ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΣυμβΕφΠατρών 159/2019

 

Τροποποίηση περιοριστικών όρων - Μεταβολή στη διεύθυνση κατηγορουμένου -.

 

Δεκτή η αίτηση για τροποποίηση του περιοριστικού όρου της εμφανίσεως το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός σε Τμήμα Ασφαλείας της Αττικής λόγω μεταβολής στη διεύθυνση του κατηγορουμένου στο εξωτερικό. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Προξενείο της Ελλάδος της χώρας όπου βρίσκεται ο τόπος διαμονής του για εργασία.

 

Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός: 159/2019

(Αριθ. Ειδ. Βιβλίου: ./2019)

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Πρόεδρο Εφετών, Δέσποινα Σχοινοποιού και Σοφία Πλατάκη-Εισηγήτρια, Εφέτες.

 

Συνεδρίασε στο γραφείο των διασκέψεων στις 14 Νοεμβρίου 2019 παρουσία και του Γραμματέως Αυγερινού Κατσέρη.

 

Το Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική υπόθεση στην οποία η Αντεισαγγελέας Εφετών Πατρών Βασιλική ΑΡΓΎΡΗ, έχει υποβάλει την πρότασή της με αριθμό 146/2019 που έχει ως εξής:

 

Εισάγοντας ενώπιόν Σας σύμφωνα με τη διατάξεις των άρθρων 138 -139 παρ.1 άρθρο 294 Κ.Π.Δ. την από 14ης-10-2019 αίτηση του ... , κατοίκου Μοσχάτου Ν. Αττικής (οδός ...) και ήδη διαμένοντος στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου στην οδό ...,    η οποία υποβλήθηκε την 21η-6-2012, δια της ειδικά εξουσιοδοτηθείσης - δυνάμει της από 2-10-2019 υπό τον τίτλο [:ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ] εγγράφου εντολής- εξουσιοδοτήσεως που φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος- πληρεξουσίου συνηγόρου του δικηγόρου-μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ,..,  κατοίκου Αμαλιάδος (οδός ...), με την οποία ζητεί την άρση άλλως μεταρρύθμιση -τροποποίηση του δευτέρου περιοριστικού όρου, εκ των τεθέντων σε βάρος του δυνάμει της υπ' αριθμ. 59/2016 Διατάξεως του Ανακριτή Ζακύνθου - όπως η τελευταία τροπ. δια της υπ' αριθμ. 68/2017 Διατάξεως του αυτού Ανακριτή - περιοριστικού όρου και δη εκείνου περί της αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του κατά το πρώτο 5νθήμερο εκάστου ημερολογιακού μηνός στο Τμήμα Ασφαλείας ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αττικής εκθέτω τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων : 1) 282 παρ. 2 του ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ. «σκοπός των περιοριστικών όρων και είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τελέσεως νέων εγκλημάτων και να εξασφαλισθεί, ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν, θα παραστεί, οποτεδήποτε, στην ανάκριση ή στο Δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της αποφάσεως» 2) 283 παρ. 1 « Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή στην Ελλάδα ή σε ελληνική προξενική αρχή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό και η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα. Σε περίπτωση επιβολής του περιοριστικού όρου της εμφάνισης σε ελληνική προξενική αρχή, η τελευταία υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των δικαστικών αρχών. Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως ια' της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικατάσταση τους με το μέτρο της περ. ιβ' της παρ. 1 του όρθρου 122 ΠΚ. Για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται ένα από τα μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.» παρ. 2 «Περιοριστικοί όροι μπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.» 3) 294 παρ. 1-2 ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ. Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη, το αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση, μπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να άρει την προσωρινή κράτηση η να την αντικαταστήσει με περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί με άλλους. Το δικαστήριο που αποφάσισε την αναβολή αποφαίνεται και για την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης, αν, στις επόμενες τριάντα ημέρες από την αναβολή, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος. 2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο.

 

3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση του βουλεύματος ή της απόφασης.

 

Από την παρούσα διάταξη με την οποία συμπληρώνεται η ρύθμιση του άρθρου παρ. ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ. 291 ΝΕΟΥ Κ.ΠΔ. για την αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως με περιοριστικούς όρους και αναφέρεται σε μεταγενέστερο της παραπομπής του κατηγορουμένου σε δίκη χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 282§2 και 294§§1-2 ου ΝΕΟΥ Κ..Π.Δ. προκύπτει ότι, αν μετά την παραπομπή σε δίκη του κατηγορουμένου που εξακολουθεί να τελεί σε προσωρινή κράτηση γίνει σαφές από τις συντρέχουσες, συγκεκριμένες περιστάσεις ότι η τελευταία αυτή που διατάχθηκε, με, αποκλειστικό, πάντοτε, σκοπό να εξασφαλίσει την παρουσία του διωκομένου προσώπου στο ακροατήριο κατά τα διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας και τη συμμετοχή του στη δίκη που ενδεχομένως θα ακολουθήσει μπορεί ήδη να επιτευχθεί και με επιβολή περιοριστικών μόνο όρων, το αρμόδιο Συμβούλιο και εν προκειμένω το Συμβούλιο Εφετών, έχοντας την μείζονα ευχέρεια, να διατάξει την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση κατ' άρθρον 298 Κ.Π.Δ. (Λ. Μαργαρίτης «ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ» 1992,  σελ. 370) και όπως γίνεται δεκτό, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και την αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως με περιοριστικούς όρους, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 291§1 Κ.Π.Δ. οι διατάξεις του οποίου, έχουν ανάλογη εφαρμογή και  στην  περίπτωση, κατά την οποία επιδιώκεται ή άρση ή αντικατάσταση των επιβληθέντων περιοριστικών όρων με άλλους (Εφ. Θεσ. 222/1998 Υπεράσπιση 1998, σελ. 1093. Εφ. Αιγ. 68/1993 Αρχείο Νομολογίας 1993, σελ.526), δύναται να πράξει και το έλασσον, που είναι η αντικατάσταση των επιβληθέντων περιοριστικών όρων, με άλλους, δυσμενέστερους ή επιεικέστερους ή τη μεταρρρύθμιση -τροποποίηση των επιβληθέντων εφόσον η υπόθεση είναι εκκρεμής στο Εφετείο ανεξάρτητα από πότε και ποιος την διέταξε, και αν δηλαδή το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είχε αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση ακόμη δε και στην περίπτωση κατά την οποία την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου διέταξε το Πενταμελές Εφετείο, κατ' εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 435 Κ.Π.Δ. σε περίπτωση κατά την οποία ο κατηγορούμενος στον οποίο είχαν τεθεί οι περιοριστικοί όροι, δεν εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο (ΐδετε Εφ. Θεσ. 1442/1984 Ποιν. Χρον. ΛΔ' σελ. 1048-1049).

 

Τούτο, διότι η διάταξη του προμνησθέντος άρθρου 294 παρ. 1-2 ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ είναι σαφής και αναθέτει πάντοτε την αρμοδιότητα της αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως με περιοριστικούς όρους και στο αρμόδιο κατά περίπτωση. Συμβούλιο. Η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου περιορίζεται αποκλειστικώς και μόνο κατά το στάδιο της επ' ακροατήρια) διαδικασίας και συγχρόνως με την αναβολή ή την ματαίωση μεταγενεστέρως αναβιώνει η αρμοδιότητα του αρμοδίου Συμβουλίου και δη του Συμβουλίου Εφετών αν η υπόθεση είναι εισηγμένη ενώπιον του Η δε επιλογή επιβολής στον κατηγορούμενο κάποιου ή κάποιων από τα πιο πάνω δικονομικά μέτρα καταναγκασμού διέπεται από τη συνταγματικής περιωπής αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή επιλέγεται μόνον εκείνο ή εκείνα τα μέτρα: (α) που είναι κατάλληλα για την επίτευξη των άνω σκοπών (αρχή προσφορότητας), (β) είναι επίσης απολύτως αναγκαία, κατ' άρ. 282 παρ. 1 ΚΠΔ, είτε γιατί είναι τα μοναδικά προς επίτευξη των σκοπών αυτών ή τα ηπιότερα από τα διατιθέμενα προς τούτο, απαγορευμένης της επιλογής του επαχθέστερου (αρχή της αναγκαιότητας) και, εν τέλει, (γ) ευρίσκονται σε μία παραδεκτή λογική σχέση αναλογίας με την βαρύτητα της διωκόμενης αξιόποινης πράξης (αρχή αναλογικότητας εν στενή έννοια). Υπ' αυτή τη θεώρηση, την οποία επιβάλλει και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου (2 παρ. 1 Συντ.), που διέπει ένα Κράτος Δικαίου, συνάγεται ότι η επιβολή περιοριστικών όρων, δηλαδή μέτρων που επάγονται περιορισμό στην άσκηση ελευθεριών του κατηγορουμένου άλλων πλην της ελευθερίας του καθεαυτής (ήτοι πλην της περιπτώσεως επιβολής σε αυτόν προσωρινής του κράτησης, εφ' όσον συντρέχουν οι όροι του άρ. 286 παρ. 1-2 του ΝΕΟΥ ΚΠΔ) : α) προϋποθέτει τη διάγνωση σοβαρών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου, β) αποβλέπει στην αποτροπή τελέσεως νέων εγκλημάτων, πέραν της εξασφαλίσεως της παρουσίας του στην καθόλου ποινική διαδικασία, γ) δεν συναρτάται από τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρ. 282 παρ. 3 ΚΠΔ (έλλειψη μόνιμης διαμονής,  .. φυγόποινος ή φυγόδικος, κίνδυνος τελέσεως νέων αδικημάτων, όπως προκύπτει από αμετάκλητες συναφείς καταδίκες ή σύμφωνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως, εάν πρόκειται για τα βαρύτερα από τα κακουργήματα), που αναφέρονται αποκλειστικά στην περίπτωση επιβολής προσωρινής κρατήσεως, ενώ δ) αυτονοήτως οι όροι αυτοί έχουν -ως  μέτρα  ποινικού,  δικονομικού καταναγκασμού- επαχθή χαρακτήρα (δηλαδή είναι και επιβάλλεται να γίνονται αντιληπτά ως «επώδυνα» από τον κατηγορούμενο,»), αφού συνίστανται σε στέρηση ασκήσεως κάποιων ελευθεριών του (όπως λ.χ. εκείνης της ελευθέρας μετακινήσεως του μετακίνησης του λ.χ. εκτός των ορίων του κράτους ή της καταβολής εγγυοδοσίας, που επάγεται μείωση της περιουσίας του). Εάν  οι  περιοριστικοί όροι που επιλέγεται να επιβληθούν στον κατηγορούμενο στερούνταν αυτού του επώδυνου χαρακτήρα (που, ως τέτοιος, πρέπει να γίνεται αντιληπτός από τον τελευταίο), δεν θα υπήρχε καμία διάκριση μεταξύ της μεταχειρίσεως εκείνου του κατηγορουμένου στον οποίο δεν επιβάλλεται κάποιος περιοριστικός όρος και εκείνου στον οποίο κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί κάποιος περιοριστικός όρο (ίδετε Ν. Ανδρουλάκη «Τα όρια της ανακριτικής δράσεως και η Αρχή της αναγκαίας αναλογίας» Ποιν. Χρον. ΜΑ ', σελ. 936, Γ.Καλφέλη «Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού και κατηγορούμενος έκδ. 1990 σελ. 102 επ., Συμβ. Πλημ. Πατρών 361/2004 Πραξ. Αόγ. ΠΔ 2004, σελ. 397, Συμβ. Πλημ.  Θεσσσς.  876/2003 Πραξ Αόγ.  ΠΔ 2003 σελ.  276 Συμβ. Πλημ.Πειρα/ώς 415/1994 Ποιν. Χρον. ΜΑ ', Ποιν. Χρον. ΜΔ ', σελ. 1304). Πρέπει στο σημείο αυτό να λεχθεί ότι η πρόβλεψη της παρ. 1 του προμνησθέντος άρθρου 283 ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ. δια του οποίας μεταξύ των περιοριστικών όρων προσετέθη στους φορείς εκπληρώσεως της υποχρεώσεως εμφανίσεως του κατηγορουμένου κατά διαστήματα «την Ελληνική Προξενική Αρχή στο εξωτερικό» η οποία ρητά διασαφηνίζεται ότι «υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των Δικαστικών Αρχών» ήταν κατά τον καθηγητή Θ. Δαλακούρα και Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του από 1ης-7-2019 τεθέντος σε ισχύ ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ. (Νόμου 4620/2019 -Φ.Ε.Κ. Α' 96/11-6-2019)  «επιβεβλημένη καθόσον η λειτουργία του συγκεκριμένου περιοριστικού όρου δεν επιτρέπει δυσανάλογη επιβάρυνση του κατηνορουμένου σε περιπτώσεις που η εργασία ή η οικογένειά του ή χώρος διαβιώσεώς του είναι στην αλλοδαπή» (οράτε σελ. 86 του συγγράμματός του με τον τίτλο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΠΔΠ -Μία πρώτη Ερμηνευτική προσέγγιση του Ν. 4620/2019) Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη- ΙΟΥΛΙΟΣ 2019). Με τη διάταξη αυτή συνεπώς αντιμετωπίζεται πλέον το ζήτημα της τηρήσεως στην αλλοδαπή των περιοριστικών όρων που επιβάλλουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές το ενόψει του ότι στο παρελθόν, είχε ανακύψει αμφισβήτηση περί του εάν οι ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ήσαν αρμόδιες να ελέγχουν την τήρηση των περιοριστικών όρων που επιβάλλουν οι ημεδαπές δικαστικές αρχές. Δηλαδή αν ως αρχή ενώπιον της οποίας υποχρεούται να εμφανίζεται ο κατηγορούμενος αν μπορούσε να είναι και η Προξενική Ελληνική Αρχή ως ημεδαπή αρχή με το αντεπειχείρημα (υπέρ της αποδοχής της εν λόγω Αρχής ως αρμοδίας προς τούτο) να αντλείται από την γραμματική διατύπωση του άρθρου 52 Ν. 3566/2007 (Οργανισμοί Υπουργείου Εξωτερικών), σύμφωνα δε με το περιεχόμενο του άρθρου αυτού μεταξύ των καθηκόντων των ελληνικών προξενικών αρχών συγκαταλέγεται η εκτέλεση δικαστικών παραγγελιών (οράτε Γ. Πλαγάκος, Η δυνατότητα του Ανακριτή να επιβάλλει περιοριστικούς όρους τους οποίους Θα τηρεί ο κατηγορούμενος στην αλλοδαπή, Ποιν. Δικαιοσύνη 1/12, σελ. 50-54).

 

Πλέον συγκεκριμένα, η προβληματική εστιαζόταν στο γεγονός ότι ανέκυπτε πρακτική αδυναμία αντικαταστάσεως της διατάξεως των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση στην περίπτωση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος επιδεικνύοντας απείθεια δεν εμφανίζονταν ενώπιον της οριζόμενης προξενικής αρχής (άρθρο 282 παρ. 4 προϊσχύσαντος Κ.Π.Δ.). καθόσον, οσάκις ο κατηγορούμενος βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας και παραβίαζε τους τεθέντες περιοριστικούς όρους, υπήρχε η δυνατότητα αντικαταστάσεως τους με προσωρινή κράτηση, κατ' άρθρο 282 παρ. 4 προϊσχύσαντος Κ.Π.Δ., οι δε αστυνομικές αρχές εκτελούσαν το ένταλμα Συλλήψεως και Προσωρινής Κρατήσεως που εκδίδονταν προς υλοποίηση της διατάξεως αντικαταστάσεως των περιοριστικών όρων. Εάν όμως ο κατηγορούμενος διέμενε στην αλλοδαπή, ναι μεν ήταν νομικά δυνατή η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση, κατ' άρθρο 282 παρ. 4 προϊσχύσαντος Κ.Π.Δ., όμως, το σχετικό ένταλμα θα κινδύνευε να παραμείνει ανεκτέλεστο, διότι θεωρείτο ότι ήταν προβληματική η εκτέλεση στο εξωτερικό του Εντάλματος Συλλήψεως ή και προσωρινής κρατήσεως το οποίο εξέδιδε ο Έλληνας ανακριτής, στηριζόμενος στην παράβαση από τον κατηγορούμενο των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν με συνέπεια, η παραβίαση εκ μέρους του κατηγορουμένου της υποχρεώσεως εμφανίσεως του ενώπιον της οριζόμενης προξενικής αρχής στην αλλοδαπή στην πράξη, δεν θα είχε ουδεμία έννομη συνέπεια εκτός και αν αυτός επανέρχονταν στην στην Ελλάδα, εντοπίζονταν και συλλαμβανόταν (ορ ενδεικτ. πρόταση Εισσ.ΕφΔωδεκανήσου 73/2013 Τ.Ν.Π. <ΝΟΜΟΣ>.

 

Ωστόσο ευχερώς, η θέση αυτή αντικρούεται, εκτιμάται, σε περίπτωση απείθειας του κατηγορουμένου και δη της υπ' αυτού παραβιάσεως του συγκεκριμένου περιοριστικού όρου ήτοι της υποχρεώσεως του περί εμφανίσεως του κατά διαστήματα σε Ελληνική Προξενική Αρχή στο εξωτερικό, δια της ενεργοποιήσεως των Θεσμών α) του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως οσάκις η εμφάνιση του αφορά σε Χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και β) της εκδόσεως σε περιπτώσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου ισχύουν διμερείς συμβάσεις.

 

Στην υπό κρίση περίπτωση ο αιτών, έχει ήδη από 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2018 παραπεμφθεί με απευθείας κλήση του κατά τη διαδικασία άρθρου 308 Α του προϊσχύσαντος Κ.Π.Δ. ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (ήδη δε κατ' εφαρμογήν των άρθρων 111 και 590 παρ. 4 του ΝΕΟΥ ΚΠΔ κατόπιν της από 2-7-2019 Πράξεώς μας -ορ. ιδιόχειρη σημείωση Εισαγγελέως επί του συνημμένου κατηγορητηρίου υπ' αριθμ. ΚΑΚ .../18) ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών για από κοινού τελεσθείσες 1) Ληστεία 2) επικίνδυνη σωματική βλάβη 3) παράνομη οπλοφορία και 4) οπλοχρησία, αξιόποινες πράξεις η πρώτη κακούργημα για το οποίο απειλείται 380 παρ. 1 του ΠΚ ποινική κύρωση πρόσκαιρου καθείρξεως (5 -20 έτη) και οι λοιπές πλημμελήματα κατά τις διατάξεις των άρθρων : 1, 12, 14, 26 παρ. 1, 27, 45, 51, 52, 53, 60, 79, 94, 309-308 του ΠΚ, αρθ. 380 παρ. 1 του ΠΚ εν συνδυασμό) προς το άρθρο 1 παρ. 1 α, 1 παρ. 2 περιπτ. γ', θ ' άρθρα 10 παρ. 1 παρ. 13 περιπτώσεις α, β, και 14 του Νόμου υπ' αριθμ. 2.168/1993 τις οποίες φέρεται ότι πραγμάτωσε στην πόλη της Ζακύνθου την 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016 από κοινού και εκ συμφώνου ενεργώντας με δύο (2) άγνωστους έως σήμερα δράστες (συναυτουργούς του) ως εξής 1) με χρήση σωματικής βίας και απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο ζωής, εναντίον προσώπου, αφήρεσαν από αυτό ξένα ολικό κινητό πράγματα με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. Ήτοι αυτοί πλησίον του Υποκαταστήματος Ζακύνθου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που βρίσκεται στην οδό ..., αρ. ... στην πόλη της Ζακύνθου, την 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016 και περί ώρα 19.30 π.μ., με άσκηση σωματικής βίας καθόσον άπαντες αυτοπρόσωπα και άμεσα συμπράξαντες όπως το είχαν προαποφασίσει το τι ακριβώς θα πράξει ο καθένας τους επετέθησαν αιφνιδίως κατά του ... και αφού του κατάφεραν αλλεπάλληλα δυνατά πλήγματα στο σημείο της κεφαλής και στο πρόσωπο ηθελημένα και εν γνώσεις τους τραυματίζοντας τον με α) την χρήση σιδερογροθιάς β) με μεταλλικής πτυσσόμενης ράβδου και γ) με κοντάκι κάμποντας την αντίσταση του καθώς του προξένησαν σημαντική κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εξαιτίας της οποίας κρίθηκε ιατρικώς να εισαχθεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Ζακύνθου ζάλη, έμετο, νυσταγμό, οίδημα, εκδορά αριστερής κροταφικής χώρας (ευμεγέθη), οίδημα εκδορά αριστερού άνω χείλους και αριστερής παρειάς εν τέλει του απέσπασαν από την κατοχή του όπως το επεδίωκαν άλλωστε εξ' αρχής, το χρηματικό ποσό των 2.400 Ευρώ (κατά δήλωση του παθόντος) το οποίο έφερε μέσα σε τσαντάκι μέσης που είχε μαζί του ο παθών ιδιοποιούμενοι αυτό παρανόμως. Εν συνεχεία δε έσπευσαν επιβιβαζόμενοι σε I.X.E. όχημα μάρκας [«Φολκσβάγκεν»], μοντέλο [«Γκολφ»] που κατ' εκείνο τον χρόνο είχε στην κατοχή του ο ίδιος. 2ον) ότι ο ίδιος στον αυτόν ως άνω τόπο και κατά τον άνω χρόνο ο εδώ κατ/νος, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δηλαδή δόλο (γνώση και βούληση) με τους ανωτέρω δύο (2) άγνωστους έως και σήμερα συναυτουργούς του διότι καθένας από αυτούς ήθελε ή αποδεχόταν την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του κάτωθι περιγραφομένου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και ο έτερος συγκατηγορούμενός του -συμμέτοχος ενεργεί με δόλο διαπράξεως του ιδίου εγκλήματος και θέλοντας (επιδιώκοντας) να συμπράξει κατά την τέλεση του δρώντας με πρόθεση, ηθελημένα εν γνώσει του, προξένησε σε άλλον ήτοι στον άνω παθόντα σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας του κατά τρόπο που θα μπορούσε να ν προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για την ζωή του. Ήτοι, άπαντες αυτοπρόσωπα και άμεσα, αφού αιφνιδιαστικά- όπως το είχαν προσχεδιάσει- επιτέθηκαν στον παραπάνω ... ειδικά εδώ κατ/νος που έφερε μάλιστα «πορτοκαλί» αποχρώσεως υποδήματα μάρκας «ΝΙΚΕ» γρονθοκοπώντας αυτόν -παθόντα πολλές φορές, επιλεγμένα στο κεφάλι και το πρόσωπο του ενώ παράλληλα και ο ίδιος (...) αλλά και δύο άγνωστοι συναυτουργοί του, του κατάφερναν αλλεπάλληλα, με δύναμη πλήττοντας τον, πλήγματα, στο σημείο της κεφαλής και το πρόσωπο όχι μόνον με τις γροθιές τους αλλά με την χρήση σιδερογροθιάς, μεταλλικής πτυσσόμενης ράβδου καθώς και με το «κοντάκι» πιστολιού που έφεραν μαζί τους ώσπου, εξαντλώντας τον, τον κατέρριψαν στο έδαφος με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν, όπως βέβαια εξ' αρχής επεδίωκαν, κακώσεις και δη : κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ζάλη, έμετο, νυσταγμό, οίδημα, εκδορά αριστερής κροταφικής χώρας (ευμεγέθη), οίδημα εκδορά αριστερού άνω χείλους και αριστερής παρειάς εξαιτίας της οποίας νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου οι οποίες, μπορούσαν (όπως καλώς εγνώριζε και ο εδώ κατ/νος και οι λοιποί συμμέτοχοι αυτού) να προκαλέσουν στον παθόντα κίνδυνο για την ζωή του ή βαρεία σωματική βλάβη του ως εκ της ευπάθειας των μερών του σώματος (κεφαλή -πρόσωπο) που έπληξαν καθώς και των παραπάνω μέσων -οργάνων που όλοι τους, συμπαικτικά πράττοντας χρησιμοποίησαν σε βάρος του ανύποπτου θύματος τους 3ον) ότι ο ίδιος από κοινού και εκ συμφώνου με τους άνω συναυτουργούς του έφερε παράνομα αντικείμενα, θεωρούμενα από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 1§1, 1§2 περ. γ' του Νόμου υπ' αριθμ. 2.168/1993 «Περί Όπλων» ως όπλα πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα προσέτι δε δυνάμενα να επιφέρουν κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα Συγκεκριμένα παρανόμως έφερε, μολονότι όπως καλώς εγνώριζε τούτο απαγορεύεται, τα κάτωθι, πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα προσέτι δε δυνάμενα να επιφέρουν κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα, αντικείμενα («ΟΠΛΑ») και δη : 1) μία (1) σιδερογροθιά, 2) μία (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο και 3) ένα (1) πιστόλι. 4ον) ότι με χρήση από κοινού και εκ συμφώνου μετά των προαναφερομένων δύο αγνώστων συναυτουργών του όπλων κατά την ως άνω υπό στο/χ. 3 (Α) έννοια, και δή 1) μίας (1) σιδερογροθιάς, 2) μίας (1) πτυσσόμενης μεταλλικής ράβδου και 3) ενός (1) πιστολιού αντικειμένων δηλαδή, τα οποία Θεωρούνται κατά τις άνω τις διατάξεις (άρθρο 1§1, 1§2 περ. γ') της κείμενης «Περί Όπλων» νομοθεσίας (Ν. υπ' αριθμ. 2168/1993) ως ό π λ α πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα προσέτι δε, δυνάμενα να επιφέρουν κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα διέπραξε το υπό στοιχ. 2 του παρόντος λεπτομερώς περιγραφόμενο έγκλημα (πλημμέλημα) της από κοινού τελεσθείσης ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΥ σωματικής βλάβης.

 

Στον αιτούντα λεκτέον, κατά τη δίοδο τη κυρίας ανακρίσεως ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ γνώμη του διμελούς δικαιοδοτικού οργάνου [Εισαγγελέως -Ανακριτού ] δυνάμει της με υπ' αριθμ. 59 /5-12-2016 Διατάξεως του (τροποποιηθείσης εν συνεχεία, αιτήσει του κατ/νου ως προς υπό στοιχ. (β) όρο της δια της υπ' αριθμ.68/13-11-2017 Διατάξεως του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 38/2017 Διάταξη του ίδιου Ανακριτή) επεβλήθησαν οι περιοριστικοί όροι α) της εμφανίσεως του εντός του πρώτου 5νθημέρου εκάστου μηνός στο Τμήμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ν. Αττικής και β) της απαγορεύσεως προσεγγίσεως του παθόντος (θύματος) ... σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων. Η δε ισχύς των ύπερθεν (υπ' αριθμ. 59/2016 και 68/2017) Ανακριτικών Διατάξεων διατηρήθηκε μέχρις οριστικής εκδικάσεως των άνω υπό κατηγορία πράξεων δια της από 18ης-9-2018 Συμφώνου Γνώμης της Προέδρου των Ενταύθα Εφετών).

 

Αρμοδίως επομένως εισάγεται ενώπιόν Σας η υπό κρίσιν αίτηση του ως άνω κατηγορουμένου περιέχουσα δε άπαντα τα δια το παραδεκτόν αυτής κατά νόμον στοιχεία, καθίσταται τυπικώς δεκτή και εξεταστέα περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών - κατηγορούμενος, δια του πολυσέλιδου (εκ 34 σελίδων αποτελουμένου) δικογράφου της αιτήσεως του όπου αναλίσκεται,   στην αληθώς σχοινοτενή παράθεση της αρνητικής, έναντι του κατηγορητηρίου επιχειρηματολογίας του, εμφατικά διατεινόμενος ότι «ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου μετά βεβαιότητας από την ακροαματική διαδικασία Θα λάμψει η αλήθεια και θα αθωωθώ» ζητεί προεχόντως μεν την α) την άρση των εις βάρος του τεθέντων περιοριστικών όρων και β) όλως επικουρικώς δε υπό την επίκληση της διατάξεως της πρώτης παραγράφου του άνω άρθρου 283 ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ., την τροποποίηση του ενός εκ των δύο περιοριστικών όρων και δη εκείνου, του περί εμφανίσεως του, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στο Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου Αττικής του τεθέντος σε αυτόν δυνάμει της παραπάνω υπ' αριθμ. 68/2017 Ανακριτικής Διατάξεως δια της   αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο νέο τόπο (ΛΟΝΔΙΝΟ Μ. Βρεττανίας με διεύθυνση κατοικίας : οδός ... κατά το συνημμένο από 24ης-9-2019 ΙΔΙΩΤΙΚΟ   Συμφωνητικό Μισθώσεως) κατοικίας του, ήτοι στο επί της οδού οδό ..., London, . Κατάστημα του Ελληνικού Προξενείου του Λονδίνου. Υποστηρίζει πως η μετάβαση του στο Λονδίνο είναι άκρως αναγκαία διότι εκτός και πέραν του ότι μετοίκησε εκεί και διαμένει στην άνω διεύθυνση ότι για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, θα πρέπει να αρθεί ο περιοριστικός όρος της εμφανίσεως του στο Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου Αττικής, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη, τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένεια του να του παρασχεθεί η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίδεται να εργασθεί και κατά το λεκτικό του "να ξεκινήσω τη ζωή μου και την επαγγελματική μου δραστηριότητα από το μηδέν".

 

Προσθέτει δε, ότι κατόρθωσε, επενδύοντας ένα οικονομικό απόθεμα του, να καταστεί μέτοχος με ποσοστό 50% (το έτερο ποσοστό 50% ανήκει στον συνεταίρο του ονόματι ...) στην κατασκευαστική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «… LTD» με έδρα το Λονδίνο και συγκεκριμένα την οδό ...London . όπου έχει μεν διευθυντικές θέσεις πλήν παράλληλα, δυνάμει της επισυναπτόμενης εκ μέρους του σχετικής με ημερομηνία 1η-10-2019 εγγράφου συμβάσεως απασχολείται και ως εργαζόμενος και εκ τούτου, είναι αναγκαία για την πορεία της εταιρείας η συνεχής φυσική παρουσία του στο Λονδίνο προκειμένου να δύναται το μεν να διαχειρίζεται τα σχετικά με την εταιρεία ζητήματα το δε να παρέχει την εργασία του ανελλιπώς σε καθημερινή βάση πράγμα που ασφαλώς, καθίσταται αδύνατον ενόσω βρίσκεται στην Ελλάδα.

 

Από το σύνολο των στοιχείων του αποδεικτικού (εγγράφου και εμμαρτύρου) υλικού προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει καθ' όν τρόπον ήδη εξετέθη την αποδιδομένη σε αυτόν αξιόποινη, κακουργηματικής μορφής, και εντονότατης κοινωνικοηθικής απαξίας πράξη (βιαία απόσπαση από τα θυλάκια του παθόντος του χρηματικού ποσού των 2.400 Ευρώ: ληστεία τελεσθείσα μάλιστα συναυτουργικώς με αγνώστους συμμέτοχους) ευθέως προσβάλλοντας τα έννομα αγαθά τόσον της ιδιοκτησίας όσον και της σωματικής ακεραιότητας του παθόντος.

 

Για την πράξη του δε αυτή και για τις λοιπές εκτιμάται ότι, οι τεθέντες σε αυτήν περιοριστικοί όροι, ενόψει τόσον των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των συνθηκών και διαπράξεως τους και βεβαίως της ιδιαιτέρας κοινωνικοηθικής απαξίας των εγκλημάτων τα οποία συνθέτουν την ποινική υπόθεση η οποία έχει ήδη, αμετακλήτως παραπεμφθεί, σε δημόσια επ' ακροατηρίω διαδικασία, είναι απαραίτητοι διότι διασφαλίζουν την συμμετοχή αυτού (υποδίκου) κατηγορουμένου στη επικείμενη δίκη ως και την υποβολή του εαυτού του στην εκτέλεση της εκδοθησομένης τυχόν καταδικαστικής εναντίον του αποφάσεως και βεβαίως, ανταποκρίνονται in concreto στην Αρχή της Αναλογικότητας η οποία, in concreto ευθυγραμμίζεται (ευρίσκεται σε μια παραδεκτή αναλογία) με τη σπουδαιότητα του άνω επιδιωκόμενου σκοπού (όρ. Λ. Μαργαρίτη «Ανθρώπινη αξιοπρέπεια -Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 1996, ΣΕΛ. 467 επ.).

 

Εντεύθεν η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος όσον αφορά το περί καθολικής άρσεως των ως άνω περιοριστικών όρων σκέλος της.

 

Ωστόσο, λόγω της εν τω μεταξύ επελθούσης μεταβολής της κατοικίας του αιτούντος, καθ' ά προκύπτουν από τα συνημμένα στην αίτηση του και ήδη εκτεθέντα έγγραφα, ο υποχρεωτικός όρος εμφανίσεως του κατά το πρώτο 5νθήμερο εκάστου ημερολογιακού μηνός στο Κατάστημα της Υποδιευθύνσεως Ασφαλείας Πατρών Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου, στην περιφέρεια του οποίου υπήγετο η κατοικία του παρίσταται εξόχως επαχθής και συνεπώς, επειδή εκτιμάται εύλογη η αιτουμένη από αυτόν τροποποίηση του προαναφερομένου περιοριστικού όρου καθόσον συνεπεία αυτής, καθόλου δεν παρακωλύεται η απρόσκοπτη εκδίκαση της ως άνω ποινικής υποθέσεως ούτε και ο προαναφερόμενος σκοπός του Νόμου (άρθ. 282 παρ. 3 ΝΕΟΥ Κ.Π.Δ.) παρακάμπτεται λαμβανομένου υπ' όψη ότι, ο αιτών ουδέποτε έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής ή απείθειας του εισηγητρια σε σχέση με τον μέχρι τούδε ήδη υφιστάμενο (σχετ. η αριθμ. 68/13-11-2017 Διάταξη του Ανακριτή Ζακύνθου) σε βάρος του, περιοριστικό όρο της αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του κατά το πρώτο πενθήμερο εκάστου ημερολογιακού μηνός, στο Τ.Α. ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αττικής πρέπει, δεκτής γενομένης ως κατ' ουσίαν βάσιμου της υπ' όψη αιτήσεως κατά το σκέλος της αυτό (επικουρικό), να αντικατασταθεί-τροποποιηθεί ο εν λόγω περιοριστικός όρος, με τον περιοριστικό όρο της εμφανίσεως του κατά το πρώτο 5νθήμερο εκάστου ημερολογιακού μηνός στο επί της οδού ....  κείμενο Κατάστημα του Προξενείου της Ελλάδος στο ΛΟΝΔΙΝΟ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ όπου βρίσκεται ο τόπος διαμονής του για εργασία.

 

ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ

 

Προτείνουμε όπως το Συμβούλιό Σας αποφανθεί :

 

1ον) Να γίνει εν μέρει ΔΕΚΤΗ ως βάσιμη κατ' ουσίαν, η αίτηση του ..., κατοίκου Μοσχάτου Ν. Αττικής (οδός ...) και ήδη διαμένοντος στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου στην οδό ... η οποία υποβλήθηκε την 21η-6-2012, δια της ειδικά εξουσιοδοτηθείσης δυνάμει της από 2-10-2019 υπό τον τίτλο [:ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ] εγγράφου εντολής- εξουσιοδοτήσεως που φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, πληρεξουσίου συνηγόρου του δικηγόρου-μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ..., κατοίκου Αμαλιάδος (οδός ... όσον αφορά το σκέλος αυτής, περί τροποποιήσεως του δευτέρου περιοριστικού όρου, του τεθέντος σε βάρος του δυνάμει της υπ' αριθμ. 59/2016 Διατάξεως του Ανακριτή Ζακύνθου- όπως τροπ. δια της υπ' αριθμ. 68/2017 Διατάξεως του αυτού Ανακριτή - ήτοι της αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του κατά το πρώτο 5νθήμερο εκάστου ημερολογιακού μηνός στο Τμήμα Ασφαλείας ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αττικής και 2ον) Να τροποποιηθεί ο άνω περιοριστικός όρος με τον όμοιο περιοριστικό όρο της αυτοπροσώπου -εντός του αυτού, πρώτου 5νθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός στο επί της οδού ..., London, … κείμενο Κατάστημα, του Προξενείου της Ελλάδος στο ΛΟΝΔΙΝΟ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ όπου βρίσκεται ο τόπος διαμονής του για εργασία.

 

Πάτρα 24-10-2019

Ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών

Βασιλική Ε. ΑΡΓΎΡΗ

Αντεισαγγελέας Εφετών».

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η από 14-10-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών ./16-10-2019, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεράσιμου Παπαγιαννόπουλου (ΑΜΔΣ Αμαλιάδας 164) αίτηση του κατηγορουμένου ..., που γεννήθηκε το έτος 1988 στην Ζάκυνθο, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής και ήδη Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, περί άρσεως άλλως αντικαταστάσεως ή τροποποιήσεως του περιοριστικού όρου της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου Αττικής, που επιβλήθηκε, μεταξύ άλλων περιοριστικών όρων, σ' αυτόν με την υπ' αριθμό 59/2016 διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ως η ανωτέρω διάταξη τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 68/2017 ομοία, είναι νόμιμη στηριζομένη στις διατάξεις του άρθρου 294 ΚΠοινΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Ο αιτών ειδοποιήθηκε για να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής προτάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ.1 εδ. γ ΚΠοινΔ (βλ. την από 24-10-2019 βεβαίωση της Γραμματέως της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Τρισεύγενης Πετρούτσου).

 

Για όσους νομίμους και βάσιμους λόγους αναφέρονται και αναλύονται στην εισαγγελική πρόταση, στο περιεχόμενο της οποίας και το Συμβούλιο αναφέρεται εξολοκλήρου, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, πρέπει να γίνει δεκτή η παραπάνω αίτηση του κατηγορουμένου και να τροποποιηθεί η ανωτέρω διάταξη ως προς τον α' περιοριστικό όρο που επιβλήθηκε στον ανωτέρω αιτούντα κατηγορούμενο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την από 14-10-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών ./16-10-2019 αίτηση του κατηγορουμένου ..., που γεννήθηκε το έτος 1988 στην Ζάκυνθο, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής και ήδη Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τον α' περιοριστικό όρο που έχει επιβληθεί, μεταξύ άλλων, σ' αυτόν δυνάμει της υπ'αριθμό 59/2016 διάταξης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών   Ζακύνθου, ως η ανωτέρω διάταξη τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμό 68/2017 όμοια, ήτοι της εμφανίσεώς του το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, στο Τμήμα Ασφαλείας

Μοσχάτου Αττικής, εις τρόπον ώστε αυτός εφεξής να εμφανίζεται αυτοπροσώπως εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Προξενείο της Ελλάδος στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου.

 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ τους λοιπούς περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν σ' αυτόν με την παραπάνω διάταξη.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Πάτρα στις 14 Νοεμβρίου 2019 και εκδόθηκε στις 14 του ιδίου μήνα και έτους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ