ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΠρΠύργου 424/2019

 

Κοινωνική ασφάλιση - ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση - Καθορισμός εφαρμοστέου καθεστώτος -.

 

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω μη συμπληρώσεως του εισοδηματικού κριτηρίου. Η έναρξη των ασφαλιστέων στον ΟΑΕΕ δραστηριοτήτων είναι κρίσιμη για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος. Μη αναδρομική ισχύς των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης: Α424/2019

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

 

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 20.06.2019, με δικαστές τους: Κυπριανή Νικολοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Ευγενία Σκυλοδήμου και Νικόλαο Νάσση (εισηγητή), Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα τον Γεώργιο Καραμεσίνη, δικαστικό υπάλληλο,

 

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 04.09.2014 και ημερομηνία περιέλευσης στο Δικαστήριο τούτο 02.12.2016 (Αριθμός Καταχώρησης ΠΡ./02.12.2016),

 

του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (Ο.Α.Ε.Ε.) και ήδη «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του και παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελευθερία Μπέλτσου,

 

κατά της ..., κατοίκου Πύργου (...), η οποία δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξούσιου δικηγόρου της Βασίλειου Γαλανόπουλου.

 

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που εμφανίσθηκε και παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

 

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά τον νόμο

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου [άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 2579/1998 (Α'31) και 285 παρ. 2 περ. ζ' του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α'97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.)], ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση άλλως η τροποποίηση της υπ' αριθμ. ./18.06.2014 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Ο.Α.Ε.Ε. Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας με την οποία έγινε δεκτή η υπ' αριθμ. πρωτ. ./23.01.2013  ένσταση της καθ' ης κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. ./21.09.2011 απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Πύργου του Ο.Α.Ε.Ε. Με την τελευταία αυτή απόφαση εγκρίθηκε η εγγραφή της καθ' ης από 01.05.2010 στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. για τη δραστηριότητα «συνεργείο καθαρισμού» στο Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.) Πλάτανου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Η κρινόμενη προσφυγή εισάγεται, νομίμως, προς συζήτηση μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. Α664/2016 παραπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών λόγω της κατά τόπο αναρμοδιότητάς του.

 

2. Επειδή, στο άρθρο 9 του ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α'66). ορίζονται τα εξής: «1.α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλματος, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, πως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Το ίδιο ισχύει από την 1.1.2007 και για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, β) ... γ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που έχουν την έδρα τους σε περιοχές της παραπάνω 1.α) περίπτωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν δραστηριότητα πέραν των περιοχών αυτών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.    ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου. Διαπιστωμένη, με οποιονδήποτε τρόπο,   άσκηση επαγγέλματος σε περιοχές πέραν των παραπάνω, μετά την εξαίρεση του επαγγελματία από τον Ο.Α.Ε.Ε. και την υπαγωγή του στον Ο.ΓΑ, έχει ως συνέπεια την αναδρομική υπαγωγή του στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από την πρώτη του μήνα της αποδεδειγμένης άσκησης της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, εφαρμοζόμενης της ισχύουσας νομοθεσίας του Οργανισμού. ... 2. ...».

 

3. Επειδή, το εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς κρίνεται ενόψει του χρόνου που ο επαγγελματίας άρχισε να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3037/2014, 4456/2012, 1249/2009), από δε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 9 δεν προβλέπεται αναδρομική εφαρμογή αυτών (πρβλ. Δ.Εφ.Πειρ. 1815/2018 σκ. 4, 1831/2018 σκ. 8 και Δ.Εφ.Πατ. 579/2018 σκ. 9). Αντιθέτως, σαφώς ορίσθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010, ότι: «Πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. -Τ.Α.Ε. στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 3050/2002, παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.....», προς άρση εγερθεισών αμφισβητήσεων περί αυτού κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

 

4. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η καθ' ης ασκούσε από τις 07.12.2000 τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας [βλ. την από 21.09.2011 επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Πύργου] και της χορηγήθηκε εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από 01.01.2003 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ./01.10.2004 βεβαίωση εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. της Προϊσταμένης του Τμήματος Πύργου του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω μη συμπλήρωσης του εισοδηματικού κριτηρίου). Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ./22.10.2009 έγγραφο του με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ», το προσφεύγον Ταμείο ενημέρωσε την καθ' ης ότι: «Σύμφωνα με την εγκύκλιο 113/24.11.2009 της υπηρεσίας μας και βάσει του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 η ασφάλιση σας στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από 01/11/2009. ...». Με την υπ' αριθμ. ./21.09.2011 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πύργου του Ο.Α.Ε.Ε. με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» εγκρίθηκε η εγγραφή της καθ' ης στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. από 01.05.2010 με αντικείμενο της δραστηριότητας της «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στο Δ.Δ. Πλάτανου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ακολούθως, εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. πρωτ. ./05.01.2012 και ./22.01.2013 βεβαιώσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Πύργου του Ο.Α.Ε.Ε. με τις οποίες η καθ' ης εξαιρέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α' 165), από την υποχρεωτικήν ασφάλιση των κλάδων σύνταξης και ασθένειας του προσφεύγοντος Ταμείου για τα χρονικά διαστήματα από 01.12.2011 έως 01.12.2012 και από 01.12.2012 έως 01.12.2013 αντίστοιχα λόγω ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Κατά της προαναφερθείσας υπ' αριθμ. ./21.09.2011 απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Πύργου του Ο.Α.Ε.Ε., η καθ' ης άσκησε την υπ' αριθμ. πρωτ../23.01.2013 ένσταση της και ζήτησε την εξαφάνιση της προβάλλοντας, αφενός, ότι λόγω των χαμηλών εισοδημάτων της δε δύνατο να καταβάλλει εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε. ενώ οι Τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόταν είχαν ξεκινήσει να κλείνουν και, αφετέρου, ότι ήταν ασφαλισμένη από το έτος 2003 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και από το έτος 2011 στο Ι.Κ.Α. και, συνεπώς, εξαιρείτο από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. ως νέα ασφαλισμένη. Με την υπ' αριθμ. ././18.06.2014  προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε. Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, έγινε δεκτή η ανωτέρω ένσταση της «λόγω ασφάλισης στον ΟΓΑ», παρά την υπ' αριθμ. πρωτ. ./05.02.2013 αντίθετη εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πύργου του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία: «... Με την υπ' αρ. ./21-9-2011 πράξη εγγραφής αποφασίσαμε την υπαγωγή της στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/2010 με τις διατάξεις του αρ. 25 Ν. 3846/2010. ... Επίσης από τα τιμολόγια δελτία παροχής υπηρεσιών που μας προσκόμισε διαπιστώσαμε ότι έχει γίνει επέκταση δραστηριότητας σε υποχρεωτικές περιοχές...». Ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή, το προσφεύγον ν.π.δ.δ. ζητεί την ακύρωση άλλως την τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας, αφενός, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010, η καθ' ης υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου από 01.05.2010 καθώς έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης και, αφετέρου, ότι η ένσταση της ενώπιον της Τ.Δ.Ε. υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Από την πλευρά της, η καθ' ης, με το από 12.07.2018 υπόμνημα της, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης προσφυγής και προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι: η ένστασή της ασκήθηκε εμπρόθεσμα καθώς, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου, ουδέποτε της κοινοποιήθηκε η προσβληθείσα με αυτή απόφαση του Προϊσταμένου του Ο.Α.Ε.Ε. και ii. σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/10.04.2013 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε. με θέμα «Διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010» η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης δε συνιστά άσκηση δραστηριότητας σε περιοχή υποχρεωτικής ασφάλισης.

 

5. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικά δεκτά στη σκέψη 3, η έναρξη των ασφαλιστέων στον Ο.Α.Ε.Ε. δραστηριοτήτων είναι κρίσιμη για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, η έναρξη της δραστηριότητας της καθ' ης με την οποία υπήχθη στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. διενεργήθηκε στις 07.12.2000 με αποτέλεσμα να μην καταλαμβάνεται από τις μεταγενέστερες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 9 του ν. 3050/2002 και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει αν κοινοποιήθηκε η αριθμ. πρωτ. ./21.09.2011 απόφαση του Προϊσταμένου του Ο.Α.Ε.Ε. ούτε πότε έλαβε γνώση αυτής η καθ' ης και, συνεπώς, δεν αποδεικνύεται το εκπρόθεσμο της άσκησης της υπ' αριθμ. πρωτ. ./23.01.2013 ένστασης, προεχόντως δε, για τον λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί ο σχετικός ισχυρισμός. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι νομίμως έγινε δεκτή | επίδικη ένσταση της καθ' ης από την Τ.Δ.Ε. του προσφεύγοντος ν.π.δ.δ. και, συνεπώς, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί και να απαλλαγεί, κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων της υπόθεσης, το προσφεύγον ν.π.δ.δ. από τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του Κ.Δ.Δ.).

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Απορρίπτει την προσφυγή.

 

Απαλλάσσει το προσφεύγον ν.π.δ.δ. από τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης. Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στον Πύργο στις 18.9.2019 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στο ακροατήριο του κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 30.9.2019.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ