ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Βέροιας  190/2021

 

 Επιμέλεια – Επικοινωνία - Διατροφή ανηλίκου - Παιδική πορνογραφία -. 

 

Απόρριψη αιτημάτων από κοινού άσκησης της επιμέλειας και ανάθεσης της επιμέλειας για ζητήματα υγείας στον πατέρα λόγω επιδίωξης του πατέρα να λούζει τις θυγατέρες, δημιουργίας πεποίθησης στη μεγαλύτερη ανήλικη περί σεξουαλικής παρενόχλησης από τον πατέρα και ενασχόλησής του με φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, που δεν αποδείχθηκαν, ισχυρής ταύτισής της με τις απόψεις της μητέρας και αντίστοιχης αποδοχής ή απόρριψης της μικρότερης ανήλικης και πιθανολόγησης ότι θα προκληθούν περισσότερες διενέξεις. Συνεκτίμηση έκθεσης κοινωνικής λειτουργού. Επιδίκαση διατροφής για τις ανήλικες. Οι μηνιαίες δόσεις δανείων του υποχρέου δεν προαφαιρούνται, αλλά λαμβάνονται υπόψη ως επί πλέον βιοτικές του ανάγκες και στοιχεία προσδιοριστικά των συνθηκών διαβίωσής τους. Απόρριψη αιτήματος μεταρρύθμισης της επικοινωνίας του πατέρα  λόγω των ανωτέρω περιστατικών και της άρνησης των ανηλίκων να επικοινωνούν με τον πατέρα τους, διότι δεν θεωρήθηκε ότι συνιστούν μεταβολή των πραγμάτων, που να δικαιολογεί την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της προηγούμενης απόφασης.

 

 

Αριθμός: 190/ΑΦ/2021

Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ./ΑΦ/26-2-2021

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Γεώργιο Στιβακτάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριο του τη 9 Ιουνίου 2021 για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης ./ΑΦ/26-2-2021 αίτηση με αντικείμενο μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ : ..., ΑΦΜ ..., κατοίκου . δήμου Σκύδρας, που έχει την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της ... και ... με την οποία διαμένουν μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου της δικηγόρου Αντώνιου Αρκούδη ΔΣΘεσ, που κατέθεσε έγγραφο σημείωμα

 

ΤΟΥ ΚΑΘ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : ... κατοίκου Δήμου Νάουσας ΑΦΜ ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Χρυσής Σταμπουλή (ΔΣΕδ), που κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι παρασταθέντες διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα και με την ιδιότητα της ως νόμιμη αντιπρόσωπος των ανήλικων τέκνων της ... και ..., με τα οποία διαμένει μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης της με τον καθ' ου , και όπως το δικόγραφο της εκτιμάται από το Δικαστήριο, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση - και μεταβολή των συνθηκών από του χρόνου έκδοσης προγενέστερης απόφασης που έκρινε επί του ιδίου ζητήματος ρύθμισης επικοινωνίας ζητά ως ασφαλιστικό μέτρο : να προσδιοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας των ως ανηλίκων τέκνων τους με τον καθ’ ού πατέρα τους με όποιον προσφορότερο τρόπο κρίνει το Δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση με τρόπο διαφορετικό από εκείνο που έκρινε η προγενέστερη με αριθμό 404/2020 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), όπως και να μεταρρυθμιστεί η παρεπόμενη διάταξη για την απειλή ποινών και προσωπικής κράτησης σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης για επικοινωνία που ήδη έχει οριστεί. Τέλος, ζητά να καταδικαστεί στα δικαστικά τους έξοδα.

Η αίτηση αυτή παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ.686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι ορισμένη, παρά την περί του αντιθέτου ένσταση του καθού, και νόμιμη, παρά την περί του αντιθέτου ένσταση της καθής, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498 ΑΚ, 682 παρ1, 696 παρ.3, 728 παρ. , 729, του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω η ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, από αυτή που δόθηκε με την μορφή ένορκης βεβαίωσης, η οποία συντάχθηκε νομότυπα και περιέχεται στην με αριθμό ./2021 ένορκη βεβαίωση της Ειρηνοδίκη Βέροιας Κορνηλίας Χατζηπαναγιώτου, την οποία προσκόμισε η αιτούσα και περιέχει μαρτυρία της ... σύζυγος ..., στην λήψη της οποίας δεν παραστάθηκε ο αντίδικος τους και της προσωπικής επικοινωνίας του Δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων ηλικίας 11 και 9 ετών αντίστοιχα ύστερα από στάθμιση του βαθμού της ωριμότητας τους και της στοιχειώδους ικανότητας διακρίσεως (Α.Π. 1910/2005 ΝοΒ 54.688) και  όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που  προσκομίζουν  και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Με την παλαιότερη με αριθμ. καταθ. ./ΑΦ-ΓΔ/2020 αίτηση της εις βάρος του εδώ καθ’ ού, η αιτούσα, επικαλούμενη την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, ζητούσε, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, έτσι ώστε : 1) να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια των ως άνω δύο ανήλικων τέκνων της, ... και ... εφόσον τούτο επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον των ανήλικων, 2) να υποχρεωθεί ο αντίδικος της, να της καταβάλει προσωρινά, και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από της επιδόσεως της αίτησης, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ως ανήλικων τέκνων τους, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, αφού στερούνται εισοδημάτων και περιουσίας και για λογαριασμό αυτών, μηνιαία σε χρήμα προσωρινή συμμετοχή του στα διατροφικά έξοδα των ως άνω δύο ανηλίκων τέκνων και συγκεκριμένα το ποσό των 450,00 ευρώ κατά μήνα και για τα δύο ανήλικα τέκνα, προκαταβολικά την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Από την άλλη πλευρά ο καθ’ ού  με την αριθμ. καταθ. ./ΑΦ-ΓΔ/2020 αίτηση του εις βάρος της εδώ αιτούσης επικαλούμενος την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, ζητούσε να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, ώστε ν' ανατεθεί προσωρινά στον ίδιο η αποκλειστική επιμέλεια των ως άνω ανήλικων τέκνων των διαδίκων, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους και να υποχρεωθεί η αντίδικος του να του καταβάλει προσωρινά, υπό την ιδιότητα του ως ασκών προσωρινά την επιμέλεια των ως ανήλικων τέκνων τους, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, αφού στερούνται εισοδημάτων και περιουσίας και για λογαριασμό αυτών, μηνιαία σε χρήμα προσωρινή συμμετοχή της στα διατροφικά έξοδα των ως άνω δύο ανηλίκων τέκνων και συγκεκριμένα το συνολικό ποσό των 200,00 ευρώ κατά μήνα, αρχής γενομένης από την επομένη της επιδόσεως της αίτησης, προκαταβολικά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την εξόφληση. Κατά την επικουρική βάση της αίτησης του και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης του, ζητούσε α) να ανατεθεί, προσωρινά, από κοινού στην καθ' ης και στον ίδιο, η άσκηση της επιμέλειας των τέκνων τους ως προς το στοιχείο της πόλης διαμονής τους και β) Να ανατεθεί, προσωρινά, στον ίδιο η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των τέκνων ως προς το στοιχείο της υγείας και υγειονομικής και φαρμακευτικής τους περίθαλψης και γ) Σε κάθε μία εκ των δύο ως άνω περιπτώσεων που τα ανήλικα τέκνα θα διαμένουν με τη καθ' ης - μητέρα τους, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του, κατά τον ειδικότερα εκτεθέντα στην αίτηση του τρόπο, με την απειλή έμμεσης εκτέλεσης, για κάθε περίπτωση που η αντίδικος του παραβιάσει τους όρους του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί ως προς το δικαίωμα της επικοινωνίας του. Οι αντίθετες αυτές αιτήσεις συνεκδικάστηκαν μεταξύ τους στις 30-9-2020 και εκδόθηκε η με αριθμό 404/2020 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου που έκαμε αυτολεξεί δεκτά τα ακόλουθα : ' .. Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στις 14-11-2009, στη . Νάουσας και αμέσως μετά εγκαταστάθηκαν στη . Νάουσας, σε οικία ιδιοκτησίας της μητέρας καθ' ου, που τους παραχωρήθηκε για οικογενειακή στέγη, όπου διέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, οπότε και αποχώρησε η αιτούσα μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους. Από το γάμο αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, την ... που γεννήθηκε την 11-08-2010 και την ..., που γεννήθηκε την 17-05-2012. Η έγγαμη συμβίωση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διεκόπη περί τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, με την απομάκρυνση της αιτούσας αρχικά προς την πατρική της οικία και έπειτα στα . Δήμου Σκύδρας, όπου κατέφυγε προς αναζήτηση εργασίας σε διαλογητήριο φρούτων και διαμένει εκεί σε μισθωμένη κατοικία, μαζί με τα τέκνα της. Μία έντονη αλλαγή στην συμπεριφορά της μεγάλης κόρης των διαδίκων, που κορυφώθηκε μετά τη διακοπή της συμβίωσης των γονέων της, οπότε και υιοθέτησε μία ιδιαίτερα αρνητική στάση απέναντι στο πατέρα της και δεν ήθελε να επικοινωνεί μαζί του, οδήγησε την αιτούσα μητέρα να απευθυνθεί σ' ιδιώτη ψυχολόγο και εκείνος την παρέπεμψε στον Οργανισμό "Πρωτοβουλία για το παιδί". Έχουν εξαχθεί κάποια συμπεράσματα, μετά από σχετικές συνεδρίες με τα μέλη της οικογένειας, και με τη κοινωνική λειτουργό, ..., Διευθύντρια του Κέντρου Αναφοράς, Παροχής Συμβουλευτικής και Θεραπείας Τραύματος Πρωτοβουλίας για το Παιδί και αφού της είχε αναφερθεί ότι το Μάιο και το Σεπτέμβριο του 2020 η ανήλικη Αθανασία αντιλήφθηκε την απόπειρα του πατέρα της να κάνει αναζήτηση των όρων "παιδικές πορνογραφίες" σε διαδικτυακές πλατφόρμες (youtube, google), και ότι η μητέρα της κ. ... έχει στην κατοχή της τις φωτογραφίες της συσκευής του συζύγου της, ενώ απεικονίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης "πορνό μικρά κορίτσια" στην πλατφόρμα google και από την πλευρά του πατέρα ότι υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη των φωτογραφιών αυτών οφείλεται στη με δόλο σκηνοθέτηση της συζύγου του, της αναζήτησης και λήψης των φωτογραφιών, ώστε ν' ενισχύσει με ενδείξεις την άποψη της ότι ο κ. ... είχε πρόθεση να παρενοχλήσει σεξουαλικά την κόρη τους, διότι πριν αποχωρήσει η κ. ... με τα παιδιά από την οικία τους δήλωνε ότι "Εγώ θα φύγω και θα σε καταστρέψω, ξέρω να κάνω καλή έκθεση". Το γεγονός του λουσίματος των παιδιών από τον πατέρα τους, που δεν επιθυμούσε η μεγαλύτερη κόρη του, αποτέλεσε παρερμηνεία σεξουαλικής παρενόχλησης, ιδίως ενόψει του ότι η ανήλικη ... παρακολούθησε υλικό που αφορά την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης (π.χ. Το Μυστικό της Νίκης). Αδιαμφισβήτητα το λούσιμο των παιδιών από τον πατέρα θα έπρεπε ν' αποφευχθεί, αλλά δεν παρατηρήθηκαν στα λεγόμενα, στη συμπεριφορά και στα συναισθήματα της ανήλικης συμπτώματα ή ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες που να συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση. Μέχρι σήμερα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η σεξουαλική παρενόχληση αλλά και από τις αναφορές του πατέρα και της μητέρας δεν προκύπτει κάποια σεξουαλική δυσλειτουργική συμπεριφορά του πατέρα στο παρελθόν κατά την επικοινωνία του με τα παιδιά. Αντίθετα η ανήλικη είναι πεπεισμένη ότι έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά από τον πατέρα της, ενώ δεν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ως προς αυτό. Παρόλο που δεν μπορεί να πιθανολογηθεί κάτι τέτοιο από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, με βάση την αρχή της προφύλαξης και κυρίως ενόψει των επί του παρόντος δυσλειτουργικών σχέσεων του πατέρα με την μεγάλη κόρη του, η οποία ταυτίζεται με τη στάση και τις απόψεις της μητέρας της, βάζει τις εμπειρίες της πιο πάνω από τις δικές της και γενικά αντλεί κάποιου είδους δύναμη / εξουσία από τη μητέρα (έγινε λόγος από την ως άνω ειδικό, για μία πολύ ισχυρή δυάδα στο οικογενειακό σύστημα, μητέρας - κόρης, με την άλλη ανήλικη κόρη, ..., να προσαρτάται ή ν' απωθείται από τη δυάδα με βάση την στάση που επιδεικνύει στον πατέρα της), πρέπει ν' απορριφθεί κατ' ουσίαν η υπό στοιχείο β' κρινόμενη αίτηση του πατέρα, τόσο ως προς την κύρια βάση περί αποκλειστικής επιμέλειας, όσο και ως προς την θέματα επιμέλειας (τόπος διαμονής, υγεία, υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη των τέκνων) θα γίνουν αιτία και αφορμή για περισσότερες διενέξεις και πρόκληση επεισοδίων μεταξύ των διαδίκων, που δεν συνάδουν με το καλό κλίμα που οφείλουν να οικοδομήσουν για χάρη των τέκνων τους, τώρα που τραβούν χωριστούς δρόμους. Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα παρίσταται ικανή να ανταποκριθεί προσωρινά στο λειτουργικό καθήκον της άσκησης της αποκλειστικής επιμέλειας των ανήλικων τέκνων της, όπως άλλωστε πράττει από την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως, οπότε τα τέκνα διαβιώνουν εν τοις πράγμασι μαζί της, γεγονός που δεν αμφισβήτησε ειδικά ο καθ' ου, παρά το ότι αιτείται και ο ίδιος να ασκεί προσωρινά και αποκλειστικά την επιμέλεια τους. Έτσι και το δικαστήριο κρίνει ότι είναι προς το αληθινό, ηθικό, υλικό, κοινωνικό και ψυχοσωματικό συμφέρον τους να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της αποκλειστικής επιμέλειας τους. Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι ο καθ' ου, υγιής και απόλυτα ικανός για εργασία, εργάζεται σταθερά κάθε έτος ως αγρότης, με καλλιέργειες ακτινιδίων, δαμάσκηνων, ροδάκινων, κυδωνιών και αμπέλου. Διαθέτει ιδιόκτητο αγρό έκτασης 3.625 τ.μ. στη θέση "Π." αγροτικής περιοχής ., στο οποίο υπάρχει φυτεία κερασιών (νεαρών- μη παραγωγικών) και μισθωτής στη ίδια περιοχή, ενός αγρού έκτασης 5.850 τ.μ. στη θέση "Α κατηγορία", ενός αγρού 3.310 τ.μ. εξ αδιαιρέτου εκ του υπ' αριθμ. . αγρού έκτασης 14.310 τ.μ. στη θέση Σ., στο οποίο καλλιεργεί άμπελο, ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου 8 εμβαδού 5.421 τ.μ. στη θέση Σ., στο οποίο υπάρχει δενδροφυτεία ροδακινεών, ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου επικουρική βάση της, για ανάθεση της συνεπιμέλειας στον ίδιο, με τους όρους, με τους οποίους αυτό το λειτουργικό δικαίωμα διευκρινίστηκε, διότι τυχόν ανάμειξη του καθ' ου στα επιμέρους αυτά 135, εμβαδού 1.520 τ.μ. στη θέση "Πα.", ενός αγρού υπ' αριθ. ., εμβαδού 6.500 τ.μ. στη θέση "Κ", στο οποίο υπάρχει δενδροφυτεία δαμασκηνεών και κυδωνεών, του υπ' αριθ. . αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στη θέση "Α.", έκτασης 7 στρεμμάτων περίπου, στο οποίο υπάρχει δενδροφυτεία νεκταρινεών, τα 2 στρέμματα των οποίων είναι νεαρά - μη παραγωγικά, του υπ' αριθ. . αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση "Τ.", έκτασης 1.500 τ.μ., στο οποίο υπάρχει δενδροφυτεία κερασιών (νεαρά - μη παραγωγικά), του υπ' αριθ. . αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στη. θέση "Σ." έκτασης 4.000 τ.μ. περίπου, στα δύο στρέμματα του οποίου υπάρχει δενδροφυτεία ροδακινεών και στα υπόλοιπα δύο στρέμματα υπάρχει δενδροφυτεία δαμασκηνεών (νεαρά - μη παραγωγικά), του υπ' αριθ. . αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση "Π.", έκαστης 3.800 τ.μ., στο οποίο υπάρχει δενδροφυτεία νεκταρινεών (νεαρά - μη παραγωγικά) και του υπ' αριθ. . αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση "Σ." στην Επισκοπή Νάουσας, έκτασης 14 στρέμματα, στα 7 στρέμματα του οποίου καλλιεργεί ακτινίδια, στα 3 στρέμματα του οποίου υπάρχει δενδροφυτεία δαμασκηνεών (νεαρά μη παραγωγικά) και στα 4 στρέμματα του οποίου υπάρχει δενδροφυτεία ροδακινεών. Δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω αν σε κάποια από αυτά λήξει η μίσθωση και πιθανόν να μην παραταθεί (ώστε ο καθ' ου θα καλλιεργεί 21 στρέμματα από το Νοέμβριο 2020, και όχι πλέον 30 στρέμματα αγροτεμαχίων) διότι κρίσιμος χρόνος για την πιθανολόγηση των εισοδημάτων του είναι ο χρόνος συζήτησης της αίτησης. Δεν πιθανολογήθηκε ότι καλλιεργεί και στρέμματα που ανήκουν στην ιδιοκτησία του πατέρα του. Όλα τα προϊόντα του πουλάει απευθείας σε εμπόρους. Κατά τους χειμερινούς μήνες εργάζεται περιστασιακά και ως χειριστής κλαρκ, με δηλωμένα εισοδήματα. Τα μικτά εισοδήματα του από τις δραστηριότητες αυτές ανέρχονται ετησίως τουλάχιστον στο ποσό των 8.500,00 ευρώ, παρά τα μικρότερα δηλωθέντα συνολικά εισοδήματα του τα τελευταία έτη, διότι οι φορολογικές του δηλώσεις δεν έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια τους (να σημειωθεί ότι το φορολογικό έτος 2019 έχει συνολικό δηλωθέν εισόδημα κατά το εκκαθαριστικό του μόλις 2,36 ευρώ), το οποίο επιμεριζόμενο κατά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 708,00 ευρώ. Είναι κύριος ενός αυτοκινήτου μάρκας HUNDAI, 1341 cc, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2003, και διαθέτει γεωργικό εξοπλισμό, όπως γεωργικό ελκυστήρα, καρότσα, βυτίο, καταστροφέα, ραντιστικό μηχάνημα, φρέζα, υδραυλική σκάλα κ.λπ., έστω και εάν κάποια ανήκουν κατά κυριότητα στον πατέρα του. Κατοικεί σε σπίτι ιδιοκτησίας της μητέρας του και έτσι δεν βαρύνεται με ενοίκιο, παρά μόνο με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας που διαμένει. Αποπληρώνει τρία δάνεια, αλλά οι μηνιαίες δόσεις των δανείων δεν προαφαιρούνται από τα εισοδήματα του, λαμβάνονται ωστόσο υπόψη ως επιπλέον βιοτικές του ανάγκες (ΕφΘεσ 6/2011 αδημ. ΕφΑθ 607/1994 ΕλλΔνη 36.1994) και ως στοιχεία προσδιοριστικά των συνθηκών διαβίωσης του (Εφ Θεσ 2241/2000 Αρμ. 2001.330). Δεν επιβαρύνεται εκ του νόμου με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πλην των ως άνω ανήλικων τέκνων του, ενώ οι ανάγκες διατροφής του είναι οι συνήθεις των ατόμων της αυτής ηλικίας. Η αιτούσα εργάζεται ως εποχιακή εργάτρια στο διαλογητήριο φρούτων "Κ.", με έδρα το . Πέλλας για χρονικό διάστημα έξι μηνών ετησίως (ήτοι από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο), λαμβάνοντας μηνιαίως το ποσό των 715,00 ευρώ. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα λαμβάνει επίδομα ανεργίας ύψους 480,00 το μήνα. Το συνολικό επομένως εισόδημα που λαμβάνει από τις αιτίες αυτές είναι 7.170 ευρώ ετησίως. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει είναι ένα διαιρετό τμήμα οικοπέδου εμβαδού 753 τ.μ. εκ μείζονος οικοπέδου εμβαδού 2.088 που βρίσκεται στη ., που είναι απρόσοδο, αλλά προσμετράται στις οικονομικές της δυνάμεις. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων έχουν τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών της ίδιας με αυτά ηλικίας (10 και 8 ετών αντίστοιχα), που βιώνουν κάτω από τις ίδιες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες με αυτές των γονέων τους, και θα παρακολουθήσουν μαθήματα Αγγλικών, κατά την νέα σχολική χρονιά, απροσδιόριστης εισέτι δαπάνης. Επιπλέον αμφότερα επιβαρύνονται με τη μισθωτική δαπάνη που τους αναλογεί (κατά ποσοστό του 1/3), από το μίσθιο ακίνητο της μητέρας τους, για το οποίο πιθανολογήθηκε ότι καταβάλλει 300,00 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, καθώς και με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα της κατοικίας αυτής (ΔΕΗ, θέρμανση, νερό, τηλέφωνο) κατά το ίδιο ποσοστό. Εξάλλου αμφότερα τα τέκνα των διαδίκων δεν έχουν καμία περιουσία, ούτε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, οπότε διατηρούν αξίωση διατροφής έναντι των γονέων τους, εφόσον αδυνατούν λόγω της ανηλικότητας τους να αυτοδιατραφούν. Έτσι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, έχουν συνολικές πραγματικές ανάγκες της τάξεως των 350,00 ευρώ και 300,00 ευρώ μηνιαίως το καθένα, αντίστοιχα, (καθώς συμμετέχουν και κατά το 1/3 έκαστο, σε όλες τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας όπου διαβιώνουν, ήτοι στο ενοίκιο και στις άλλες πάγιες δαπάνες, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, θέρμανση κ.λπ., όπως ήδη αναφέρθηκε). Με βάση τα παραπάνω και κατά την κρίση του δικαστηρίου το συνολικό ποσό που απαιτείται για την προσωρινή συμμετοχή του καθ' ου - πατέρα στην διατροφή της μεγαλύτερης ανήλικης κόρης του δεν υπολείπεται του ποσού των 180,00 ευρώ, και για την μικρότερη ανήλικη κόρη του δεν υπολείπεται του ποσού των 170,00 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, τακτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού κ.λπ., το οποίο είναι ανάλογο με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους και ανταποκρίνεται στα ως άνω απαραίτητα έξοδα ανάλογα με το επίπεδο διαβιώσεως του κάθε ανήλικου. Με βάση λοιπόν τις προαναφερθείσες υπέρτερες οικονομικές δυνατότητες του καθ' ου-πατέρα τους και τις εν γένει περιστάσεις, η συνεισφορά του στην κατά μήνα προσωρινή σε χρήμα διατροφή, που οφείλεται για την μεν μεγαλύτερη ανήλικη κόρη του, είναι το ποσό των 180,00 ευρώ, ενώ για την έτερη ανήλικη κόρη του, το ποσό των 170,00 ευρώ, ενώ με τα υπόλοιπα ποσά (των 170,00 ευρώ και 130,00 ευρώ αντίστοιχα) που απαιτούνται για το κάθε τέκνο, συμμετέχει και η αιτούσα μητέρα τους, ως έχουσα κατά νόμο ανάλογη των οικονομικών δυνατοτήτων της και συντρέχουσα υποχρέωση για διατροφή τους (άρθ. 1486 παρ.2 και 1489 παρ.2 του ΑΚ), καλύπτοντας την τόσο με το ανωτέρω πραγματικό εισόδημα της, όσο και με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών και φροντίδων προς το πρόσωπο τους, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα και δικαιούται να τις συνυπολογίσει, εν μέρει μόνον δεκτής γενομένης ως ουσία βάσιμης της σχετικής νόμιμης ένστασης περί συνεισφοράς και της μητέρας, προβληθείσας εκ μέρους του καθ' ου (ο οποίος προσδιόρισε την υποχρέωση συνεισφοράς της στο ποσοστό 50%). Για τον προσδιορισμό της μεγαλύτερης αναλογίας που βαρύνει τον καθ' ου πατέρα, έπρεπε να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του κάθε διαδίκου στο σύνολο των εισοδημάτων (άθροισμα των οικονομικών δυνάμεων) και των δύο. Η υποχρέωση τους αυτή επιμερίζεται σε ποσοστά και αντίστοιχα ο καθ' ου πρέπει να καταβάλει τα άνω επιδικαζόμενα εις βάρος του ποσά, τα οποία είναι σε θέση να καταβάλει, χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή (κατ' άρθρο 1487 εδ. β' του ΑΚ), ενώ τα υπόλοιπα ποσά βαρύνουν την αιτούσα μητέρα...." Κατόπιν τούτων έκαμε δεκτή η υπό κρίση προς μεταρρύθμιση απόφαση την πιο πάνω με αριθμό κατάθεσης ./ΑΦ-ΓΔ/2020 αίτηση της αιτούσης ως ουσιαστικά εν μέρει βάσιμη και ανέθεσε την επιμέλεια των ανηλίκων στην μητέρα τους επιδικάζοντας και διατροφή, ενώ απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την πιο πάνω με αριθμό κατάθεσης ./ΑΦ-ΓΔ/2020 αίτηση του αιτούντος πλην του αιτήματος της που αφορά το δικαίωμα προσωρινής επικοινωνίας του πατέρα, εφόσον τα τέκνα δεν θα διαμένουν μαζί του, ενόψει του ότι δεν αντιλέγει ειδικά η σε εκείνη τη δίκη καθ' ης και δεν προτείνει κάποια διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο άσκησης που ο εκεί αιτών προτείνει.

 

Με το κρινόμενο δικόγραφο η αιτούσα ζητάει την μεταρρύθμιση της πιο πάνω απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων επικαλούμενη ως νέα γεγονότα : ότι τα ανήλικα τέκνα μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης απομακρύνθηκαν ψυχικά πλήρως από τον καθ’ ού πατέρα τους ενόψει του προαναφερόμενου γεγονότος του λουσίματος τους από αυτόν (πατέρα τους) και του ενδεχόμενου της αναζήτησης εκ μέρους του των όρων "παιδικές πορνογραφίες" σε διαδικτυακές πλατφόρμες (youtube, google), λόγος για τον οποίο επισκέφθηκαν τη ψυχολόγο ... η οποία αναφορικά με την ανήλικη … αναφέρει πως βιώνει αισθήματα άγχους, φόβου και ανασφάλειας να αποκαλέσει τον πατέρα της 'μπαμπά' και συνιστά εν γένει την υποστήριξη των παιδιών έτσι ώστε να αποκτήσουν σχέση εμπιστοσύνης με τον πατέρα τους. Τα ανωτέρω όμως που εκθέτει η αιτούσα δε συνιστούν μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογούν κατά την έννοια του άρθρου 969 ΚΠολΔ την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης, με την ακόλουθη σειρά σκέψεων : Σε σχέση με την αναφερόμενη συμπεριφορά των ανηλίκων μετά την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, ήτοι να μην επιθυμούν επικοινωνία με το πατέρα τους και των αιτίων αυτής (της συμπεριφοράς), ήτοι του λουσίματος των ανηλίκων και του ενδεχόμενου της αναζήτησης εκ μέρους του πατέρα τους των όρων "παιδικές πορνογραφίες" σε διαδικτυακές πλατφόρμες (youtube, google), αυτά προϋπήρχαν της ενώπιον του δικαστή εκδίκασης της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή δεν πρόκειται για μεταγενέστερα περιστατικά. Βέβαια και τα προυπάρξαντα περιστατικά μπορούν να θεωρηθούν μεταβολή πραγμάτων, εφόσον δικαιολογημένα αποκαλύφθηκαν μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης, προϋπόθεση όμως που δεν ισχύει εν προκειμένω, αφού είχαν αναφερθεί αφενός στην έκθεση κοινωνικής έρευνας της αρμόδιας κοινωνικής λειτουργού της διεύθυνσης δημόσιας υγείας και αφετέρου στη βεβαίωση της κοινωνικής λειτουργού και διευθύντριας του κέντρου αναφοράς παροχής συμβουλευτικής και θεραπείας τραύματος πρωτοβουλίας για το παιδί. Επομένως δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπήρξε (ασχέτως της βασιμότητας τους ή μη) δικαιολογημένη μεταγενέστερη αποκάλυψη τους. Από την άλλη σαφώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί νέο γεγονός και μεταβολή πραγμάτων και το ότι τα ανήλικα μετά την έκδοση της απόφασης αποφάσισαν να μην επικοινωνούν με τον πατέρα τους κατά παρέκκλιση της απόφασης, με πρόσχημα τα όσα έχουν αναφέρει στους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Άλλωστε το δικαίωμα προσωρινής επικοινωνίας του πατέρα είχε γίνει δεκτό στην υπό μεταρρύθμιση απόφαση και ρυθμίστηκε, ενόψει και του ότι δεν είχε αντιλέξει ειδικά σε εκείνη τη δίκη η αιτούσα και δεν είχε προτείνει κάποια διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, που ο ήδη καθ’ ού είχε προτείνει.

 

Κατόπιν τούτων η υπό κρίση αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους λόγω της σχέσης τους αφενός ως συζύγων και αφετέρου ως τέκνων και γονέα σύμφωνα με το άρθρο 179 ΚΠολΔ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Βέροια στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυτού στις 22 Ιουνίου 2021 με την παρουσία και της Γραμματέως Κωνσταντίας Ζαχάρογλου

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ