ΕιρΑγρινίου 11/2016

 

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

Αίτηση άρθρου 5α του Ν. 3869/2010, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαγραφής οφειλής προς πιστωτές συνολικού ύψους ως 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις. Απαλλάσσεται η οφειλέτιδα από την υποχρέωση καταβολής δόσεων για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Μετά την παρέλευση του 18μηνου η οφειλή διαγράφεται ολικά εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις (πρόκειται για την πρώτη εκδοθείσα απόφαση πανελλαδικώς με αυτή τη διαδικασία).

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Αριθμός 11/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από το Δικαστή Δημήτριο Δημακόπουλο-Ειρηνοδίκη και το Γραμματέα Ευθύμιο Μπαμπάτσικο.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00' π.μ. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου, πάροδος …, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παρασκευά Τσίντζιρα.

 

Της μετεχούσης στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρ.5 ν.3869/2010 & 748 παρ.2 ΚΠολΔ),ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ειρήνης Σακελλάρη.

 

Η αιτούσα με την από 29-10-2015 αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμ.κατ.243/29-

10-2015 ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε αρχικά δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως μετά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς των ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με το άρθρο 5α του ν.3869/2010 που προστέθηκε με το ν. 4336/14-8-2015, «1.Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι: α)κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, β)τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, γ)οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) το ύψος των υπό β' οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων, δ)οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρ.1, ε)δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές, στ)τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και ζ)είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΒΛ 2289 /27.8.2014), ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Στην δε παρ.2 ορίζεται ότι η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανωτέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστών και, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.3869/2010. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελος του, για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων του ιδίου και της οικογενείας του. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει να ενημερώσει ειλικρινώς το φάκελο του σε σχέση με τα στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή του κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήματα του ιδίου και της οικογενείας του, τότε με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδικείου,η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης κηρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του».

 

Με την κρινόμενη αίτηση της, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτρια που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από όλο το περιεχόμενο της αίτησης, την προσωρινή απαλλαγή της από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση, για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, κατά τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5α του ν.3869/2010 που προστέθηκε με το ν.4336/14-8-2015.

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη απορριπτόμενου του αντίθετου ισχυρισμού της μετεχούσης, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ.741 επ. ΚΠολΔ (άρθρ.3 ν.3869/2010), εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσης για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 5α, 8, 9 του Ν.3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τον ν.4161/14-6-2013 και το ν.4336/14-8-2015 και επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης και των γραμματίων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, (βλ. No: 020000327/21-12-2015 βεβαίωση του Δικ. Συλλόγου Αγρινίου για αιτούσα και το Νο: Μ02280/21-12-2015 γραμμάτιο προκαταβολής του Δικ. Συλλόγου Μεσολογγίου για καθής).

 

Από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, άρθρο 744 ΚΠολΔ), και την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή: Η αιτούσα έχει γεννηθεί το έτος 1971, είναι άγαμος και διαμένει μαζί με τους γονείς της στη πατρική οικία του πατέρα της στο Αγρίνιο, (βλ. σχετ. αριθμ. πρωτ.61888/21-9-2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Αγρινίου και πίνακα 6 δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτους 2014). Η αιτούσα από την 3-6-1998 εκμεταλλευόταν ένα περίπτερο που βρισκόταν στον κόμβο του Εθνικού Σταδίου Αγρινίου, μέχρι την 30-6-2010 οπότε διέκοψε τις εργασίες της επιχείρησης της, και έκτοτε είναι άνεργη και εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ Αγρινίου από την 19/08/2010 έως 18-8-2015, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, (βλ. σχετ. την από 5-7-2010 βεβαίωση διακοπής εργασιών της ΔΟΥ Αγρινίου και την από 21-9-2015 βεβαίωση του ΟΑΕΔ). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, η αιτούσα είχε αναλάβει από την καθής πιστώτρια τράπεζα με την αριθμό .../21-8-2008 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στο ποσόν των 19.647,79 ευρώ, όπως προκύπτει από την 24 Σεπτεμβρίου 2015 κατάσταση οφειλών της καθ’ ής και για την οποία (οφειλή) δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια και θεωρείται, κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρ.6 παρ.3 ν.3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμη, υπολογίζεται δε με την τρέχουσα αξία της κατά το χρόνο αυτό, (Αθ. Κρητικός "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ.99). Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται ένα επιβατικό αυτοκίνητο, της πλήρους κυριότητας της, με αριθμ. κυκλ. ΥΟΗ-..., μάρκας SUZUKI, 990 κυβ.εκ., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το έτος 1989, (βλ. πίνακα 5 δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτους 2014), την άδεια και τις πινακίδες του οποίου η αιτούσα την 4-1-2013 κατέθεσε στην ΔΟΥ Αγρινίου (βλ. σχετ. την από 4-1-2013 υπεύθυνη δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου της αιτούσας προς την ΔΟΥ Αγρινίου) και έκτοτε βρίσκεται ακινητοποιημένο και είναι αδύνατη η λειτουργία αυτού, (βλ. την 21-9-2015 βεβαίωση του Μηχανικού ... «...Μηχανικά δεν λειτουργεί. Πλέον μπορεί να δοθεί για παλαιά σίδερα και η αξία του είναι...650 κιλά και σαν σίδερο έχει 8 λεπτά το κιλό»). Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου, λαμβανομένου υπόψη του τύπου και της παλαιότητας του εκτιμάται σε 100,00 ευρώ. Επίσης η αιτούσα είναι συνδικαιούχος με τον πατέρα της ..., του υπ' αριθμ.... λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με υπόλοιπο λογαριασμού την 29-10-2015 το ποσό των 339,73 και την 21-12-2015 το ποσό των 627,17 ευρώ, (βλ. τα από 29/10/2015 και 21/12/2015 αντίγραφα συναλλαγής ATM της ΕΤΕ). Ο λογαριασμός αυτός εξυπηρετεί τη σύνταξη του πατέρα της, στον οποίο η αιτούσα ως συνδικαιούχος λαμβάνει τη σύνταξη για λογαριασμό του πατέρα της. Η αιτούσα, όπως προαναφέρθηκε είναι άνεργη και στερούμενη εισοδημάτων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικών ετών 2013 και 2014, που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2014, στις οποίες δηλώνει μηδενικό εισόδημα (βλ. φορολογικές δηλώσεις & εκκαθαριστικά σημειώματα). Σύμφωνα με τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την ένταξη της στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/10 και ειδικότερα σ' αυτές του άρθρ.5α όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4336/2015, καθώς η τελευταία: α) δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, (βλ. σχετ. την από 29-10-2015 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας και αντίγραφο πριουσιακής κατάστασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων), β) τα περιουσιακά στοιχεία της είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων της σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, γ) το ύψος των οφειλών της δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων δ) οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρ.1, ε) δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές, στ)τα πάσης φύσεως εισοδήματα της καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά, για αυτό θα πρέπει να διαταχθεί η προσωρινή απαλλαγή της αιτούσας για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρ.938 επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστών. Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, η αιτούσα θα απαλλαχθεί από το υπόλοιπο των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.3869/2010. Τέλος, η αιτούσα υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία του ειρηνοδικείου, για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής της κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων της, σε περίπτωση δε, παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση που παραλείψει να ενημερώσει ειλικρινώς το φάκελο του σε σχέση με τα στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή της κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήματα της, τότε με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αυτή κηρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον της.

 

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσης με σκοπό την απαλλαγή της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την προσωρινή απαλλαγή της αιτούσας από τα χρέη της προς την καθ’ ής πιστώτρια της για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αγρινίου, στις 9 Μαρτίου 2016, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

 

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ