ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφΑθ 2706/2020

 

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών - Ελεγκτικό Συνέδριο - Προληπτικός έλεγχος δαπανών -.

 

Νομική φύση και δεσμευτικότητα του προληπτικού ελέγχου δαπανών που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εν μέρει δεκτή αγωγή με την οποία ζητείται η αναγνώριση της υποχρεώσεως του ΕΟΦ για καταβολή ως συμβατικού τιμήματος από παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης που είχε συνάψει με την ενάγουσα εταιρία, ποσού ορισμένου ύψους. Έναρξη τοκογονίας. Προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και άλλων νομικών προσώπων, υπαγόμενων με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν αποτελεί άσκηση δικαιοδοτικής εξουσίας. Δεν υποκαθιστά τον δικαστικό έλεγχο, τον οποίο ασκούν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το ΣτΕ επί της νομιμότητας των πράξεων, οι οποίες εκδίδονται, μεταξύ άλλων, κατά το στάδιο εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων. Αν από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κριθεί παράνομη η πληρωμή μιας δαπάνης που ερείδεται σε διοικητική σύμβαση και, για το λόγο αυτό, το Δημόσιο (ή το Ν.Π.Δ.Δ.) αρνείται την πληρωμή της, εφόσον ασκηθεί από τον ανάδοχο αγωγή με βάση τη σύμβαση ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, το Δημόσιο δύναται να προβάλει την ένσταση ακυρότητας της σύμβασης, επικαλούμενο την αιτιολογία της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση δε αυτή το Διοικητικό Δικαστήριο υποχρεούται να απαντήσει στον ουσιώδη αυτό ισχυρισμό για ακυρότητα της σύμβασης, χωρίς, πάντως, να δεσμεύεται από τη σχετική κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τρόπος πληρωμής αναδόχου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεως προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Υπερβολικά χαμηλές προσφορές.

 

 

Αριθμός απόφασης: 2706/2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 15ο Τριμελές

 

 

Αποτελούμενο από τις: Ανδριανή Πασσά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, ʼννα Μπόνου και Βασιλική Καραδήμα - Εισηγήτρια, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και Γραμματέα την Αικατερίνη Αδαμοπούλου, δικαστική υπάλληλο,

 

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την από 14 Νοεμβρίου 2019 (αριθ. καταχ. ΑΓ ./2018) αγωγή:

 

τ η ς ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία "... ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και διακριτικό τίτλο "... ...", που εδρεύει το Μαρούσι Αττικής (.), εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου,

 

κ α τ ά του  ν.π.δ.δ με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ" (Ε.Ο.Φ), που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής (Μεσογείων 284), εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Ευανθία Κίτσιου.

 

Το Δικαστήριο,

 

 

μελέτησε τη δικογραφία

 

σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

 

1.Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα εταιρία, η οποία, στο πλαίσιο της με αρ. ./2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης, που είχε συνάψει, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016, με το εναγόμενο ν.π.δ.δ, με την επωνυμία " Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων" (Ε.Ο.Φ), ζητεί να αναγνωριστεί η υποχρέωση του τελευταίου να της καταβάλει, ως συμβατικό τίμημα, που αντιστοιχεί στην αξία των τιμολογίων από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, το συνολικό ποσό των 122.254,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου φ.π.α, άλλως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 και 281 του Α.Κ, επικουρικώς δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 904 του Α.Κ. περί αδικαιολόγητου πλουτισμού Το ποσό αυτό ζητεί να της καταβληθεί νομιμοτόκως, με έναρξη της τοκογονίας εκάστης μηνιαίας απαίτησης την πάροδο 30 ημερών από την 5η ημέρα κάθε μήνα που ακολουθεί το τέλος του μήνα έκδοσης κάθε μηνιαίου τιμολογίου, άλλως από την επίδοση της αγωγής.

 

2. Επειδή, η ανωτέρω σύμβαση που διέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, από τις διατάξεις του ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α`147), αποτελεί διοικητική σύμβαση, καθόσον το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εξυπηρετείται δημόσιος σκοπός και διέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες εξασφαλίζουν στον εναγόμενο ν.π.δ.δ υπερέχουσα θέση έναντι της ενάγουσας εταιρίας, αφού επιτρέπουν τη μονομερή επέμβαση αυτού στο συμβατικό δεσμό με την επιβολή κυρώσεων. Κατά συνέπεια, η επίλυση της διαφοράς ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 περ. ι΄ και 7 του ν. 1406/1983 (Α΄ 182) και 6 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97), στη δικαιοδοσία και την καθ ύλην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου αυτού (ΣτΕ 1296/2012) (πρβλ. ΣτΕ  2277/2008,  1107/2003,  3763/1999,  3676/1997,  4467/1995), η οποία παραδεκτώς εισάγεται με την άσκηση αγωγής, εφόσον από τις διατάξεις που διέπεται η διοικητική σύμβαση αυτή δεν προβλέπεται, κατά το στάδιο της εκτέλεσής της, η έκδοση από τη Διοίκηση εκτελεστής διοικητικής πράξης (πρβλ. ΣτΕ 2530/2007,  1674/2004 κ.ά.).  Συνεπώς, η κρινόμενη αγωγή, ενόψει του ότι συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του παραδεκτού της, πρέπει να γίνει τυπικώς δεκτή και να εξετασθεί στην ουσία.

 

3. Επειδή, εξάλλου, όπως έχει παγίως κριθεί (ΣτΕ 4358, 4623/2014, 1115/2013, 2809/2011, πρβλ. ΣτΕ 1428/2009, 2900/2010, 207/2006, 3564/1986  επταμ.), καθ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 98 παρ.1 περ. α΄ του Συντάγματος, 1 παρ.1, 17 παρ.1 περ. β΄ και 3, 19 παρ.1- 2 και 21 του π.δ.774/1980 (Α΄189), ο εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούμενος προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και άλλων νομικών προσώπων, υπαγόμενων με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό, δεν αποτελεί άσκηση δικαιοδοτικής εξουσίας. Στην προκειμένη δε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε ενεργεί ως Δικαστήριο, ούτε διεξάγει δίκη, ούτε επιλύει διαφορές υποκαθιστάμενο στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων και η πράξη, την οποία εκδίδει κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητάς του, δεν είναι απόφαση δικαιοδοτούντος οργάνου, δηλαδή δικαστική απόφαση. Επομένως, ο εν λόγω προληπτικός έλεγχος δεν υποκαθιστά το δικαστικό έλεγχο, τον οποίο ασκούν, κατ εφαρμογή των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της νομιμότητας των πράξεων, οι οποίες εκδίδονται, μεταξύ άλλων, κατά το στάδιο εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων.

 

4. Επειδή, περαιτέρω, σε περίπτωση που από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κριθεί παράνομη η πληρωμή μιας δαπάνης που ερείδεται σε διοικητική σύμβαση και, για το λόγο αυτό, το Δημόσιο (ή το Ν.Π.Δ.Δ.) αρνείται την πληρωμή της, εφόσον ασκηθεί από τον ανάδοχο αγωγή με βάση τη σύμβαση ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, το Δημόσιο δύναται να προβάλει την ένσταση ακυρότητας της σύμβασης, επικαλούμενο την αιτιολογία της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση δε αυτή το Διοικητικό Δικαστήριο υποχρεούται να απαντήσει στον ουσιώδη αυτό ισχυρισμό για ακυρότητα της σύμβασης, χωρίς, πάντως, να δεσμεύεται από τη σχετική κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, άλλωστε, δεν αποφαίνεται για το κύρος της διοικητικής σύμβασης, αλλά για τη νομιμότητα της δαπάνης που στηρίζεται σ αυτή (ΣτΕ 1364/2016).

 

5. Επειδή, με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α` 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής: ʼρθρο 1« .... 2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I (άρθρα 2 έως 221), 3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων α` της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5. . ..».ʼρθρο 2 1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223, β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224... ..5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,... .. » .ΤΙΤΛΟΣ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ I ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ʼρθρο 200 «Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου. 1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση. 4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 5. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 6. .», ʼρθρο 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.».

 

6. Επειδή, εξάλλου στο άρθρο 88 του ίδιου ως άνω νόμου (ν. 4412/2016) υπό τον τίτλο "Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)" ορίζεται ότι: " 1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:...3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα .Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18", στο δε άρθρο 18 παρ. 2 ότι "Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,....Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους".

 

7. Επειδή, στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α 115), ο οποίος διέπει την ένδικη σύμβαση ( στοιχείο 1.1.8. του προοιμίου της διακηρύξεως), ορίζεται ότι: «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών. 1.Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. ……..». Περαιτέρω, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β με τον τίτλο ‘’ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ’’, της διέπουσας τον παρόντα διαγωνισμό διακηρύξεως ορίζεται ότι : «ΑΡΘΡΟ 5...5.Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α".

 

8. Επειδή, τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ' του ν.4154/2013 (Α 107/9.5.2013) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, και εφαρμόζονται στην ένδικη περίπτωση με βάση τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα και με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ14 και Ζ15 του ως άνω νόμου, ορίζονται τα εξής: .Κατά την έννοια του νόμου αυτού: 1) «Εμπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής. 2) «Δημόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α' του π.δ. 59/2007 (Α' 63/ άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α' της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και του άρθρου 2 παράγραφος 9 του π.δ. 60/2007 (Α' 64/ άρθρο 1 παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ανεξαρτήτως του αντικειμένου ή της αξίας της σύμβασης. 3) «Επιχείρηση»: κάθε οργάνωση εκτός των δημόσιων αρχών, η οποία ενεργεί στα πλαίσια ανεξάρτητης οικονομικής ή επαγγελματικής της δραστηριότητας, ακόμη και αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται από ένα και μόνο πρόσωπο. 4) «Καθυστέρηση πληρωμής»: η μη πραγματοποίηση πληρωμής εντός της συμβατικής ή της νόμιμης προθεσμίας, εφόσον πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4. ή της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5.. 5) «Τόκος υπερημερίας»: ο νόμιμος τόκος υπερημερίας ή ο τόκος με επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ επιχειρήσεων, υπό τους όρους που καθορίζονται στην υποπαράγραφο Ζ.8..6) «Νόμιμος τόκος υπερημερίας»: ο απλός τόκος για την καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 7) «Επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης. 8) «Οφειλόμενο ποσό»: το κυρίως ποσό που θα έπρεπε να έχει καταβληθεί μέσα στη συμβατική ή τη νόμιμη προθεσμία πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των επιβαλλόμενων φόρων, δασμών, τελών ή επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιμολόγιο ή σε άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο. ... Κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ο δανειστής δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζουν οι περιπτώσεις 3, 4 ή 6, νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση. 2. Επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 3. Στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: α) τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου β) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών δ) εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή. 4. Οι προθεσμίες της περίπτωσης 3 υποπερίπτωση α' της παρούσας υποπαραγράφου ορίζονται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για: α) κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δημόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της Οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών - μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων. β) Νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α'247), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α'141), όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για το σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ (άρθρο 18 του ν. 3918/2011). 5. Η μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής ή επαλήθευσης κατά την παράγραφο 3 στοιχείο α' σημείο δ' δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής προσφοράς και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή υπό την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8. 6. Η προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη σύμβαση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα χρονικά όρια που προβλέπονται στην περίπτωση 3, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι τούτο δικαιολογείται αντικειμενικά από την ιδιαίτερη φύση ή τα χαρακτηριστικά της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 7. Η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου δεν αποτελεί αντικείμενο συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και του δανειστή. .. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνούν, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, χρονοδιάγραμμα πληρωμής με το οποίο θα προβλέπεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν οποιαδήποτε από τις δόσεις δεν καταβληθεί έως τη συμφωνημένη ημερομηνία, ο τόκος και η αποζημίωση που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο Ζ' υπολογίζονται με αποκλειστική βάση τα ληξιπρόθεσμα ποσά. ..

 

9. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής. Με την /2016 διακήρυξη του ν.π.δ.δ με την επωνυμία " " (), προκηρύχθηκε η διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του εν λόγω Οργανισμού, επί της ., καθώς και ακινήτου του επί της οδού ), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 130.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου φ.π.α, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Στη διακήρυξη, που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο του διενεργηθέντος διαγωνισμού και ειδικότερα, στην παρ. 5 του άρθρου 11 αυτής, ζητήθηκε ρητά, μεταξύ άλλων, να υποβληθούν, με ποινή αποκλεισμού, οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3853/2010, όπως αναφέρονται στην 7η σκέψη, ενώ και στο άρθρο 13 αυτής παρέχονταν υπόδειγμα πίνακα διάρθρωσης της οικονομικής προσφοράς, στον οποίο έπρεπε να περιέχεται ανάλυση αυτής κατά διοικητικό κόστος και εργολαβικό κέρδος. Επίσης, στην παρ. 7 του άρθρου 13 της ίδιας διακήρυξης οριζόταν ότι: "εάν στον διαγωνισμό οι προαναφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους ...σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του ν.4412/2016". Στον διαγωνισμό αυτόν υπέβαλαν προσφορές τρείς (3) εταιρείες, μεταξύ δε αυτών και η ενάγουσα, η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, ήτοι 122.254,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου φ.π.α . Ειδικότερα, η ενάγουσα υπέβαλε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών από απασχολούμενους που ανήκουν στην εργασιακή κατηγορία των "άγαμων κάτω των 25 ετών" και το ύψος της οικονομικής προσφοράς της στηρίχθηκε στις προβλεπόμενες από την οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία ελάχιστες αμοιβές και αναλογούσες εισφορές αντιστοίχως, για την συγκεκριμένη κατηγορία. Μετά την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών (σχ. με αρ. πρωτ. /29.12.2016 πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού), η ενάγουσα, η οποία  δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αναλαμβάνοντας κατά κύριο λόγο τη φύλαξη των εγκαταστάσεων φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ανακηρύχθηκε ανάδοχος (σχ. η με αρ. πρωτ. /29.12.2016 απόφαση του Προέδρου του εναγόμενου.) και στη συνέχεια, καταρτίστηκε η με αρ. 46/2016 μεταξύ τους σύμβαση. Στην εν λόγω σύμβαση ορίζεται ότι: ʼρθρο 1 Ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης ...,όπως αναλυτικά αναφέρονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου (Διακήρυξη αριθ.29/2016) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η εργασία ανατίθεται για ένα (1) έτος, ήτοι από 01/01/2017 έως 31/12/2017 αντί του ποσού των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (122.254,56 ) ευρώ (10.187,88 ευρώ χ12 μήνες), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και τον πίνακα του άρθρου 68 του Ν.3863/2010...και αναλύεται ως ακολούθως:...Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΣΣΕ 2016 ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ (510,95 ευρώ), ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4093/2012, ΥΠΟΠΑΡ.1Α11... ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ στο ποσό των 168,00 ευρώ ..ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, στο ποσό των 32,00 ευρώ..." ʼρθρο 2. Για την παράδοση των παρεχομένων υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα αποστείλει έγγραφο που θα φέρει τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης..Το έγγραφο θα απευθύνεται στην εκτελούσα την σύμβαση αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΦ...και θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Τμήμα Προμηθειών ..Η αρμόδια Διεύθυνση θα εκδώσει πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης, το οποίο θα διαβιβάσει στον Εντεταλμένο Διαχείρισης. Ο τελευταίος θα ζητήσει από την εταιρεία έκδοση τιμολογίου καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 17 της αριθμ. /2016 Διακήρυξης... ..Η διαπίστωση της εκτελεσθείσας εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΕΟΦ με την σύνταξη σχετικής βεβαιώσεως" ʼρθρο 3. Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος του ειδικού φορέα ...στο όνομα του δικαιούχου και σε βάρος των καταθέσεων του ΕΟΦ...μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υπηρεσίας τμηματικά ανά μήνα βάσει νομίμων δικαιολογητικών", " ʼρθρο 5. Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην απαρέγκλιτη τήρηση των συνημμένων υποχρεώσεων του αναδόχου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης (Διακήρυξη αριθ. /2016). Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο...", "ʼρθρο 9 ...Οι κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην παροχή των προβλεπομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης...η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής, δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο..."  Για την καταβολή της αμοιβής της για τις υπηρεσίες που παρείχε στο πλαίσιο εκτέλεσης της ως άνω σύμβασης, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2017, η ενάγουσα εξέδωσε τα με αρ./31.1.2017 και /28.2.2017 αντιστοίχως, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αξίας 10.187,88 ευρώ του καθενός συμπεριλαμβανομένου φ.π.α και συνολικού ποσού 20.375,76 ευρώ. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε για την εξόφληση των εν λόγω τιμολογίων το με αρ. 393/2017 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του εναγόμενου, το οποίο επεστράφη αθεώρητο με την με αρ. 23/2017 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία και κοινοποιήθηκε στην ενάγουσα με το με αρ. πρωτ. ./26.6.2017 συνοδευτικό έγγραφο της Διευθύντρια Οικονομικού του Ε.Ο.Φ. Ειδικότερα, η επιστροφή του προαναφερόμενου χρηματικού εντάλματος αποδίδεται στο γεγονός ότι: α) από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι "η οικονομική προσφορά ως προς το διοικητικό κόστος και το εργολαβικό κέρδος εμφανιζόταν ως υπερβολικά χαμηλή, με συνέπεια να καθίσταται επιβεβλημένη η κλήση της από τον Ε.Ο.Φ για παροχή διευκρινίσεων " καθώς και ότι β) "αν και η εταιρεία υπολόγισε στην προσφορά της το εργατικό κόστος με βάση τα κατώτατα όρια αποδοχών για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών σύμφωνα με τον συμβατικό όρο (άρθρο 1 της Σύμβασης 46/2016), κατά την εκτέλεση της σύμβασης χρησιμοποίησε τελικά εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, με συνέπεια να συντελείται παράβαση ουσιώδους στοιχείου τόσο της προσφοράς της όσο και της οικείας σύμβασης". Στη συνέχεια, ο Οργανισμός, μετά την αποστολή εκ μέρους της ενάγουσας του από 3.7.2017 υπομνήματός της, με το οποίο παραπονούμενη ζητούσε και πάλι την εξόφληση των ως άνω τιμολογίων, υπέβαλε εκ νέου (σχ. με αρ. πρωτ. ./24.7.2017 έγγραφο Ε.Ο.Φ), το ανωτέρω Χ.Ε.Π, μετά των σχετικών απόψεών του για θεώρηση, η νομιμότητα δε της δαπάνης εξετάστηκε, μετά την άρνηση του Επιτρόπου να το θεωρήσει, από το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών), το οποίο με την υπ΄ αρ. 136/2017 Πράξη του αποφάνθηκε ότι " η απασχόληση από την ανάδοχο εταιρεία, κατά την εκτέλεση της συμβάσεως, εργαζόμενους άνω των 25 ετών, συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της οικείας συμβάσεως ...Με βάση τα ανωτέρω, η αύξηση του μισθοδοτικού κόστους αλλοιώνει τους όρους υπό τους οποίους κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού στη φερόμενη ως δικαιούχο, αφού, εάν αυτή είχε εμφανίσει το πραγματικό ύψος αυτού του κόστους, δεν είναι βέβαιο ότι η προσφορά της θα γινόταν αποδεκτή και ότι, συνεπώς, θα της είχε ανατεθεί η σύμβαση, ούτε άλλωστε αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου ότι η προσφορά της θα ήταν χαμηλότερη . Στην κρίση αυτή δεν επιδρά ούτε η εκ των υστέρων ρητή παραίτηση της αναδόχου από τις τυχόν αξιώσεις της από την κατά τα ανωτέρω υπέρβαση του κόστους της προσφοράς της και η οικειοθελής ανάληψη από αυτήν της επιζήμιας συμβάσεως...".Κατόπιν αυτών η ενάγουσα με την από 26.9.2017 εξώδικη πρόσκληση -διαμαρτυρία -δήλωσή της, που επιδόθηκε νομίμως στον εναγόμενο Οργανισμό (σχ. η με αρ. ./27.9.2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών ...), επισήμανε την τεράστια ζημία που υφίστατο από την συνέχιση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς δική της υπαιτιότητα . Σε απάντηση δε της εξώδικης αυτής πρόσκλησης ο Οργανισμός με την με αρ. πρωτ. ./2.10.2017 επιστολή του ενημέρωνε την ενάγουσα ότι "κωλύεται να καταβάλει δαπάνη που δεν θεωρήθηκε από το Ε.Σ, ως μη νόμιμη, χωρίς την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης...ως μη νόμιμη και καταχρηστική αποκρούουμε και τη δήλωσή σας περί επικείμενης εκ μέρους σας καταγγελίας της μεταξύ μας σύμβασης και σε περίπτωση που, συνεπεία της συμπεριφοράς σας, παραμείνει ο ΕΟΦ χωρίς φύλαξη θα επέλθουν οι νόμιμες και συμβατικές συνέπειες και επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε δικαιώματος του Οργανισμού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας καλούμε να συμμορφωθείτε προς την εν λόγω συμβατική σας υποχρέωση, η αθέτηση της οποίας είχε ως συνέπεια τη μη θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής σας από το ΕΣ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και να εκπληρώσετε προσηκόντως τις συμβατικές σας υποχρεώσεις". Ακολούθως, ο Οργανισμός υπέβαλε αίτηση ανάκλησης της προαναφερόμενης με αρ. 0136/2017 πράξης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επικαλούμενος τη διάταξη της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 96 του ν. 4486/2017 (φεκ 115 Α΄), κατ΄ εφαρμογή της οποίας νομιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες από υπηρεσίες φύλαξης που έχουν παρασχεθεί μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου προς εποπτευόμενα του Υπουργείου Υγείας Ν.Π.Δ.Δ, η οποία όμως απορρίφθηκε με την 0011/2018 Πράξη του Τμήματος IV του Ε.Σ, που κοινοποιήθηκε στην ενάγουσα με το με αρ. πρωτ. ./10.7.2018 σχετικό έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικού του Ε.Ο.Φ, με το σκεπτικό ότι η Ολομέλεια του με τα Πρακτικά της 2ης/7.3.2018 Γενικής Συνεδρίασής της αποφάνθηκε ότι η εν λόγω νομιμοποιητική διάταξη του ν. 4486/2017 αντίκειται στο σύνταγμα, και στη συνέχεια, της επέστρεψε τα ως άνω εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (σχ. η με αρ. πρωτ. Ε.Ο.Φ ./12.9.2018 έγγραφο). Ενόψει όλων αυτών η ενάγουσα με την κρινόμενη αγωγή της και το επ΄ αυτής νομίμως κατατεθέν υπόμνημα προβάλλει ότι παρείχε προσηκόντως, καθόλο το χρονικό διάστημα ισχύος της ένδικης σύμβασης (από 1.1 έως 31.12.2017), τις απορρέουσες από αυτή υποχρεώσεις της ως προς την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του εναγόμενου Οργανισμού, ο οποίος και συνέχισε να τις αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη, μη καταβάλλοντας όμως καταχρηστικά οποιοδήποτε ποσό για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, αιτούμενη προς τούτο την καταβολή του συμβατικού τιμήματος ύψους 122.254,56 ευρώ, εντόκως όπως ειδικότερα αναφέρεται στην 1η σκέψη, άλλως την καταβολή του ποσού αυτού κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 και 281 του Α.Κ.. Και τούτο διότι, κατά τους ισχυρισμούς της, απαραδέκτως πλήττεται ευθέως η ουσιαστική εκτίμηση και η αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς, ως ασυνήθιστα χαμηλής, αναφορικά με το διοικητικό κόστος, τα αναλώσιμα και το εργολαβικό κέρδος, εφόσον αυτή διαμορφώθηκε κατά την ελεύθερη κρίση της, αναλαμβάνοντας και το βάρος του επιχειρηματικού κινδύνου, χωρίς να παραβιαστούν οι κανόνες του ανταγωνισμού. Για την καταβολή του εν λόγω ποσού και σε εκτέλεση της ως άνω σύμβαση, κατά το ένδικο χρονικό διάστημα, η ενάγουσα εξέδωσε δώδεκα (12) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ), επί πιστώσει 30 ημερών, τα οποία -κατά τους ισχυρισμούς της-απέστειλε στον εναγόμενο Οργανισμό και εκείνος τα αποδέχθηκε. Συγκεκριμένα εξέδωσε τα με αρ. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ), ποσού αντιστοίχως 10.187,88 ευρώ το καθένα εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου φ.π, που αφορούν παρασχεθείσες υπηρεσίες για κάθε μήνα διάρκειας της ένδικης σύμβασης (από 1.1 έως 31.12.2017). Επικουρικώς δε, ζητεί την έντοκη καταβολή του ανωτέρω ποσού κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρα 904 επ. του ΑΚ).

 

10. Επειδή ο εναγόμενος Οργανισμός, με τις από 20.1.2020 απόψεις του προς το Δικαστήριο, χωρίς να αμφισβητεί την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης εκ μέρους της ενάγουσας, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, και την παραλαβή από την ίδια των εκδοθέντων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, προβάλλει ότι εξαιτίας όλων των ανωτέρω διαπιστωθεισών παρατυπιών από πλευράς της, παραβιάσθηκαν οι όροι της Σύμβασης και της Διακήρυξης, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και συγκεκριμένα, ο όρος της απασχόλησης, στο πλαίσιο εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης, προσωπικού κάτω των 25 ετών, υπαγόμενο στην ισχύουσα ΕΓΣΣΕ 2016, με συνέπεια την μη εκπλήρωση καθ΄ όλη τη διάρκεια της, πλήρως και προσηκόντως των υποχρεώσεων της προς τον Οργανισμό, μη δικαιούμενης εξ αυτού της ένδικης απαίτησης. Προβάλλει δε περαιτέρω, επί του αιτήματος της καταβολής τόκων υπερημερίας την έλλειψη υπαιτιότητάς του στη μη εξόφληση της ένδικης απαίτησης, εφόσον η δαπάνη αυτή κρίθηκε ως μη νόμιμη από το Ε.Σ και τέλος, ως προς το αίτημα της αγωγής για την τυχόν έναρξη της τοκογονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4152/2013 την έλλειψη νομιμότητας αυτού, λόγω της μη υποβολής όλων των ρητώς προβλεπομένων δικαιολογητικών πληρωμής.

 

11. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη του ότι: 1) η άρνηση θεώρησης του σχετικώς εκδοθέντος χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν συνιστά νόμιμο λόγο μη εξόφλησης της ένδικης οφειλής, αφού, σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά στην τρίτη και τέταρτη σκέψη της παρούσας, ο εν λόγω προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υποκαθιστά τον προκείμενο δικαστικό έλεγχο, 2) ο εναγόμενος Οργανισμός δεν προβάλλει ένσταση ακυρότητας της επίμαχης σύμβασης παρά μόνο παράβαση των συγκεκριμένων συμβατικών όρων, χωρίς όμως να προβάλλει ότι επηρεάστηκε εξαιτίας αυτών και η καταλληλότητα των παρασχεθεισών υπηρεσιών φύλαξης, για τις παραβάσεις δε αυτές δεν προβλέπεται η μη εξόφληση της αναδόχου παρά μόνο η καταγγελία της σύμβασης και η κήρυξη αυτής ως έκπτωτης καθώς και η επιβολή των προβλεπομένων εκ των διατάξεων του άρθρου 203 ν.4412/2016 κυρώσεων, κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και όχι μετά την υλοποίηση της και την παραλαβή ήδη των σχετικών υπηρεσιών, γεγονός άλλωστε που δεν έλαβε χώρα εν προκειμένω, και 3) ότι ο εναγόμενος Οργανισμός ουδέποτε αμφισβήτησε την οικονομική προσφορά της ενάγουσας, σε προγενέστερο της υπογραφής της ένδικης σύμβασης στάδιο όπως δικαιούτο, ούτε άλλωστε κάλεσε την ενάγουσα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 88 του ν. 4412/2016, για την παροχή διευκρινήσεων ως προς το ύψος αυτής και τα δηλωθέντα περί χαμηλού κόστους ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα που επακολούθησε της απόρριψης θεώρησης του σχετικού εντάλματος από το Ε.Σ έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου αποδεχόμενος τη νομιμότητα αυτής στο σύνολό της και 4) ότι η ενάγουσα εκτέλεσε έστω και κατά παράβαση, όπως προεκτέθηκε, των συμβατικών της υποχρεώσεων, καθόλη τη διάρκεια της ένδικης σύμβασης τις παρασχεθείσες υπηρεσίες φύλαξης, τις οποίες και παρέλαβε ο εναγόμενος Οργανισμός, κρίνει ότι, μη νομίμως αυτός (εναγόμενος) και κατά παράβαση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεών του αρνείται να καταβάλει στην ενάγουσα την αξία των εν λόγω υπηρεσιών, συνολικού ποσού 122.254,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου φ.π.α, το ύψος εξάλλου των οποίων δεν αμφισβητείται ειδικώς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αγωγή. Το ποσό δε αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ότι οφείλει να το καταβάλλει ο εναγόμενος Οργανισμός νομιμοτόκως, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας ή μη αυτού, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου Ζ΄ του ν.4152/2013 (φεκ Α 107), που ισχύουν εν προκειμένω, λόγω του χρόνου κατάρτισης της σύμβασης, ήτοι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζεται το ζήτημα της έντοκης καταβολής στις περιπτώσεις καθυστερήσεων πληρωμών στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ν.π.δ.δ, όπως εν προκειμένω, δεδομένου ότι η ανωτέρω σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, χωρίς να απαιτείται ρητή σχετική πρόβλεψη στη σύμβαση αυτή, στην οποία, εξάλλου (όπως και στα σχετικά με την κατάρτιση αυτής έγγραφα που προσκομίστηκαν), δεν έχουν περιληφθεί συναφείς με το ζήτημα αυτό όροι ούτε, άλλωστε, ο εναγόμενος Οργανισμός επικαλείται την ύπαρξη τέτοιων όρων (ΣτΕ 3446/2013, 5112/2012, A.Π. 766/2014 κ.ά.). Όμως, το αίτημα έναρξης της τοκογονίας σε προγενέστερο της άσκησης της ένδικης αγωγής χρόνο και κατά τα ειδικότερα, οριζόμενα στην 1η σκέψη της παρούσας, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο. Και τούτο διότι, από την προαναφερόμενη σύμβαση μεταξύ της ενάγουσας και του ως άνω ν.π.δ.δ δεν προκύπτει ότι συμφωνήθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής της αμοιβής της ώστε να οφείλεται τόκος υπερημερίας από την ημερομηνία που ακολουθεί αυτή (ημερομηνία πληρωμής) παρά μόνο η πληρωμή με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, μετά την ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας τμηματικά ανά μήνα, βάσει νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι στοιχεία που δεν προκύπτουν εν προκειμένω ώστε να χωρήσει η έντοκη καταβολή της αμοιβής της από την πάροδο 30 ημερών από την 5η ημέρα που ακολουθεί το μήνα της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, όπως αβασίμως προβάλλεται με την ένδικη αγωγή.

 

12. Επειδή, κατ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αγωγή και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου Οργανισμού (Ε.Ο.Φ) να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 122.254,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου φ.π.α, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, με το επιτόκιο της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Περαιτέρω, το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών (άρθρο 275 παρ.1 εδάφ. γ΄ Κ.Δ.Δ.).

 

 

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

 

 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

 

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόμενου Οργανισμού με την επωνυμία "Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων" (Ε.Ο.Φ) να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (122.254,56 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου φ.π.α., νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη εξόφληση με το επιτόκιο της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

 

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2020και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 23 Ιουλίου 2020 2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΣΣΑ                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ