου η συζήτηση προχωρεί σαν αυτές να είχαν εμφανιστεί (α. 754 ΚΠολΔ).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του ν. 3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4161/2013 «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο η μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Επομένως, το νέο, μετά την ανώτερο) τροποποίηση, άρθρο 9 § 2 του ν. 3869/ 2010 κάνει ρητώς λόγο για καταβολές που ορίζονται μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και πλέον ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να ορίζει καταβολές και σε μικρότερο από το ανωτέρω ποσοστό (βλ. Βενιέρη-Κατσά, Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η έκδοση, α 470, Ειρ Λαυρ 476/13 και 477/13. ΕιρΑΘ 299/12). Διότι αν επιβληθούν στον οφειλέτη μεγαλύτερα των δυνατοτήτων του βάρη, τούτο θα οδηγούσε ευθέως στη μη βιωσιμότητα της ρύθμισης, θα αυτοαναιρούνταν οι παραδοχές της απόφασης του Δικαστηρίου και θα οδηγούνταν ο οφειλέτης από την ίδια την απόφαση που ρυθμίζει τις οφειλές του στην αδυναμία καταβολής των δόσεων και τελικά στην ανατροπή της ρύθμισης και την ακύρωση των σκοπών επανένταξης του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή που υπηρετεί ο ν. 3869/2010 (ΕιρΚαβ 213/12).

 

Με την κρινόμενη αίτηση, επιδιώκεται από την αιτούσα που επικαλείται έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση και κλήτευσε στη δίκη, να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της προς τις πιστώτριες της, άλλως να ρυθμιστούν από το Δικαστήριο τούτο κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η εκτιθέμενη εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση. Ζητεί επίσης να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών της θα απαλλαγεί από τα χρέη της και από κάθε υπόλοιπο οφειλής της προς τις πιστώτριες τράπεζες.

 

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται κατ' άρθρο 3 του ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (α. 741 ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή, σύμφωνα με τις οριζόμενες από το νόμο αυτό προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, παρά τις περί αντιθέτου αιτιάσεις των πιστωτριών που παραστάθηκαν, καθ' ότι περιέχει ισχυρισμό ότι η αιτούσα ως φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπο της μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού. Προσέτι δε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, περιέχει και κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των πάσης φύσης εισοδημάτων της, β) κατάσταση των πιστωτριών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτριών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρύθμισης των χρεών της, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στην κρινόμενη αίτηση. Τέλος, νόμιμη κρίνεται η αίτηση, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3 και 8 του Ν. 3869/2010. όπως ισχύουν μετά τον ν. 4161/2013 και πρέπει να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα. Απορριπτέο, ωστόσο, κρίνεται το αίτημα να αναγνωρισθεί η απαλλαγή της αιτούσας από τα χρέη της και από κάθε υπόλοιπο των οφειλών της με την τήρηση και την προσήκουσα εκτέλεση της ρύθμισης των οφειλών της και των εν γένει επιβαλλομένων από το παρόν Δικαστήριο υποχρεώσεων, διότι το αίτημα αυτό ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις.

 

Ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 παρ. I του νόμου 3869/2010 το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης  αίτησης  της  αιτούσας, η οποία  υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1. Η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Αλλωστε, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς, για το λόγο δε αυτό θα πρέπει το εν λόγω αίτημα να απορριφθεί ως απαράδεκτο.

 

Οι καθ' ων πιστώτριες τράπεζες, πέραν των αιτιάσεων ως προς το παραδεκτό και τη νομιμότητα της υπό κρίση αίτησης, τουτέστιν αμφισβήτηση περί της συνδρομής των απαιτούμενων διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης ή, άλλως, προϋποθέσεων προς παροχή έννομης προστασίας (προβολή κατ' επίφαση ενστάσεων καθ' ότι τούτα ως ζητήματα εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο), επί της ουσίας αρνήθηκαν την αίτηση και υπέβαλαν ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμής. Οι ισχυρισμοί αυτοί θα κριθούν κατά την επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης, τα έγγραφα που προσκομίζουν με νόμιμη επίκληση οι διάδικοι, τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς τους (α. 261 ΚΠολΔ) και από την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 53 ετών, διαζευγμένη από το έτος 2003. είναι άνεργη από το έτος 1999. καθώς η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να εργαστεί (είναι πρακτικά τυφλή, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), με μηνιαία έσοδα, ύψους 697 ευρώ, προερχόμενα μόνο από το επίδομα ανικανότητας εργασίας που λαμβάνει από την Πρόνοια, ενώ η διατροφή που ελάμβανε από τον πρώην σύζυγο της (250 €) μέχρι και την ημερομηνία που κατέθεσε την αίτηση έχει σήμερα σταματήσει να καταβάλλεται. Έχει ένα γιο, ηλικίας σήμερα 21 έτους, ο οποίος έχει καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εργαστεί και να συνεισφέρει οικονομικά, εξακολουθεί δε να έχει έξοδα, τα οποία βαρύνουν την αιτούσα. Διαμένει, στο Μαρούσι, επί της οδού  ... (ή ...), σε ιδιόκτητο   διαμέρισμα 100 τ.μ. Αποδείχθηκε επίσης ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις πιστώτριες Τράπεζες, τις οποίες οφειλές είχε αναλάβει σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ενώ αυτές δεν προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, ούτε εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του α. 1 του ν. 3869/2010.

 

Θεωρούνται δε, κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το α. 6 παρ. 3 αυτού, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (Αθ. Κρητικός - Ζητήματα Ερμηνείας του ν. 3869/2010. εκδ. 2010. σελ. 99). Ειδικότερα, κατά το χρόνο άσκησης της υπό κρίοη αίτησης, η αιτούσα οφείλει στην πρώτη των καθ' ων («ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.») το ποσό των 1.944.76 ευρώ) για πιστωτική κάρτα, το ποσό των 3.377,32 ευρώ για δεύτερη πιστωτική κάρτα, το ποσό των 6.157.54 ευρώ για καταναλωτικό δάνειο, το ποσό των 5.862,99 ευρώ για δεύτερο καταναλωτικό δάνειο, το ποσό των 3.842,94, για τρίτο καταναλωτικό δάνειο, στην δεύτερη των καθ' ων («ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ») οφείλει το ποσό των 1819,36 ευρώ για πιστωτική κάρτα, στην τρίτη των καθ' ων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» οφείλει το ποσό των 5921,11 ευρώ για πιστωτική κάρτα, στην τέταρτη των καθ' ων «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» οφείλει το ποσό των 2.469,66 ευρώ για καταναλωτικό δάνειο, στην πέμπτη των καθ' ων («CIΤΙΒΑΝΚ INTERNATIONAL PLC») οφείλει το ποσό των 4.117,44 ευρώ για πιστωτική κάρτα, το ποσό των 858,12 ευρώ για δεύτερη πιστωτική κάρτα και το ποσό των 602,59 ευρώ για τρίτη πιστωτική κάρτα, στην έκτη των καθ'ων «Eurobank Ergasias» οφείλει το ποσό των 16.732,32 ευρώ για καθ' ων «Probank» οφείλει το ποσό των 274.155,85 ευρώ για δανειακή σύμβαση, στην οποία έχει υπογράψει ως εγγυήτρια, σε δάνειο που έλαβε η σύζυγος του θανόντος αδελφού της, προκείμενου να την διευκολύνει. Η απαίτηση της τελευταίας τράπεζας είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στην κύρια κατοικία της αιτούσας.

 

Πιεστικές ανάγκες της αιτούσας, η κακή κατάσταση της υγείας της που την καθιστά ανίκανη προς εργασία και εσφαλμένες εκτιμήσεις της ως προς τη δυνατότητα πληρωμής των αναληφθεισών δανειακών της υποχρεώσεων περιήγαγαν αυτήν, με την πάροδο του χρόνου και ενόψει της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Από κανένα δε στοιχείο της αποδεικτικής διαδικασίας δεν προέκυψε ότι περιήλθε δολίως στην κατάσταση αυτή. Αλλη πηγή εισοδήματος πλην του βοηθήματος από την Πρόνοια δεν διαθέτει η αιτούσα. Στην κυριότητα της έχει το 100% του διαμερίσματος που κατοικεί στο Μαρούσι επί της οδού ... (ή ...), 100 τ.μ., αξίας 146.626,44 ευρώ, του οποίου ζητεί την εξαίρεση από την εκποίηση . ένα αγροτεμάχιο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης, .του βρίσκεται στη θέση Αγγουράκι του Δ.Δ. Κτικάδου Δήμου Εξωμβούργου της νήσου Τήνου, συνολικής εκτάσεως 3.548,790 τ.μ., καθώς και ένα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, εκτός Ζ.Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση Τήνου συνολικής εκτάσεως 4.764 με πάνω σε αυτό αγροτικό ερειπωμένο κτίσμα, τα οποία όμως περιουσιακά στοιχεία δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, γιατί δεν αναμένεται ότι θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' α. 9 παρ. 1 ν.3869/2010 εκποίηση τους.

 

Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ.2. και 9 παρ.2. Επομένως, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα της, επί τριετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση της απόφασης αυτής και θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα. από τις οποίες καταβολές οι πιστώτριες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και ενόψει του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου κύριας κατοικίας της αιτούσας μέχρι συνολικό ποσό ανερχόμενο στο 80% της αντικειμενικής του αξίας (α. 17 παρ. 1 Ν. 4161/2013). οι καταβολές αυτές θα οριστούν στο εύλογο ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως που ανταποκρίνεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στις οικονομικές της δυνατότητες. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του α. 9 παρ. 2 του νόμου 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τριετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό, ό.π.. σ. 148. αριθ. 16). Ετσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει στις πιστώτριες της ποσό μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή μέχρι το ποσό των 116.901,152 ευρώ (146.126,44 Χ 80%). Κατά την κρίση του δικαστηρίου και λαμβανομένων υπόψη των μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων της αιτούσας και των βιοτικών αναγκών της. η αιτούσα, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα πρέπει να καταβάλει το 25% της αντικειμενικής αξίας της, ήτοι το ποσό των 36.531,61 ευρώ, και ύστερα από στρογγυλοποίηση το ποσό των 36.500 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της τριετίας που ορίζεται ως άνω εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του ύψους του χρέους της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της όγδοης των καθ' ων πιστώτριας (Probank), καθόσον η απαίτηση της. όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια. Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 36.500 ευρώ, ήτοι του 25% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές ποσού 152 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες (20 χρόνια χ 12). Ως προς τις υπόλοιπες απαιτήσεις της ανωτέρου πιστώτριας αλλά και των λοιπών πιστωτριών, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 3ετείς καταβολές και μετά την εξάντληση του ποσού των 36.500 ευρώ. του 25% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, διότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις στην αιτούσα. Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

 

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το α. 8 παρ.6 του Ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 7ης και 8ης των καθ' ων η αίτηση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες -καθ' ων, επί τριετία, ποσού εκατό ευρώ (100€), συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ τους, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. πολυκατοικίας ευρισκομένης στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού ... (ή ...).

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας της επί είκοσι (20) χρόνια στην όγδοη των καθ' ων πιστώτρια το ποσό των εκατόν πενήντα δύο ευρώ (152) μηνιαίως (επί 240 μήνες). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της τριετίας που ορίζεται ως άνω με την απόφαση.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στο Μαρούσι, στις 7/4/2015, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων.

 

                              Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ