ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 16/2020

 

Προσφυγή κατά διατάξεως Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών - Απόρριψη έγκλησης - Ανθρωποκτονία από ιατρική αμέλεια -.

 

Απόρριψη προσφυγής κατά διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με την οποία απορρίφθηκε έγκληση κατά ιατρού γυναικολόγου για το ποινικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από ιατρική αμέλεια. Επιστροφή της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών προκειμένου να περαιωθεί νόμιμα η διαταχθείσα προανάκριση.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αριθμός:16/2020

 

ΔΙΑΤΑΞΗ

 

(Επί προσφυγής κατά άρθρο 52 του νέου ΚΠΔ)

 

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 

Λάβαμε υπόψη την με α.α ./4-2-20 προσφυγή του ..., κατοίκου Θ Πατρών, οδός ... κατά της με α.α 7/7-1-20 διατάξεως της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε, κατ' άρθρο 51 παρ 3 του νέου Κ.Π.Δ, η από 11-3-16 έγκληση του εις βάρος του ..., κατοίκου Πατρών, ιατρού γυναικολόγου, για το ποινικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από ιατρική αμέλεια (άρθρα 28, 302 παρ.1 του ΠΚ), πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε στην Πάτρα το χρονικό διάστημα από 26 έως 29 Φεβρουαρίου του 2016, εκθέτουμε τα ακόλουθα :

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 52 του νέου ΚΠΔ «1. Ο εγκαλών έχει δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, να προσφύγει κατά αυτής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προσφυγή ασκείται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 474. 2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας... 3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή, παραγγέλλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, εφόσον δεν έχει ήδη διενεργηθεί τέτοια εξέταση είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτά». Ακολούθως, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 245 του νέου ΚΠΔ, ως αντικ και με ν. 4637/19 «Η προανάκριση περατώνεται: α) με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο ή γ) με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήματος... Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνε, ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο».

 

Με την από 11-3-16 έγκληση που έλαβε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών ΑΒΜ Κ 16/415, ο εγκαλών, νυν προσφεύγων,..., αιτήθηκε την ποινική δίωξη του ..., κατοίκου Πατρών, ιατρού γυναικολόγου, για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ιατρική ευθύνη) ήτοι άρθρα 28, 302 παρ. 1 του Π Κ), πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε στην Πάτρα κατά το χρονικό διάστημα από 26 έως 29 Φεβρουαρίου του 2016. Ειδικότερα, με την υπό κρίση έγκληση ισχυρίστηκε ότι, ο εγκαλούμενος ως επιβλέπων-θεράπων ιατρός, γυναικολόγος, της θυγατέρας του, … παρότι η τελευταία, η οποία κυοφορούσε ευρισκόμενη στον όγδοο (8°) μήνα της κύησης την Πέμπτη 26-2-16 τον είχε επισκεφτεί καθόσον ένοιωθε τις προηγούμενες ημέρες κάποιες ενοχλήσεις και ανησυχούσε για την πίεση της, ο τελευταίος την εξέτασε και την διαβεβαίωσε ότι η πίεση της είχε ρυθμιστεί και να μην ανησυχεί, παραλείποντας στην ουσία να τη ρυθμίσει, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβιώσει στις 29-2-16 συνεπεία υπέρτασης που προκαλεί προεκλαμψία και εκλαμψία, ενώ από τον 7° μήνα της κυήσεως n εγκυμονούσα παρουσίαζε αυξημένη πίεση, την οποία διαπίστωσε και ο εγκαλούμενος το προηγούμενο διάστημα από 22.2.16 έως και 26.2.16, αλλά παρέλειψε να τη ρυθμίσει.

 

Μετά τη διενεργηθείσα προδικασία (αρχικώς προκαταρκτική εξέταση και ακολούθως προανάκριση), η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών, με την με α.α 7/20 διάταξη της, απέρριψε την υπό κρίση έγκληση, ως αβάσιμη στην ουσία της, δεχόμενη μεταξύ άλλων, κατά το ουσιώδες μέρος αυτής, ότι, «ο εγκαλούμενος ιατρός, λειτουργώντας εν πλαισίω ιατρικής δεοντολογίας, κατέβαλε την επιβαλλόμενη κατ' αντικειμενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις να καταβάλει με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνθήκες που επικρατούν και την κοινή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων πείρα και λογική, ενώ, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υποχρεούνταν λόγω του επαγγέλματος του, να προβλέψει και να αποφύγει το αποτέλεσμα της κατάληξης της εγκύου, η οποία δεν συνέχεται άμεσα και αιτιωδώς με τη χορηγούμενη θεραπεία και δεν οφείλεται σε τυχόν εσφαλμένη διάγνωση ως προς την νόσο και τα συμπτώματα της ασθενούς και ως προς την θεραπευτική αγωγή, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της και τις εξετάσεις που διενήργησε (κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος). Ο θάνατος της εγκύου δεν οφείλεται σε πλημμέλειες ή παραλείψεις του επιβλέποντα ιατρού, σε εσφαλμένες διαγνώσεις ή ακατάλληλες θεραπευτικές αγωγές, ή ακόμη και σε συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, αλλά σε αιφνίδιο γεγονός, μη συνδεόμενο άμεσα και με την προηγηθείσα κλινική της εικόνα και επομένως δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά και υποκειμενικά η νομοτυπική μορφή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ή άλλης εγκληματικής πράξεως ή παραλείψεως, που κατ' άρθρον 14 ΠΚ να συνιστά πράξη άδικη και καταλογιστή σε βάρος φυσικού προσώπου» Με την ασκηθείσα υπό κρίση 12σέλιδη προσφυγή, ο νυν προσφεύγων, κατά το ουσιώδες μέρος αυτής, ισχυρίζεται ότι, η εκδοθείσα εισαγγελική διάταξη είναι νομικά και ουσιαστικά εσφαλμένη, καθόσον Γ) από το σύνολο των περιεχομένων στην δικογραφία αποδεικτικών μέσων, ουδόλως δικαιολογούν τα (όλως αυθαίρετα) συμπεράσματα (στην σελ. 8) της συντάξασας αυτήν Εισαγγελέως Πρωτοδικών ότι «τα συμπτώματα που κεραυνοβόλως οδήγησαν στη μοιραία εξέλιξη ... οφείλονται, το πιθανότερο, σε έτερη πάθηση της θανούσης και όχι στην κύηση» και ότι (σελ. 9) «ο θάνατος της εγκύου δεν οφείλεται σε πλημμέλειες ή παραλείψεις του επιβλέποντα ιατρού, σε εσφαλμένες διαγνώσεις ή ακατάλληλες θεραπευτικές αγωγές, ή ακόμη και σε συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, αλλά σε αιφνίδιο γεγονός, μη άμεσα συνδεόμενο και με την προηγηθείσα κλινική της εικόνα και επομένως δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά και υποκειμενικά η νομοτυπική μορφή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια...» και την συνακόλουθη απόρριψη της από 11.3.2016 εγκλήσεώς του, 2ον) σε κανένα από τα αποδεικτικά μέσα που περιέχονται στην υπό κρίσιν ποινική δικογραφία και ειδικότερα σε κανένα από τα αποδεικτικά μέσα τα οποία επικαλείται η Εισαγγελέας Πρωτοδικών για να στηρίξει τα ως άνω αυθαίρετα συμπεράσματα της (ιδίως τις εκθέσεις Νεκροψίας-Νεκρότομής και Πραγματογνωμοσύνης) δεν γίνεται αναφορά σε "αιφνίδιο γεγονός" που προκάλεσε τον θάνατο της κόρης του ούτε και υπάρχει σε κανένα από αυτά παραδοχή ότι ο θάνατος της επήλθε από "έτερη πάθηση" και όχι από πάθηση σχετική με την κύηση της. Τουναντίον μάλιστα, στην μεν Ιατροδικαστική Εκθεση Νεκροψίας Νεκροτομής αναφέρεται απλώς ότι «το ενδεχόμενο οι ανευρεθείσες ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου, οι οποίες και αποτελούν την αιτία θανάτου στην προκειμένη περίπτωση, να σχετίζονται με έτερη πάθηση ή διαταραχή της κυήσεως, δέον όπως διερευνηθεί προανακριτικά», χωρίς δηλαδή η Ιατροδικαστής να λαμβάνει θέση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, στην δε Εκθεση Πραγματογνωμοσύνης ο διορισθείς ως πραγματογνώμων ομοίως δεν διατυπώνει συγκεκριμένο συμπέρασμα, αναφέροντας ρητώς ότι «όσον αφορά την αιτία θανάτου της … που αναφέρεται στην Ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής (πρόσφατες ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου) ως μη ειδικός στην Ιατροδικαστική διατηρεί τον προβληματισμό του σχετικά με την παθοφυσιολογία που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα».

 

Η ασκηθείσα προσφυγή είναι δικονομικώς : Α) Εμπρόθεσμη, διότι ασκήθηκε στις 4-2-20, εντός της 15ήμερης αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αφετηριάσθηκε την 21-1-20 (ημερομηνία επίδοσης της διάταξης). Β) Ασκήθηκε από τον ίδιο τον προσφεύγοντα ..., του οποίου η έγκληση απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη διάταξη. Γ) Απαράδεκτη, καθόσον, συνεπεία και της από 11-3-16 εγκλησεως του εγκαλούντος-νυν προσφεύγοντος, με την με α.α ΕΓ Β ./227 από 18-8-18 παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών, ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του εγκαλουμένου, ιατρού γυναικολόγου, ..., κατοίκου Πατρών, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, τελεσθείσας δια παραλείψεως, από πρόσωπο που είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση (άρθρα 14, 15, 18, 28, 302 παρ 1 του ΠΚ) και διατάχτηκε η διενέργεια προανάκρισης κατά τα άρθρα 43 παρ 1 και 245 παρ 1-2 του νέου ΚΠΔ. Όπως δε αναφέρθηκε και στη νομική σκέψη της παρούσας, η προανάκριση περατώνεται είτε α) με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο αρμόδιο ακροατήριο είτε β) με πρόταση του εισαγγελέα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, σε καμία όμως περίπτωση με την έκδοση διάταξης κατ' άρθρο 51 παρ 2-3 του νέου ΚΠΔ.

 

Κατόπιν όλων αυτών, εσφαλμένα α) η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών εξέδωσε την προσβαλλόμενη με α.α 7/20 διάταξη της και απέρριψε την υποβληθείσα στις 11-3-16 έγκληση του εγκαλούντος .. ως ουσία αβάσιμη, β) ο εγκαλών-νυν προσφεύγων άσκησε την υπό κρίση προσφυγή, για τους αναφερόμενους σ' αυτή ειδικότερους λόγους (.. η προσφυγή του ήταν παραδεκτή, νομικά και ουσιαστικά βάσιμη ιδίως σελ. 12). Συνακόλουθα, 1ον) η κρινόμενη προσφυγή κατά της άνω διατάξεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη (η προσβαλλόμενη διάταξη εκδόθηκε εσφαλμένα κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 1, 51 παρ. 1-4 και 245 παρ. 1-2 του νέου ΚΠΔ και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται ούτε προσβάλλεται με προσφυγή κατ' άρθρο 51επ ΚΠΔ), 2ον) θα πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του παραβόλου των 250 υπέρ του Ελληνικού δημοσίου και 3ον) θα πρέπει άμεσα η δικογραφία να επιστραφεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πατρών, προκειμένου να περαιωθεί νόμιμα η διαταχθείσα προανάκριση κατ' άρθρο 254 παρ. 2 του νέου ΚΠΔ, είτε α) με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο ακροατήριο είτε β) με πρόταση του εισαγγελέα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

 

 

Για τους λόγους αυτούς

 

 

(Έχοντας υπόψη και το άρθρο 52 ΚΠΔ)

 

- Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την με α.α ./4-2-20 προσφυγή του ..., κατοίκου Θ Πατρών, οδός ... κατά της με α.α 7/7-1-20 διατάξεως της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε, κατ' άρθρο 51 παρ 3 του νέου Κ.Π.Δ, η από 11-3-16 έγκληση του εις βάρος του ..., κατοίκου Πατρών, ιατρού γυναικολόγου, για το ποινικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από ιατρική αμέλεια (άρθρο 28, 302 παρ.1 του ΠΚ), πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε στην Πάτρα κατά το χρονικό διάστημα από 26 έως 29 Φεβρουαρίου του 2016.

 

- Διατάσσουμε την κατάπτωση του παραβόλου των 250 υπέρ του Ελληνικού δημοσίου.

 

- Διατάσσουμε την άμεση επιστροφή της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πατρών, προκειμένου να περαιωθεί νόμιμα η διαταχθείσα προανάκριση κατ' άρθρο 254 παρ 2 του νέου ΚΠΔ, είτε α) με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο είτε β) με πρόταση του εισαγγελέα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

 

Πάτρα 24-3-2020

Ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών

 

Ευάγγελος Αθ. Μάστακας

 Αντεισαγγελέας Εφετών