ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΠρΚορίνθου 97/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εκούσια δικαιοδοσία - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση από την εκποίηση -.

 

Η ερημοδικία του εφεσιβλήτου ως προς την έφεση και αντίστοιχα του εκκαλούντος ως προς την αντέφεση δεν έχει δυσμενείς συνέπειες και ειδικότερα δεν σημαίνει ομολογία του βασίμου των προβαλλόμενων λόγων έφεσης ή αντίστοιχα των λόγων αντέφεσης. Αναγκαστική ομοδικία των καθ’ ών πιστωτών στις περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του ν. 3869/2010. Στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος με μηνιαίες επί πενταετία καταβολές. Εξαίρεση από την εκποίηση ποσοστού συγκυριότητας επί αγροτεμαχίου και ενός αυτοκινήτου.

 

 

ΕΦΕΣΗ

 

Αριθμός Αποφάσεως 97/2021

 

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης έφεσης: ./12.7.2017

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης κλήσης: ./29.8.2019

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Χρήστο Τριανταφυλλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Μαργαρίτα Λιάκουρα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 14.4.2021 για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ..., το οποίο παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του του Δ.Σ. Κορίνθου (ΑΜ 492).

 

ΤΩΝ ΚΑΘ΄ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ-ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) ... του ... κατοίκου Κορινθίας,  που  παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Κονομόδη του ΔΣΑ (ΑΜ 37663), 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "..." που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Οθωνος αρ.8 ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "...", λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "..." που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3) ...  κατοίκου ... Κορινθίας που δεν παραστάθηκε.

 

Ο αιτών και ήδη πρώτος των εφεσίβλητων άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου την από .../2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../.2013 αίτηση του. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την 507/2017 οριστική απόφαση του έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση ως ουσία βάσιμη. Την απόφαση αυτή προσβάλλει το καθ' ου η αίτηση και ήδη αιτών-καλούν-εκκαλούν με την από 10.7.2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../.2017 έφεση του η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./12.7.2017 και προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 8.11.2017. Κατά την παραπάνω δικάσιμο η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε η 284/2018 μη οριστική απόφαση, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να κλητευθεί η τρίτη των καθ' ων η αίτηση-κλήση .... Ήδη το αιτών-καλούν-εκκαλούν με την από 27.8.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../29.8.2019 κλήση του νόμιμα επαναφέρει τη συζήτηση της έφεσης για τη δικάσιμο της 8.4.2020 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

I. Με την ./29.8.2019 κλήση παραδεκτά εισάγεται να εκδικαστεί η έφεση του αιτούντος-καλούντος-εκκαλούντος κατά της 507/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, το οποίο δίκασε την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./22.8.2013 αίτηση του πρώτου των καθ' ων η αίτηση-κλήση-εφεσίβλητων, ερήμην των δεύτερης και τρίτης των καθ' ων η αίτηση-κλήση-εφεσίβλητων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 495§§1 και 2, 511, 513§1 περ.β' 516§1, 517 και 518§1 ΚΠολΔ, λαμβανομένου υπόψη ότι από το φάκελο της δικογραφίας προκύπτει ότι έλαβε χώρα επίδοση της απόφασης στις 26.6.2017 και η έφεση ασκήθηκε στις 12.7.2017 ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης(άρθρα 144§1 και 518§1 ΚΠολΔ), όπως αποδεικνύεται από την ./12.7.2017 πράξη κατάθεσης έφεσης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου. Κατά τα λοιπά, πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' άρθρο 533 ΚΠολΔ το βάσιμο των λόγων της, δεδομένου και ότι το αιτών-καλούν-εκκαλούν απαλάσσεται από την καταβολή παραβόλου δυνάμει της διάταξης του άρθρου 63§1 ν. 2914/1994.

 

II. Η διάταξη της § 2 του άρθρου 764 ΚΠολΔ, με το οποίο τίθενται ειδικοί κανόνες στη συζήτηση της έφεσης, κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), ορίζει ότι: «Αν, όταν εκφωνείται η υπόθεση, δεν εμφανιστεί κανείς διάδικος, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν κάποιος από τους διαδίκους εμφανιστεί, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ' ουσίαν». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι, επί υποθέσεως που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου η υπόθεση ερευνάται κατ' ουσίαν, έστω και αν απουσιάζει ο εκκαλών και παρίσταται ο εφεσίβλητος, αλλά, καθώς για την έρευνα της υπόθεσης σε περίπτωση απουσίας κάποιου από τους διαδίκους προέχει η έρευνα της νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του, ερευνάται πρώτα αν τη συζήτηση επισπεύδει ο διάδικος που απολείπεται ή αν την επισπεύδει ο παριστάμενος, οπότε ερευνάται η κλήτευση αυτού που απουσιάζει. Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 524§4 ΚΠολΔ "Σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσίβλητου ως προς την έφεση η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η ερημοδικία του εφεσίβλητου ως προς την έφεση - και αντίστοιχα του εκκαλούντος ως προς την αντέφεση - δεν έχει δυσμενείς συνέπειες και ειδικότερα δεν σημαίνει ομολογία του βασίμου των προβαλλόμενων λόγων έφεσης ή αντίστοιχα των λόγων αντέφεσης [βλ. ΜονΕφΑΘ 82/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ Όικονόμου (-Παναγόπουλο), Η έφεση (2017) άρθρο 524 Χ 35, σελ. 232-Κεραμέα / Κονδύλη / Νίκα(Πανταζόπουλο), ΚΠολΔ(2020), άρθρο 524 αρ.29]. Έπεται, ότι επί υποθέσεων περί υπαγωγής σε ρύθμιση χρεών κατά το Ν. 3869/2010, που, κατά το άρθρο 3 του νόμου αυτού, δικάζονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην κατ' έφεση δίκη συντρέχει περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης μόνο επί απουσίας όλων των διαδίκων [βλ. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων(2013)112]. Συναφώς, επισημαίνεται ότι, επειδή σε περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του Ν. 3869/2010, που στρέφονται κατά περισσοτέρων του ενός πιστωτών, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων, καθώς ζητείται η αυτή είδους ρύθμιση για όλους τους καθ' ων η αίτηση και έτσι συντρέχει περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας μεταξύ τους, κατά την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 76 ΚΠολΔ (βλ. ΜονΠρΚορ 111/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αυτό έχει ως επακόλουθο, στην κατ' έφεση δίκη, ακόμα και αν απουσιάζουν ή δεν λαμβάνουν κανονικά μέρος στη συζήτηση ο εκκαλών οφειλέτης και ένας ή περισσότεροι από τους εφεσίβλητους πιστωτές, αλλά όλοι αυτοί έχουν νόμιμα κληθεί για να συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια συζήτηση της υπόθεσης, να μην τίθεται θέμα ματαίωσης της συζήτησης, ούτε εν μέρει αναφορικά με τον εκκαλούντα και τον απόντα εφεσίβλητο, εφόσον μετέχει κανονικά σε αυτήν έστω και ένας εφεσίβλητος πιστωτής. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των §§ 1 και 3 του 2 άρθρου 76 ΚΠολΔ σαφώς συνάγεται ότι, αν κάποιος από τους αναγκαίους ομοδίκους δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νομίμως και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση, στην περίπτωση αυτή δεν αντιπροσωπεύεται από τους παριστάμενους ομοδίκους κατά το άρθρο 76 § 1 ΚΠολΔ και κατ' ακολουθίαν η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους ομοδίκους και αυτεπαγγέλτως [βλ. ΑΠ 110/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΕφΛαρ 474/2006 Δικογραφία 2006, 539· ΕφΑΘ 7115/2002, ΕλλΔνη 2003, 1416· ΜονΠρΛαμ 99/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· Απαλαγάκη(-Μπαλογιάννη/Ρεντούλη),ΕρμΚΠολΔ(2019), άρθρο 226 αρ.3- Κεραμέα/Κονδυλη/(-Νίκα), ΚΠολΔ 1(2000), άρθρο 76, αρ. 6]. Επισημαίνεται τέλος, ότι η διάταξη του άρθρου 226§4 εδ.α'-δ' ΚΠολΔ, όπως ισχύει σήμερα μετά την ανατικατάσταση της §2 από την §2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του ν.4335/2015 και την προσθήκη του δευτέρου εδαφίου της §4 με την §2 του άρθρου 22 του ν.3994/2011- η οποία εφαρμόζεται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας[βλ. ΑΠ 932/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ Απαλαγάκη (-Μπαλογιάννη/Ρεντούλη), ό.π., άρθρο 226 αρ.5·Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα(- Μακρίδου), ΚΠολΔ 1 (2000), άρθρο 226 αρ.7]- κατά την οποία "Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση σημειώνει στο πινάκιο αν η συζήτηση έγινε κατ' αντιμωλία ή ερήμην ή αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε. Ελλείψεις ή σφάλματα του πινακίου, ως προς τα στοιχεία των διαδίκων, των εκδικαζόμενων υποθέσεων και τη σήμανση του, συμπληρώνονται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ύστερα από προφορική αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου. Αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων" εφαρμόζεται μόνο όταν στην αρχική δικάσιμο κατά την οποία δόθηκε αναβολή ο απολιπών διάδικος είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραστάθηκε, οπότε έλαβε γνώση της μετ' αναβολή δικασίμου (βλ. ΑΠ 110/2020 ό.π.). Στην υπό κρίση περίπτωση, από την ./4.12.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κορίνθου ... και από την .Β/17.9.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ., αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΛΗΣΗΣ επιδόθηκε στην τρίτη και δεύτερη των καθ' ων η αίτηση-κλήση-εφεσίβλητων για τη δικάσιμο της 8.4.2020. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο η συζήτηση της αίτησης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας παρόντων των πληρεξούσιων δικηγόρων των ανωτέρω καθ' ων η αίτηση-κλήση-εφεσίβλητων και επομένως έλαβαν γνώση της μετ' αναβολή δικασίμου. Κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας οι ανωτέρω δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο αν και κλητεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. Πρέπει, επομένως, να δικαστούν ερήμην, η συζήτηση ωστόσο να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 764§2 ΚΠολΔ).

 

III. Ο αιτών με την από 22.8.2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./22.8.2013 αίτηση του ισχυρίσθηκε ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του και ζήτησε να γίνει δεκτό το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης οφειλών του, διαφορετικά και σε περίπτωση αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού να ρυθμιστούν τα χρέη του με το ορισμό μηνιαίων καταβολών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αίτηση, με την εξαίρεση από την ρευστοποίηση του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του αλλά και του οχήματος ιδιοκτησίας του και να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών έχει απαλλαγεί από αυτά. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση ως ουσία βάσιμη και ρύθμισε τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 100 εκάστη, και ειδικότερα 97,17 προς το αιτών-καλούν-εκκαλούν και 2,83 προς τη δεύτερη των καθ' ων η αίτηση-κλήση-εφεσίβλητη για χρονικό διάστημα πενταετίας των καταβολών αρχομένων από 1.7.2017. Επιπλέον εξαίρεσε από την εκποίηση το ποσοστό συγκυριότητας του πρώτου των καθ' ων η αίτηση-κλήση-εφεσίβλητων 1/6 εξ αδιαιρέτου επί του περιγραφομένου στην αίτηση αγροτεμαχίου καθώς και το ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του εργοστασίου κατασκευής ... Εναντίον αυτής της απόφασης παραπονείται το αιτών-καλούν-εκκαλούν με την κρινόμενη έφεση για λόγους που αναφέρονται σε κακή εκτίμηση αποδείξεων και σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και ειδικότερα των διατάξεων 216§1 ΚΠολΔ περί αοριστίας της αίτησης και περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών για το λόγο ότι ο τελευταίος είτε γνώριζε κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων ότι ακόμα και με το εισόδημα που απεκόμιζε ύψους 2.000 μηνιαίως, στο μέλλον θα αδυνατούσε να τις καλύψει, είτε αποδέχτηκε ως πιθανό το ενδεχόμενο περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμών στο μέλλον, ωστόσο ανέλαβε τα εν λόγω χρέη, τα οποία επιθυμεί να υπάγει στη ρύθμιση καθώς και επειδή δεν υφίστατο η απαραίτητη υπέρ του αιτούντος προϋπόθεση για αδυναμία πληρωμών της ύπαρξης έστω και μίας ληξιπρόθεσμης απαίτησης σε βάρος του (άρθρο 1§1 ν.3869/2010). Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, απορριπτόμενου του σχετικού ισχυρισμού που επαναφέρεται ως δεύτερος λόγος έφεσης του εκκαλούντος, καθώς στην αίτηση αναφέρονται τα εισοδήματα του αιτούντος, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση και το συνολικό ύψος των βιοτικών του αναγκών. Δεν απαιτείται να εξειδικεύεται στα δικόγραφα των αιτήσεων, το πώς προέκυψε η μόνιμη αδυναμία να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις και ποιο το κόστος διαβίωσης του, ο χρόνος ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων, το ύψος των δόσεων που ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως, τα γεγονότα που τον οδήγησαν στον υπερδανεισμό και τα γεγονότα που τον οδήγησαν στην αδυναμία του να ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες "δανειακές" υποχρεώσεις του, καθώς και το ποσοστό μείωσης του εισοδήματος του, οι συγκυρίες που κατέστησαν μόνιμη την αδυναμία πληρωμής, το ύψος των αποδοχών του κατά τον χρόνο σύναψης των δανείων. Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και η έλλειψη τους δεν καθιστά απορριπτέα ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω αοριστίας, διότι αυτή, πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο, πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει και: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του τυχόν συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, έστω και με μηδενικές καταβολές, στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή [βλ. ΑΠ 64/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 2016, σελ.251 επ.]. Περαιτέρω, ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 "αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις", ότι για την εξυπηρέτηση και ασφάλιση των τοκοχρεολυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και λοιπούς δικαιούμενους κατά την κείμενη νομοθεσία, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρήσει υπέρ του δανειστή: α) μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των τακτικών μηνιαίων απολαβών του (μισθό, επιδόματα, μηνιαία αναλογία δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, ΔΙΒΕΕΤ κ.λπ.), β) μέχρι τα 6/10 της κύριας και επικουρικής σύνταξης του και όλων γενικά των μερισμάτων και άλλων παροχών που τακτικά λαμβάνει από τα ασφαλιστικά του ταμεία, γ) από το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σ' αυτόν από οποιοδήποτε ασφαλιστικό του φορέα ή από την οριζόμενη από την εργατική νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσεως (§ 1). Οι πιο πάνω εκχωρήσεις είναι ισχυρές καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διατάξεως (§ 2). Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2214/1994 επέφεραν οι νόμοι 3453/2006 και 3867/2010. Κατά το άρθρο 25 § 6 του ν. 3867/2010 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί ύστερα από αίτηση του υπόχρεου να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης,  επιμέρους συμφωνίες των δανειακών συμβάσεων και η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας των μη κανονικά εξυπηρετούμενων οποιουδήποτε είδους δανειακών συμβάσεων που έχει χορηγήσει προς φυσικά πρόσωπα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 υπάγονται και οφειλές από στεγαστικά δάνεια, τα οποία το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χορήγησε σε υπαλλήλους που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οποία δάνεια οι δανειολήπτες εξοφλούν με επιτρεπόμενη κατά νόμο προεκχώρηση του οριζομένου ποσοστού των μηνιαίων απολαβών τους. Ο νόμος με την άνω ρύθμιση θέλησε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του χρηματικές οφειλές από δάνεια προς όλους τους πιστωτές (ιδιώτες και μη), στην περίπτωση δε που ήθελε να εξαιρέσει από το νόμο τις εκ δανείων οφειλές προς το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα θα το είχε πράξει ρητά, όπως έπραξε με την προσθήκη της γ' περίπτωσης στη διάταξη του άρθρου 1 § 1 του νόμου με το άρθρο 20 § 15 του Ν. 4019/2011, όπου προβλέφθηκε εξαίρεση από την προκείμενη ρύθμιση των χορηγούμενων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του Ν. 3588/2007, ενώ, ούτε στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 § 2 του Ν. 3869/2010, συμπεριλαμβάνεται η οφειλή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξάλλου, δεν προκύπτει εξαίρεση ούτε από τη ρύθμιση του άρθρου 25 § 6 του Ν. 3867/2010, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να ζητήσει-επιτύχει με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ευνοϊκότερους όρους εξυπηρετήσεως των δανειακών συμβάσεων (βλ. ΑΠ 1031/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση, η εξαίρεση των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από τη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Συντάγματος, διότι οι δανειολήπτες του εν λόγω Ταμείου, σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων, θα στερούνταν των ευνοϊκών διατάξεων του Ν. 3869/2010, καθότι από το Ν. 3867/2010 δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες του Ν. 3869/2010, καθώς το άρθρο 25 § 6 του Ν. 3867/2010, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπει όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείων, όχι όμως και απαλλαγή, όπως προβλέπει ο Ν. 3869/2010.

 

IV. Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν έστω και χωρίς επίκληση οι διάδικοι, από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά, από όσα οι διάδικοι ρητώς ή εμμέσως συνομολογούν και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Ο αιτών γεννηθείς την 19.12.1967 είναι παντρεμένος από το έτος .. με την ..., γεννηθείσα την 14.6.1970, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα ενήλικο τέκνο, την ... και της ... γεννηθείσα την Γ και διαμένει με την σύζυγο του στην κύρια κατοικία τους, ιδιοκτησίας της συζύγου του, κείμενης στο Κορινθίας. Ο αιτών εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο Κορινθίων και ειδικότερα ως «... (Κλάδος...) με μηνιαίο μισθό ποσού 1.100 περίπου, η δε σύζυγος του δεν εργάζεται. Η κόρη τους είναι φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και για τις ανάγκες των σπουδών της διαμένει στην Αθήνα, ενώ δεν εργάζεται. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος προέρχεται από το μισθό του, ποσού 1.100 περίπου μηνιαίως. Κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος, προερχόμενο ομοίως αποκλειστικώς από το μισθό του ανερχόταν στο ποσό των 1.323 . Το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανερχόταν το έτος 2008 στο ποσό των 22.904,44 , το έτος 2010 στο ποσό των 21.082,73 , το έτος 2011 στο ποσό των 18.139,70 , το έτος 2012 στο ποσό των 15.884,91 , το έτος 2013 στο ποσό των 15.862,33 , το έτος 2014 στο ποσό των 17.328,97 , το έτος 2015 στο ποσό των 18.775,30 , το έτος 2016 στο ποσό των 18.565,296, το έτος 2017 στο ποσό των 23.659,78, το έτος 2018 στο ποσό των 22.842,75, το έτος 2019 στο ποσό των 24.229,22 ενώ το εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν το έτος 2008 στο ποσό των 7.250,05 (προερχόμενο κατά το ποσό των 126,99 από γεωργικές επιχειρήσεις και κατά το ποσό των 7.123,06 από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2010 στο ποσό των 141,93 (προερχόμενο από γεωργικές επιχειρήσεις), το έτος 2011 στο ποσό των 168,73 (προερχόμενο από γεωργικές επιχειρήσεις), το έτος 2012 στο ποσό των 167,15 (προερχόμενο από γεωργικές επιχειρήσεις), το έτος 2013 στο ποσό των 163,76 (προερχόμενο από γεωργικές επιχειρήσεις), το έτος 2014 στο ποσό των 0,51 (προερχόμενο από μερίσματα - τόκους - δικαιώματα), το έτος 2015 στο ποσό των 4,45 (προερχόμενο από μερίσματα - τόκους - δικαιώματα) το έτος 2017 στο ποσό των 3,38, το έτος 2018 στο ποσό των 81,94 και το έτος 2019 στο ποσό των 107,11. Το εισόδημα της συζύγου του αιτούντος προερχόμενο από γεωργικές επιχειρήσεις, το οποίο κατά τα έτη 2008 και 2010-2013 κυμαινόταν μεταξύ 126,99 και 168,73 ετησίως, προέρχεται από την καλλιέργεια ελαιόδεντρων σε  ημιορεινά  μη  αρδευόμενα αγροτεμάχια ιδιοκτησίας -συνιδιοκτησίας της, ενώ ήδη πλέον, σύμφωνα και με την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά η σύζυγος του δεν αποκομίζει εισόδημα από τα ανωτέρω ελαιοτεμάχια καθόσον το λάδι που βγαίνει από αυτά επαρκεί μόνο για οικογενειακή χρήση και δεν περισσεύει για πώληση. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανερχόταν το έτος 2008 στο ποσό των 30.154,49 , το έτος 2010 στο ποσό των 21.224,66 , το έτος 2011 στο ποσό των 18.308,43 , το έτος 2012 στο ποσό των 16.052,06 , το έτος 2013 στο ποσό των 16.026,09 , το έτος 2014 στο ποσό των 17.329,48 , το έτος 2015 στο ποσό των 18.779,75 , το έτος 2016 στο ποσό των 18.570,55, το έτος 2017 στο ποσό των 23.663,16, το έτος 2018 στο ποσό των 22.924,696 και το έτος 2019 στο ποσό των 24.336,33. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, ήτοι της συζύγου του, η οποία δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα και του ενήλικου τέκνου του, το οποίο σπουδάζει και για το λόγο αυτό δεν έχει δυνατότητα αυτοσυντήρησης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.100 περίπου μηνιαίως και περιλαμβάνει τις αναγκαίες οικογενειακές δαπάνες για την τροφή, την ένδυση, την υπόδηση, την οίκηση, τη θέρμανση, την υδροδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό, τη μετακίνηση, την ανατροφή, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την μόρφωση, την επικοινωνία μέσω υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ασφάλιση των ανωτέρω μελών της οικογένειας. Το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από το μισθό του αιτούντος (ποσού 1467,08 περίπου μηνιαίως σήμερα) και κατά το υπόλοιπο μέρος αυτού από την οικονομική βοήθεια που παρέχουν οι γονείς του και οι γονείς της συζύγου του κατά περίπτωση, με τη μορφή οικονομικής στήριξης της ενήλικης φοιτήτριας κόρης του. Περαιτέρω, τα ανωτέρω συγγενικά πρόσωπα συνδράμουν τον αιτούντα και με το ποσό των 100 μηνιαίως περίπου, για την καταβολή των μηνιαίων δόσεων στους καθ' ων η αίτηση πιστωτές του, οι οποίες του επιβλήθηκαν δυνάμει της από 18.11.2013 προσωρινής διαταγής. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχαν χορηγηθεί από το πρώτο των καθ' ων η αίτηση-εκκαλούντα στον αιτούντα τα παρακάτω αναφερόμενα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 § 3 ν. 3869/2010 ως είχε προ της τροποποίησης του με το Ν. 4336/2015) και ειδικότερα ο αιτών είχε αναλάβει: α) με σύμβαση χορήγησης επισκευαστικού δανείου (λογαριασμός υπ' αρ. .), επισκευαστικό δάνειο από το οποίο οφείλει με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 13.263,62 (βλ. την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από 24.11.2016 κατάσταση οφειλών του αιτούντος, εκδόσεως του πρώτου των καθ' ων), β) με σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου (λογαριασμός υπ' αρ. .), στεγαστικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 20.607,18 (βλ. την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από 24-11-2016 κατάσταση οφειλών του αιτούντος, εκδόσεως του πρώτου των καθ' ων) και γ) με σύμβαση χορήγησης δανείου μικροεπισκευών (λογαριασμός υπ' αρ. .), επισκευαστικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 4.829,20 (βλ. την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από 24.11.2016 κατάσταση οφειλών του αιτούντος,, εκδόσεως του πρώτου των καθ' ων), οι δε ως άνω απαιτήσεις του πρώτου των καθ' ων-εκκαλούντος από τα παραπάνω δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας συζύγου αιτούντος. Με βάση δε τα όσα εκτέθηκαν στη μείζονα πρόταση της παρούσας, για τα δάνεια που χορηγούνται από το εκκαλούν Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε υπαλλήλους του Δημοσίου λαμβάνει χώρα προεκχώρηση του οριζομένου ποσοστού των μηνιαίων απολαβών τους. Κατ' αποτέλεσμα δεν απαιτείται να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη οποιαδήποτε απαίτηση από τα εν λόγω δάνεια όπως ισχύει για δάνεια που χορηγούνται από τραπεζικά ιδρύματα, ενώ και τα χρέη προς το εκκαλούν νομίμως υπάγονται κατ' άρθρο 1§1 του ν.3869/2010 στις διατάξεις του νόμου αυτού, απορριπτόμενου του πρώτου λόγου έφεσης (σελ.2-3 του εφετηρίου). Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε χορηγηθεί από την δεύτερη των καθ' ων στον αιτούντα το παρακάτω αναφερόμενο χρέος, το οποίο θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμο και παύει να παράγει νόμιμους ή συμβατικούς τόκους (άρθρο 6 § 3 ν. 3869/2010 ως είχε προ της τροποποίησης του με το Ν. 4336/2015) και ειδικότερα ο αιτών είχε αναλάβει με σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου, καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 1.125,35 (βλ. το από 19.11.2015 έγγραφο της δεύτερης των καθ' ων η αίτηση). Περαιτέρω, από τις ίδιες ως άνω αποδείξεις, αποδείχτηκε ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και γενική αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Στην περιέλευσή του σε αδυναμία πληρωμών συνετέλεσε η σημαντική μείωση του οικογενειακού του εισοδήματος (ενδεικτικά: από το ποσό των 30.154,49 , το έτος 2008, στο ποσό των 18.779,75 κατά την συζήτηση της αιτήσεως τον Νοέμβριο του 2016), δεδομένου και του γεγονότος ότι η σύζυγος του, η οποία παλαιότερα είτε παρείχε μισθωτές υπηρεσίες είτε απασχολείτο με γεωργικές δραστηριότητες, δεν εργάζεται πλέον και κυρίως η σημαντική μείωση του ατομικού του εισοδήματος με την πάροδο των ετών, το οποίο από το ποσό των 22.904,44 το έτος 2008 (1.908 μηνιαίως) ανέρχεται κατά την συζήτηση της αιτήσεως στο ποσό των 18.775,30 (1.564,60 μηνιαίως) και σήμερα σε 1467,08 μηνιαίως (βλ. βεβαίωση αποδοχών μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του 2021), ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και πρόσθετα έξοδα λόγω της διαμονής της φοιτήτριας κόρης του στην Αθήνα - και όχι στην κύρια κατοικία της οικογένειας - για τις ανάγκες των σπουδών της. Κατά την κατάθεση της αιτήσεως του ο αιτών βρισκόταν σε αδυναμία πληρωμών δεδομένου ότι το ετήσιο εισόδημα του ανερχόταν στο ποσό των 16.026,09 και το μηνιαίο σε 1.335,50 μηνιαίως, επομένως με το εν λόγω εισόδημα αδυνατούσε να καλύψει το μηνιαίο οικογενειακό κόστος διαβίωσης, ήτοι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης του ίδιου, της συζύγου του και της κόρης τους, ανερχόμενο στο ποσό των 1.100 περίπου, αλλά και τις υποχρεώσεις του προς τους καθ' ων - πιστωτές του, οι οποίες ανέρχονταν στο ποσό των 830 περίπου μηνιαίως, ενώ κατά την συζήτηση της αιτήσεως ο αιτών εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών, καθόσον με το εισόδημα του, ποσού 1.564,60 περίπου μηνιαίως και την οικονομική βοήθεια που λαμβάνει από συγγενικά του πρόσωπα (γονείς αιτούντος και γονείς συζύγου αιτούντος), συνολικού ποσού 114 περίπου μηνιαίως, αδυνατεί να καλύψει το μηνιαίο οικογενειακό κόστος διαβίωσης του, το οποίο ανέρχεται στο ανωτέρω ποσό των 1.100 αλλά και τις ανωτέρω υποχρεώσεις του προς τους καθ' ων - πιστωτές του, ποσού 830 περίπου μηνιαίως. Επομένως οι ως άνω απαιτήσεις των πιστωτών του αιτούντος, καίτοι δεν είναι μεγάλου ύψους, συνδυαζόμενες με την προσωπική του κατάσταση, το εισόδημα του και το μηνιαίο οικογενειακό κόστος διαβίωσης του, υποδηλώνουν ότι αυτός βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών. Το δε ατομικό εισόδημα του αιτούντος, αποτελούμενο αποκλειστικά από το μισθό του, δεν αναμένεται να αυξηθεί σε ορίζοντα πενταετίας, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο αιτών είναι δημοτικός υπάλληλος κατ' επάγγελμα και δεδομένης της οικονομικής κρίσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα, ενώ η σύζυγος του δεδομένης της ηλικίας της, της έλλειψης εξειδίκευσης της και της μακρόχρονης αποχής της από την αγορά εργασίας δεν αναμένεται να βρει εργασία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, παρότι καταβάλλει προσπάθειες προς εύρεση εργασίας, σύμφωνα και με την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά. Τα γεγονότα στα οποία οφείλεται η περιέλευσή του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών κατά τα ανωτέρω, αποτελούν γεγονότα τα οποία ο αιτών δεν μπορούσε να προβλέψει κατά το χρόνο κατάρτισης των ένδικων συμβάσεων δανείου (τα έτη 2002, 2004, 2006 και 2007), κατά τα οποία οι μηνιαίες αποδοχές του αιτούντος δεν είχαν υποστεί περικοπές, η σύζυγος του αποκόμιζε ατομικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και γεωργικές δραστηριότητες κατά περίπτωση και βεβαίως δεν καλείτο να καλύψει τα έξοδα διαμονής της κόρης του στην Αθήνα, αφού η τελευταία εγγράφηκε στην πανεπιστημιακή σχολή την οποία παρακολουθεί το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όχι νωρίτερα. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του αιτούντος προέρχεται από δάνεια στεγαστικά / επισκευαστικά / μικροεπισκευών, τα οποία δεν έλαβε για να ικανοποιήσει καταναλωτικές του ανάγκες αλλά για τις ανάγκες στέγασης του στην κύρια κατοικία της οικογένειας του, ιδιοκτησίας της συζύγου του. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η προβαλλόμενη από το πρώτο των καθ' ων - εκκαλούν ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών που επαναφέρεται ως τρίτος λόγος έφεσης(σελ. 6 του εφετηρίου), πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Περαιτέρω ο αιτών έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του σε ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου (16,66667 %) ένα αγροτεμάχιο υπ' αρ. ., εκτάσεως 5.420 τ.μ., πολυετούς καλλιέργειας (ελαιοτεμάχιο) ευρισκόμενο στην θέση «Κ.» του Δήμου Παραμυθιάς (και ήδη Δήμου Σουλίου) Θεσπρωτίας, αντικειμενικής αξίας 5.260 περίπου και εμπορικής αξίας 1.000 περίπου, το οποίο συνορεύει γύρωθεν με τα υπ' αρ. . και . αγροτεμάχια και σε δύο πλευρές αυτού με αγροτικούς δρόμους, το οποίο περιήλθε στον αιτούντα δυνάμει του υπ' αρ. ... συμβολαίου δωρεάς εν ζωή ποσοστού εξ αδιαιρέτου αγροτικού ακινήτου και οικοπέδου του Συμβολαιογράφου Παραμυθιάς ..., νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο . και με αριθμό . των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Παραμυθιάς. Η εκποίηση του ως άνω δικαιώματος του αιτούντος κατ' άρθρο 9 § 1 Ν. 3869/2010, ήτοι της κυριότητας του κατά το ανωτέρω ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου δεν κρίνεται απαραίτητη, γιατί έχει μικρή εμπορική αξία, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 , ενώ η προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αναφερόμενων χαρακτηριστικών του ανωτέρω αγροτεμαχίου (όπως τοποθεσία, έκταση, χρήση, είδος εμπράγματου δικαιώματος αιτούντος), αλλά και του γεγονότος ότι ο αιτών δεν έχει την αποκλειστική κυριότητα αλλά την συγκυριότητα αυτού κατά το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό εξ αδιαιρέτου (1/6 ή 16.66667 %). β) ΤΓΚ οικονομικής κρίσης που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα, ιδίως στο χώρο της αγοραπωλησίας ακινήτων, ανεξαρτήτως της πραγματικής εμπορικής αξίας τους και γ) των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ.), η οποία άλλωστε είναι και χρονοβόρα (βλ. ΜονΠρΧαν 197/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω ο αιτών έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του το υπ' αρ. … κυκλοφορίας αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Γ', τύπου πέντε θέσεων, χρώματος ασημί, αμολυβδοκαταλυτικό, 1.584 κυβικών, φορ. ισχύος 11,00, έτους α' αδείας 04-01-2005, εμπορικής αξίας 3.000 περίπου. Η εκποίηση του ως άνω ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας αιτούντος κατ' άρθρο 9 § 1 Ν. 3869/2010 δεν κρίνεται απαραίτητη γιατί δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και θα αφήσει ουσιώδες υπόλοιπο μετά την κάλυψη των εξόδων εκποίησης για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη για την ως άνω κρίση του Δικαστηρίου α) των ανωτέρω χαρακτηριστικών του ως άνω αυτοκινήτου και της με βάση αυτά διαμορφούμενης εμπορικής του αξίας, β) της οικονομικής κρίσης που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα, γ) των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ.), τα οποία πρέπει προηγουμένως να καλυφθούν (βλ. ΜονΠρΣυρ 110/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ- ΜονΠρΧαν 197/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· Βενιέρη / Κατσά, ό.π., εκδ. 2016, σελ. 565). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός καταβολές στους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές, από τα εισοδήματα του επί πενταετία, οι οποίες θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες ποσό, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων και των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών του αιτούντος, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται στο ποσό των 39.825,35 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 38.700 ευρώ συνολικά προς το πρώτο των καθ' ων και σε 1.125,35 ευρώ συνολικά προς την δεύτερη των καθ' ων. Από το ποσό των 300 ευρώ, αναλογεί στο πρώτο των καθ' ων- εκκαλούν το ποσό των 291,51 και στο δεύτερο των καθ' ων το ποσό των 8,49. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας κάθε πιστωτής θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Α) Το πρώτο των καθ' ων η αίτηση-εκκαλούν το ποσό των 291,51 Χ 60=17.490,60 και Β) η δεύτερη των καθ' ων η αίτηση-κλήση-εφεσίβλητη ποσό 8,49 Χ 60=509,40. Ήτοι συνολικά ο αιτών από το παραπάνω ποσό των 39.825,35 ευρώ, θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία συνολικά το ποσό των 18.000,00 και επομένως θα απομένει συνολικό υπόλοιπο οφειλών του εκ 21.825,35. Μετά και την καταβολή κατά τα ανωτέρω του ποσού των 18.000,00 , δεν μπορεί βάσει νόμου να επιβληθεί περαιτέρω υποχρέωση στον αιτούντα. Εφόσον, εξάλλου, τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης από τον αιτούντα, ο τελευταίος απαλλάσσεται. Σημειωτέον ότι σύμφωνα και με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το εκχωρηθέν ποσό που είχε εκχωρήσει ο αιτών από το μισθό του στο πρώτο των καθ' ων πρέπει να συμπεριληφθεί στο διαθέσιμο εισόδημα του για την ικανοποίηση όλων των πιστωτών του (βλ. ΜονΠρΘεσ 8/2016, ΕλλΔνη 2016, 872). Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που έκρινε διαφορετικά έσφαλε και πρέπει, αφού γίνει δεκτός ο 4ος λόγος έφεσης να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσας, εξαιρούμενων από την εκποίηση του ποσοστού συνιδιοκτησίας του επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου, αλλά και του ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του που περιλαμβάνονται στην κατάσταση που περιέχεται στην αίτηση του, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 § 1 ν. 3869/2010), με την τήρηση των όρων της ρύθμισης και με την τήρηση από τον αιτούντα της υποχρεώσεως που του θέτει ο νόμος για τη γνωστοποίηση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου κάθε αξιόλογης βελτίωσης των εισοδημάτων του και των περιουσιακών του στοιχείων κατά την περίοδο της ρύθμισης των οφειλών του (αρθρ. 8 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/2010 το οποίο εφαρμόζεται και στη δευτεροβάθμια δίκη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει ερήμην των δεύτερης και τρίτης των εφεσίβλητων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

Δέχεται τυπικά και στην ουσία της την έφεση.

 

Εξαφανίζει την 507/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

 

Κρατεί και δικάζει την αίτηση.

 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος - καλούντος με μηνιαίες, καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός καταβολές προς τους καθ' ων η αίτηση -κλήση, συνολικού ποσού τριακοσίων (300,00) , συμμέτρως διανεμόμενου και ειδικότερα ποσού 291,51 προς το πρώτο των καθ' ων και ποσού 8,49 προς την δεύτερη των καθ' ων, για χρονικό διάστημα πενταετίας, οι οποίες (καταβολές) θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

 

Εξαιρεί από την εκποίηση το περιγραφόμενο στο ιστορικό της παρούσας ποσοστό συγκυριότητας αιτούντος - καλούντος 1/6 εξ αδιαιρέτου (16,66667 %) επί ενός αγροτεμαχίου υπ' αρ. ., εκτάσεως 5.420 τ.μ., πολυετούς καλλιέργειας (ελαιοτεμάχιο) ευρισκόμενου στην θέση «Κ.» του Δήμου Παραμυθιάς (και ήδη Δήμου Σουλίου) Θεσπρωτίας, το οποίο συνορεύει γύρωθεν με τα υπ' αρ. . και . αγροτεμάχια και σε δύο πλευρές αυτού με αγροτικούς δρόμους, το οποίο περιήλθε στον αιτούντα - καλούντα δυνάμει του υπ' αρ. .... συμβολαίου δωρεάς εν ζωή ποσοστού εξ αδιαιρέτου αγροτικού ακινήτου και οικοπέδου του Συμβολαιογράφου Παραμυθιάς ..., νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο . και με αριθμό . των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Παραμυθιάς.

 

Εξαιρεί από την εκποίηση το περιγραφόμενο στο ιστορικό της παρούσας ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας αιτούντος - καλούντος, ήτοι ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφορίας .,  εργοστασίου  κατασκευής τύπου πέντε θέσεων, 1.584 κυβικών, φορ. ισχύος 11,00, έτους α' αδείας 4.1.2005.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κόρινθο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Κόρινθο την 2 Ιουνίου 2021 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ