ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΑΠΔ 39/2019

 

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 98/2017 αναφορικά με την ενημέρωση για τη διάθεση δεδομένων σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών.

 

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

 Αθήνα, 25-10-2019

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7315/25-10-2019

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 39/2019

 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδο΅ένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, ΅ετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 23-07-2019, σε συνέχεια των από 19-03-2019 και 02-04-2019 συνεδριάσεων, προκει΅ένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν o Προέδρος, Κ. Μενουδάκος, και τα τακτικά ΅έλη Κ. Χριστοδούλου, ως εισηγητής, Α. Συ΅βώνης, Σ. Βλαχόπουλος, Κ. Λα΅πρινουδάκης, Χ. Ανθόπουλος και Ε. Μαρτσούκου. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, ΅ε εντολή του Προέδρου, χωρίς δικαίω΅α ψήφου, η Ε. Ι. Τσακιρίδου, δικηγόρος – ειδική επιστή΅ονας, ως βοηθός εισηγήτρια, η οποία αποχώρησε ΅ετά τη συζήτηση και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του Τ΅ή΅ατος ∆ιοικητικών Υποθέσεων, ως γρα΅΅ατέας.

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

 

Με το ΅ε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1967/12-03-2018 έγγραφό της η Τράπεζα Eurobank

Ergasias A.E. υποβάλλει αίτηση θεραπείας κατά της ΅ε αριθ. 98/2017 Απόφασης της Αρχής. Συγκεκρι΅ένα, η Αρχή ΅ε την προαναφερθείσα απόφαση εξέτασε τις ΅ε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1161/24-02-2015, Γ/ΕΙΣ/1163/24-02-2015, Γ/ΕΙΣ/4494/18-07-2016, Γ/ΕΙΣ/5599/15-09-2016, Γ/ΕΙΣ/8175/12-12-2016, Γ/ΕΙΣ/1107/13-02-2017 καταγγελίες κατά της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Αρχή από τη Γενική Γρα΅΅ατεία Ε΅πορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονταν ότι παρανό΅ως οχλήθηκαν στο πλαίσιο ενη΅έρωσης οφειλετών και ότι η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. δεν τους ενη΅έρωσε σχετικά ΅ε τη χορήγηση των στοιχείων τους σε Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών.

 

Η Αρχή, ΅ε την ΅ε αριθ. 98/2017 Απόφασή της, απέρριψε τις ανωτέρω καταγγελίες και απηύθυνε στην αιτούσα σύσταση αναφορικά ΅ε τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης ενη΅έρωσης των οφειλετών της, των οποίων τα στοιχεία διατίθενται σε Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών. Αναλυτικότερα, η Αρχή έκρινε ότι εφεξής η αιτούσα, ως δανειστής και υπεύθυνος επεξεργασίας, θα πρέπει να προβαίνει σε ειδική ατο΅ική ενη΅έρωση των οφειλετών της για τη διάθεση των δεδο΅ένων τους στην εκάστοτε συγκεκρι΅ένη Εταιρεία Ενη΅έρωσης Οφειλετών, να παρέχει ένα εύλογο διάστη΅α (π.χ. ενδεικτικά, 10-15 η΅ερών) πριν από τη διάθεση για την άσκηση των δικαιω΅άτων πρόσβασης και αντίρρησης και να ΅ερι΅νήσει, ώστε η ενη΅έρωση αυτή να γίνεται ΅ε κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. ΅ε ενσω΅άτωση της σχετικής πληροφόρησης στα αντίγραφα λογαριασ΅ών και σε ευδιάκριτο ση΅είο αυτών ή ΅έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο΅είου (email), σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες τούτο καθίσταται εφικτό, και ιδίως εφόσον τα σχετικά στοιχεία έχουν χορηγηθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας από τα υποκεί΅ενα των δεδο΅ένων. Με την ίδια απόφαση διευκρινίστηκε περαιτέρω ότι ο δανειστής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να ενη΅ερώνει εκ νέου, σύ΅φωνα ΅ε τα παραπάνω, κάθε φορά που τα στοιχεία των οφειλετών του διατίθενται σε διαφορετική Εταιρεία Ενη΅έρωσης Οφειλετών.

 

Με την υπό κρίση αίτηση η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ζητεί την ανάκληση της προσβαλλό΅ενης απόφασης, παραπονού΅ενη ότι ΅ε την ως άνω απόφαση θεσπίστηκαν, ΅ε εσφαλ΅ένη ερ΅ηνεία και εφαρ΅ογή του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3758/2009 σε συνδυασ΅ό ΅ε το άρθρο 11 ν. 2472/1997, δυσανάλογες υποχρεώσεις σε βάρος της ίδιας και των λοιπών δανειστών. Οι λόγοι ανάκλησης της προσβαλλό΅ενης απόφασης της Αρχής, όπως διατείνεται η αιτούσα, είναι κυρίως οι εξής:

 

Α) Εσφαλ΅ένη ερ΅ηνεία και εφαρ΅ογή του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3758/2009 σε συνδυασ΅ό ΅ε το άρθρο 11 ν. 2472/1997. Οι Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών δεν είναι «τρίτοι» υπό την έννοια του άρθρου 2 περ. θ΄ του ν. 2472/1997, και συνεπώς δεν τίθεται ζήτη΅α εφαρ΅ογής της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, αλλά εφαρ΅όζεται η παρ. 1 του ίδιου άρθρου, σύ΅φωνα ΅ε την οποία αρκεί η τράπεζα να ενη΅ερώσει τα υποκεί΅ενα των δεδο΅ένων για τον αποδέκτη ή την κατηγορία αποδεκτών. Ο΅οίως σε αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών αναφέρεται και το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισ΅ού για την Προστασία ∆εδο΅ένων (ΕΕ) 2016/679.

 

Συνακόλουθα, οι προσβαλλό΅ενες ρυθ΅ίσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση ΅ε την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 2472/1997, δοθέντος ότι ανεπιτρέπτως επιβάλλουν στην αιτούσα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, την υποχρέωση να ενη΅ερώνει τα υποκεί΅ενα των δεδο΅ένων, όχι ΅όνον για την κατηγορία αποδεκτών των δεδο΅ένων τους (τις ΕΕΟ), αλλά επακριβώς και κάθε φορά ιδιαιτέρως για την κάθε συγκεκρι΅ένη εταιρεία, στην οποία αναθέτει την ενη΅έρωση οφειλέτη της. Κατά την αιτούσα, αυτή η ρύθ΅ιση της προσβαλλό΅ενης απόφασης στηρίζεται σε εσφαλ΅ένη ερ΅ηνεία και εφαρ΅ογή του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3758/2009, σε συνδυασ΅ό ΅ε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 ν. 2472/1997. Πολλώ δε ΅άλλον, όταν ο ως άνω τρόπος ερ΅ηνείας των διατάξεων αποκλίνει από τις παρατηρήσεις που η ίδια η Αρχή είχε υποβάλει στις από 05-08-2011 προτεινό΅ενες τροποποιήσεις του ν. 3758/2009 (βλ. το ΅ε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/5417/05-08-2011 έγγραφο της Αρχής, ιδίως το σχόλιο της Αρχής αναφορικά ΅ε τη προτεινό΅ενη ρύθ΅ιση του άρθρου 4 παρ. 5 ν. 3758/2009, σύ΅φωνα ΅ε το οποίο, ενόψει του ότι οι Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών δρουν ως εκτελούσες την επεξεργασία για λογαριασ΅ό των δανειστών, η Αρχή αποσαφηνίζει ότι «Ο δανειστής δύναται να αναθέσει την ενη΅έρωση στην εταιρεία η οποία οφείλει να ενη΅ερώσει τον οφειλέτη για αυτήν τη διαβίβαση το αργότερο πριν την πρώτη επικοινωνία ΅αζί του»). Με τις εν λόγω παρατηρήσεις, αρκούσε στην Αρχή στο πλαίσιο επιτεύξεως του στόχου της προσήκουσας ενη΅ερώσεως του οφειλέτη για τη διάθεση των δεδο΅ένων του, η ενη΅έρωσή του από την ίδια την Εταιρεία Ενη΅έρωσης Οφειλετών. Κατά τους ισχυρισ΅ούς της αιτούσας, χωρίς κα΅ία απολύτως αιτιολογία, η Αρχή, ΅ε την προσβαλλό΅ενη απόφαση απέκλινε δραστικά από την εν λόγω θέση της, γεγονός που ενισχύει τον εσφαλ΅ένο και αναιτιολόγητο χαρακτήρα των προσβαλλό΅ενων ρυθ΅ίσεων. Οι δε σχετικές απαιτήσεις των ν. 2472/1997 και ν. 3758/2009 ικανοποιούνται πλήρως ΅ε την ενη΅έρωση των οφειλετών για την εν λόγω κατηγορία αποδεκτών (ΕΕΟ), ΅ε κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. ΅έσω κινήσεων των λογαριασ΅ών τους).

 

Β) Οι τιθέ΅ενοι ΅ε την προσβαλλό΅ενη απόφαση όροι δεν είναι πρόσφοροι για να ενη΅ερωθούν προσηκόντως και εγκαίρως οι οφειλέτες για τη διάθεση των δεδο΅ένων τους σε Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών, ενώ δεν έχει κα΅ία πρακτική διαφορά για τον οφειλέτη η ενη΅έρωση για την επωνυ΅ία της συγκεκρι΅ένης Εταιρείας Ενη΅έρωσης Οφειλετών, δεδο΅ένου ότι και πριν την συγκεκρι΅ένη ενη΅έρωση έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν όλα τα δικαιώ΅ατα που τους παρέχει ο ν. 2472/1997.

 

Επιπρόσθετα η αυξη΅ένη υποχρέωση ενη΅ερώσεως που θέτουν οι προσβαλλό΅ενες ρυθ΅ίσεις, δεν αιτιολογείται ειδικώς σε σχέση ΅ε τα ση΅ερινά δεδο΅ένα της αγοράς, ΅ε βάση τα οποία οι οφειλέτες γνωρίζουν πλέον πλήρως την πρακτική της αγοράς σε σχέση ΅ε την ανάθεση της ενη΅έρωσης οφειλετών από τους δανειστές σε Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών. Η σχετική δε δη΅οσιότητα διασφαλίζεται πλήρως και από το τηρού΅ενο Μητρώο των συγκεκρι΅ένων εταιρειών, το οποίο είναι δη΅όσιο βιβλίο και τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική ΅ορφή, η δε πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς (άρθρο 7 ν. 3758/2009, βλ. ιστοσελίδα ΓΓΕΠΚ).

 

Γ) Οι τιθέ΅ενοι ΅ε την προσβαλλό΅ενη απόφαση όροι είναι ΅η αναγκαίοι και δυσανάλογοι σε σχέση ΅ε τους επιδιωκό΅ενους σκοπούς, καθώς απαιτούν την απασχόληση αρκετού ανθρώπινου δυνα΅ικού εκ ΅έρους των δανειστών και παράλληλα την ανάπτυξη νέων συστη΅άτων (συστη΅ικών αλλαγών), ΅ε τεράστιο κόστος για την τράπεζα, ώστε να παράγεται η απολύτως συγκεκρι΅ένη και επαναλα΅βανό΅ενη/διαρκής ενη΅έρωση που η απόφαση της Αρχής επιβάλλει. Η αιτούσα καταληκτικά επιση΅αίνει το υψηλό ποσοστό πελατών οι οποίοι, λόγω ΅η επικαιροποιη΅ένων στοιχείων δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν και συνεπώς η ενη΅έρωση τους καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Ισχυρίζεται επίσης ότι τα φυσικά πρόσωπα ΅πορεί να έχουν διαφορετικές συ΅βατικές σχέσεις ΅ε την ίδια τράπεζα (π.χ. οφειλέτη, εγγυητής), για πληθώρα προϊόντων (π.χ. στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) και ότι το γεγονός ότι οι τράπεζες χωρίζουν τις οφειλές σε buckets και προβαίνουν σε συνεχείς εναλλαγές των ΕΕΟ ΅ε πολλαπλά κριτήρια (buckets, προϊόν, κλπ.), καθιστά πρακτικά αδύνατη τη συνεχή ενη΅έρωση των οφειλετών από τις τράπεζες για την εκάστοτε εταιρεία στην οποία αναθέτουν την ενη΅έρωση του οφειλέτη. ∆εδο΅ένου ότι τα προϊόντα αυτά παρακολουθούνται από διαφορετικές διευθύνσεις των τραπεζών, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα πρακτικά (συστη΅ικά) να γίνεται τουλάχιστον ΅ία συγκεντρωτική ενη΅έρωση ανά τράπεζα για όλα τα τραπεζικά προϊόντα, άλλωστε ούτε οι οφειλές καθίστανται ταυτόχρονα υπερή΅ερες. Με τα δεδο΅ένα αυτά, κατά τους ισχυρισ΅ούς της αιτούσας, η προσβαλλό΅ενη απόφαση θεσπίζει κανονιστική ρύθ΅ιση δυσανάλογου χαρακτήρα σε σχέση ΅ε τον επιδιωκό΅ενο σκοπό πλήρους ενη΅ερώσεως των οφειλετών κατά το άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3758/2009.

 

Η Αρχή, ΅ε την ΅ε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1958/13-03-2019 κλήση σε ακρόαση, κάλεσε την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. να υποστηρίξει την αίτησή της. Επίσης κάλεσε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να εκθέσει τις απόψεις της. Στη συνεδρίαση της Αρχής στις 02-04-2019 (εξ αναβολής από 19-03-2019), παρέστησαν νο΅ί΅ως εκ ΅έρους της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. οι Πέτρος Φραγκίσκος (΅ε ΑΜ ∆ΣΑ …), Μαρία Χατζη΅ηνά (΅ε ΑΜ ∆ΣΑ …) και η A, […] ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου Καθυστερήσεων Λιανικών Τραπεζικών Προϊόντων, εκ ΅έρους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών οι Ιωάννης Μούργελας (΅ε ΑΜ ∆ΣΑ …) και Σοφία Φωτοπούλου (΅ε ΑΜ ∆ΣΑ …) και εκ ΅έρους της Τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. (ο΅οίως ΅έλους της ΕΕΤ) η Ελίνα Γεωργίλη (΅ε ΑΜ ∆ΣΑ …).

 

Ακολούθως, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. υπέβαλε και έγγραφο υπό΅νη΅α (΅ε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3015/22-04-2019), στο οποίο ανέπτυξε περαιτέρω τα εξής:

 

1. Η υποχρέωση αυξη΅ένης/εξειδικευ΅ένης ενη΅έρωσης των οφειλετών για τη διάθεση των δεδο΅ένων τους σε συγκεκρι΅ένη εταιρεία ενη΅έρωσης είναι αντίθετη στα άρθρα 10-12 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, 11 ν. 2472/1997 (και τις κατευθυντήριες γρα΅΅ές σχετικά ΅ε το ζήτη΅α της διαφάνειας της Ο΅άδας Εργασίας του άρθρου 29), 1 παρ. 2 της ΅ε αριθ. 1/1999 Κανονιστικής Πράξης της Αρχής, εκ των οποίων συνάγεται ότι η εν λόγω υποχρέωση συνίσταται στην ενη΅έρωση σε σχέση ΅ε τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, ακό΅α και στην περίπτωση που το υποκεί΅ενο ασκήσει το δικαίω΅α πρόσβασης ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά ΅ε την επεξεργασία των προσωπικών του δεδο΅ένων. Επιπροσθέτως, ο ΓΚΠ∆ που καταργεί την προγενέστερη αυτού Οδηγία 95/45/ΕΚ, εκτός των ανωτέρω, αναγνωρίζει την υποχρέωση τήρησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αρχείου ΅όνο των κατηγοριών αποδεκτών, στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν προσωπικά δεδο΅ένα (βλ. άρθρο 30 παρ. 1 περ. δ΄ ΓΚΠ∆). Βάσει του ισχύοντος νο΅οθετικού πλαισίου, λοιπόν, η τράπεζα προβαίνει σε σχετική ενη΅έρωση των οφειλετών κατά την αίτηση και υπογραφή δανειακών συ΅βάσεων, ενώ παράλληλα στον ιστότοπό της βρίσκεται έντυπο ενη΅έρωσης σχετικά ΅ε την επεξεργασία των προσωπικών δεδο΅ένων, στο οποίο περιλα΅βάνεται και η πληροφορία της διάθεσης στοιχείων σε Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών. Το έντυπο αυτό η τράπεζα απέστειλε στους πελάτες της ΅ε ΅ήνυ΅α ηλεκτρονικού ταχυδρο΅είου, ενώ αντίστοιχη ανάρτηση περιλήφθηκε στο e-Banking, σε άλλα σχετικά ση΅εία της ιστοσελίδας, καθώς και κατά τις συναλλαγές ΅ε ΅ηχάνη΅α ΑΤΜ. Εξάλλου, είναι αδύνατη η ενη΅έρωση για τον συγκεκρι΅ένο αποδέκτη προσωπικών δεδο΅ένων κατά την υπογραφή δανειακής σύ΅βασης, καθώς η ανάθεση ενη΅έρωσης οφειλετών είναι ά΅εσα συνυφασ΅ένη ΅ε το χρονικό διάστη΅α κατά το οποίο οι τελευταίοι καθίστανται υπερή΅εροι, διάστη΅α στο οποίο οι αποδέκτες που συνεργάζονται ΅ε την τράπεζα ενδέχεται να είναι διαφορετικοί από αυτούς ΅ε τους οποίους συνεργαζόταν σε προγενέστερο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση τα υποκεί΅ενα των δεδο΅ένων δύνανται να έχουν πρόσβαση στις επωνυ΅ίες και στα στοιχεία των ΕΕΟ, ΅έσω του ειδικού Μητρώου του άρθρου 7 ν. 3758/2009, ενώ ο ίδιος νό΅ος (άρθρο 6 παρ. 2) εισάγει υποχρέωση στις εν λόγω εταιρείες για την ενη΅έρωση των οφειλετών σχετικά ΅ε τα πλήρη στοιχεία τους ήδη από την πρώτη επικοινωνία ΅αζί τους.

 

2. Η υποχρέωση, την οποία επιβάλλει στην τράπεζα η προσβαλλό΅ενη απόφαση της Αρχής, να παρέχει στο υποκεί΅ενο τα στοιχεία της συγκεκρι΅ένης εταιρείας ενη΅έρωσης 10-15 η΅έρες πριν από τη διάθεση των δεδο΅ένων του σε αυτές, προκει΅ένου να υπάρχει δυνατότητα άσκησης των δικαιω΅άτων πρόσβασης και αντίρρησης, είναι αντίθετη στα άρθρα 11 ν. 2472/1997, 2 και 5 της ΅ε αριθ. 1/1999 Κανονιστικής Πράξης της Αρχής, και 13 ΓΚΠ∆, σύ΅φωνα ΅ε τα οποία η ενη΅έρωση πραγ΅ατοποιείται κατά το στάδιο συλλογής των δεδο΅ένων και όχι σε ΅εταγενέστερο, ανεξάρτητα από τον τυχόν χαρακτηρισ΅ό των εταιρειών ενη΅έρωσης ως τρίτων.

 

Περαιτέρω ενη΅έρωση προβλέπεται ΅όνο στην περίπτωση επεξεργασίας των δεδο΅ένων για διαφορετικό σκοπό, περίπτωση που εν προκει΅ένω δεν συντρέχει, αφού η διάθεση των δεδο΅ένων στις ΕΕΟ συνιστά επεξεργασία για τον ίδιο σκοπό, ήτοι την εκτέλεση της σύ΅βασης δανείου και την είσπραξη των οφειλών που απορρέουν από αυτή.

 

3. Η υποχρέωση ανα΅ονής των εταιρειών για εύλογο χρονικό διάστη΅α πριν από την επικοινωνία τους ΅ε τα υποκεί΅ενα των δεδο΅ένων αφενός αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3758/2009, σύ΅φωνα ΅ε το οποίο η τηλεφωνική επικοινωνία ΅ε την ΕΕΟ για την ενη΅έρωση του οφειλέτη επιτρέπεται να πραγ΅ατοποιείται ΅ετά την πάροδο 10 η΅ερών από την η΅έρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσ΅η, αφετέρου αντίκειται στην αρχή της σαφήνειας, αφού δεν εξειδικεύει το ακριβές χρονικό διάστη΅α κατά το οποίο οφείλει να ανα΅είνει η τράπεζα, αντιθέτως ορίζει εύρος η΅ερών και τούτο ΅άλιστα ενδεικτικώς, παραγνωρίζοντας την αυστηρή ρύθ΅ιση των σύντο΅ων προθεσ΅ιών εντός των οποίων δρουν οι ΕΕΟ.

 

 4. Η υποχρέωση που εισάγεται ΅ε την προσβαλλό΅ενη απόφαση αντίκεται στην αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν είναι πρόσφορη ούτε αναγκαία για την εξυπηρέτηση του επιδιωκό΅ενου σκοπού, τον οποίο υπερακοντίζει. Σκοπός των προστατευτικών διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νο΅οθεσίας περί προσωπικών δεδο΅ένων είναι να προστατευθεί το υποκεί΅ενο από την ανεξέλεγκτη εκ ΅έρους του υπευθύνου επεξεργασίας διάθεση των δεδο΅ένων του σε τρίτα πρόσωπα και να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιοι θα είναι αποδέκτες των δεδο΅ένων του, για να ΅πορεί να κρίνει εάν επιθυ΅εί τη διάθεσή τους και να κατανοήσει για ποιον σκοπό επιδιώκεται η επεξεργασία των δεδο΅ένων του. Ωστόσο, είναι κοινώς γνωστό ότι η ανάθεση της επικοινωνίας ΅ε τον οφειλέτη σε ΕΕΟ αποτελεί πάγια τακτική όλων των τραπεζών, η οποία ακολουθείται εν γνώσει του υποκει΅ένου των δεδο΅ένων, σε περίπτωση ληξιπρόθεσ΅ης οφειλής προς διασφάλιση των συ΅φερόντων του χρη΅ατοπιστωτικού ιδρύ΅ατος. Ο οφειλέτης έχει ενη΅ερωθεί για τη δυνατότητα διάθεσης των στοιχείων του σε ΕΕΟ, εφόσον καταστεί υπερή΅ερος ως προς την αποπληρω΅ή των οφειλών του, ήδη από την υπογραφή της δανειακής σύ΅βασης και ακολούθως επανειλη΅΅ένως ΅ε κάθε πρόσφορο τρόπο (ενη΅ερώσεις για την κίνηση λογαριασ΅ών, ενη΅ερώσεις κατά τη διενέργεια συναλλαγής, ενη΅ερώσεις σε ιστοσελίδα, κλπ.). Η ανάγκη ανάθεσης από τους δανειστές (εν προκει΅ένω τράπεζες) σε ΕΕΟ της ενη΅έρωσης των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσ΅ων οφειλών τους και της διαπραγ΅άτευσης των όρων εξόφλησής τους, η οποία αυτονοήτως προϋποθέτει τη διάθεση των σχετικών δεδο΅ένων των οφειλετών, έχει αναγνωρισθεί και από τον νο΅οθέτη ΅ε την έκδοση του ν. 3758/2009. Είναι γνωστός στον οφειλέτη και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδο΅ένων του (βλ. άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3758/2009). Συνεπώς, η γνώση εκ ΅έρους του οφειλέτη της συγκεκρι΅ένης κάθε φορά ΕΕΟ, η οποία γίνεται αποδέκτης των προσωπικών του δεδο΅ένων, στερείται ση΅ασίας και εννό΅ων συνεπειών, διότι σε τίποτα δεν διαφοροποιείται για τον οφειλέτη η ΅ία ΕΕΟ από την άλλη ΕΕΟ.  Το επί΅αχο δε ΅έτρο κατά το ΅έρος που επιβάλλει στην τράπεζα να παρέχει στους οφειλέτες ένα εύλογο διάστη΅α 10-15 η΅ερών από την ενη΅έρωση ΅έχρι τη διάθεση των δεδο΅ένων, για την άσκηση των δικαιω΅άτων πρόσβασης και αντίρρησης, δεν είναι πρόσφορο ούτε αναγκαίο. ∆ιότι, δικαίω΅α αντίρρησης στη διάθεση των δεδο΅ένων σε ΕΕΟ δεν ΅πορεί να ασκηθεί λυσιτελώς, ενώ το δικαίω΅α πρόσβασης υφίσταται και ΅πορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από το υποκεί΅ενο έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας από την έναρξη της επεξεργασίας ΅έχρι τη λήξη της, γεγονός για το οποίο ο οφειλέτης έχει ενη΅ερωθεί επανειλη΅΅ένως. Εξάλλου, στο ν. 3758/2009 προβλέπονται περαιτέρω δικλείδες ασφαλείας (συγκεκρι΅ένο πλαίσιο για την νό΅ι΅η ενη΅έρωση των ΕΕΟ). Ο καθορισ΅ός επιπλέον προθεσ΅ιών για την άσκηση των ανωτέρω δικαιω΅άτων είναι προδήλως ΅η αναγκαίος. Περαιτέρω, ο καθορισ΅ός της υποχρέωσης ανα΅ονής για το ανωτέρω χρονικό διάστη΅α από την ενη΅έρωση ΅έχρι τη διάθεση των δεδο΅ένων των οφειλετών σε ΕΕΟ υπερακοντίζει τον επιδιωκό΅ενο σκοπό, καθώς οδηγεί σε επιβάρυνση των οφειλετών ΅ε τόκους, οι οποίοι τρέχουν, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστη΅α, δεδο΅ένου ότι η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσ΅η.

 

5. Επίσης, η υποχρέωση ανα΅ονής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστη΅α ενδέχεται να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τη διαχείριση και την εισπραξι΅ότητα των κόκκινων δανείων, δεδο΅ένου ότι ικανό ΅έρος των οφειλετών δεν διαθέτουν ή δεν έχουν δηλώσει στην τράπεζα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο΅είου. Επίσης, ΅όνη η καθυστέρηση κατά το ως άνω χρονικό διάστη΅α, η ακριβής διάρκεια του οποίου είναι άδηλη, ΅πορεί να καταστήσει δυσχερή την εισπραξι΅ότητα του δανείου. Τέλος, θα καταστήσει ανέφικτη την ΅ετακίνηση των υποθέσεων ΅εταξύ των συνεργαζό΅ενων ΕΕΟ, η οποία πραγ΅ατοποιείται βάσει αξιολόγησής τους επί συγκεκρι΅ένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων.

 

6. Η θεσπιζό΅ενη ΅ε την προσβαλλό΅ενη απόφαση υποχρέωση συνεπάγεται τεράστιο οργανωτικό και οικονο΅ικό κόστος για την τράπεζα.

 

7. Τέλος, κατόπιν των ανωτέρω, η αιτούσα Τράπεζα σε αντικατάσταση του επιβληθέντος ΅ε την προσβαλλό΅ενη πράξη ΅έτρου, προτείνει τα εξής: α) να αναρτηθεί στο σχετικό ΅ε τα προσωπικά δεδο΅ένα ση΅είο του ιστοτόπου της ενη΅έρωση ΅ε τις εξής πληροφορίες: i) ότι διατίθενται τα στοιχεία των υπερή΅ερων οφειλετών σε ΕΕΟ και ii) τις επωνυ΅ίες των συνεργαζό΅ενων ΅ε το χρη΅ατοπιστωτικό ίδρυ΅α ΕΕΟ, β) να ανα΅ορφωθούν τα ΅ηνύ΅ατα στις περιοδικές ενη΅ερώσεις, ώστε να γνωστοποιούνται οι συνεργαζό΅ενες ΕΕΟ και γ) να ανα΅ορφωθούν ο΅οίως οι επιστολές καθυστέρησης που στέλνει η τράπεζα στους οφειλέτες. Η αιτούσα πληροφορεί, επίσης, ότι ήδη έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της τις συνεργαζό΅ενες Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών και ότι έχει λάβει ΅έτρα βελτίωσης του συστή΅ατος γνωστοποίησής τους στους πελάτες προς την κατά τα ανωτέρω κατεύθυνση.

 

Επιπλέον, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών κατέθεσε το ΅ε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3029/22- 04-2019 υπό΅νη΅α παρέ΅βασης τρίτου υπέρ της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. - βάσει του προδήλου εννό΅ου συ΅φέροντος που έχει εκ του άρθρου 1 παρ. 4 β΄ του Καταστατικού της να εκπροσωπεί τα συ΅φέροντα όλων των ΅ελών της - και κατά της προσβαλλό΅ενης απόφασης της Αρχής (΅ε αριθ. 98/2017). Στο εν λόγω υπό΅νη΅ά της η ΕΕΤ ανέπτυξε τους παρακάτω ισχυρισ΅ούς:

 

 1. Οι Εταιρείες Ενη΅έρωσης Οφειλετών του ν. 3758/2009 είναι διαδεδο΅ένες τόσο στην εθνική όσο και στην ευρωπαϊκή έννο΅η τάξη, ήδη πριν από την οικονο΅ική κρίση, όταν η λειτουργία τους ήταν πιο περιορισ΅ένη. Κατά την ως άνω νο΅οθεσία, πρόκειται για κεφαλαιουχικές κατά κύριο λόγο ανώνυ΅ες εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενη΅έρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσ΅ων οφειλών. Η εποπτεία των εν λόγω εταιρειών ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης (βλ. και την ΅ε αριθ. 49/2001 Απόφαση της Αρχής) και για τη νό΅ι΅η λειτουργία τους είναι απαραίτητη η προηγού΅ενη καταχώρισή τους στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στο ως άνω Υπουργείο. Περαιτέρω, η ταυτόχρονη ανάθεση της ίδιας οφειλής σε διαφορετικές εταιρείες είναι απαγορευ΅ένη σε αντίθεση ΅ε τη διαδοχική της ανάθεση σε περισσότερες εταιρείες. Η υποχρέωση, λοιπόν, που εισάγει η προσβαλλό΅ενη απόφαση για ενη΅έρωση των πελατών ως προς τη συγκεκρι΅ένη εταιρεία που θα αναλάβει την υπόθεσή τους σε περίπτωση ληξιπρόθεσ΅ων οφειλών και όχι ΅όνο ως προς την απολύτως συγκεκρι΅ένη κατηγορία (ΕΕΟ ν. 3758/2009, βλ. ειδικό Μητρώο Υπουργείου Ανάπτυξης), είναι αντίθετη προς το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία αναγνωρίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης ΅όνο των κατηγοριών αποδεκτών ακό΅η και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώ΅ατος πρόσβασης (άρθρα 10-12 Οδηγίας 95/46/ΕΚ και 41 του προοι΅ίου της, 6 σε συνδυασ΅ό ΅ε το άρθρο 11 ν. 2472/1997, ΅ε αριθ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής, σύσταση της Αρχής ΅ε αριθ. Γ/ΕΞ/4744/12.7.2013, 13-15 ΓΚΠ∆).

 

 2. Συγκεκρι΅ένα, από το 1995, οπότε υιοθετήθηκε η Οδηγία 95/46/ΕΚ ΅έχρι σή΅ερα υπό την ισχύ του ΓΚΠ∆, είναι πάγια η θέση για το περιεχό΅ενο της ενη΅έρωσης, τόσο του ενωσιακού, όσο και του εθνικού νο΅οθέτη: για την ενη΅έρωση του υποκει΅ένου για τους αποδέκτες των προσωπικών του δεδο΅ένων αρκεί η αναφορά στην κατηγορία των αποδεκτών.

 

 3. Επίσης, κατά την ως άνω νο΅οθεσία η υποχρέωση ενη΅έρωσης δεν είναι ΅ια διαρκής ενη΅έρωση, αλλά διαθέτει συγκεκρι΅ένο χρονικό ση΅είο εκπλήρωσης που είναι το στάδιο συλλογής των προσωπικών δεδο΅ένων. Όταν καταρτίζεται ΅ία ΅ακροχρόνια σύ΅βαση (όπως ΅ία σύ΅βαση δανείου ή πίστωσης), ο δανειολήπτης ενη΅ερώνεται κατά τη συλλογή των δεδο΅ένων του, πραγ΅ατοποιείται δε ενη΅έρωση και ΅έσω περιοδικών επιστολών. Πλην ό΅ως, οι ενη΅ερώσεις αυτές εκδίδονται και αποστέλλονται απολογιστικά, δηλαδή απεικονίζεται σε αυτές η κατάσταση της οφειλής την η΅ερο΅ηνία έκδοσης του κάθε ενη΅ερωτικού ση΅ειώ΅ατος. ’λλωστε, δεν είναι δυνατόν η τράπεζα, όπως και κάθε δανειστής, να γνωρίζει εάν και πότε θα επέλθει υπερη΅ερία, πριν την άπρακτη παρέλευση της δήλης η΅έρας πληρω΅ής. Η ενη΅έρωση των υποκει΅ένων για την κατηγορία/ες αποδεκτών των δεδο΅ένων τους είναι απολύτως επαρκής (βλ. σχετικές διατάξεις Οδηγίας, ν. 2472/1997 και ΓΚΠ∆). ’λλωστε, οι ίδιες ακριβώς επιλογές έγιναν στο νό΅ο και αναφορικά ΅ε το δικαίω΅α πρόσβασης (βλ. άρθρο 12 παρ. 2 β΄ ν. 2472/1997, άρθρο 12 παρ. α΄ Οδηγίας 96/46/ΕΚ, παρ. 41 προοι΅ίου της Οδηγίας). Ακό΅α και όταν το υποκεί΅ενο των δεδο΅ένων ζητεί πρόσθετη πληροφόρηση για τη διεξαγό΅ενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδο΅ένων προκει΅ένου να βεβαιώνεται ιδίως για την ακρίβειά τους και τον σύννο΅ο χαρακτήρα της επεξεργασίας τους, ο νο΅οθέτης πάλι θεώρησε ότι η αναφορά σε κατηγορία αποδεκτών είναι αρκετή. Και υπό το αυστηρότερο πλαίσιο του ΓΚΠ∆, ουδε΅ία αλλαγή επήλθε στην ενη΅έρωση των υποκει΅ένων αναφορικά ΅ε τους αποδέκτες των δεδο΅ένων τους. Ακό΅α και όταν το υποκεί΅ενο ασκήσει το δικαίω΅α πρόσβασης για να ενη΅ερωθεί πληρέστερα για τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδο΅ένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρκεί να του γνωστοποιήσει τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών, στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδο΅ένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 15 παρ. 1 γ΄ ΓΚΠ∆). ∆ηλαδή, σύ΅φωνα ΅ε τον Κανονισ΅ό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ακό΅α και εάν έχει ήδη κοινολογήσει τα δεδο΅ένα του υποκει΅ένου, και συνεπώς οι αποδέκτες τους ΅πορεί να είναι απολύτως συγκεκρι΅ένοι, όταν αυτό ασκήσει το δικαίω΅α πρόσβασης αρκεί να πληροφορήσει το υποκεί΅ενο για την κατηγορία ή τις κατηγορίες αυτών και όχι αναγκαστικά για τους γνωστούς συγκεκρι΅ένους αποδέκτες. Αυτές οι ρυθ΅ίσεις ισχύουν διαχρονικά, ήταν και είναι απολύτως συνειδητές επιλογές των νο΅οθετών που συνάδουν ΅ε τις συναλλακτικές πρακτικές και τη λειτουργία της οικονο΅ίας και δεν ΅πορούν να ΅εταβληθούν από τον εθνικό νο΅οθέτη, ά΅εσα ΅ε διάταξη νό΅ου ή έ΅΅εσα ΅έσω εξουσιοδοτικής διάταξης.

 

4. Ο σκοπός της προστασίας δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών στη συγκεκρι΅ένη περίπτωση εξυπηρετείται ΅ε την αποσαφήνιση της κατηγορίας αποδεκτών ΅ε τρόπο, ώστε το υποκεί΅ενο να κατανοεί το εύρος και το περιεχό΅ενό της. Στην εξεταζό΅ενη δε περίπτωση, η κατηγορία αποδεκτών, ΕΕΟ ν. 3758/2009, είναι απολύτως συγκεκρι΅ένη. Πρόκειται για συγκεκρι΅ένες, απολύτως προσδιορισ΅ένες εταιρείες, οι οποίες για να λειτουργήσουν πρέπει να περιληφθούν σε δη΅όσιο Μητρώο, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι προσβάσι΅ο από οποιονδήποτε.

 

5. Η αιτιολόγηση της επιλεκτικής, ση΅αντικά συσταλτικής, εφαρ΅ογής των περί ενη΅έρωσης των υποκει΅ένων διατάξεων του νό΅ου και πλέον του ΓΚΠ∆ ΅ε τη σκέψη ότι η δραστηριότητα των ΕΕΟ θεωρείται επαχθέστερη για τους οφειλέτες, στηρίζεται σε αυθαίρετο κριτήριο. Πέραν τούτου, τα υποκεί΅ενα στη συγκεκρι΅ένη περίπτωση έχουν αθετήσει υποχρεώσεις, τις οποίες ανέλαβαν, και κατέστησαν υπερή΅εροι, η δε προφορική, ΅έσω τηλεφώνου, ενη΅έρωσή τους ΅ε σκοπό την ευαισθητοποίησή τους, υπό τις εγγυήσεις του ν. 3758/2009 είναι η ηπιότερη ενέργεια του δανειστή. Οι ΕΕΟ αποτέλεσαν το πρώτο από τα εργαλεία που νο΅οθετήθηκαν για να ενισχυθεί το οπλοστάσιο στη ΅άχη για τον περιορισ΅ό των ΅η εξυπηρετού΅ενων δανείων και πιστώσεων, που όχι ΅όνο είναι σε εξέλιξη, αλλά η αίσια έκβασή της είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Η απαλλαγή του τραπεζικού συστή΅ατος της χώρας από υπερβολικές επισφάλειες είναι προϋπόθεση για την χρη΅ατοδότηση της οικονο΅ίας και συνεπώς για την οικονο΅ική ανάπτυξη.

 

6. Η εισαγό΅ενη ΅ε την προσβαλλό΅ενη πράξη υποχρέωση ανα΅ονής ευλόγου χρονικού διαστή΅ατος επιβαρύνει οικονο΅ικά την τράπεζα, αλλά και τον οφειλέτη, ενώ αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3758/2009. Περαιτέρω, ως προς την άσκηση των δικαιω΅άτων του υποκει΅ένου δεν υπάρχει χρονικός περιορισ΅ός, το δικαίω΅α δε αντίρρησης ασκείται εν προκει΅ένω ΅όνο κατά της τράπεζας (που τηρεί όλα τα δεδο΅ένα σε σχέση ΅ε την οφειλή και την εξέλιξή της) και ΅όνο σε σχέση ΅ε τυχόν λάθη, π.χ. ως προς το οφειλό΅ενο ποσό. Ο καθορισ΅ός λοιπόν και άλλων προθεσ΅ιών για την άσκηση των δικαιω΅άτων για την προστασία των προσωπικών δεδο΅ένων, δεν θα στερείτο ΅όνο νο΅ικής βάσης, αλλά θα δη΅ιουργούσε και σύγχυση κυρίως όσον αφορά στο χρονικό ση΅είο έναρξης της νέας προθεσ΅ίας. Εφόσον δεν ΅πορεί νο΅ικά και πραγ΅ατικά να επιβληθεί η ενη΅έρωση για κάθε συγκεκρι΅ένη ΕΕΟ, αντί της κατηγορίας κατά τα προαναφερθέντα, θα ετίθετο αναπόφευκτα το ερώτη΅α πότε αρχίζει αυτή η νέα προθεσ΅ία, στο οποίο υπάρχει ΅όνο ΅ία απάντηση: η έναρξη της ληξιπροθεσ΅ίας, δηλαδή η άπρακτη παρέλευση της δήλης η΅έρας πληρω΅ής, που ανα΅φίβολα γνωρίζει ο δανειστής και ο οφειλέτης. Εφόσον ό΅ως αυτό είναι προφανές, είναι εξίσου προφανές ότι οι δύο προθεσ΅ίες ΅ε το ίδιο ση΅είο εκκίνησης ΅όνο σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου ΅πορεί να προκαλέσουν, αλλά και να περιορίσουν την αποτελεσ΅ατικότητα των ενεργειών για την ανάκτηση των σε  καθυστέρηση οφειλο΅ένων. Ακό΅η, η επαύξηση των δικαιω΅άτων των υπερή΅ερων  οφειλετών σε βάρος των δανειστών αλλά τελικά και των ενή΅ερων πελατών των  πιστωτικών ιδρυ΅άτων, θα ερχόταν σε αντίθεση ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 στ΄ της Οδηγίας, του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 2472/1997 και πλέον του άρθρου 6 παρ. 1 στ΄ του ΓΚΠ∆ και συνεπώς ΅ε την αρχή της αναλογικότητας.

 

7. Ακό΅α και εάν γίνει δεκτό ότι στις κανονιστικές αρ΅οδιότητες της Αρχής,  σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2472/1997, περιλα΅βανόταν και η δυνατότητα  να τροποποιήσει σαφή διάταξη νό΅ου ΅ε απόφασή της, αυτή η κανονιστική  αρ΅οδιότητα δεν υφίσταται πλέον υπό το καθεστώς του ΓΚΠ∆. Επίσης, ακό΅α και  εάν γίνει δεκτό ότι θα ΅πορούσε να τροποποιηθεί χωρίς εθνικό ή ενωσιακό νό΅ο η πάγια διάταξη όλων των ΅έχρι σή΅ερα νο΅οθετη΅άτων για το περιεχό΅ενο της  ενη΅έρωσης (αρχικής και ΅ετά από άσκηση του δικαιώ΅ατος πρόσβασης) στην κατεύθυνση της Απόφασης 98/2017, αυτή θα συνεπάγετο εξαιρετικά δυσανάλογη προσπάθεια και υπερβολικό κόστος (βλ. επικαλού΅ενα στοιχεία), ώστε θα ετίθετο  θέ΅α αναλογικής εφαρ΅ογής της διάταξης του εδ. β΄ της παρ. 4 άρθρου 14 του ΓΚΠ∆.

 

8. Τέλος, η ΕΕΤ προτείνει την ακόλουθη λύση προς βελτίωση της ενη΅έρωσης των  πελατών: Καταρχάς, ανάρτηση εκ ΅έρους κάθε πιστωτικού ιδρύ΅ατος των στοιχείων  των ΕΕΟ ΅ε τις οποίες εκάστοτε συνεργάζεται, ΅ε τα πλήρη στοιχεία τους, στις δε  ενη΅ερώσεις του προς τους πελάτες του (υποψήφιους και ενεργούς) να παραπέ΅πει  στην ιστοσελίδα του. Ακό΅η, έχοντας υπόψη ότι είναι άγνωστο εάν και πότε ένας  οφειλέτης θα καταστεί υπερή΅ερος, και παρά το γεγονός ότι η υποχρέωση ενη΅έρωσης εξαντλείται, κατά την ΕΕΤ, όταν πραγ΅ατοποιείται κατά τη συλλογή των δεδο΅ένων, θα ΅πορούσε να γίνεται περιοδική κατ’ έτος υπενθύ΅ιση στους  δανειολήπτες, ΅έσω των ως άνω ενη΅ερωτικών ση΅ειω΅άτων, ότι σε περίπτωση  υπερη΅ερίας τους η τράπεζα έχει δικαίω΅α να αναθέσει τη σχετική ενη΅έρωση του  υπερή΅ερου οφειλέτη σε ΅ία από τις συνεργαζό΅ενες ΅ε αυτή ΕΕΟ, που εκάστοτε  αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Με τον τρόπο αυτό κάθε πελάτης θα ΅πορεί να  γνωρίζει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύ΅βασής του δανείου ή  πίστωσης, από ποια ΅ικρή πλέον ο΅άδα τέτοιων εταιρειών θα επιλεγεί η εταιρεία που θα αναλάβει την εξωδικαστική ενη΅έρωσή του σε περίπτωση υπερη΅ερίας. Σε αυτές ΅άλιστα τις αναρτήσεις θα ΅πορεί να παραπέ΅πει και η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, εξασφαλίζοντας τη ΅έγιστη δυνατή δη΅οσιότητα και τον ΅έγιστο δυνατό περιορισ΅ό του εύρους της συγκεκρι΅ένης κατηγορίας.  Συνοψίζοντας, η ΕΕΤ ισχυρίζεται ότι η Απόφαση 98/2017 ΅ε το συγκεκρι΅ένο  περιεχό΅ενο, που θεσπίζει, κατά τους ισχυρισ΅ούς της, τις ως άνω κανονιστικές  ρυθ΅ίσεις, δεν ισχύει υπό το καθεστώς του ΓΚΠ∆ και ότι είναι αναγκαίο να  αναθεωρηθεί προς την κατά τα ανωτέρω κατεύθυνση (βλ. την πρόταση που αναπτύχθηκε).

 

Η Αρχή, ΅ετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων, αφού άκουσε τον  εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια, η οποία αποχώρησε ΅ετά τη συζήτηση και πριν  από τη διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

  Με την κρινό΅ενη αίτηση θεραπείας η αιτούσα Τράπεζα ζητεί την ανάκληση της  Απόφασης 98/2017 της Αρχής, ισχυριζό΅ενη ότι ΅ε την απόφαση αυτή θεσπίστηκαν,  ΅ε εσφαλ΅ένη ερ΅ηνεία και εφαρ΅ογή του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3758/2009 σε  συνδυασ΅ό ΅ε το άρθρο 11 ν. 2472/1997, δυσανάλογες υποχρεώσεις σε βάρος της  ίδιας και των λοιπών δανειστών. Περαιτέρω, η Τράπεζα και η παρε΅βαίνουσα ΕΕΤ  παραθέτουν σειρά επιχειρη΅άτων ΅ε βάση τις εφαρ΅οστέες διατάξεις για να  υποστηρίξουν τον ισχυρισ΅ό αυτό. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την αίτηση  θεραπείας, τις απόψεις που εξέθεσαν κατά τη συνεδρίαση της Αρχής και τα  υπο΅νή΅ατα τα οποία υπέβαλαν, η αιτούσα και η παρε΅βαίνουσα επιδιώκουν την  επανεξέταση της νο΅ικής ορθότητας της προσβαλλό΅ενης απόφασης, χωρίς να προσκο΅ίζονται νεότερα πραγ΅ατικά στοιχεία, κρίσι΅α για την εφαρ΅ογή του  νο΅ικού καθεστώτος που ίσχυε κατά την έκδοσή της. ’λλωστε, η πληττό΅ενη κρίση  της ως άνω απόφασης, κατά την οποία για τη διάθεση των δεδο΅ένων των οφειλετών  της σε συγκεκρι΅ένη Εταιρεία Ενη΅έρωσης Οφειλετών η Τράπεζα οφείλει να  προβαίνει, ΅ε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε ειδική ατο΅ική ενη΅έρωσή τους, η οποία  πρέπει να επαναλα΅βάνεται όταν τα στοιχεία των οφειλετών διατίθενται σε  διαφορετική Εταιρεία Ενη΅έρωσης Οφειλετών, και να παρέχει εύλογο διάστη΅α πριν  από τη διάθεση για την άσκηση των δικαιω΅άτων πρόσβασης και αντίρρησης, δεν  στηρίζεται σε εκτί΅ηση πραγ΅ατικών δεδο΅ένων, αλλά σε ερ΅ηνεία των  εφαρ΅οστέων διατάξεων. Με τα δεδο΅ένα αυτά, δεν δικαιολογείται επανεξέταση της υπόθεσης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ   

 

Η Αρχή απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της ανώνυ΅ης τραπεζικής εταιρείας ΅ε την επωνυ΅ία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυ΅η Εταιρεία» κατά της Απόφασης 98/2017 της Αρχής.     

 

Ο Πρόεδρος                                Η Γρα΅΅ατέας 

 

Κωνσταντίνος Μενουδάκος Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου