ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΑθ 12735/2020

 

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Ασφαλιστικές οφειλές - Ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης -.

 

Ασφαλιστική οφειλή από καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος εργοδότη οικοδομοτεχνικού έργου. ʼσκηση ένστασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής. Απόρριψη ένστασης με απόφαση η οποία δεν έχει επιδοθεί στον ανακόπτοντα. Έκδοση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης. Ανακοπή με την οποία ζητείται η ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης επειδή αυτές ερείδονται επί μη νόμιμου και μη οριστικοποιηθέντος νόμιμου τίτλου, διότι οι προσβαλλόμενες πράξεις εχώρησαν προτού εξαντληθεί η ενδικοφανής διαδικασία. Για όσο διάστημα εκκρεμεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή η εκδίκαση ένστασης κατά των καταλογιστικών πράξεων του ασφαλιστικού οργάνου, δεν επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωσή τους. Δεκτή ανακοπή. Ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του καταστήματος Β' Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

 

Αριθμός Απόφασης 12735/2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 18ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 27 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή την Ειρήνη Χαλκιοπούλου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Αγάθη Παλιοκώστα, δικαστική υπάλληλο,

 

γ ι α να δικάσει την από 23 Ιουνίου 2016 (Αριθμός Εισαγωγής:./24.6.2016) ανακοπή

 

του ..., κατοίκου Μαραθώνα Αττικής (...), ο οποίος παρέστη δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Γρηγόριου Ελευθεράκη,

 

κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.) [όπως μετονομάσθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) με το άρθρο 51Α του ν. 4387/2016 (Α' 85), που προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 (Α' 43)], ο οποίος παρέστη δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Στεφανίας Σταγκουράκη.

 

 

Η κ ρ ί σ η τ ο υ ε ί ν α ι η ε ξ ή ς:

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ' αριθ. . ειδικό γραμμάτιο παραβόλου, σειράς Α'), ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση των ./20.2.2013 και ./20.2.2013 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του. Β/ Περιφερειακού ΚΕΑΟ, με τις οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά οφειλές του ανακόπτοντος προς τον ΕΦΚΑ συνολικού ποσού 15.634,44 ευρώ (κεφάλαιο: 7.359,31 ευρώ και πρόσθετα τέλη: 8.275,13 ευρώ). Οι πράξεις αυτές γνωστοποιήθηκαν στον ανακόπτοντα με την ./4.4.2016 ατομική..... ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

2. Επειδή, στο άρθρο 119 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ Α. (Α.Υ.Ε. 55575/1.479/15.11.1965, Β' 816) ορίζεται ότι : «1. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Υποκαταστήματος, είναι αρμόδιος να αποφασίζει για υποθέσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού και, ιδίως, για υποθέσεις, οι οποίες αφορούν: α) ... γ) Στον καταλογισμό εισφορών που δεν καταβλήθηκαν ή καταβλήθηκαν ελλιπώς, δ) Στην επιβολή πρόσθετων τελών, για εισφορές που καταβλήθηκαν εκπρόθεσμα... 2. ...» και στο άρθρο 120 ότι: «1. Εν περιπτώσει αμφισβητήσεων γεννωμένων εξ αποφάσεως Διευθυντού Υποκαταστήματος επί θέματος εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω περιλαμβανομένων και υποβολής της υπό της παρ. 2 στοιχ. ζ του άρθρου 7 του ν.δ. 3710/1957 προβλεπομένης ενστάσεως, επιλαμβάνεται του ελέγχου της ορθότητος της αμφισβητούμενης αποφάσεως η Τοπική Διοικητική Επιτροπή. 2. Η ένστασις υποβάλλεται εντός τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως της καθ' ης αύτη αποφάσεως του Διευθυντού του Υποκαταστήματος. 3. ... 4. Η ένστασις δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν, η δε επ' αυτής εκδιδομένη απόφασις έχει αναδρομικήν δύναμιν, εφ' όσον είναι ευνοϊκωτέρα δια τον ενιστάμενον. 5. Η υποβολή ενστάσεως λογιζόμενη ως παράλληλος προσφυγή δεν αναστέλλει τάς προθεσμίας, ουδέ κωλύει την άσκησιν των τυπικών ενδίκων μέσων». Επιπλέον, στο άρθρο 39 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 57440/1938, Α'33) ορίζεται ότι: «εν περιπτώσει αμφισβητήσεων γεννωμένων εξ αποφάσεως οργάνου Ι.Κ Α, εις το οποίον κατά τον παρόντα κανονισμόν ανατίθεται ασφαλιστική αρμοδιότης, επιλαμβάνεται του ελέγχου της ορθότητος της αμφισβητούμενης αποφάσεως το αμέσως ανώτερον ιεραρχικώς ασφαλιστικόν όργανον, το οποίον επανεξετάζον την απόφασιν αποφαίνεται οριστικώς, εφ' όσον ήθελεν υποβληθή αίτησις θεραπείας από μέρους παντός έχοντος έννομον συμφέρον (παρ. 1). Η αίτησις θεραπείας υποβάλλεται εντός τριάκοντα μεν ημερών από της εις τον ενδιαφερόμενον κοινοποιήσεως αυτής ... Η αίτησις θεραπείας δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν, η δε επ' αυτής εκδιδομένη απόφασις έχει αναδρομικήν δύναμιν, εφ' όσον είναι ευνοϊκωτέρα δια τον αιτούντα (παρ. 5)». Τέλος, στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2556/1997 (Α' 270) ορίζεται ότι: «Η υποβολή ένστασης ενώπιον του αρμοδίου κατά νόμο οργάνου κατά καταλογιστικής πράξης του ΙΚΑ με την οποία προσδιορίζονται απαιτήσεις αυτού από οποιαδήποτε αιτία ... δεν αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση της απαίτησης και τη διενέργεια πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή άλλους νόμους, εκτός αν καταβληθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της κύριας οφειλής μετά των αναλογούντων σε αυτή κατά την ημερομηνία της καταβολής πρόσθετων τελών».

 

3. Επειδή, με το άρθρο 101 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α') ορίζεται ότι «1. Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) ... 3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται: ... Καθυστερούμενες, οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής τους. -Ληξιπρόθεσμες, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής. -Βεβαίωση οφειλής, η ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. -Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίωσης οφειλής μετά την απόδοση μοναδικού αριθμού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο. 4. Στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μηνός από τη σύνταξη της και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει, δ) μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπροθέσμων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ... 11. α) Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την αμφισβήτηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

4. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή δεν μπορεί να εξετάσει λόγο ανακοπής που αμφισβητεί το κατ' ουσία βάσιμο της απαίτησης του επισπεύδοντος τη διοικητική εκτέλεση, στην περίπτωση που ο ανακόπτων έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον Δικαστηρίου, που αποφαίνεται με δύναμη δεδικασμένου, κατά της σχετικής καταλογιστικής πράξης (πρβλ: ΣτΕ 2281/ 2000 Ολ., 4117/2015, 2087/2014, 1958/2013, 324/2012, 4411/2011, 3661/2011, 1825/2010). Εξάλλου, κατά της καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. σε βάρος οφειλέτη του Ιδρύματος, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μετά την εξάντληση της προβλεπόμενης από τον νόμο διοικητικής διαδικασίας, ενώ, όπως έχει ήδη κριθεί (πρβλ. ΣτΕ 2281/2000 Ολ., 2982/2007 επταμ., 3322/2010, 1825/2010, 3328/2008), δεν επιτρέπεται ούτε η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης της προερχομένης από την ανωτέρω αιτία οφειλής, ούτε η έκδοση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής αυτής, μη υφισταμένου, συνεπώς, σταδίου έναρξης της διοικητικής εκτέλεσης, στην περίπτωση που δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η παραπάνω καταλογιστική πράξη στον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ. (πρβλ. και ΣτΕ 4117/2015, 3661/2011), με την οποία, μάλιστα, πρέπει να γίνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης της προαναφερθείσας ενδικοφανούς προσφυγής και για τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη άσκησης της. Περαιτέρω, όπως, ομοίως, έχει κριθεί (πρβλ. ΣτΕ 2982/2007 επταμ., 3322/2010, 1825/2010, 3328/2008), κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 120 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., με την οποία ορίζεται ότι η άσκηση ένστασης κατά καταλογιστικών πράξεων του 1.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν έχει νάσταλτικό αποτέλεσμα, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2256/1997, η οποία εξαρτά το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης από την προηγούμενη καταβολή ποσοστού 50% της οφειλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Δ.Δ. περί ενδικοφανούς προσφυγής, ερμηνευόμενων των ως άνω διατάξεων υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας (βλ. και άρθρο 6 ΕΣΔΑ), και στην περίπτωση που, μετά την άσκηση ένστασης από τον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ., κατά της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διοικητική διαδικασία, είτε με την έκδοση απόφασης της Τ.Δ.Ε. επί της ως άγω ένστασης, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η Τ.Δ.Ε., δεν αναστέλλεται μεν, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, η σύνταξη κατάστασης οφειλετών είναι, όμως, ανεπίτρεπτη, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η ταμειακή βεβαίωση της,σχετικής οφειλής, η οποία αποτελεί τον νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων και δεν είναι, ως εκ τούτου, δυνατή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ., κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., περιλαμβανομένης και της αποστολής σε αυτόν ατομικής ειδοποίησης, που αποτελεί την πράξη έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία αυτός καλείται να καταβάλει την οφειλή του. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, οι οποίες αφορούν στην αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, ασφαλιστικών οφειλών, που διαβιβάζονται λόγω αρμοδιότητας στο Κ.Ε.Α.Ο., δεν ανατρέπονται τα όσα προαναφέρθηκαν και γίνονται παγίως δεκτά σχετικά με την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, όπως και στην περίπτωση που, μετά την άσκηση ένστασης από τον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ. κατά καταλογιστικής πράξης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διοικητική διαδικασία, είτε με την έκδοση απόφασης της Τ.Δ.Ε., επί της κατά τα ανωτέρω ένστασης, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η Τ.Δ.Ε. και, συνεκδοχικά, διατηρείται η ίδια ανασταλτική δύναμη που απορρέει από την παραπάνω έλλειψη επιδόσεων και εμποδίζει, κατ' αρχάς η συγκρότηση εκτελεστού τίτλου με την απόδοση μοναδικού αριθμού στη συνταχθείσα πράξη βεβαίωσης οφειλής και την ταυτόχρονη ηλεκτρόνια εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο.. Επομένως, σε περίπτωση που δεν έχουν νομίμως επιδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις ή που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Τ.Δ.Ε. ή στην περίπτωση έχει ασκηθεί ενώπιον της Τ.Δ.Ε. ένσταση κατά καταλογιστικής πράξης και εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης της είναι ανεπίτρεπτη η έκδοση πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η οποία αποτελεί τον νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των απαιτήσεων του ασφαλιστικού φορέα.

 

6. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι με τις ./20.2.2013 και ./20.2.2013 πράξεις βεβαιώθηκε ταμειακά σε βάρος του ανακόπτοντος οφειλή του προς το τέως ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ποσού κατά κεφάλαιο 7.359,31 ευρώ. Η οφειλή αυτή προήλθε από τις ΠΕΕ/Χ/./2009, ΠΕΕ/Χ/./2009 και ΠΕΠΕΕ/Χ/./2009 περιόδου οφειλής από 1/1995 έως 3/1995, που εκδόθηκαν σε βάρος του, ως εργοδότη οικοδομοτεχνικού έργου. Κατά των πράξεων αυτών ο ανακόπτων άσκησε την ./15.6.2009 ένσταση ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε με την ./7.7.2016 απόφαση της, που έως τις 2.10.2019 (ημερομηνία αποστολής στο παρόν Δικαστήριο των απόψεων του Ε' Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής του ΕΦΚΑ) δεν είχε επιδοθεί στον ανακόπτοντα. Τέλος, στις 22.11.2019 ασκήθηκε στο παρόν Δικαστήριο η από 20.11.2019 προσφυγή (ΠΡ./22.11.2019) κατά της τελευταίας απόφασης.

 

7. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη ανακοπή, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση των ως άνω πράξεων ταμειακής βεβαίωσης προβάλλοντας μεταξύ άλλων ότι αυτές ερείδονται επί μη νόμιμου και μη οριστικοποιηθέντος νόμιμου τίτλου, διότι οι προσβαλλόμενες πράξεις εχώρησαν προτού εξαντληθεί η ενδικοφανής διαδικασία. Εξάλλου, το καθ' ου, με τις νομίμως κατατεθείσες από 8.10.2019 και 15.10.2019 εκθέσεις απόψεων του, ζητά την απόρριψη της κρινόμενης ανακοπής.

 

8. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι για όσο διάστημα εκκρεμεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή η εκδίκαση ένστασης κατά των καταλογιστικών πράξεων του ασφαλιστικού οργάνου, δεν επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση τους, ότι κατά των ΠΕΕ/Χ/./2009, ΠΕΕ/Χ/./2009 και ΠΕΠΕΕ/Χ/./2009 ο ανακόπτων άσκησε την ./15.6.2009 ένσταση ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, ότι πριν από την συζήτηση αυτής, που πραγματοποιήθηκε στις 7.7.2016, εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες ./20.2.2013 και ./20.2.2013 πράξεις, κρίνει ότι αυτές πρέπει να ακυρωθούν, καθώς εκδόθηκαν πριν την οριστικοποίηση των σχετικών νόμιμων τίτλων, κατ' αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της ανακοπής.

 

9. Επειδή, κατ' ακολουθίαν, η ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθούν οι ./20.2.2013 και ./20.2.2013 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του καταστήματος Β' Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, να επιστραφεί το καταβληθέν παράβολο στον ανακόπτοντα (άρθρο 277 παρ, 9 ΚΔΔ) και να απαλλαγεί ο καθ' ου e-ΕΦΚΑ από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων (άρθρο 275 παρ. 1 ΚΔΔ).

 

 

Δια ταύτα

 

 

- Δέχεται την ανακοπή.

 

- Ακυρώνει τις ./20.2.2013 και ./20.2.2013 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του καταστήματος Β' Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

- Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον ανακόπτοντα.

 

- Απαλλάσσει τον καθ' ου e-ΕΦΚΑ από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος.

 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου καϊά τη δημόσια συνεδρίαση στις 21.08.2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ           ΑΓΑΘΗ ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ