ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακ-Αναστ) Πατρών 52/2020

 

Δημόσιοι διαγωνισμοί - Παροχή υπηρεσιών - Οικονομική προσφορά - Όρος στη διακήρυξη να συμπεριληφθεί ποσοστό παρακράτησης φόρου εισοδήματος - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων ΑΕΙ. Όρος στη διακήρυξη ο οποίος επιβάλλει στους διαγωνιζόμενους του επίδικου διαγωνισμού να συμπεριλάβουν στην προσφερόμενη τιμή τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως είναι το ποσοστό 8% προκαταβολής φόρου εισοδήματος του ν. 4172/2013. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου μολονότι δεν είχε συνυπολογίσει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί τις καθαρής αξίας του πληρωτέου ποσού της προσφοράς. Ακύρωση από την ΑΕΠΠ απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΕΙ. Απόρριψη αίτησης αναστολής του ΑΕΙ. Οι οικονομικές προσφορές των εταιριών που δεν περιελάμβαναν την παρακράτηση φόρου, κατ’ απόκλιση των κανονιστικών διατάξεων της διακήρυξης, εσφαλμένα δεν απορρίφθηκαν από την αναθέτουσα αρχή. Απόρριψη παρέμβασης διαγωνιζόμενου. Δικαίωμα άσκησης παρέμβασης στην ακυρωτική δίκη και κατάθεσης υπομνήματος κατά την εκδίκαση της σχετικής αίτησης αναστολής αναγνωρίζεται μόνον στον επιδιώκοντα τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης και όχι την ακύρωσή της.

 

 

 

 

Αριθμός απόφασης: Ν52/2020

 

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 372 ν. 4412/2016)

 

 

Συνήλθε, στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, με Δικαστή τον Φώτιο Βαρεμένο, Εφέτη Δ.Δ. και γραμματέα την Θεοδώρα Αργυροπούλου, δικαστική υπάλληλο,

 

για να κρίνει την αίτηση αναστολής με ημερομηνία κατάθεσης 17-8-2020 (ΑΝΜ./17-8-2020)

 

του ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Πατρών», που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα και το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Δημητρίου Γκανιάτσου,

 

κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που εδρεύει στον ʼγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής (Λεωφόρος Θηβών αριθ. 196-198) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο αλλά παρέστη, με την από 2-9-2020 δήλωση του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α 8) σε συνδυασμό με το άρθρο 372 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), της Νομικής Συμβούλου της Αρχής δικηγόρου Αθηνών Ρόζας Μαρίας Τριανταφύλλου.

 

Κατέθεσε το υπ αρ. κατ. ΥΠ ./25-9-2020 υπόμνημα - παρέμβαση υπέρ της καθ’ ης Α.Ε.Π.Π. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OCEANIC SECURITY Α.Ε.», που εδρεύει την Παραλία Πατρών (οδός 25ης Μαρτίου αρ. 15), νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αναστάσιου Γιαννόπουλου.

 

Κατέθεσε την υπ αρ. κατ. ΥΠ ./25-9-2020 παρέμβαση υπόμνημα υπέρ του αιτούντος Ν.Π.Δ.Δ. η εταιρεία με την επωνυμία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «MEGA SPRINT GUARD SERVICES Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Παραδείσου αρ. 29), νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Αναστασόπουλου.

 

Με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της ./7-8-2020 αποφάσεως του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

 

Κατά τη συνεδρίασή του το Δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος Ν.Π.Δ.Δ. και τον πληρεξούσιο της εταιρείας «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και τον πληρεξούσιο της εταιρείας «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

 

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου από το αιτούν Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 2579/1998.

 

2. Επειδή, με την υπ αριθμ. 1/2020 (αριθ. πρωτ. ./7-2-2020) Διακήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών (αναθέτουσα αρχή) προκηρύχθηκε ανοικτός, δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την παροχή «Υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στις πόλεις Πάτρα, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα», εκτιμώμενης αξίας 838.709,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (1.040.000 ευρώ με ΦΠΑ), για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η Διακήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 3-2-2020, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) στις 11-2-2020 με ΑΔΑΜ ., καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: α/α .. Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά τρεις (3) οικονομικοί φορείς, η εταιρία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η εταιρία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και η εταιρεία «…ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση των υποφακέλων των συμμετεχόντων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» και τον έλεγχο και την αξιολόγηση των περιεχόμενων σε αυτούς εγγράφων και στοιχείων, η επιτροπή του διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων και την από 14/5/20 ληφθείσα γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Πανεπιστημίου, με αρ. πρωτ. ./14-5-20, καθώς και τη με αρ. πρωτ. ./14-5-20 αποδοχή της από την Πρύτανη, με το από 18-05-2020 1ο Πρακτικό της έκρινε πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής και των τριών συμμετεχόντων, βάσει δε του άρθρου 3.1.2.β της διακήρυξης και των προβλεπομένων στο άρθρο 2.4.3 και ειδικότερα στο 2.4.3.2 αυτής, αφού έλεγξε τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων, έκρινε αποδεκτούς τους φακέλους «δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών προσφορών», που κατέθεσαν και οι τρείς συμμετέχοντες βάσει του άρθρου 3.1.2.α και β και εισηγήθηκε τη συνέχιση του διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα, βάσει του άρθρου 3.1.2.γ της διακήρυξης, με την αποσφράγιση όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Μετά την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, η επιτροπή του διαγωνισμού, με το από 26-05-2020 2ο Πρακτικό της, αφού έκρινε τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων αποδεκτές και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσέφερε τιμή χωρίς ΦΠΑ 836.208,24, η εταιρεία «… ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» προσέφερε τιμή 838.445,56 και η εταιρία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσέφερε τιμή 832.182,96, εισηγήθηκε την ανακήρυξη της τελευταίας προσωρινής αναδόχου της σύμβασης. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του αιτούντος Πανεπιστημίου, τέλος, με τη με αριθμό ./03-06-2020 (συνεδρίαση ./02-06-2020) απόφασή του ενέκρινε τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού, τα οποία και συμπεριέλαβε στην ανωτέρω πράξη του και αποφάσισε ό,τι και η επιτροπή του διαγωνισμού στα πρακτικά της εισηγούνταν. Κατά της απόφασης αυτής του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το μέρος που γίνονταν δεκτές οι προσφορές των εταιριών «MEGA SPRINT GUARD SERVICES» και «.», η εταιρία «OCEANIC SECURITY» άσκησε την από 19-06-2020 προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του ν.4412/2016, ενώ η εταιρία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES», άσκησε παρέμβαση υπέρ της διατήρησης του κύρους της. Η προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «OCEANIC SECURITY» έγινε δεκτή, με την προσβαλλόμενη υπ αριθ. 923/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ και απορρίφθηκε η παρέμβαση της εταιρίας «MEGA SPRINT GUARD SERVICES». Την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης αυτής της ανεξάρτητης αρχής επιδιώκει το αιτούν ν.π.δ.δ. με την κρινόμενη αίτηση.

 

3. Επειδή, ο ένδικος διαγωνισμός ως εκ του αντικειμένου του (CPV . παροχή υπηρεσιών φύλαξης) και του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η δε ένδικη διαφορά, που γεννήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, που άρχισε στις 3-2-2020 (ενόψει της ημερομηνίας αποστολής για δημοσίευση της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί κατ άρθρο 61 του εν λόγω νόμου το χρόνο έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας), διέπεται επίσης, από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345-374) του ίδιου νόμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 379 (παρ. 7 περ. α) αυτού, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της εν λόγω παραγράφου από το άρθρο 43 (παρ. 4) του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α 116).

 

4. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς ασκείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο οποίο, υπό την ιδιότητά του ως αναθέτουσας αρχής, παρέχεται, με τα άρθρα 346 παρ. 2 εδάφ. β΄ και 372 παρ. 1 του ν. 4412/2016, δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, με την οποία, όπως εν προκειμένω, ακυρώνεται, κατ αποδοχή προδικαστικής προσφυγής διαγωνιζομένου, εκτελεστή πράξη αυτού, εκδοθείσα στο πλαίσιο διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 114/2019, 400/2018). Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος με το υπόμνημα ισχυρισμός της εταιρίας «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

5. Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε την υπ αρ. κατ. ΥΠ ./25-9-2020 παρέμβαση - υπόμνημα υπέρ του αιτούντος Ν.Π.Δ.Δ. ζητώντας την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης και συνακόλουθα την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης της Α.Ε.Π.Π.. Ενόψει, όμως, του ότι δικαίωμα άσκησης παρέμβασης στην ακυρωτική δίκη και κατάθεσης υπομνήματος κατά την εκδίκαση της σχετικής αίτησης αναστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 παρ. 1 και 52 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989, αναγνωρίζεται μόνον στον επιδιώκοντα τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης και όχι την ακύρωσή της, η ανωτέρω παρέμβαση υπόμνημα ασκείται απαραδέκτως.

 

6. Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία εταιρία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει δικαίωμα παρέμβασης στην ακυρωτική δίκη (κατ άρθρα 49 παρ. 1 και 52 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989), ως έχουσα πρόδηλο έννομο συμφέρον προς τούτο, όπως συνάγεται από τα εκτεθέντα στην 2η σκέψη της παρούσας πραγματικά περιστατικά, έχει ασκήσει την υπ αρ. κατ. ΥΠ ./25-9-2020 παρέμβαση υπέρ της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης της Α.Ε.Π.Π.. Η παρέμβαση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη ως υπόμνημα, με το οποίο ζητείται η απόρριψη της κρινόμενης αίτησης.

 

7. Επειδή, στο άρθρο 95 του διέποντος το διαγωνισμό ν. 4412/2016 (Α 147), με τίτλο «Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 2... 3.... 4.... 5. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.....». Περαιτέρω στη διακήρυξη που διέπει τον ένδικο διαγωνισμό, προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», μεταξύ άλλων τα εξής: «2.1 ... 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών.. 2.4.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. ... 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. . Η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της σύμβασης θα δίνεται σε ευρώ, θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα έχει την μορφή Χ.ΧXΧ.ΧΧΧ,ΧΧ. ... Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, των ανωτέρω τιμών θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισθείσα δαπάνη) της σύμβασης. H προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) ..., β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου102 του ν. 4412/2016 και γ) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισθείσα δαπάνη) της σύμβασης . ..... Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.3.2 της παρούσης διακήρυξης πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους, τα παρακάτω στοιχεία: α) Τον αριθμό των εργαζομένων. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. ... Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το πραγματικό κόστος των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτές ορίζονται από τις οικίες συμβάσεις εργασίας και όπως έχουν διαμορφωθεί από την κείμενη εργατική νομοθεσία. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι». Εξάλλου, στο Κεφάλαιο 5 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», ορίζεται ότι «5.1 Τρόπος πληρωμής 5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο ... 5.1.2. Tov Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016. γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών...... Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού». Στο Παράρτημα ΙΙΙ, τέλος, της διακήρυξης περιέχεται το υπόδειγμα εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο καλούνταν οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν συμπληρωμένο, στο οποίο περιλαμβάνονται πεδία για την αναγραφή του κόστους μισθοδοσίας, του διοικητικού κόστους, του εργολαβικού κέρδους, καθώς και κόστους κρατήσεων, νομίμων υπέρ δημοσίου και τρίτων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/10, επιπλέον δε, περιλαμβάνεται και δήλωση ότι «Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο». Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 2 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο πρώτο παρ.Δ1 περ.16γ του ν.4254/2014 (Α΄ 85), προβλέπεται ότι: «Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως: αα) ... γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών».

 

8. Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται στους διαγωνιζόμενους του επίδικου διαγωνισμού να συμπεριλάβουν στην προσφερόμενη τιμή τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως είναι το ποσοστό 8% προκαταβολής φόρου εισοδήματος του ν. 4172/2013. Η υποχρέωση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση με αδιαμφισβήτητο και αδιάβλητο τρόπο της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των υπηρεσιών και υπαγορεύεται προφανώς από την ανάγκη εξάλειψης κάθε ενδεχόμενης ασάφειας κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών, τυχόν ύπαρξη της οποίας οδηγεί σύμφωνα με τη διακήρυξη σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης (πρβλ. ΣτΕ 563/2008 σκ. 4, ΕΑ ΣτΕ 446/2009, 840/2008).

 

9. Επειδή, η εταιρία OCEANIC SECURITY, με την από 19-6-2020 προδικαστική προσφυγή της ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ζήτησε να ακυρωθεί εν μέρει η υπ αριθμ. πρωτ. ./3-6-2020 (συνεδρίαση ./2-6-2020) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών προβάλλοντας μεταξύ άλλων, ότι εσφαλμένα κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές των συνυποψηφίων εταιριών «MEGA SPRINT GUARD SERVICES» και «.», και ανακηρύχθηκε η πρώτη προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού, ενώ αυτές έπρεπε να απορριφθούν, διότι δεν είχε συνυπολογισθεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί της καθαρής αξίας του πληρωτέου ποσού της προσφοράς τους. Εξάλλου τόσο η αναθέτουσα αρχή με την έκθεση των απόψεων της όσο και η εταιρία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES» με την από 29-6-2020 παρέμβασή της, προέβαλαν ότι η παρακράτηση φόρου δεν αποτελεί νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς υπολογίζεται διακριτά και εκ των υστέρων στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ δημοσίου ή τρίτων και επιστρέφεται στον ανάδοχο ή συμψηφίζεται με την εκκαθάριση της δήλωσης του και επομένως ο οικονομικός φορέας δεν οφείλει να αναφέρει σε ξεχωριστό πεδίο για τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις της οικονομικής του προσφοράς και τον φόρο εισοδήματος ποσοστού 8%. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε σε τεχνητή προσαύξηση του εργολαβικού κέρδους και στην επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής με την φορολογική υποχρέωση του αναδόχου, όταν η παρακράτηση φόρου περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

 

10. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφασή της, η ΑΕΠΠ έκανε δεκτή την προσφυγή της εταιρίας OCEANIC SECURITΥ και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις: «Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των ν. 4412/2016 και ν. 3863/2010 που προπαρατέθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% κατά την έκδοση της εντολής πληρωμής για παροχή υπηρεσιών σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων που προβλέπεται ότι βαρύνουν την προσφορά του αναδόχου. Η παρακράτηση φόρου αποτελεί μέρος της φορολογικής υποχρέωσης του αναδόχου, από τον οποίο προεισπράττεται το σχετικό ποσό, ενώ στη συνέχεια, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, επιστρέφεται ή συμψηφίζεται στο φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται σε βάρος του επί των κερδών ή του καθαρού εισοδήματος, ανάλογα αν πρόκειται για νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Κατά την παραπάνω έννοια, κατά την άποψη που επικράτησε στο επιληφθέν Κλιμάκιο και κατά την απολύτως κρατούσα άποψη στη νομολογία, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% συνιστά κράτηση υπέρ του Δημοσίου (βλ. τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις ΔΕφΑθ 10/2020 και 80/2020), σε κάθε περίπτωση δε, ανεξαρτήτως της φύσης της ως φορολογικής υποχρέωσης του αναδόχου, συνιστά επιβάρυνση την οποία κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων του νόμου και της διακήρυξης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν υποχρέωση να υπολογίσουν και να περιλάβουν στην οικονομική τους προσφορά, διακριτώς ή μη (βλ. ΔΕφΘεσ 26/2019, 17/2020, 93/2020). Η δε περί του αντιθέτου ερμηνευτική εκδοχή, την οποία, άλλωστε, προβάλλουν και η παρεμβαίνουσα και η αναθέτουσα αρχή, περί της κατ ουσίαν μη εννοιολογικής ταύτισης των λοιπών κρατήσεων με την παρακράτηση φόρου 8%, η οποία συμψηφίζεται με το φόρο που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του αναδόχου και περί της τεχνητής προσαύξησης του εργολαβικού κέρδους και της επιβάρυνσης της αναθέτουσας αρχής με την φορολογική υποχρέωση του αναδόχου, όταν η παρακράτηση φόρου περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά, κρίνεται απορριπτέα ως αλυσιτελής (βλ. επίσης και ΔΕφΑθ 373/2019 και ΔΕφΛαρ 8/2020 και την εντελώς πρόσφατη ΔΕφΘεσ 93/2020). Τούτο δε, διότι η σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η ειδικότερη υποχρέωση των διαγωνιζομένων να περιλάβουν στην προσφερόμενη τιμή ποσοστό 8 % επί της (προσφερόμενης) καθαρής αξίας των υπηρεσιών, το οποίο αφορά σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος του ν. 4172/2013, συναρτάται πρωτίστως με τον τρόπο σύνταξης της οικονομικής προσφοράς, αποσκοπεί δε στη διασφάλιση με αδιαμφισβήτητο και αδιάβλητο τρόπο της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των υπηρεσιών και υπαγορεύεται προφανώς από την ανάγκη εξάλειψης κάθε ενδεχόμενης ασάφειας κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών, τυχόν ύπαρξη της οποίας οδηγεί σύμφωνα με τη διακήρυξη, κατ' αρχήν, σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης (πρβλ. ΣτΕ 563/2008, ΕΑ ΣτΕ 446/2009, 840/2008). Αν αντίθετα, η αναθέτουσα αρχή επιθυμούσε να μην υποχρεούνται οι συμμετέχοντες να υπολογίσουν την παρακράτηση αυτή στην προσφορά τους, όφειλε με ρητή και σαφή διατύπωση στους όρους 4.3.2 και 5.1.2 της διακήρυξης και ιδίως στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης, το οποίο καλούνταν οι διαγωνιζόμενοι να συμπληρώσουν, να εξαιρέσει την εν λόγω παρακράτηση από τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τις εν γένει επιβαρύνσεις που οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υπολογίσουν και να περιλάβουν στην προσφορά τους. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη έλλειψη της προσφοράς συμμετέχοντος στο διαγωνισμό καθιστά την προσφορά απορριπτέα ως παρεκκλίνουσα από το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιπλέον συνιστά ασάφεια ως προς την προσφερόμενη τιμή, που κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 2.4.4 της διακήρυξης άγει σε απόρριψη της προσφοράς του.» (σκέψη 18). «Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών της παρεμβαίνουσας και της εταιρείας . προκύπτουν τα εξής: Η παρεμβαίνουσα, επί προ ΦΠΑ συνόλου προσφερομένης τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας (2έτη) 832.182,96, το κονδύλιο των υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων που έχει υπολογίσει ανέρχεται σε 1.293,22, ανέρχεται δηλαδή σε ποσοστό επί τοις εκατό (100 Χ 1.293,22 / 832.182,96 =) 0,155%, η δε . επί συνόλου 836.208,24, το κονδύλιο των υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων που έχει υπολογίσει ανέρχεται σε 1.293,45, ανέρχεται δηλαδή σε ποσοστό (100 Χ 1.293,45 / 836.208,24 =) 0,154%. Δοθέντος δε ότι κατά την ανάλυση της προσφερόμενης τιμής, ως εργοδοτικό κόστος για την εκτέλεση της σύμβασης η μεν παρεμβαίνουσα αναφέρει ποσό 823.797,76, η δε . ποσό 831.934,10, το σύνολο δε των υπολοίπων ποσών που έχουν συμπεριλάβει στην προσφορά τους (διοικητικό κόστος, αναλώσιμα, εργολαβικό κέρδος) για την παρεμβαίνουσα ανέρχεται σε ποσό (3.799,94+3.100+192=) 7.091,94, ήτοι ποσοστό 0,85% επί του συνόλου της προ ΦΠΑ προσφερόμενης τιμής, για δε την εταιρεία . ανέρχεται σε ποσό (1.400+580+1000,69=) 2.980,69, ήτοι ποσοστό 0,35%, συνάγεται ότι ούτε η παρεμβαίνουσα ούτε η . συμπεριέλαβαν στην προσφερόμενη τιμή τους ποσοστό 8% επί της (προσφερόμενης) καθαρής αξίας των υπηρεσιών, το οποίο αφορά σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος του ν. 4172/2013, άλλως δεν προκύπτει με σαφήνεια αν πράγματι το υπολόγισαν και το συμπεριέλαβαν στην τιμή τους, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα. Τούτο δε, διότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται για μεν την παρεμβαίνουσα σε ποσό 66.471,18, για δε την εταιρεία . σε ποσό 66.793,18, ποσά όμως που δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχουν υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην προσφερόμενη τιμή, κατά τους όρους της διακήρυξης. Η ασάφεια, αυτή, μάλιστα, ως προς την προσφορά της παρεμβαίνουσας, τουλάχιστον, επιρρωνύεται και από τους ισχυρισμούς της στην κρινόμενη παρέμβαση, στην οποία ενώ καταρχήν συνομολογεί ότι δεν υπολόγισε ποσοστό 8% επί του καθαρού προ ΦΠΑ πληρωτέου ποσού, ούτε το συμπεριέλαβε στην προσφορά της, στο αυθημερόν συμπλήρωμα της παρέμβασής της υπολαμβάνει ότι έχει υπολογίσει την πραγματική φορολογική επιβάρυνσή της, ήτοι το φόρο εισοδήματος επί των δηλωθέντων κερδών της (ήτοι του εργολαβικού της οφέλους) με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή σε ποσοστό 24%, που ανέρχεται στο ποσό των 46,08 και συνεπώς η μόνη πραγματική επιβάρυνση κατά την έννοια του νόμου υπερκαλύπτεται από το δηλωθέν ποσό του εργολαβικού της κέρδους, έστω και με παραδεκτή κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει από τον εσφαλμένο υπολογισμό των κρατήσεων από το εργολαβικό κέρδος, ισχυρισμός, ωστόσο, που ενόψει των διατάξεων της διακήρυξης που υποχρεώνουν τους συμμετέχοντες να υπολογίζουν και περιλαμβάνουν στην προσφορά τους όχι τη φορολογική επιβάρυνση που μετά την εκκαθάριση φόρου εισοδήματος θα προκύψει, αλλά την παρακράτηση φόρου που σε κάθε περίπτωση κατά νόμον επιβάλλεται σε κάθε πληρωμή του αναδόχου, είναι απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος. Κατόπιν τούτων και ενόψει της άποψης που επικράτησε στο επιληφθέν Κλιμάκιο, κατά τα αναφερόμενα στην αμέσως προηγούμενη σκέψη, συνακόλουθα οι οικονομικές προσφορές της παρεμβαίνουσας και της εταιρείας . μη νομίμως έγιναν δεκτές, αφού αυτές έπρεπε να απορριφθούν, ως παρεκκλίνουσες από το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού και λόγω της ασάφειάς τους..» (σκέψη 19).

 

11. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση το Πανεπιστήμιο Πατρών προβάλλει ότι η ανωτέρω κρίση της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι εσφαλμένη επαναλαμβάνοντας όσα είχε προβάλλει με την έκθεση των απόψεων του ενώπιον της ΑΕΕΠ. Ειδικότερα ισχυρίζεται ότι οι οικονομικές προσφορές των εταιριών «. SYSTEMS SECURITY» και «MEGA SPRINT GUARD SERVICES» έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στη διακήρυξη, συμπεριλαμβάνοντας τις νόμιμες κρατήσεις και δηλώνοντας ρητώς ότι έχουν λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι σε κανένα σημείο της διακήρυξης δεν υπάρχει η αναφορά για την υποχρέωση των υποψηφίων να συμπεριλάβουν στην οικονομική τους προσφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της αξίας των προσφερομένων υπηρεσιών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά κράτηση υπέρ τρίτου ούτε αποτελεί κόστος του αναδόχου της σύμβασης, αφού ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος έχει διαφορετική νομική φύση και σκοπό από τις κρατήσεις που διενεργούνται υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, συμψηφιζόμενος στο τέλος του φορολογικού έτους αναλόγως της κερδοφορίας του υποκειμένου σε αυτόν, δεδομένου ότι αποτελεί κατ ουσίαν προκαταβολή φόρου, η οποία δεν συνυπολογίζεται στο λειτουργικό κόστος και δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του εργολαβικού ανταλλάγματος.

 

12. Επειδή, εξάλλου, η παρεμβαίνουσα με το από 25-9-2020 υπόμνημα που κατέθεσε διατείνεται υπέρ της νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης και επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της προδικαστικής προσφυγής της.

 

13. Επειδή, η αιτιολογία της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., με το ανωτέρω περιεχόμενο, πιθανολογείται σοβαρά ως νόμιμη. Τούτο διότι, από τους όρους 2.4.4 και 5.1.2 της διακήρυξης, προκύπτει με σαφήνεια η υποχρέωση των διαγωνιζόμενων να συμπεριλάβουν στην προσφερόμενη τιμή τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% του ν. 4172/2013, ως εμπίπτουσα στην έννοια των λοιπών επιβαρύνσεων και των νόμιμων υπέρ του δημοσίου κρατήσεων, την οποία οι εταιρίες «. SYSTEMS SECURITY» και «MEGA SPRINT GUARD SERVICES», αν και υποχρεούνταν, δεν περιέλαβαν στην προσφερόμενη τιμή. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται ανεξάρτητα από το γεγονός της μη ύπαρξης διακεκριμένου πεδίου στο οικείο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, καθόσον αρκούσε προς τούτο το ενιαίο για όλες τις νόμιμες υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεις (ΔΕφΑθ 10/2020 και 25/2019) πεδίο η΄ του αναλυτικού πίνακα της οικονομικής προσφοράς. Ενόψει των ανωτέρω, οι οικονομικές προσφορές των εταιριών «. SYSTEMS SECURITY» και «MEGA SPRINT GUARD SERVICES», μη περιλαμβάνουσες την ένδικη παρακράτηση φόρου, κατ απόκλιση των κανονιστικών διατάξεων της διακήρυξης, εσφαλμένα δεν απορρίφθηκαν από την αναθέτουσα αρχή, τα δε περαιτέρω προβαλλόμενα από το αιτούν Πανεπιστήμιο με την κρινόμενη αίτηση αναστολής περί εννοιολογικής διάκρισης των κρατήσεων υπέρ τρίτων και της ένδικης παρακράτησης φόρου 8%, και περί αδικαιολόγητης και δυσανάλογης επιβάρυνσης του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν πιθανολογούνται σοβαρά ως βάσιμα.

 

14. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση, καθώς και η υπέρ του αιτούντος Ν.Π.Δ.Δ. παρέμβαση - υπόμνημα της εταιρείας «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» πρέπει ν απορριφθούν. Τέλος, το αιτούν και η παρεμβαίνουσα «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» πρέπει να καταβάλουν, κατ’ ίσα μέρη έκαστος, τη δικαστική δαπάνη της δικαιούμενης σε παρέμβαση εταιρείας «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» των 211,42 ευρώ (άρθρο 275 παρ. 1, 2 και 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α` 97 - και άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ΄ του ν.702/77, ΦΕΚ Α 268, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.3659/2008, ΦΕΚ Α 77).

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

 Απορρίπτει την αίτηση και την υπέρ του αιτούντος Ν.Π.Δ.Δ. παρέμβαση - υπόμνημα της εταιρείας «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.».

 

Δέχεται την παρέμβαση της εταιρίας «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.».

 

 Καταδικάζει το αιτούν Ν.Π.Δ.Δ. και την εταιρεία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.», κατ ίσα μέρη έκαστο, στα δικαστικά έξοδα της δικαιούμενης σε παρέμβαση εταιρείας «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» των διακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (211,42).

 

Η απόφαση εκδόθηκε στη Πάτρα στις 12-10-2020.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ   ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ