ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 375/2020

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση για την ακύρωση διατάξεων της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων - Απαράδεκτο -.

 

Απαράδεκτη αίτηση για την ακύρωση διατάξεων της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων του οικείου Πρωτοδικείου. Δεν έχει υποβληθεί έως τη συζήτηση της υπό κρίση προσφυγής η προβλεπόμενη έκθεση της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων αναφορικά με την ένδικη προσφυγή.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 375/2020

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μηνά Τζωρακάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευαγγελία Ψυχάρη, Πρωτοδίκη, και Ελένη Τσεβά, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Αγγελική Ρουμελιώτη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Πάτρα την 7η Ιουλίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των κάτωθι:

 

Της προσφεύγουσας: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MALCO HELLAS ΑΒΕΤΤΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MALCO HELLAS ΑΒΕΤΤΕ» και με Α.Φ.Μ. ., που τελεί σε κατάσταση πτώχευσης και εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Ρήγα Φεραίου αρ. 94, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Αναστασίου Τελώνη.

 

Της καθ' ης η προσφυγή: ..., δικηγόρου Πατρών, που κατοικεί στην Πάτρα, επί της οδού ..., υπό την ιδιότητα της ως συνδίκου της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MALCO HELLAS ΑΒΕΤΤΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «MALCO HELLAS ΑΒΕΤΤΕ», η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

 

Η προσφεύγουσα αιτείται να γίνει δεκτή η από 29-6-2020 προσφυγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./30-6-2020, προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο με αριθμό ., οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της προσφεύγουσας και η καθ' ης η προσφυγή ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν επί της έδρας.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με την ένδικη κατατεθείσα στις 30-6-2020 προσφυγή της η προσφεύγουσα πτωχή εταιρεία, επικαλούμενη έννομο συμφέρον, αιτείται ως προς την κύρια βάση της την ακύρωση των προσβαλλόμενων με αριθμούς ./26-2-2020, ./27-2-2020, ./27-2-2020, ./27-2-2020, ./12-6-2020, ./12-6-2020, ./12-6-2020, ./12-6-2020, ./22-6-2020, ./22-6-2020, ./22-6-2020 και ./22-6-2020 διατάξεων της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Πατρών για τους αναφερόμενους σ' αυτή λόγους και επικουρικά τη μεταρρύθμιση των προαναφερθεισών διατάξεων και τον καθορισμό των αναγραφόμενων σ' αυτήν τιμών αξίας και εκποίησης των περιγραφόμενων στην προσφυγή ακινήτων, καθώς και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη εις βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

 

Με τα ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση προσφυγή, με την οποία εισάγεται μη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου [ά. 53, 4§§1,2 και 60§2 ΠτΚ, όπως ίσχυε το τελευταίο πριν την αντικατάσταση του με το ά. 3 Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Τ.Α/22-12-2016, βλ. το ά. 13 στοιχ.β Ν. 4446/2016)], δοθέντος ότι η αίτηση κήρυξης πτώχευσης της προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρείας κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού στις 7-6-2016, ήτοι σε χρόνο προγενέστερο της θέσης σε ισχύ του Ν. 4446/2016, προκειμένου να εκδικασθεί με την προσήκουσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ά. 54§1 εδ.α ΠτΚ και 741 επ. ΚΠολΔ). Πρέπει ωστόσο να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της προκείμενης υπόθεσης, διότι δεν έχει υποβληθεί έως τη συζήτηση της υπό κρίση προσφυγής η προβλεπόμενη στη ρύθμιση του άρθρου 60§3 ΠτΚ έκθεση της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων αναφορικά με την ένδικη προσφυγή.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπό κρίση προσφυγής.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Πάτρα την 23η-7-2020 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα, την 6η-8-2020, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της προσφεύγουσας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ