ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΕφΠατρών 158/2020

 

Έφεση - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Μη καταβολή αμοιβής -.

 

Διετής προθεσμία άσκησης έφεσης από τη δημοσίευση της εκκαλούμενης απόφασης. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με δήμο με αντικείμενο τον έλεγχο, την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ελέγχου και παρακολούθησης του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του δήμου. Άτυπη παράταση σύμβασης. Μη καταβολή αμοιβής στην παρέχουσα τις υπηρεσίες εταιρία, παρά τις οχλήσεις της και παρά την αποδοχή των σχετικών υπηρεσιών της. Ο εναγόμενος δήμος κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερος σε βάρος της ενάγουσας εταιρίας κατά το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της αμοιβής της.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός απόφασης 158/2020

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αρ.κατ.έφεσης ./27-7-2018

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Γεώργιο Οικονόμου, Πρόεδρο Εφετών, Αθηνά Μπεσσή, Εφέτη και Σοφία Πλατάκη, Εφέτη - Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 16 Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την έφεση με αριθμό κατάθεσης ./27-7-2018, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την ως άνω αναφερομένη δικάσιμο.

 

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Δήμου Πατρών, ΝΠΠΔ που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του Κωνσταντίνο Πελετίδη, το οποίο εκπροσωπήθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Γεωργόπουλου του ΔΣ Πατρών.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ-ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «... ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής (...) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά δηλώσεως του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολΔ του πληρεξούσιου δικηγόρου της Νικολάου Αναγνωστόπουλου του ΔΣ Πειραιώς.

 

Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη, με την από 31-1-2017 και αρ.κατ../1-2-2017 αγωγή της προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτή.

 

Το ανωτέρω Δικαστήριο εξέδωσε, την υπ' αρ. 339/30-5-2018 οριστική απόφαση του, με την οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή. Την απόφαση αυτή προσέβαλε προς το Δικαστήριο τούτο το εναγόμενο ΝΠΔΔ-ήδη εκκαλούν, με την από 26-7-2018 και αρ.κατ../27-7-2018 έφεση του.

 

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος-εναγόμενου αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτές, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσίβλητης-ενάγουσας, κατέθεσε μονομερή δήλωση που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ και προκατέθεσε προτάσεις.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η κρινόμενη από 26-7-2018 και αρ.κατ../27-7-2018 έφεση του εναγόμενου ΝΠΠΔ, κατά της υπ' αρ../30-5-2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που δίκασε αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, την από 31-1-2017 και αρ.κατ../1-2-2017 αγωγή, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, με νομότυπη κατάθεση του σχετικού δικογράφου στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου (άρθρα 495, 496, 498, 511, 513, 516, 517 και 518 παρ.2 του ΚΠολΔ) δεδομένου ότι από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι έγινε επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης, ούτε οι διάδικοι ισχυρίζονται το αντίθετο και ακόμη δεν παρήλθε η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 518 ΚΠολΔ διετής προθεσμία, από την δημοσίευση της στις 30-5-2018, συντρέχουν δε ακόμη όλες οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της άσκησης της. Επομένως, πρέπει αυτή να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία (άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ, δοθέντος ότι για το παραδεκτό της ασκήσεως της, δεν απαιτείται η κατάθεση χρηματικού παράβολου των 150 ευρώ, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 495 του ΚΠολΔ, καθόσον το εκκαλούν Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Πατρέων», απολαμβάνει των προνομίων που προβλέπονται για το Δημόσιο, μεταξύ των οποίων και η απαλλαγή από την καταβολή παραβόλου για την άσκηση των ενδίκων μέσων, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 276 παρ.1 εδ.β του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ως ισχύει.

 

Με την ενώπιον του ως άνω πρωτοβαθμίου δικαστηρίου απευθυνόμενη και εναντίον του εναγόμενου και ήδη εκκαλούντος στρεφόμενη από 31-1-2017 και με αριθμό κατάθεσης ./1-2-2017 αγωγή της, η ενάγουσα εταιρία και ήδη εφεσίβλητη, εξέθετε ότι δυνάμει της από 29-8-2007 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που συνήφθη στην Πάτρα μεταξύ της ίδιας και του εναγόμενου Δήμου, ανέλαβε τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ηλεκτρονικού συστήματος ASLAN, την συντήρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών του, τον ηλεκτρονικό έλεγχο και την παρακολούθηση των 64 μηχανημάτων ηλεκτρονικής ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την εκ μέρους της παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών των ανωτέρω μηχανημάτων. Ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για τέσσερα έτη, αρχής γενομένης από 1-10-2007 και η αξία των υπηρεσιών της συμφωνήθηκε στο ποσό των 21.000 ευρώ μηνιαίως για το 1° έτος της σύμβασης, με ετήσια αναπροσαρμογή στην συνέχεια, με ποσοστό ίσο με αυτό του τιμαρίθμου του προηγουμένου έτους πλέον του ΦΠΑ. Ότι μετά την λήξη της ως άνω σύμβασης, αυτή παρατάθηκε άτυπα, καθόσον η ενάγουσα συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της για το χρονικό διάστημα από 1-10-2011 έως 29-2-2012, για το οποίο εξέδωσε το υπ' αρ../31-12-2012 τιμολόγιο, συνολικού ποσού 143.654,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ενώ στην συνέχεια συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της για το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31-3-2013, για το οποίο εξέδωσε επίσης το υπ' αρ../4-11-2014 τιμολόγιο συνολικού ποσού 373.501,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ότι το 2013 άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, αγωγή με την οποία ζήτησε την αμοιβή της που αντιστοιχεί στο εντός του συμβατικού χρόνου της σύμβασης χρονικό διάστημα και έτερο ποσό για αντισυμβατικές παρακρατήσεις, καθώς και αμοιβή για ... επί πεντάμηνο, πέραν του χρόνου της σύμβασης, χρονικό διάστημα, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αρ. 86/2016 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία επιδίκασε αυτήν (αμοιβή), για το χρονικό διάστημα εντός του συμβατικού χρόνου της σύμβασης, ενώ απέρριψε ως απαράδεκτη την αγωγή για το υπόλοιπο, πέραν της σύμβασης χρονικό διάστημα, με την αιτιολογία ότι η σχετική δικαιοδοσία ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Ότι στη συνέχεια άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, αγωγή με την οποία ζήτησε, την αμοιβή της για το χρονικό διάστημα από 1-10-2011 έως 29-2-2012, επί της οποίας εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ με την υπό κρίση αγωγή, ζητεί την αμοιβή της για το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31-3-2013, που παρείχε τις υπηρεσίες της εκτός της σύμβασης, συνολικού ποσού 373.501,94 ευρώ, για το οποίο έχει εκδώσει το υπ' αρ../4-11-2014 τιμολόγιο. Με βάση τα ανωτέρω εκτιθέμενα και επικαλούμενη ότι το εναγόμενο, αρνείται να της καταβάλει το παραπάνω ποσό, το οποίο πρέπει να υποχρεωθεί να της καταβάλει, καθόσον κατέστη πλουσιότερο, χωρίς νόμιμη αιτία σε βάρος της περιουσίας της, με το νόμιμο τόκο από την 9-1-2015, ήτοι την επομένη της αποστολής του υπ' αρ../2014 τιμολογίου, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη της. Επί της αγωγής αυτής, που συζητήθηκε αντιμωλία των διαδίκων, εκδόθηκε, η εκκαλούμενη υπ' αρ. 339/30-5-2018 οριστική απόφαση, η οποία δέχθηκε κατά ένα μέρος την αγωγή και υποχρέωσε το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 179.754,25 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, απορριπτόμενου ως μη νομίμου του αιτήματος επιδίκασης τόκων από την επομένη αποστολής του υπ'αρ.69/2014 τιμολογίου της. Κατά της απόφασης αυτής, παραπονείται το εναγόμενο με την υπό κρίση έφεση του, για τους ειδικότερους σ' αυτήν διαλαμβανόμενους λόγους οι οποίοι στο σύνολο τους εκτιμώμενοι, συνιστούν αιτιάσεις για κακή εκτίμηση των αποδείξεων, αιτούμενο την εξαφάνιση αυτής, ώστε, να απορριφθεί στο σύνολο της, η αγωγή της.

 

Από την επανεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που προσκομίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και ειδικότερα από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από την υπ' αρ../11-5-2017 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρος ..., που συντάχθηκε ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, και την υπ' αρ. ./11-5-2017 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρος ..., που δόθηκε ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πατρών, τις οποίες προσκομίζει η ενάγουσα, η οποία έχει ληφθεί κατόπιν προηγούμενης νομότυπης κλήτευσης του εναγόμενου (βλ. την υπ' αρ..Δ/8-5-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών με έδρα στο Πρωτοδικείο Πατρών ...), την υπ' αρ../12-5-2017 ένορκη βεβαίωση των μαρτύρων, ... και ..., που δόθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών ..., την οποία προσκομίζει το εναγόμενο, η οποία έχει ληφθεί κατόπιν προηγούμενης νομότυπης κλήτευσης της ενάγουσας (βλ.την υπ' αρ..Δ/8-5-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ...), από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ.3, 448 παρ.2, 457 παρ.4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα εταιρία, με την πρώην επωνυμία «... ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία στην συνέχεια μετονομάσθη νόμιμα σε «... ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δυνάμει του υπ' αρ../5-9-2012 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ... (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ ./18-9-2012), έχει ως αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή εξοπλισμού ελέγχου σταθμεύσεως (πάρκινγκ) και την εκμετάλλευση και διοίκηση συστημάτων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, υπήρξε δε η αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της Αγγλικής εταιρίας με την επωνυμία «... LTD», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση συστημάτων σταθμεύσεως οχημάτων, η οποία με τη σειρά της διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος ASLAN, με τα οποία γίνεται ηλεκτρονική παρακολούθηση μηχανημάτων ελεγχόμενης σταθμεύσεως. Στα πλαίσια του σκοπού της, κατήρτισε με το εναγόμενο την 29-8-2007 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με την οποία της ανατέθηκε η αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ελέγχου και παρακολούθησης του ηλεκτρονικού συστήματος «ASLAN», δηλαδή του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Πατρέων, με εξήντα τέσσερα (64) εγκατεστημένα, σε προηγούμενο χρόνο, μηχανήματα, με την υποχρέωση, βάσει ρητού όρου της σύμβασης, ενημέρωσης του εναγομένου ή των τεχνικών για βλάβες, ελλείψεις εισιτηρίων και γέμισμα χρηματοκιβωτίων. Η ενάγουσα ανέλαβε επίσης με την ως άνω σύμβαση, την έκδοση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων ανά μηχάνημα, γκρουπ ή ζώνη μηχανημάτων σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, καθώς και την έκδοση στατιστικών στοιχείων πιθανών βλαβών, όπως επίσης τη συντήρηση και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του ως άνω συστήματος, καθώς και των εξήντα τεσσάρων (64) ως άνω μηχανημάτων, που κάλυπταν 1.550 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε τετραετής με ημερομηνία έναρξης την 1-10-2007 και λήξης την 30-9-2011, η δε αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενάγουσας συμφωνήθηκε στο ποσό των 21.000 ευρώ μηνιαίως, για τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας, μετά την συμπλήρωση του οποίου το εν λόγω ποσό, θα αναπροσαρμοζόταν ετησίως και μέχρι την λήξη της τετραετίας κατά ποσοστό ίσο με εκείνο της αύξησης του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Η πληρωμή της ενάγουσας συμφωνήθηκε ότι θα γινόταν βάσει τιμολογίου της πλέον δε της ως άνω αμοιβής το εναγόμενο θα επιβαρύνονταν και με την καταβολή του αναλογούντος στο εκάστοτε ποσό της τελευταίας, Φ.Π.Α. Για τους σκοπούς της σύμβασης η ενάγουσα προσέλαβε δύο (2) υπαλλήλους για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των μηχανημάτων, αλλά και διοικητικούς προς γραμματειακή της υποστήριξη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε χώρο που τους είχε παραχωρήσει ο εναγόμενος. Η ως άνω σύμβαση έληξε την 30-9-2011, χωρίς να ανανεωθεί, η ενάγουσα όμως εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες της στον εναγόμενο, κατά τον ίδιο τρόπο, απασχολώντας εργαζομένους και εκδίδοντας σχετικά ενημερωτικά έγγραφα για την λειτουργία των μηχανημάτων. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1-10-2011 έως 31-3-2013, η ενάγουσα εξέδωσε για μεν το χρονικό διάστημα από 1-10-2011 έως 29-2-2012 το υπ' αρ../31-12-2012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού 143.654,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για το οποίο (χρονικό διάστημα) έχει ασκήσει την με αρ.κατ../2016 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αρ.102/2018 οριστική του απόφαση που έκανε δεκτή αυτήν), ενώ για το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31-3-2013, που είναι το επίδικο, το υπ' αρ../3-11-104 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 373.501,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, υπολογίζοντας τις υπηρεσίες της για έκαστο μήνα, στο ποσό των 28.730,92 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τον ρητά ως άνω όρο της σύμβασης κατά τον οποίο, μετά το πρώτο χρόνο της σύμβασης το ποσό της αμοιβής της θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Το εναγόμενο με την σειρά του, συνέχισε να αποδέχεται για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες της ενάγουσας και εξακολουθούσε να λαμβάνει έσοδα από τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους, όπως έπραττε και πριν, ενώ ελάμβανε ενημερώσεις από την ενάγουσα σχετικά με την λειτουργία των μηχανημάτων και μηνιαίες εκθέσεις για την παρακολούθηση των μηχανημάτων από τους υπαλλήλους που απασχολούσε, απορριπτόμενου του ισχυρισμού του εναγόμενου ως αβασίμου, ότι ουδέποτε η ενάγουσα παρείχε τις υπηρεσίες της μετά την λήξη της σύμβασης επειδή δεν προσκόμισε στην υπηρεσία του εναγόμενου μηνιαία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, μηνιαίες εκθέσεις επιθεώρησης των μηχανημάτων, όπως και του ισχυρισμού του, ότι δεν απασχολούσε εργαζόμενους για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επομένως αποδείχθηκε ότι το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης εξακολουθούσε να λειτουργεί και μετά τη λήξη της μεταξύ των διαδίκων σύμβασης και ότι η ενάγουσα συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της στο εναγόμενο, χωρίς διαμαρτυρία από αυτό, παρέχοντας μάλιστα οι τεχνικοί-εργαζόμενοι αυτής την εργασία τους στα γραφεία του Δήμου Πατρέων, που τους είχαν παραχωρήσει και αργότερα επί της οδού ... και στην συνέχεια στο χώρο του Αρσάκειου. Εξάλλου το εναγόμενο, το έτος 2012, προκήρυξε νέο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση σε τρίτον, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών του ελέγχου παρακολούθησης των παρκόμετρων και συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης και τελικώς την 28-1-2013, κατακυρώθηκε στην εταιρία «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ», η οποία υπέβαλε προσφορά ποσού 165.927 ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, δηλαδή 165.927:12=13.827,25 ευρώ μηνιαίως η νέα δε σύμβαση υπογράφηκε στις 5-7-2013. Κατά το χρονικό διάστημα δε μετά τη λήξη της σύμβασης, η ενάγουσα απέστειλε επιστολές με τις οποίες ζητούσε να πληροφορηθεί ποια θα ήταν η εξέλιξη της σύμβασης μετά την λήξη της, πλην όμως ουδεμία απάντηση έλαβε από το εναγόμενο. Εν τέλει η ενάγουσα απέστειλε προς το εναγόμενο την από 8-12-2014 εξώδικη διαμαρτυρία της-πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε σε αυτό στις 8-1-2015 (βλ. την υπ' αρ..Δ/8-1-2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών ...) με συνημμένο το προαναφερόμενο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αρ../3-11-2014, με την οποία το καλούσε να εξοφλήσει την αρχική οφειλή του και σε αυτήν την περίπτωση το εναγόμενο ουδόλως απάντησε. Από τα παραπάνω εκτιθέμενα αποδείχθηκε ότι αν και το εναγόμενο αποδέχθηκε τις αναφερόμενες υπηρεσίες της ενάγουσας όπως αυτές περιγράφονται στο υπ' αρ../3-11-2014 τιμολόγιο της, εντούτοις αυτό ουδέποτε κατέβαλε την αμοιβή της παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Επομένως, από την παροχή των ως άνω υπηρεσιών της ενάγουσας ο εναγόμενος Δήμος ωφελήθηκε με την αντίστοιχη δαπάνη, εξοικονομώντας ισόποση δαπάνη, την οποία θα κατέβαλε για την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών σε τρίτον εργολάβο, καθιστάμενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος σε βάρος της κατά το προαναφερόμενο συνολικό ανεξόφλητο ποσό της αμοιβής του, όχι όμως του ποσού των 373.501,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, που αιτείται με την αγωγή της η ενάγουσα, αλλά του ποσού των 13.827,25 ευρώ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όσο ακριβώς κατακυρώθηκε, αμέσως μετά την λήξη της σύμβασης στην εταιρία με την επωνυμία «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ», για την παροχή των ιδίων υπηρεσιών που προσέφερε η ενάγουσα σε έτερο εργολάβο, με τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 179.754,25 ευρώ (13.827,25 ευρώΧ13 μήνες), το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε αυτή. Ενόψει των ανωτέρω αναφερομένων έπρεπε η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή εν μέρει ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 179.754,25 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως και την πλήρη εξόφληση. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που, με την εκκαλουμένη απόφαση του, έκρινε ομοίως, δεχόμενο εν μέρει την αγωγή και υποχρεώνοντας το εναγόμενο-εκκαλούν να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 179.754,25 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και εφάρμοσε τον νόμο. Τα δε αντιθέτως υποστηριζόμενα από τον εκκαλούντα με τους λόγους της έφεσης του, πρέπει να απορριφθούν ως κατ'ουσίαν αβάσιμα, όπως και η κρινόμενη έφεση στο σύνολο της. Τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εκκαλούντος, λόγω της ήττας του (άρθρα 191 παρ.2, 183 και 176 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 15-1-2008 (αρ.έκθ.κατ../17-1-2008) έφεση κατά της υπ' αρ.339/23-5-2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτήν κατ' ουσίαν.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εκκαλούντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στην Πάτρα στις      και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στην Πάτρα στις    χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ