ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΕφΑθ 1332/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ενσταση περί ανειλικρινούς δήλωσης ατυχήματος ("συμπαικτικό ατύχημα") – Βάρος απόδειξης -.

 

Το βάρος απόδειξης για τη συμπαικτικότητα του ατυχήματος το έχει η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση μπορεί να εξετάσει το όχημα του ασφαλισμένου της με πραγματογνώμονα (ακόμη και αν δεν εξέτασε με πραγματογνώμονα ή εκτιμητή ζημιών το όχημα του ενάγοντα) και να διαπιστώσει αν αυτό έφερε ζημιές και αν αυτές ήταν συμβατές με το ένδικο ατύχημα. Δεν αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη εταιρεία υπέβαλε μήνυση σε βάρος της ασφαλισμένης της ή και της ενάγουσας και του μάρτυρός της, ο οποίος βεβαίωσε ενόρκως περί των συνθηκών του ατυχήματος, για την πράξη του άρθρου 388 ΠΚ (απάτη σχετικά με τις ασφάλειες), που, με βάση τους ισχυρισμούς της, τελέσθηκε σε βάρος της από την υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος εκ μέρους της ασφαλισμένης της και από την άσκηση της ένδικης αγωγής εκ μέρους της ενάγουσας. Συνεπώς, εάν ο ενάγων αποδεικνύει την αγωγή του με μαρτυρική κατάθεση (όχι απαραίτητα αυτόπτη μάρτυρα) και θετική δήλωση ατυχήματος του υπαιτίου, το συμβάν θεωρείται αποδεδειγμένο, χωρίς να χρειάζεται δελτίο συμβάντων της τροχαίας αφού δεν υπήρξε τραυματισμός προσώπου αλλά μόνο υλικές ζημιές και δεδομένου ότι δεν υπήρξε αμφισβήτηση της υπαιτιότητας ως προς την πρόκλησή του. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απορρίπτεται η αγωγή ως ουσία αβάσιμη όταν απλά υπάρχει άρνηση της αγωγής εκ μέρους της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας χωρίς να αποδεικνύει ταυτόχρονα την συμπαικτικότητα.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Δουληγέρη).

 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης 1332/2020

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 12°

 

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Αριστείδη Βαγγελάτο προεδρεύοντα Εφέτη, που όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών και από το Γραμματέα Κωνσταντίνο Φλώρο.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12-12-2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ : Ανώνυμης Ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμ. 57, με Α.Φ.Μ. . Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γρηγόριο Χουλιάρα.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: …  (…),  κατοίκου Αθηνών, οδός …, η  οποία

εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από την πληρεξούσια δικηγόρο της Βασιλική Δουληγέρη.

 

Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη με την από 21-3-2017 με αριθμό καταθέσεως …/2017 αγωγή της, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ ‘αυτή.

 

Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ' αριθμ. 2978/2018 οριστική απόφαση με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή.

 

Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλε η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα με την από 11-4-2019 με αριθμό καταθέσεως ./12-4-2019 έφεση της προς το Δικαστήριο τούτο.

 

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους και παραστάθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δηλώσεις κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η υπό κρίση από 11-4-2019 με αριθμό καταθέσεως ./12-4-2019 έφεση της εκκαλούσας κατά της υπ' αριθμ. 2978/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισης τους(άρθρο 614 περ. 6 ΚΠολΔ), επί της από 21-3-2017 αγωγής της ενάγουσας και ήδη εφεσίβλητης κατά της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας, που έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή, αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 19 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3994/2011) και έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και εμπρόθεσμα. Ειδικότερα η ένδικη έφεση έχει ασκηθεί με κατάθεση του δικογράφου της στην Γραμματεία του εκδόντος την εκκαλουμένη απόφαση πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 12-4-2019 δηλαδή εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως από την ενάγουσα στην εναγόμενη στις 14-3-2019, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. .Γ/14-3-2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς … (άρθρα 495 επ. 518 παρ.1 του ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση έφεση να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια διαδικασία κατά την οποία εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, εφόσον καταβλήθηκε από την εκκαλούσα και το παράβολο που ορίζεται από το άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 35 παρ.2 του ν. 4446/2016 (βλ. υπ' αριθ. … παράβολο).

 

Με την από 21-3-2017 αγωγή της η ενάγουσα ισχυρίσθηκε ότι στις 18-2-2016 και περί ώρα 22.00 οδηγώντας το υπ'αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΙ … ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της εκινείτο στην οδό Λυσικράτους στην Καλλιθέα. Ότι την ίδια χρονική στιγμή το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΑ … ΙΧΕ αυτοκίνητο, ασφαλισμένο για τις έναντι τρίτων ζημιές στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, κινούμενο επί της οδού Σωκράτους και από αριστερά σε σχέση με την πορεία της παραβίασε τη ρυθμιστική της κυκλοφορίας πινακίδα STOP που υπήρχε στην πορεία του και με υπαιτιότητα της οδηγού του προσέκρουσε το εμπρόσθιο μέρος του στην αριστερή εμπρόσθια πλευρά του αυτοκινήτου αυτής (ενάγουσας) προκαλώντας σ' αυτό ζημιές. Ζητούσε, δε, μετά από παραδεκτό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγόμενης να της καταβάλει για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση το συνολικό ποσό των 24.153,80 ευρώ με το νόμιμο τόκο και να καταδικασθεί στη δικαστική της δαπάνη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ'αριθμ. 2978/2018 οριστική απόφαση του, έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή, ως ουσιαστικά βάσιμη. Κατά της ως άνω εκκαλουμένης αποφάσεως παραπονείται η εναγόμενη, με την υπό κρίση έφεση της, για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων ζητώντας την εξαφάνιση της με σκοπό να απορριφθεί στο σύνολο της η αγωγή της ενάγουσας.

 

Από την υπ' αριθμ. ./7-12-2017 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Ειρηνοδίκου Αθηνών του μάρτυρος της ενάγουσας …, στην εξέταση του οποίου κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 422 του ΚΠολΔ, η εναγόμενη, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως υπ' αριθμ. ./4-12-2017 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς …  και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται και προσκομιζόμενες με επίκληση φωτογραφίες του βλαβέντος οχήματος της ενάγουσας (ΑΠ 1 182/2012, ΑΠ 189/2011 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά: Στις 18-2-2016 και περί ώρα 22.00 η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΙ … ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της εκινείτο επί της οδού Λυσικράτους στην Καλλιθέα. Την ίδια χρονική στιγμή η … οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΑ . ΙΧΕ αυτοκίνητο, ασφαλισμένο για τις έναντι τρίτων ζημιές στην εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα ασφαλιστική εταιρεία, εκινείτο επί της οδού Σωκράτους και από αριστερά προς τα δεξιά σε σχέση με την πορεία του αυτοκινήτου της ενάγουσας. Στη διασταύρωση των δυο οδών το ασφαλισμένο στην εναγόμενη όχημα παραβιάζοντας το ρυθμιστικό της κυκλοφορίας σήμα STOP που υπήρχε στην πορεία του προσέκρουσε με το εμπρόσθιο τμήμα του στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου της ενάγουσας. Η ως άνω οδηγός του ασφαλισμένου στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία οχήματος υπέβαλε προς αυτήν υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος δηλώνοντας ότι στον πιο πάνω τόπο και χρόνο οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΑ . όχημα της στην οδό Σωκράτους δεν πρόσεξε τη ρυθμιστική πινακίδα STOP που υπήρχε στην πορεία της και κτύπησε το υπ'αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΙ . ΙΧΕ αυτοκίνητο. Ο μάρτυρας … στην ένορκη βεβαίωση του κατέθεσε ότι είναι φίλος της ενάγουσας, ότι του τηλεφώνησε η ενάγουσα για το ατύχημα, ότι μετέβη στις 22.40 μμ. στον τόπο του ατυχήματος, και ότι όπως διαπίστωσε ο ίδιος και του επιβεβαίωσαν περαστικοί, η ενάγουσα οδηγούσε στην οδό Λυσικράτους και ότι το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΑ . ΙΧΕ αυτοκίνητο παραβιάζοντας το STOP επέπεσε με το εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου του στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του αυτοκινήτου της φίλης του προκαλώντας σ' αυτό ζημιές. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε αποκλειστικά υπαίτια του ατυχήματος την οδηγό του ασφαλισμένου στην εναγόμενη οχήματος. Η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα με τον πρώτο λόγο της εφέσεως της ισχυρίζεται ότι η ασφαλισμένη της προέβη σε ανειλικρινή δήλωση ατυχήματος, όπως συνάγεται από τη μη κλήτευση οποιασδήποτε αστυνομικής αρχής στον τόπο του ατυχήματος, από την μη προσκόμιση φωτογραφιών από τον τόπο του ατυχήματος, από τη μη αναφορά του μάρτυρος της εναγομένης για το άτομο που οδηγούσε το όχημα που συγκρούσθηκε, κατά την κατάθεση του, με το όχημα της ενάγουσας και από το ότι σε διαδικτυακό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η ενάγουσα και η ασφαλισμένη της είχαν λογαριασμούς στο FACEBOOK και προ του ατυχήματος ήταν φίλες και παρακολουθούσαν η μία τις δημοσιεύσεις της άλλης. Πλην, όμως, δεν αποδείχθηκε από τα προσκομισθέντα από την εκκαλούσα αποδεικτικά στοιχεία ότι το ασφαλισμένο σ' αυτή όχημα δεν είχε εμπλοκή στο ένδικο ατύχημα και στις ζημιές που υπέστη εξ αυτού το αυτοκίνητο της ενάγουσας. Και τούτο διότι από τη δήλωση ατυχήματος που προέβη προς αυτήν η ασφαλισμένη της και από την κατάθεση του μάρτυρος της ενάγουσας αποδείχθηκε ότι το ασφαλισμένο στην εναγόμενη όχημα συγκρούσθηκε στον πιο πάνω τόπο και χρόνο με το αυτοκίνητο της ενάγουσας. Από το γεγονός, δε, ότι δεν κλήθηκε η τροχαία στον τόπο του ατυχήματος δεν αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε το ένδικο τροχαίο ατύχημα, καθότι δεν υπήρχε τραυματισμός προσώπου αλλά μόνο υλικές ζημιές και δεδομένου ότι δεν υπήρξε αμφισβήτηση της υπαιτιότητας ως προς την πρόκληση του. Εξάλλου η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα για την απόδειξη του άνω ισχυρισμού της είχε τη δυνατότητα να εξετάσει πραγματογνώμονας ή εκτιμητής ζημιών το ασφαλισμένο σ' αυτή όχημα και να διαπιστώσει αν αυτό έφερε ζημιές και αν αυτές ήταν συμβατές με το ένδικο ατύχημα, γεγονός που δεν αποδείχθηκε ότι έπραξε . Επιπρόσθετα η εναγόμενη-εκκαλούσα δεν απέδειξε με ένορκη κατάθεση ή ένορκη βεβαίωση μάρτυρος ή με την προσκομιδή εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων ότι τα προσκομιζόμενα από αυτή φωτοτυπικά αντίγραφα λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο FACEBOOK με χρήστες τους …  και … ανήκουν αντίστοιχα στην ενάγουσα και στην οδηγό του ασφαλισμένου σ' αυτή οχήματος και σε καταφατική περίπτωση ότι αυτές είχαν φιλικές σχέσεις προ του ατυχήματος. Ούτε άλλωστε αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της ασφαλισμένης της ή και της ενάγουσας και του μάρτυρος της, ο οποίος, βεβαίωσε ενόρκως περί των συνθηκών του ατυχήματος, για την πράξη του άρθρου 388 του ΠΚ (απάτη σχετική με τις ασφάλειες) όπως ίσχυε πριν την κατάργηση του με το νέο ποινικό κώδικα (ν. 4619/2019, ΦΕΚ Α95/11 -6-2019), που, με βάση τους ισχυρισμούς της, τελέσθηκε σε βάρος της, από την υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος εκ μέρους της ασφαλισμένης της και από την άσκηση της ένδικης αγωγής εκ μέρους της ενάγουσας. Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που, με την εκκαλουμένη απόφαση, έκρινε ότι η προαναφερθείσα ιδιοκτήτρια και οδηγός του ασφαλισμένου στην εναγόμενη οχήματος είναι αποκλειστικά υπαίτια της συγκρούσεως αυτού με το όχημα της ενάγουσας, που έγινε στην Καλλιθέα στις 18-2-2016 στη διασταύρωση των οδών Σωκράτους και Λυσικράτους, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα αντίθετα ισχυρίζεται η εκκαλούσα με το πρώτο λόγο της εφέσεως της ότι οι ζημιές που υπέστη το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΙ … ΙΧΕ αυτοκίνητο της ενάγουσας δεν οφείλονται σε σύγκρουση αυτού με το ασφαλισμένο σ' αυτή υπ'αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΑ     ΙΧΕ αυτοκίνητο είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το αυτοκίνητο της ενάγουσας υπέστη ζημιές στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του και ειδικότερα στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα, εμπρόσθιο αριστερό φτερό, εμπρόσθιο αριστερό φανάρι και εμπρόσθιο αριστερό καθρέπτη. Με την εκκαλουμένη απόφαση κρίθηκε ότι για την επισκευή του θα απαιτηθεί ποσό 1.300 ευρώ για αγορά ανταλλακτικών και ποσό 1.245 ευρώ για εργασίες επισκευής και ότι συνολικά η ενάγουσα θα δαπανήσει για την επισκευή του ποσό 2.545 ευρώ, διάταξη που δεν προσβάλλεται με λόγο εφέσεως από την εκκαλούσα. Επιπρόσθετα αποδείχθηκε ότι το αυτοκίνητο της ενάγουσας μάρκας TOYOTA AURIS, 1600cc, έτους κυκλοφορίας 2009, αξίας κατά το χρόνο της συγκρούσεως 7.000 ευρώ, λόγω της παλαιότητας του, των ελαφρών ζημιών του σε μη καίρια σημεία του αμαξώματος και της αντικαταστάσεως των βλαβέντων μερών που θα γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, δεν υπέστη μείωση της αξίας του. Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο κρίνοντας ότι το αυτοκίνητο της ενάγουσας υπέστη μείωση της αξίας του κατά το ποσό των 400 ευρώ, έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων, καθότι έπρεπε να κρίνει ότι αυτό δεν υπέστη μείωση της ζημίας του και συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός με το κονδύλιο αυτό δεύτερος λόγος εφέσεως της εκκαλούσας. Συνακόλουθα και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος εφέσεως προς έρευνα, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση έφεση, κατά παραδοχή του προαναφερθέντος λόγου της, που έγινε δεκτός ως κατ' ουσία βάσιμος και να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ως προς το αγωγικό κονδύλιο αποζημίωσης για μείωση της αξίας του αυτοκινήτου της ενάγουσας ως προς το οποίο έσφαλε αλλά και ως προς τα κονδύλια α) αποζημίωσης για υλικές ζημιές του αυτοκινήτου της ενάγουσας ύψους 2.545 ευρώ και β) χρηματικής ικανοποίησης της ενάγουσας ύψους 150 ευρώ, τα οποία δεν προσβλήθηκαν με λόγους εφέσεως, για την ενότητα της εκτέλεσης, αναγκαίως δε εξαφανίζεται και κατά τη διάταξη των δικαστικών εξόδων που θα καθορισθούν εξαρχής (ΑΠ 192/1998 δημοσιευμένη στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 748/1984 ΕλΔ 26, 642, Εφ Πειρ. 4/2014 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ενώ, αντιθέτως, δεν εξαφανίζεται αυτή κατά το κεφάλαιο της υπαιτιότητας ως προς το οποίο δεν έσφαλε. Ακολούθως, αφού κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ) και ερευνηθεί εκ νέου η από 21-3-2017 αγωγή, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως κατ' ουσία βάσιμη και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας, που κάλυπτε ασφαλιστικά για τις έναντι τρίτων ζημιές το ζημιογόνο υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΜΑ … ΙΧΕ αυτοκίνητο, να καταβάλει στην ενάγουσα για αποζημίωση και για χρηματική ικανοποίηση το συνολικό ποσό των 2.695 ευρώ (2.545 + 150) με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής. Τέλος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, καθότι η αγωγή της έγινε εν μέρει δεκτή (άρθρα 178, 183, 191 παρ.2 του ΚΠολΔ) και να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου της εφέσεως στην εκκαλούσα, εφόσον αυτή έγινε εν μέρει δεκτή (άρθρο 495 παρ. 4 εδ. δ' του ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζοντας, αντιμωλία των διαδίκων, την από 11-4-2019 έφεση της εκκαλούσας κατά της υπ' αριθμ 2978/2018 οριστικής αποφάσεως που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα και από τη σύμβαση ασφάλισης τους.

 

Δέχεται τυπικά και εν μέρει κατ' ουσία την έφεση.

 

Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση ως προς τις διατάξεις της που αφορούν τα αγωγικά κονδύλια αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης.

 

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει επί της από 21-3-2017 αγωγής.

 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

 

Αναγνωρίζει ότι η εναγόμενη υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε (2.695) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως.

 

Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης μέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, την οποία καθορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

 

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου της εφέσεως στην εκκαλούσα.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 26 Φεβρουαρίου 2020 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ