ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΤρίπολης 30/2020

 

Διοικητική Ανακοπή -.

 

Ακύρωση Πράξεων Ταμειακής Βεβαίωσης όσο και κατασχετήριων εγγράφων του Διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης εις χείρας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ως τρίτων. Επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00) στον ανακόπτοντα.

 

 

Αριθμός απόφασης A30/2020

Α.Κ.Δ. ΑΚ .../2017

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Α' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 7 Μαΐου 2019, με δικαστή την Ανδριάνα Σγουρόγλου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Κωνσταντίνο Μπρούσαλη, δικαστική υπάλληλο,

 

γ ι α να δικάσει την ανακοπή με χρονολογία κατάθεσης 06.11.2017

 

του ... του ..., κατοίκου .... Ν. Αττικής (οδός ...αριθ. ...) ο οποίος δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με δήλωση κατ' άρθρο 133 παρ.2 εδ. β' του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας της πληρεξούσιας δικηγόρου Χρυσάνθη Ντέμου Παππά,

 

κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» «ΙΚΑ -ΕΤΑΜ» και ήδη στην προκειμένη περίπτωση «Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών» «ΚΕΑΟ» Τρίπολης, που εκπροσωπείται από τη Διευθύντρια του, η οποία παραστάθηκε διά του δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπουντή.

 

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που εμφανίσθηκε και παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το προσήκον παράβολο (βλ. σχετ. το με κωδικό ηλεκτρονικό παράβολο καθώς και την με αριθ. συναλλαγής απόδειξη συναλλαγής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος), επιδιώκεται, παραδεκτώς, κατ' εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση: 1) των υπ. αριθ. και κατασχετηρίων εγγράφων του Διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ως τρίτων, καθ' ο μέρος με αυτά κατάσχονται αναγκαστικά όσα οι εν λόγω τράπεζες οφείλουν ή θα οφείλουν στον ανακόπτοντα, υπό την ιδιότητα του κυρίου του έργου, για χρέη του οφειλέτη του Κ.Ε.Α.Ο. του συνολικού ύψους 20.261,34 ευρώ, για την αναγκαστική είσπραξη ισόποσης οφειλής προς το καθ' ου προερχόμενης από ασφαλιστικές εισφορές, β) των υπ. αριθ. ... πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, κατά το μέρος που αφορούν τον ανακόπτοντα, οι οποίες εμπεριέχονται στην υπ' αριθ. ... ατομική ειδοποίηση, με την οποία ο ανακόπτων ενημερώθηκε ότι έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ποσού 20.077,81 ευρώ (ποσό 12.079,22 ευρώ κύρια εισφορά και ποσό 7.998,59 ευρώ πρόσθετα τέλη), υπό την ιδιότητα του ως κύριος οικοδομικού έργου.

 

2. Επειδή, στο άρθρο 217 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2717/1999 (Α' 97, Κωδ. Διοικ. Δικ) ορίζεται ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου. ... β)...», στο άρθρο 224 ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημα της. 2. ... 4. Ιτην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ' αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχο του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. ...» και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή την τροποποίηση της. ...». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ/τος 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, «1. Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα και τους ειδικούς ταμίας, εις ους είχε ανατεθή η είσπραξις ειδικών εσόδων, ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου ... 2. Νόμιμος τίτλος είναι: α) Η κατά τους κείμενους νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων Διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά νόμον Αρχών.προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι' ην οφείλεται...».

 

3. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις, συνάγεται ότι το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, κατά το άρθρο 217 παρ. 1 του Κωδ. Διοικ. Δικ., δεν μπορεί να εξετάσει λόγο ανακοπής που αμφισβητεί το κατ' ουσία βάσιμο της απαίτησης του επισπεύδοντος την αναγκαστική εκτέλεση, στην περίπτωση που ο ανακόπτων έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου που αποφαίνεται με δύναμη δεδικασμένου κατά της σχετικής, καταλογιστικής πράξης. Περαιτέρω, κατά της πράξης επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους σε βάρος οφειλέτη του LK.A.-E.T.AM (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.), δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μετά την εξάντληση της προβλεπομένης από το νόμο διοικητικής διαδικασίας, ενώ, όπως έχει ήδη κριθεί (βλ. ΣτΕ 2281/2000 Ολομ.), δεν επιτρέπεται ούτε η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης της προερχομένης από την ανωτέρω αιτία οφειλής, ούτε η έκδοση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής αυτής, μη υφισταμένου, συνεπώς, σταδίου έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην περίπτωση που δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η πράξη επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους στον οφειλέτη του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα, με την οποία, μάλιστα, πρέπει να γίνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης της προαναφερθείσας ενδικοφανούς προσφυγής και για τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη ασκήσεως της (βλ. ΣτΕ 1825/2010, 2982/2007 επταμ., 1760, 3328/2008).

 

4. Επειδή, εξάλλου, από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με τη διάταξη της περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 8 του ως άνω α.ν. 1846/1951 που ορίζει ότι «Δια τας οικοδομικός εργασίας, τας εκτελουμένας δια μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων (εργολάβων και υπεργολάβων) ως εργοδόται θεωρούνται δια μεν την καταβολήν των εισφορών ο κύριος του ανεγειρομένου, συμπληρουμένου, μεταρρυθμιζομένου, επισκευαζόμενου ή κατεδαφιζομένου κτίσματος, δια δε την εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 και τα μεσολαβούντα τρίτα πρόσωπα, εργολάβοι και υπεργολάβοι, τα προσλαμβάνοντα και αμείβοντα τους ησφαλισμένους ...», συνάγεται, περαιτέρω, ότι στην περίπτωση των οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται με ανάθεση αυτών από τον κύριο ή τους συγκυρίους του οικοπέδου σε τρίτο πρόσωπο εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής, υπεύθυνος εργοδότης έναντι του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ. για την καταβολή των εισφορών, που αντιστοιχούν στις εργασίες που προβλέφθηκαν στο αρχικό εργολαβικό που καταρτίστηκε μεταξύ των ανωτέρω μερών, είναι ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου, δηλαδή τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία με εργολαβικό ανέθεσαν σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής στο οικόπεδο τους. Για να γίνει δε έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από ασφαλιστικές εισφορές για τις πιο πάνω οικοδομικές εργασίες πρέπει να προηγηθεί η κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης επιβολής εισφορών (και προσθέτου τέλους) με τους όρους που προαναφέρθηκαν. Εξάλλου, δεν έχει σημασία από την άποψη αυτή αν η πράξη επιβολής αυτή έχει κοινοποιηθεί σε άλλο συγκύριο του κτίσματος ή του οικοπέδου πάνω στο οποίο ανεγείρεται η οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής ή αν οι συγκύριοι ευθύνονται κατά νόμο εις ολόκληρον έναντι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τούτο δε γιατί η οφειλή ή μη των συγκυρίων εις ολόκληρον αφορά την έκταση της απαίτησης του Ι.Κ.Α. -Ε.ΤΑ.Μ. έναντι καθενός από αυτούς και όχι το θέμα της προϋπόθεσης για την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του συγκεκριμένου οφειλέτη. Τέλος, καθίσταται άνευ σημασίας, από την ίδια άποψη, το αν στο Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ. τηρείται ένας ή ενιαίος φάκελος για το αντίστοιχο οικοδομικό έργο (βλ. ΣτΕ 1730/2001).

 

5. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013 (ΑΊ67/23.07.2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.4223/2013 (Α'287/31.12.2013), ορίζεται ότι: «25. Από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου». Κατ' εξουσιοδότηση δε του Ν.4172/2013 εκδόθηκε η Φ.80000/οικ.25379/312 (Β' 2699/23.10.2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας υπό τον τίτλο «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)»: «... Β. Εγγραφή Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ και την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, αποδίδεται, με ηλεκτρονικό τρόπο, μοναδικός αριθμός ΚΕΑΟ... 3. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αυτή καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος, και εγγράφεται ηλεκτρονικά στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής, ενώ το ποσό που εισπράττεται αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών. Ταυτόχρονα ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία του οφειλέτη και της οφειλής. Στους οφειλέτες αποδίδεται Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη ΚΕΑΟ, και ο αριθμός μητρώου του οφειλέτη στον ασφαλιστικό οργανισμό καταχωρείται ως στοιχείο στο λογαριασμό του οφειλέτη που τηρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ. 4. Μετά την εγγραφή στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων, παύει κάθε αρμοδιότητα είσπραξης, ρύθμισης ή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών οργανισμών για τις οφειλές που διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ. 5. Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζεται άμεσα κάθε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που συντάσσεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον αφορά οφειλέτη για τον οποίο υπάρχει οφειλή (^εκκρεμότητα ή σε ρύθμιση στο ΚΕΑΟ, η οποία αφορά τον ασφαλιστικό οργανισμό που συντάσσει την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής... 3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για το σύνολο της οφειλής του με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: ί) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center), ii) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms).iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).ίν) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ΚΕΑΟ, κατόπιν πιστοποίησης, ν) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική του διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του. Με τις παραπάνω ειδοποιήσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974).4. Ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της οφειλής του (κεφάλαιο και τυχόν προσαυξήσεις), ή να υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εφόσον υφίσταται δυνατότητα ρύθμισης για το είδος της οφειλής.... Δ. Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης στον οφειλέτη. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση. Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής ανά Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αναπροσαρμοσμένο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν επιβαρύνσεις, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία έκδοσης της Ατομικής Ειδοποίησης. Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Η Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά. Η έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή επιδίδεται με υπάλληλο του ΚΕΑΟ ή δικαστικό επιμελητή... Ε. Λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης Μετά τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών που τίθεται στην Ατομική Ειδοποίηση και εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή του, τα Περιφερειακά Τμήματα του ΚΕΑΟ, προβαίνουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα με τον Κώδικα, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974)....». Τέλος, στο άρθρο 33 του Ν.4321/2015 (Α' 32/2103.2015) ορίζεται ότι: «Ατομική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή κατά τα οριζόμενα στη Φ.80000/οικ.25379/312/29.08.2013 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής της, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ατομική ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή στον εκπρόσωπο του για οποιονδήποτε λόγο, το Κ.Ε.Α.Ο. ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Το Κ.Ε.Α.Ο. μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον οφειλέτη ή τον εκπρόσωπο του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως». Κατ' εξουσιοδότηση του κατά τα ανωτέρω νόμου 4321/2015 εκδόθηκε η 17/2015 ερμηνευτική εγκύκλιος των διατάξεων του άρθρου 33 αναφορικά με την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες ΚΕΑΟ σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας: «...εντός μηνός από την ένταξη του οφειλέτη στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση σε αυτόν, όπου αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής, αναπροσαρμοσμένο όπου προβλέπεται με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη. Για την αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων αξιοποιούνται κυρίως δύο κανάλια επικοινωνίας: 1. Ανάρτηση της ατομικής ειδοποίησης στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ» που είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. - ΕΤ.Α.Μ. προς οφειλέτες. Με τον τρόπο αυτό αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις στους οφειλέτες που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. εργοδότες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των Φ.Κ.Α. που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. - ΕΤ.Α.Μ.). Η Κεντρική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την ηλεκτρονική αποστολή των ειδοποιήσεων, οι οποίες κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (Α'138) ή σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση. 2......

 

6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής: Με το υπ. αριθ. ... προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ' αδιαιρέτου οικοπέδου της συμβολαιογράφου Σπάρτης ..., ο ανακόπτων, συγκύριος ενός οικοπέδου κατά ποσοστό 1/2 εξ' αδιαιρέτου, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο ευρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης ... του Δήμου Ν. Λακωνίας, επί της οδού εμβαδού 424,70 τ.μ, συμφώνησε με τον ως εργολήπτη, την ανέγερση εντός αυτού μιας οικοδομής, η οποία θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, με το σύστημα της αντιπαροχής. Με το από έγγραφο (το οποίο παρελήφθη από τον ανακόπτοντα στις 05.10.2017) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και με το από 03.10.2017 (το οποίο παρελήφθη από τον ανακόπτοντα την ίδια ημέρα) έγγραφο της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ο ανακόπτων ενημερώθηκε για την κατάσχεση εις χείρας των ως τρίτες για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο Τρίπολης ύψους 20.261,34 ευρώ. Εν συνεχεία, ο ανακόπτων με την υπ. αριθ. πρωτ. αίτηση του προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.ΑΜ. Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Λακωνίας), ζήτησε να λάβει αντίγραφο της υπ. αριθ. ... ατομικής ειδοποίησης, ενώ με την υπ. αριθ. Πρωτ … αίτησή του, ζήτησε να λάβει αντίγραφο των υπ. αριθ. ... και δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχα, οι υπ. αριθ. ... και ... ταμειακές βεβαιώσεις. Με την υπ. αριθ. Πράξη Επιβολής Εισφορών επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο ύψους 9.176,33 ευρώ καθώς σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικοδομή στο οικόπεδο του ανακόπτοντος στις 23.10.2003 διαπιστώθηκε ότι δεν πλήρωσε ασφαλιστικές εισφορές για εργασίες (επιχρίσματα, δάπεδα χρώματα, κ.λπ.), ενώ με την υπ. αριθ. ... Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο ύψους 2.752,89 ευρώ λόγω του ότι δεν υπέβαλε μισθολογική κατάσταση για εργασίες που έγιναν στην οικοδομή του, ενώ, τέλος, με την υπ. αριθ. .... Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (ΠΕΑΠ), επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα ευρώ λόγω του ότι δεν δήλωσε την αποπεράτωση της οικοδομής του. Κατά των ανωτέρω κατασχετηρίων εγγράφων καθώς και κατά των προμνησθεισών ατομικών βεβαιώσεων ο ανακόπτων άσκησε την κρινόμενη ανακοπή.

 

6. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, ο ανακόπτων ζητά την ακύρωση τόσο των ταμειακών βεβαιώσεων, όσο και των κατασχετηρίων εγγράφων, δυνάμει των οποίων επιβλήθηκε στα πιστωτικά ιδρύματα ως τρίτα κατάσχεση για όσα οφείλουν ή θα οφείλουν στο μέλλον στον ανακόπτοντα, προβάλλοντας ότι ουδέποτε του κοινοποιήθηκε η υπ. αριθ. ... ατομική ειδοποίηση, καθώς, αυτή εστάλη ταχυδρομικά στην προηγούμενη διεύθυνση κατοικίας του, ήτοι στην οδό - αριθ. ... στο ενώ η πραγματική του διεύθυνση είναι στα ..., οδός ..., αριθ. ... το οποίο άλλωστε είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν, όπου και τότε αρμόδιοι υπάλληλοι του Ι.K.A. -Ε.Τ.Α.Μ. απέστειλαν στην προηγούμενη διεύθυνση κατοικίας του έγγραφα, τα οποία και επιστράφηκαν ως ανεπίδοτα. Συνεπώς, ο ανακόπτων, προβάλει, μεταξύ άλλων, ουδέποτε έλαβε γνώση των καταλογιστικών πράξεων (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Α.Π.), βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις και τα προαναφερθέντα κατασχετήρια έγγραφα, καθώς δεν του κοινοποιήθηκαν, παρά μόνο έλαβε γνώση της ανωτέρω οφειλής στις 03.10.2017 και στις 05.10.2017, οπότε και του γνωστοποιήθηκαν από τις προμνησθείσες Τράπεζες ότι το Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ προέβη σε κατάσχεση εις χείρας τρίτων λόγω οφειλών του. Η μη κοινοποίηση είχε ως συνέπεια να μην μπορέσει να λάβει γνώση της οφειλής και να μην μπορέσει να ασκήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 120 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. ένσταση ενώπιον της αρμόδιας Τ.Δ.Ε. και, σε περίπτωση απόρριψης αυτής, της προβλεπόμενης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να στερηθεί του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Εξάλλου, το καθ' ου με τις υπ. αριθ. πρωτ. ... (αριθ. πρωτ. ... δ.π. Τρίπολης ... απόψεις του, προβάλει ότι σύμφωνα με το αρ. 33 του Ν.4321/2015, η ατομική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κ.Ε.Α.Ο και αποστέλλεται προς τους οφειλέτες του, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής της, εφόσον η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ εξάλλου, η ατομική ειδοποίηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και εστάλη στον ανακόπτοντα στη διεύθυνση κατοικίας που ο ίδιος είχε δηλώσει, ενώ τέλος, προβάλει ότι οι πράξεις επιβολής εισφορών παραλήφθηκαν από τον εργοδότη στις 31.12.2009. Εξάλλου, στα στοιχεία του φακέλου, υπάρχουν: 1) ακριβή φωτοαντίγραφα των Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Α.Π., τα οποία παρέλαβε ο ανακόπτων στις 19.10.2017, 2) ακριβές αντίγραφο -ομοίως ληφθέν στις 19.10.2017- της απόδειξης παραλαβής των ανωτέρω πράξεων, τις οποίες παρέλαβε ο στις 31.12.2009, 3) αντίγραφο της υπ. αριθ. ατομικής ειδοποίησης καθώς και αντίγραφο της από ... απόδειξης παραλαβής της, στην οποία δεν υπάρχει υπογραφή παραλήπτη, ούτε προκύπτει ότι αυτή επιδόθηκε.

 

7. Επειδή, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη : 1) τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, 2) τις διατάξεις, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στην σκέψη τρία της παρούσας, 3) ότι για να γίνει έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του κυρίου οικοπέδου για οφειλή του προς το ΙΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές, σχετικές με οικοδομικές εργασίες που εκτελέστηκαν επί του οικοπέδου του με ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο εργολαβικά κατά το σύστημα της αντιπαροχής, πρέπει να προηγηθεί η κοινοποίηση σε αυτόν (τον οικοπεδούχο) της πράξης επιβολής εισφορών, ώστε να ακολουθήσει η ενδικοφανής διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, 4) ότι σύμφωνα με το αρ. 33 του Ν.4321/2015, θεωρείται ότι έχει επιδοθεί η ατομική ειδοποίηση εντός δεκαπέντε ημερών, πλην όμως όταν αυτή δεν έχει επιδοθεί το Κ.Ε.Α.Ο ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της δικογραφίας, 5) ότι στην προκειμένη περίπτωση, η απόδειξη παραλαβής της ατομικής ειδοποίησης των ΕΛΤΑ είναι ανυπόγραφη, 6) ότι από την 31.12.2009 απόδειξη παραλαβής των Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Α.Π., προκύπτει ότι αυτές τις παρέλαβε και όχι ο ανακόπτων, ενώ από κανένα άλλο στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι αυτός έλαβε πλήρη γνώση πριν από την έκδοση των προσβαλλόμενων ταμειακών βεβαιώσεων και κατασχετηρίων εγγράφων, των προαναφερθείσων Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Α.Π., με συνέπεια να μην μπορέσει να ασκήσει κατ' αυτών την προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυγή, (το Δικαστήριο) κρίνει ότι μη νομίμως κινήθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών των ανωτέρω ταμειακών βεβαιώσεων, ενώ εξάλλου, δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα νομίμως η ατομική ειδοποίηση. Συνεπώς, μη νομίμως εκδόθηκαν τα προσβαλλόμενα κατασχετήρια έγγραφα όπως και οι ταμειακές βεβαιώσεις, που είναι, για το λόγο αυτό, ακυρωτέα, όπως βασίμως προβάλλεται με την υπό κρίση ανακοπή.

 

8. Επειδή, κατ' ακολουθίαν, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν τόσο οι υπ' αριθ.... πράξεις ταμειακής βεβαίωσης κατά το μέρος που αφορούν τον ανακόπτοντα, όσο και τα υπ. αριθ. ... και ... κατασχετήρια έγγραφα του Διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ως τρίτων, ενώ το καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στον ανακόπτοντα (άρθρο 277 παρ. 9 του Κωδ. Διοικ. Δικ.). Τέλος, δεν πρέπει να καταλογισθούν δικαστικά έξοδα ελλείψει αιτήματος του ανακόπτοντος (άρθρο 275 παρ. 7 εδ. α' του Κωδ. Διοικ. Δικ.).

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Δέχεται την ανακοπή.

 

Ακυρώνει τις υπ' αριθ. ... πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, κατά το μέρος που αφορούν τον ανακόπτοντα, όσο και τα υπ. αριθ. ... και κατασχετήρια έγγραφα του Διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ως τρίτων.

 

Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00), στον ανακόπτοντα.

 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στην Τρίπολη κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ