ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

 

ΜΠρΒόλου 382/2019

 

Το άρθρο 217 ΚΠολΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 ν. 3994/25-7-2011 (δια του οποίου εισήχθη στην τακτική διαδικασία το τεκμήριο της ομολογίας επί ερημοδικίας του εναγομένου) ισχύει και για τις εκκρεμείς δίκες (στον πρώτο ή στον δεύτερο βαθμό) που είχαν ασκηθεί προ της 25-7-2011, ενόψει του ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επιτάχυνση των σχετικών δικών και η αποσυμφόρηση των υποθέσεων). Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Ερημοδικία καθ'ης η ανακοπή τράπεζας. Δεκτή η ανακοπή.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 382/2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Μαρία Σαλμανλή, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Διεθύνουσα το Πρωτοδικείο Βόλου και από την γραμματέα Αργυρώ Τσαλούχου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 4η Απριλίου του 2019, για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης ./14-6-2011 ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής μεταξύ :

 

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: … κάτοικου Βόλου, επί της … ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Χριστίνας Γιαννακίδου (AM ΔΣΒ595)

 

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «…» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο δεν παραστάθηκε στο παρόν δικαστήριο και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο.

 

Ο ανακόπτων ζήτησε να γίνει δεκτή η ανακοπή του, που κατατέθηκε με αριθμό κατάθεσης ./14-6-2011, προσδιορίστηκε για την 1-11-2012 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για τη δικάσιμο της 20-3-2014, και διαδοχικά για τη δικάσιμο της 19-5-2016 και της 10-5-2018 οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για την παραπάνω δικάσιμο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της ως άνω υπόθεσης στο ακροατήριο και κατά την εκφώνηση της από το πινάκιο, η πληρεξούσια δικηγόρος του παρόντος διαδίκου ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις του .

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 271 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της κρινομένης αγωγής (14-6-2011) : «1. Αν ο εναγόμενος δεν εμφανισθεί κατά τη Συζήτηση ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος σ’ αυτήν κανονικά, το δικαστήριο, αν η αγωγή και η κλήση για Συζήτηση δεν επιδόθηκαν σ' αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα, κηρύσσει απαράδεκτη τη Συζήτηση. 2. Το ίδιο ισχύει, αν η Συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγομένου και δεν εμφανισθεί ο ενάγων ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος στη Συζήτηση κανονικά. 3- Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και για τον παρεμβαίνοντα». Το άρθρο 271 αντικαταστάθηκε ως άνω (από 16.9.2001) με το άρθρ.13 Ν.2915/2001,ΦΕΚ A 109/20-5-2001. Με το άρθρο 15 Ν.2943/2001,ΦΕΚ Α 2003, ο χρόνος έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Α του Ν.2915/2001 μετατέθηκε στην 1η Ιανουαρίου 2002. Ακολούθως, το άρθρο 271 του Κ.Πολ.Δ. (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 Ν. 3994/2011 - ΦΕΚ Α 165/25·7-2011), το οποίο ομοίως εφαρμόζεται και στην ένδικη ανακοπή, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, ορίζει ότι « ι. Αν ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 2. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν εμπρόθεσμα, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Διαφορετικά συζητεί την υπόθεση ερήμην του εναγομένου. 3- Στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως » Με το υπ' αριθμ. 72 παρ. 2 άρθρο του ιδίου N.3994/2011 ορίστηκε ότι «στις δίκες που κατά την εισαγωγή του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, οι διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όσες όμως είχαν ενεργηθεί πριν από την εισαγωγή του ρυθμίζονται από το προγενέστερο δίκαιο» συνεπώς οι νέες ρυθμίσεις ως προς την ερημοδικία αφορούσαν και τις ήδη εκκρεμείς στον πρώτο ή στο δεύτερο βαθμό, κατά την εισαγωγή του ως άνω νόμου (25.7.2011), στο πλαίσιο της γενικής επιλογής του νομοθέτη να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις σε όσες υποθέσεις είναι εκκρεμείς και δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί (βλ. και Χ. Απαλαγάκη, Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ, σελ. 40). Κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας αγωγής οι επαχθείς συνέπειες της ερημοδικίας δεν υπήρχαν, αφού ίσχυε ο ν.2915/2001, ο οποίος όχι μόνο επικρίθηκε αλλά οδήγησε σε σωρεία ερμηνευτικών ζητημάτων. Για τον λόγο αυτό, προκρίθηκε από το νομοθέτη η εφαρμογή των επαχθών συνεπειών της ερημοδικίας σε περίπτωση εκδίκαση υποθέσεων εκκρεμών (στον πρώτο ή δεύτερο βαθμό) ενόψει του ότι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιτάχυνση των σχετικών δικών και η αποσυμφόρηση των υποθέσεων (πρβλ. εισηγητική έκθεση προς την Βουλή των Ελλήνων στο σχέδιο του νόμου 4055/ 2012 σελ. 4, ΜονΠρΛαρ 18/ 2016 Δικογρ 2016. 349, Μον ΠρΧιου 92/ 2016 ΤρΝομΠληρΝΟΜΟΣ , ΜονΠρΣερ 84 / 2014 ΕλλΔνη 2014 .898, ΜονΠρΘεσ 7469/2014 Αρμ. 2015. 458 και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές). Την ίδια ρύθμιση για την ερημοδικία του εναγομένου όσον αφορά τις επαχθείς συνέπειες της διατήρησε και ο νομοθέτης και μετά τη θέσπιση του ν. 4335/2015, όσον αφορά την τακτική διαδικασία. Η ανακοπή που προβλέπεται στο άρθρο 632 ΚΠολΔ εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, αν η διαφορά από την απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ, τ. Γ’1995, άρθρο 632 αριθμ. 48, Χ. Απαλλαγάκη, ΕρμΚΠολΔ, 2 έκδ. 2011, άρθρο 632 αριθμ. 11). Συνεπώς, σε περίπτωση ερημοδικίας είτε του ανακόπτοντος, είτε του καθ' ου η ανακοπή, εφαρμόζονται και στην ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ οι διατάξεις των άρθρων 271 και 272 του Κώδικα, που εναρμονίζονται και με το σκοπό της ταχύτερης διεξαγωγής της δίκης και της απλούστευσης της διαδικασίας, ενώ εξυπηρετείται και με την ανακοπή αυτή η ίδια ανάγκη.

 

Στην προκειμένη περίπτωση η ανακοπή κατά της υπ' αριθ. 421/2011 διαταγής πληρωμής ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 παρ. 1 Ν.4055/2012), αφού η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 25.5-2011 και η ανακοπή ασκήθηκε στις 14.6.2011, ήτοι εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 632 παρ.ι ΚΠολΔ και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, κατά την τακτική διαδικασία, εφόσον πρόκειται για διαφορά από σύμβαση πίστωσης και όχι από πιστωτικούς τίτλους. Κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η καθ' ης δεν εμφανίστηκε αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για τη δικάσιμο της 1.11.2012, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε διαδοχικώς για τις λεπτομερώς αναφερόμενες στην αρχή της παρούσας δικάσιμους και τέλος για την παραπάνω δικάσιμο (βλ. υπ' αριθ. ./14-6.2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Βόλου …). Μετά το τέλος έκαστης από τις εν λόγω συνεδριάσεις, ο γραμματέας του δικαστηρίου μετάφερε την υπόθεση στην σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά την δικάσιμο που ορίσθηκε αντίστοιχα. Συνεπώς κλήση, για όλες τις ως άνω διαδοχικές δικάσιμους δεν χρειάζεται (ΑΠ 461/ 2013 ΤρΝομΠληρΝΟΜΟΣ) και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων άρα και των απόντων (άρθρο 226 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., ως ίσχυε στον χρόνο κατάθεσης της ένδικης ανακοπής). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω παραδοχών, οι περιεχόμενοι στην ανακοπή πραγματικοί ισχυρισμοί του ανακόπτοντος θεωρούνται ομολογημένοι και, επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή στο σύνολο της (Εφ. Θεσ/νίκης 1358/2000 Αρμ. 2000.977, άρθρ. 271 ΚΠολΔ όπως το άρθρο 271 τέθηκε στη θέση του καταργηθέντος παλαιού άρθρου 271 με το Ν. 3994/2011 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ιδίου νόμου (μεταβατικές διατάξεις), το οποίο καταλαμβάνει και τις υποθέσεις η συζήτηση των οποίων έλαβε χώρα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (25·7·20ΐι ΦΕΚ Α165), ανεξάρτητα από το χρόνο άσκησης της ανακοπής) και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθ' ης, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 και 591 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Πρέπει, εξάλλου, να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης από την καθ' ης (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., ως ίσχυαν) και να καταδικαστεί η τελευταία στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος λόγω της ήττας τους (άρθρα 176 Κ.Πολ.Δ.), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ' ης η ανακοπή.

 

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας σε 200 ευρώ.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθ. ./2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Βόλο, στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να παραβρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 31-12-2019.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ