ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 9/2019

 

Ειδοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου - Δημοτικά τέλη καθαριότητας - Ανακοίνωση δίκης - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος μεταξύ άλλων περιέχει ειδοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου και ποσό το οποίο αφορά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Απόρριψη αγωγής με την οποία προβάλλεται ότι το ανωτέρω τέλος έχει επιβληθεί παρανόμως και ζητείται να αναγνωριστεί ότι η ενάγουσα δεν υποχρεούται να καταβάλει στην εναγομένη ΔΕΗ τα ποσά που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και να υποχρεωθεί η εναγομένη να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στο επίδικο ακίνητο. Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης. Φορέας της ένδικης αξίωσης σχετικά με τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη είναι ο δήμος υπέρ του οποίου επιβάλλονται και όχι η ΔΕΗ. Για την αμφισβήτηση της οφειλής από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού δύναται να χωρήσει προσφυγή κατά του οικείου δήμου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Έλλειψη έννομου συμφέροντος. Η εναγομένη δεν έχει σταματήσει να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο ακίνητο, αλλά επίκειται η διακοπή. Μετά την απόρριψη της κύριας αγωγής, παρέλκει η εξέταση της ανακοίνωσης της δίκης καθώς και της συνεκδικαζόμενης πρόσθετης παρέμβασης.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

Αριθμός απόφασης 9/2019

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αντώνιο Αλαπάντα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μιχαήλ Τσέφα, Πρωτόδικη και Γεωργία Ανδρέου, Πρωτόδικη - Εισηγήτρια, και από την Γραμματέα Αγγελική Ρουμελιώτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 13η Φεβρουάριου 2018, για να δικάσει την υπόθεση:

 

Ι. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανωνύμου βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία «……… Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Πάτρα (οδός ………, αρ. …-…) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανδρέα Γούναρη.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανδρέα Παπαδόπουλου.

 

ΙΙ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανδρέα Παπαδόπουλου.

 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ: Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα (οδός Σώσου Ταύρομενέως, αρ. 50) και εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Απόστολου Κυριαζή.

 

ΙΙΙ. TOY ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ: Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα (οδός Σώσου Ταυρομεν έως, αρ. 50) και εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Απόστολου Κυριαζή.

 

ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανδρέα Παπαδόπουλου.

 

ΤΗΣ ΚΑΘʼ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ανωνύμου βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία «……… Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Πάτρα (οδός ………, αρ. …-…) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανδρέα Γούναρη.

 

Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΖΗΤΕΙ να γίνει δεκτή η από 14-3-2015 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./16-3-2015 και προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 2-2-2016, οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 4-10-2016, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για την δικάσιμο της 21-3-2017, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για την δικάσιμο της 21-11-2017, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Η ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑ ΖΗΤΕΙ να γίνει δεκτή η από 4-10-2016 προσεπίκλησή της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./4-10-2016 και προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 21-3-2017, οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 21-11-2017, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Η ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ ΖΗΤΕΙ να γίνει δεκτή η από 14-9- 2017 πρόσθετη παρέμβασή της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./18-9-2017 και προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 21-11-2017, οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ των υποθέσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Οι φερόμενες προς συζήτηση: α) η από 14-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./16-3-2015 αγωγή, β) η από 4-10-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./4-10-2016 προσεπίκληση σε παρέμβαση - ανακοίνωση δίκης και γ) η από 14-9-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./18-9-2017 πρόσθετη παρέμβαση, που απορρέουν από το ίδιο βιοτικό συμβάν και υπάγονται στην ίδια διαδικασία πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και της μεταξύ τους σχέσης κυρίου - παρεπόμενου (άρθρα 246 και 285 ΚΠολΔ), αφού η συνένωση και η συνεκδίκαση τους συνεπάγεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης, καθώς και μείωση των εξόδων της (ΑΠ 1134/2014 ΧρΙΔ 2015. 132).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 25/1975, «1. Τα κατά την κείμενην νομοθεσίαν οφειλόμενα τέλη καθαριότητος και αποκομιδής απορριμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων καθορίζονται διʼ έκαστον εστεγαζόμενον η μη χώρον ανά μετρητήν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμόν παρά την ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου επί συντελεστήν οριζόμενον εις ακεραίας μονάδας δραχμών δι' αποφάσεως δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του νομάρχου. 2. Η ως άνω απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβανομένη κατά τον μήνα Οκτώβριον, κοινοποιείται εις την ΔΕΗ μέχρι την 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ο δε εν αυτή οριζόμενος συντελεστής ισχύει από 1η του μήνα Ιανουαρίου του επόμενου έτους, διʼ εν πλείονα ημερολογιακά έτη οριζόμενα εν τη αυτή αποφάσει, επιφυλασσόμενης της ισχύος της επομένης παραγράφου. (....) 9. Η κατά το παρόν άρθρον οριστική βεβαίωσις των τελών συντελείται μόνον δι' εγγραφής του υποχρέου εις τον οικείον κατάλογον της ΔΕΗ επί τη βάσει της υπό του άρθρου 2 του παρόντος προβλεπόμενης δηλώσεως, μη απαιτουμένης συντάξεως χρηματικού καταλόγου υπό του δήμου ή της κοινότητας.». Κατά το άρθρο 4 του ιδίου νόμου, «1. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού βαρύνουν τον υπόχρεον εις πληρωμήν του λογαριασμού καταναλισκώμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττονται, μετ' αυτού, ενιαίως υπό της ΔΕΗ δια δόσεων ίσων προς τον αριθμόν των εκδιδόμενων κατ' είδος λογαριασμόν. 2. (....) Αι εκ των τελών καθαριότητος και φωτισμού πραγματοποιούμεναι από την ΔΕΗ εισπράξεις αποδίδονται εις τον δικαιούχον δήμον ή κοινότητα βάσει σχετικής εκκαθαριστικής καταστάσεως εντός του τρίτου μηνός από της λήξεως του μηνός εις τον οποίον λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασμοί.(....)», ενώ, κατά το άρθρο 6 του ιδίου νόμου, «Εν περιπτώσει αρνήσεως του υποχρέου προς καταβολήν του παρόντος νόμου τέλους, η ΔΕΗ προέρχεται εις διακοπήν του ρεύματος,, μη επαναχορηγούσα τούτο μέχρις εξοφλήσεως του οφειλομένου τέλους. Εφόσον δεν ήθελε ζητηθεί η επαναχορήγησις του ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ γνωστοποιεί τούτο εις τον δικαιούχον των τελών δήμον ή κοινότητα, μετά την διαγραφήν του καταναλωτού δια την, μερίμνην αυτού και κατά την κείμενην νομοθεσία, είσπραξιν των εν λόγω οφειλών». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1080/1980, «1. Δια της υπό του δήμου ή κοινότητας παρεχόμενης υπηρεσίας καθαριότητας των οδών, πλατειών ή κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος οριζόμενον δι' αποφάσεως του συμβουλίου, υποκείμενης εις την έγκρισιν του νομάρχου.(...)». Περαιτέρω, με το άρθρο 25 παρ. 11 (12) Ν. 1828/1989, ορίσθηκε ότι: «Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 ΒΔ 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α' 171) και του άρθρου 4 Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α' 246) ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και την διαδικασία βεβαίωσης είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/1975, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 429/1976 και το άρθρο 5 Ν. 1080/1980». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 β' Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138), «Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 25/1975, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 Ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 Ν. 2130/1993 βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ρεύματος και συνειπράττονται από την ΔΕΗ ή από τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό ετήσιων λογαριασμών. Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται ενιαίος λογαριασμός για κάθε υπόχρεο. Αν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τα ανωτέρω συνειπραττόμενα ποσά, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν το επανασυνδέει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό. Αν δεν ζητηθεί από τον υπόχρεο η επανασύνδεση του ρεύματος μέσα σε τρεις μήνες από την διακοπή του, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τα στοιχεία των οφειλών του, προκειμένου αυτός να προβεί στην είσπραξή τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των Ν/ 429/1976, 1080/1980 και 2130/1993».

 

Με την κρινόμενη αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει: Ότι δραστηριοποιείται στον τομέα της οινοποιίας - ποτοποιίας και στεγάζει τις εγκαταστάσεις της σε εργοστάσιο, εκτάσεως 14.500 τ.μ., ευρισκόμενο στην θέση «………» Κάτω Αχαΐας, εκτός σχεδίου πόλεως, σε ζώνη οικιστικού ελέγχου. Ότι τμήμα αυτών των εγκαταστάσεων ηλεκτροδοτείται από την εναγόμενη με σύνδεση με αριθμό παροχής υπ' αρ. ………. Ότι, στον υπ' αρ. ……… λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που αφορά περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από 1-12-2014 έως 1-1-2015 και περιέχει ειδοποίηση επικείμενης διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνεται ποσό 9.006 ευρώ το οποίο αφορά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Ότι το ανωτέρω τέλος έχει επιβληθεί παρανόμως, χωρίς προηγούμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου και χωρίς απόφαση με την οποία να διαπιστώνεται η ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών καθαριότητας και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. Για τους λόγους αυτούς ζητεί, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, να αναγνωρισθεί ότι η ενάγουσα δεν υποχρεούται να καταβάλει στην εναγομένη τα περιεχόμενα στους έως την άσκηση της αγωγής εκδοθέντες λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ποσά που αφορούν μη νομίμως επιβληθέντα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, να υποχρεωθεί η εναγομένη να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στο ανωτέρω ακίνητο της ενάγουσας, καθώς και να καταδικασθεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 18, 33 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία. Πλην όμως, η κρινόμενη αγωγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη στο σύνολο της. Ειδικότερα, ως προς το αίτημα αναγνώρισης της ανυπαρξίας της οφειλής της ενάγουσας από παρανόμως επιβληθέντα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η αγωγή τυγχάνει απορριπτέα ως προς την εναγομένη λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, καθότι, σύμφωνα και με τα ανωτέρω εκτεθέντα στην μείζονα σκέψη, φορέας της ένδικης αξίωσης, η οποία αφορά ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, τυγχάνει ο οικείος δήμος υπέρ του οποίου επιβάλλεται (εν προκειμένω, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας) και όχι η εναγόμενη, η οποία είναι μόνο αρμόδια για την είσπραξή τους και απόδοσή τους στον εν λόγω φορέα της αξίωσης, σε περίπτωση δε μη καταβολής τους η επιδίωξη της είσπραξής τους δεν ανατίθεται στην εναγομένη, αλλά στον φορέα της αξίωσης δήμο, στον οποίο η εναγόμενη υποχρεούται να διαβιβάσει τα στοιχεία της οφειλής, ενώ μόνη δυνατότητα και, συγχρόνως, υποχρέωση της εναγόμενης αποτελεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Συνεπώς, για την αμφισβήτηση της οφειλής από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η οποία, σημειωτέον, συνιστά διοικητική διαφορά ουσίας, δύναται να χωρήσει προσφυγή κατά του οικείου δήμου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ΔεφΠειρ 1975/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠΑΘ 4901/2012 ΕφΑΔ 2012.573). Ως προς το αίτημα να υποχρεωθεί η εναγομένη να ηλεκτροδοτεί το ακίνητο της ενάγουσας, τούτο τυγχάνει απαράδεκτο ελλείψει εννόμου συμφέροντος, δεδομένου ότι δεν εκτίθεται στο κείμενο της αγωγής ότι η εναγομένη έχει σταματήσει να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο ανωτέρω ακίνητο, μόνο ότι επίκειται η διακοπή, χωρίς να συντρέχουν εν προκειμένω οι εκ του άρθρου 69 ΚΠολΔ περιοριστικά αναφερόμενες προϋποθέσεις παροχής προληπτικής δικαστικής προστασίας.

 

Με την από υπό κρίση προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης, η προσεπικαλούμενη ανακοινώνει στον προσεπικαλούμενο την εκκρεμή σε βάρος της δίκη που ανοίχθηκε με την κρινόμενη αγωγή, καλώντας τον να παρέμβει σε αυτήν υπέρ της. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση ανακοίνωση δίκης, όπως ορθότερα κρίνεται η παρούσα, καθότι δεν συντρέχει κάποιος εκ τους περιοριστικά αναφερόμενους στα άρθρα 86-88 ΚΠολΔ νόμιμους λόγους προσεπίκλησης, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 31 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στο άρθρο 91 ΚΠολΔ. Πλην όμως, κατόπιν της απορρίψεως της κύριας αγωγής και της συνακόλουθης, εκ του λόγου αυτού, περάτωσης της κύριας δίκης, παρέλκει η περαιτέρω κατ' ουσίαν εξέτασή της, καθότι αυτή έχει εκ των πραγμάτων επικουρικό χαρακτήρα και εξετάζεται μόνο σε περίπτωση παραδοχής της κύριας αγωγής (βλ, ΑΠ 1206/1989 ΔΕΝ 1990.1187, ΠΠΑΘ 549/2016 ΝοΒ 2016.916).

 

Με την κρινόμενη πρόσθετη παρέμβαση, ο προσθέτως παρεμβαίνων Δήμος Δυτικής Αχαΐας παρεμβαίνει προσθέτως υπέρ της εναγομένης, ζητώντας να απορριφθεί η εναντίον της αγωγή, επικαλούμενος έννομο συμφέρον. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η πρόσθετη παρέμβαση αρμοδίως ασκείται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 31 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις του άρθρου 80 ΚΠολΔ. Πλην όμως, κατόπιν της απορρίψεως της κύριας αγωγής, παρέλκει η κατ' ουσίαν εξέταση της συνεκδικαζόμενης πρόσθετης παρέμβασης, αφού η τελευταία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 ΚΠολΔ, δεν ανοίγει νέα δίκη, καθώς δεν περιέχει αυτοτελές αίτημα δικαστικής προστασίας, συνεπώς, με την περάτωση της κύριας δίκης, καταργείται και η δίκη που δημιουργείται με την πρόσθετη παρέμβαση, η οποία δεν έχει αυτοτελές, αλλά παρακολουθηματικό ως προς την κύρια δίκη χαρακτήρα (βλ. ΕφΠειρ 111/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΑΘ 1012/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΑΘ 1346/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, πρέπει, συνεπώς, η κρινόμενη αγωγή να απορριφθεί στο σύνολο της, ενώ οι συνεκδικαζόμενες με αυτήν ανακοίνωση δίκης και πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της δυσχέρειας στην ερμηνεία των εφαρμοσθέντων κανόνων δικαίου (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, κατ' αντιμωλία των διαδίκων: α) την από 14-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./16-3-2015 αγωγή, β) την από 4-10-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./4-10-2016 προσεπίκληση σε παρέμβαση - ανακοίνωση δίκης και γ) την από 14-9-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./18-9-2017 πρόσθετη παρέμβαση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την ανακοίνωση δίκης.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την πρόσθετη παρέμβαση.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα στις 11 Ιανουαρίου 2019, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ