ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 718/2020

 

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Διεκδικητική αγωγή ακινήτου -.

 

Αν αγωγή νομικά αβάσιμη ή απαράδεκτη γίνει πρωτοδίκως δεκτή, το εφετείο λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, εφόσον κρίνει παραδεκτή την έφεση και υπάρχει λόγος έφεσης επί της ουσίας, μπορεί κι αν ακόμη η έφεση ασκείται από τον ενάγοντα, να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, χωρίς λόγο έφεσης, τις παραπάνω ελλείψεις και αν διαπιστώσει την ύπαρξη κάποιας απ αυτές, να την απορρίψει. Αγωγή με την οποία ζητείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάστασή τους, με την αφαίρεση κάθε αντικειμένου που έχει εναποθέσει στην επίδικη εδαφική λωρίδα. Διεκδικητική της κυριότητας αγωγή με αίτημα την υποχρέωση του εναγομένου που απέβαλε τον κύριο του ακινήτου να αποδώσει αυτό στον τελευταίο. Στην αγωγή αυτή μπορεί να σωρευθεί μόνον η αξίωση απόδοσης των ωφελημάτων και αποζημίωσης. Κτήση κυριότητας ακινήτου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 718/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Τακτική Διαδικασία)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Μιχαήλ Τσέφα, Πρωτοδίκη και τη Γραμματέα Χρυσούλα Καταΐτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 15 Σεπτεμβρίου του 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου ... του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οδός ..., με Α.Φ.Μ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ιωάννη Ξάνθου.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: ..., κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός ..., με Α.Φ.Μ. ..., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αλέκου Καρώκη.

 

Ο εκκαλών με την από 29.06.2018 έφεση που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Δύμης με αριθ. πράξης κατάθεσης ./29.06.2018 και προσδιορίστηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών με αριθ. πράξης κατάθεσης ./04.01.2019 ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή και δικάσιμος συζήτησης ορίστηκε η 17.09.2019, μετά από αναβολή η 05.05.2020 και μετά από οίκοθεν επαναπροσδιορισμό λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων από την πανδημία του κορωνοϊού (covid-19), η αναφερόμενη στην αρχή. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην παρούσα δικάσιμο η οποία εκφωνήθηκε νόμιμα με την σειρά της από το οικείο πινάκιο, οι διάδικοι που παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρεται ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσαν νόμιμα,

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η κρινόμενη έφεση του εναγομένου ήδη εκκαλούντος κατά της 61/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δύμης, το οποίο δίκασε την κατωτέρω αγωγή της ενάγουσας ήδη εφεσίβλητης κατά την τακτική διαδικασία (άρθ. 115, 208, επ. 237 επ, ΚΠολΔ), ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα μετά το ανάλογου παραβόλου εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στον εκκαλούντα στις 30.05.2018 (βλ. την υπ' αριθ. .Β/2018 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών .) και αυτός κατέθεσε την έφεση στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που την εξέδωσε στις 29.06.2018 (άρθρα 17Α, 495, 499, 500, 511, 513 § 1 περ. β', 516 § 1, 517 εδ. α', 518§1 και 520 § 1 ΚΠολΔ). Πρέπει επομένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατά την ίδια τακτική διαδικασία ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της.

 

Με την από 15.09.2016 με αριθ. κατάθ. ./19.09.2016 αγωγή της, η ενάγουσα εξέθεσε ότι είναι συγκυρία κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, της περιγραφόμενης με λεπτομέρεια κατά θέση και όρια, εδαφικής λωρίδας ακινήτου έκτασης 6,65 τ.μ. ή όσης μεγαλύτερης ή μικρότερης κι αν είναι, η οποία περιήλθε σ' αυτήν κατά ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου με δωρεά εν ζωή δυνάμει του υπ' αριθ. ./07.07.1980 συμβολαίου του τότε συμβολαιογράφου Δύμης ..., από τον έως τότε κύριο αυτού παππού της ..., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου και κατά το υπόλοιπο ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, αρχικά κατά ψιλή κυριότητα, με δωρεά εν ζωή του έως τότε κυρίου θείου της ..., δυνάμει του υπ' αριθμ. ./29.06.1999 συμβολαίου της τότε συμβολαιογράφου Δύμης ..., νόμιμα μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου και κατόπιν του θανάτου του δικαιοπαρόχου της στις 28.01.2000, που είχε παρακρατήσει εφόρου της ζωής του την επικαρπία και συνένωσης στο πρόσωπο της ίδιας της επικαρπίας, κατά πλήρη κυριότητα, και την οποία από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις νέμεται συνεχώς και αδιαλείπτως με τις υλικές πράξεις που αναφέρει, με διάνοια κυρίου και έτσι απέκτησε την κυριότητα της τόσο με παράγωγο όσο και με πρωτότυπο τρόπο (τακτική και έκτακτη χρησικτησία), προσμετρώντας στη νομή του επιδίκου και τη νομή των δικαιοπαρόχων της. Ότι ο εναγόμενος, κύριος όμορου ακινήτου, παρόλο που με την 1918/2008 αμετάκλητη απόφαση του ΑΠ έχει αναγνωριστεί το άνω δικαίωμα της στην επίδικη εδαφική λωρίδα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αγωγή, έχει καταλάβει την εν λόγω εδαφική λωρίδα και αρνείται να της την αποδώσει, έχοντας περιφράξει αυτήν και τοποθετήσει διάφορα αντικείμενα και υλικά επ' αυτής, αποβάλλοντας την έτσι από αυτή. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητούσε, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος με διάταξη προσωρινά εκτελεστή και με καταδίκη στα δικαστικά της έξοδα, να της αποδώσει την ανωτέρω εδαφική λωρίδα κατά το εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας της του 1/2 και να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση τους, με την αφαίρεση κάθε αντικειμένου που έχει εναποθέσει στη λωρίδα αυτή, καθώς και την περίφραξη που έχει τοποθετήσει στην εδαφική αυτή λωρίδα και του ξύλινου πορτονιού που επίσης έχει τοποθετήσει στην ανατολική πλευρά της ίδιας εδαφικής λωρίδας, στο όριο με τη δική της ιδιοκτησία, ούτως ώστε να αποδοθεί εις αυτήν εντελώς ελεύθερη και να καθίσταται ακώλυτη η διέλευση της απ' αυτήν, άλλως να επιτραπούν τα ανωτέρω εις αυτήν με δαπάνες του εναγομένου. Το Ειρηνοδικείο Δύμης, με την προσβαλλόμενη απόφαση του, έκανε δεκτή την αγωγή, απορρίπτοντας το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης αυτής προσωρινά εκτελεστής και καταδίκασε τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ο εναγόμενος με τους στην έφεση αναφερόμενους λόγους οι οποίοι ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανιστεί αυτή και να απορριφθεί η αγωγή.

 

Αν αγωγή νομικά αβάσιμη, αόριστη ή απαράδεκτη, γίνει πρωτοδίκως δεκτή, το εφετείο, λόγω του κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, εφόσον κρίνει παραδεκτή την έφεση και υπάρχει λόγος έφεσης επί της ουσίας, μπορεί κι αν ακόμη η έφεση ασκείται από τον ενάγοντα, να εξετάσει αυτεπαγγέλτως χωρίς λόγο έφεσης τις παραπάνω ελλείψεις και αν διαπιστώσει την ύπαρξη κάποιας απ’ αυτές, να την απορρίψει (ΑΠ 1635/2008 ηλ.ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1138/1993, ΕλλΔνη 1995.1072, ΑΠ 389/1994 ΝοΒ 43.251, ΑΠ 8/1997 ΕλλΔνη 29. 112, ΕφΠειρ 283/2015 ηλ.ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 3219/2008 ΕλλΔνη 2010.125, ΕφΘεσ2361/2005 ΕπΕμπΔ 2006.1196, ΕφΘεσ 244/1994 Αρμ 1994. 1295, ΕρμΚΠολΔ, Κέραμέα/Κονδύλη/Νίκα, έκδ.2000, άρθ.522, αρ.3.). Στην προκείμενη περίπτωση, η αγωγή, ως προς το δεύτερο κύριο αίτημα της, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση τους, με την αφαίρεση κάθε αντικειμένου που έχει εναποθέσει στην επίδικη εδαφική λωρίδα, καθώς και την περίφραξη που έχει τοποθετήσει στην εδαφική αυτή λωρίδα και του ξύλινου πορτονιού που επίσης έχει τοποθετήσει στην ανατολική πλευρά της ίδιας εδαφικής λωρίδας, στο όριο με τη δική της ιδιοκτησία, ούτως ώστε να αποδοθεί εις αυτήν εντελώς ελεύθερη και να καθίσταται ακώλυτη η διέλευση της απ' αυτήν, άλλως να επιτραπούν τα ανωτέρω στην ενάγουσα με δαπάνες του εναγομένου, είναι μη νόμιμη και απορριπτέα. Τούτο διότι, η αγωγή της ενάγουσας, είναι διεκδικητική της κυριότητας αγωγή και στηρίζεται στη διάταξη του άρθ. 1094 ΑΚ, με την οποία το νόμιμο αίτημα της είναι η υποχρέωση του εναγομένου που απέβαλε τον κύριο του ακινήτου, να αποδώσει αυτό στον τελευταίο. Εκτελείται δε η εν λόγω καταψηφιστική διάταξη της εκδοθησόμενης απόφασης με αναγκαστική εκτέλεση η οποία πραγματοποιείται με την αποβολή από το δικαστικό επιμελητή του παρανόμως παρακρατούντος το ακίνητο και την εγκατάσταση σε αυτό του αληθούς κυρίου (άρθ. 943 ΚΠολΔ). Στην εν λόγω αγωγή, μπορεί να σωρευτεί μόνον η αξίωση απόδοσης των ωφελημάτων και αποζημίωσης, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθ. 1096-1100 ΑΚ(βλ. και Κων. Παπαδόπουλο, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, 1989, σελ. 242 επ.). Το αίτημα δε επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση με την αφαίρεση της περίφραξης που έχει τοποθετήσει σε μέρος του ακινήτου (ξύλινη περίφραξη στην ανατολική πλευρά, βλ. αγωγή, σελ. 7) και των λοιπών αντικειμένων που έχει ο εναγόμενος τοποθετήσει στο επίδικο ακίνητο, σχετίζεται με την διατάραξη της κυριότητας και όχι την αποβολή κατ' άρθ. 1108 ΑΚ, εν προκειμένω, δε η ενάγουσα, επικαλείται μόνον περιστατικά καθολικής προσβολής της κυριότητας της (καθολική αποβολή και ενσωμάτωση του επιδίκου στην ιδιοκτησία του εναγομένου) και δεν επικαλείται περιστατικά παραδεκτής σώρευσης των δύο αγωγών (διεκδικητικής και αρνητικής) όπως στην περίπτωση της αποβολής σε ένα τμήμα του ακινήτου και διατάραξης σε άλλο, ή κατεδάφισης κατασκευάσματος και απόδοσης ακινήτου (βλ. Κων. Παπαδόπουλο, ό.π., σελ. 364, 367, 306, 307, ΕρμΑΚ, Απ.Γερωγιάδη-Μιχ.Σταθόπουλου, άρθ.1094, αρ. 41, άρθ. 1108, αρ.42). Εν όψει αυτών, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κρίνοντας νόμιμο το ανωτέρω αίτημα της αγωγής και εν συνεχεία ουσιαστικά βάσιμο, εσφαλμένα έκρινε. Ως εκ τούτου, εφόσον στην έφεση υπάρχει λόγος έφεσης επί της ουσίας και δη άρνησης της βασιμότητας της αγωγής, καίτοι δεν υπάρχει ειδικό παράπονο για το ανωτέρω αίτημα, η πρωτόδικη απόφαση, πρέπει να εξαφανιστεί κατά το μέρος αυτό που αφορά το ως άνω αίτημα, να κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο, να δικαστεί η αγωγή κατά το μέρος αυτό και να απορριφθεί ως προς το ανωτέρω αίτημα ως μη νόμιμη.

 

Περαιτέρω, ως προς τον λόγο έφεσης με τον οποίο ο εναγόμενος παραπονείται ότι η αγωγή είναι αόριστη, ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι η ενάγουσα εκθέτει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη θεμελίωση της κατ' άρθ. 216 ΚΠολΔ, καθώς περιγράφει επαρκώς το επίδικο ακίνητο, κατ' είδος, θέση, έκταση και όρια, μη απαιτουμένων επιπλέον στοιχείων για την εξατομίκευση του (βλ. αντί πολλών ΑΠ 164/2014, 1728/2012, 1347/2010, 503/2009, 493/2007, ΕΔωδ 27/2011, ΕφΔωδ 3/2016 ηλ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, Κ. Παπαδόπουλου, ό.π. σ. 240), εκθέτει τον τρόπο κτήσης της συγκυριότητας της επ' αυτού που στηρίζεται αφενός στον παράγωγο τρόπο, αναφέροντας την κτήση αυτού παρά αληθούς κυρίου και τον τρόπο κτήσης αυτού από τους απώτερους δικαιοπαρόχους της, δυνάμει των συμβολαίων που αναφέρει νόμιμα μεταγραμμένων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, αφετέρου επικουρικά στο πρωτότυπο τρόπο της τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας με αναφορά των υλικών πράξεων της νομής αυτού(ήτοι διέλευση επ' αυτού και επίβλεψη) για διάστημα πέραν της δεκαετίας, με νόμιμο τίτλο τα ανωτέρω συμβόλαια και καλή πίστη στην περίπτωση της τακτικής χρησικτησίας (άρθ. 1041 ΑΚ) και με την αναφορά της υπεραεικοσατεούς νομής στην περίπτωση της έκτακτης χρησικτησίας (άρθ.1045 ΑΚ) και με προσμέτρηση της νομής των δικαιοπαρόχων της (άρθ.1051 ΑΚ), εν συνεχεία δε αναφέρει την κατάληψη του ακινήτου της από τον εναγόμενο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής (βλ. Κ. Παπαδόπουλου, ό.π. σελ. 237, 238, 240, 241, 327, 328, 85, 86).

 

Εν συνεχεία, από την εκτίμηση των αποδείξεων και συγκεκριμένα από την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από την ενάγουσα υπ' αριθ. ./19.12.2016 ένορκη βεβαίωση του ... ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ... μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του εναγομένου προ δύο εργασίμων ημερών (βλ. την υπ' αριθ. ./13.12.2016 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών ...) και από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το επίδικο ακίνητο είναι μία εδαφική λωρίδας, εμβαδού 6,65 τ.μ. που βρίσκεται στην Κάτω Αχαΐα της δημοτικής ενότητας Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνορεύει περιμετρικά, ανατολικά σε πλευρά μήκους 1,00 μέτρου με οικόπεδο και οικοδομή επ' αυτού, που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της ενάγουσας, δυτικά σε πλευρά μήκους 1,00 μέτρου, με δημοτική οδό, βόρεια σε πλευρά μήκους μέτρων 6,65 με ιδιοκτησία … και νότια σε πλευρά μήκους 6,65 μέτρων με ιδιοκτησία που ανήκει σήμερα στον εναγόμενο, πρώην .... Το ακίνητο αυτό, περιήλθε στην ενάγουσα κατά συγκυριότητα ως εξής: Α) Κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου 1/4 εκ δωρεάς εν ζωή παρά του πάππου της εκ πατρός ..., με το υπ' αριθ. ./07.07.1980 συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Δύμης ..., που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο . και στον αριθμό ., με το οποίο συμβόλαιο ο ως άνω πάππος της δώρισε προς αυτήν το άνω ακίνητο κατά ως άνω εξ αδιαιρέτου ποσοστό μαζί δε με αυτό και το ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της συγκυριότητας του επί του προς τα ανατολικά της εδαφικής αυτής λωρίδας οικοπέδου, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες επικοινωνίας του, μέσω της ως άνω εδαφικής λωρίδας, με την προς δυσμάς αυτής διερχόμενη εκεί δημοτική οδό. Στον ανωτέρω άμεσο δικαιοπάροχο της πάππο της ..., είχε περιέλθει η ως άνω εδαφική λωρίδα σε ποσοστό 1/2 αδιαίρετα, εκ δωρεάς εν ζωή παρά της συζύγου του ..., το γένος ., που έγινε προς αυτόν με το υπ' αριθ. ./21.06.1963 συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Δύμης ..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα ίδια πιο πάνω βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο . και στον αριθμό ., με το οποίο συμβόλαιο μεταβίβασε σε αυτόν (σύζυγο της) το όλο προς τα ανατολικά της ως άνω εδαφικής λωρίδας οικόπεδο με την υπάρχουσα σε αυτό τότε ανώγεια οικία, καθώς και τα δικαιώματα του συγκυριότητας εκ ποσοστού 1/2 αδιαίρετα επί της ως άνω εδαφικής λωρίδας. Στην ανωτέρω απώτερη δικαιοπάροχο του ... σύζυγο ..., το γένος ..., είχε περιέλθει το ως άνω οικόπεδο με την σε αυτό ανώγεια οικία, καθώς και το 1/2 αδιαίρετα επί της περιγραφόμενης εδαφικής λωρίδας, λόγω προικός, που είχε συσταθεί παρά του πατρός της ..., προς αυτήν και υπέρ του πρώτου συζύγου της ..., με το υπ' αριθ. ./05.12.1927 προικοσυμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Δύμης ..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο . και στον αριθμό ., σε συνδυασμό με το υπ' αριθ. ./19.10.1931 διανεμητήριο συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Πατρών ..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα ως άνω βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο . και στον αριθμό ., με την λύση δε του γάμου της το έτος 1930 αποδόθηκε αυτούσια η προίκα της σε αυτή. Β) Το έτερο εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας 1/4, επί της ίδιας εδαφικής λωρίδας, μαζί με το άλλο 1/2 εξ αδιαιρέτου ποσοστό επί του προς τα ανατολικά της λωρίδας αυτής οικοπέδου μετά της εκεί υπάρχουσας οικίας, περιήλθε στην ενάγουσα αρχικά κατά ψιλή κυριότητα, με δωρεά εν ζωή από τον θείο της ..., που έγινε με το υπ' αριθ. ./29.06.1999 συμβόλαιο της τότε συμβολαιογράφου Δύμης ..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα ως άνω βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο . και στον αριθμό ., παρακρατώντας εφ' όρου ζωής του την επικαρπία επί του 1/2 αδιαίρετα επί της ως άνω οικίας με το οικόπεδο της και επί του 1/4 αδιαίρετα επί της παραπάνω εδαφικής λωρίδας, η οποία επικαρπία αποσβέσθηκε με τον θάνατο του, που συνέβη στις 28.01.2000 και συνενώθηκε με την ψιλή κυριότητα της και έτσι απέκτησε η ενάγουσα το ως άνω 1/2 αδιαίρετα επί της πιο πάνω εδαφικής λωρίδας και το 1/2 αδιαίρετα επί του οικοπέδου με την σε αυτό ανώγεια οικία, κατά πλήρη κυριότητα. Στον ως άνω δικαιοπάροχο της ... είχε περιέλθει το 1/2 αδιαίρετα επί του ως άνω οικοπέδου με την σε αυτό ανώγεια οικία, καθώς και το 1/4 αδιαίρετα επί της ως άνω εδαφικής λωρίδας, λόγω δωρεάς εν ζωή παρά του πατρός του ... (παππού της ενάγουσας), που έγινε με το υπ' αριθ. ./15.04.1977 συμβόλαιο του τότε ως άνω συμβολαιογράφου Δύμης ..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο . και στον αριθμό .. Οι περαιτέρω απώτεροι δικαιοπάροχοι τους είναι κοινοί, κατά τα προεκετεθέντα. Έτσι με τις ως άνω μεταβιβάσεις, που έλαβαν χώρα τα έτη 1980 και 1999 η ενάγουσα κατέστη αποκλειστικά συγκυρία, συννομέας και συγκάτοχος σε ποσοστό 1/2 αδιαίρετα επί της ως ανωτέρω περιγραφόμενης εδαφικής λωρίδας των 6,65 τ.μ., καθώς και αποκλειστικά κυρία επί του προς τα ανατολικά αυτής οικοπέδου με την υπάρχουσα σε αυτό οικοδομή και έκτοτε, ασκούσε επί της εδαφικής λωρίδας και κατά το ανήκον σε αυτή ιδανικό μερίδιο εκ ποσοστού 1/2 αδιαίρετα, όλες τις κατά τον προορισμό της διακατοχικές πράξεις, με καλή πίστη και διάνοια κυρίου, συνεχώς και αδιάλειπτα, διερχόμενη από εκεί, που ήταν η μοναδική είσοδος στην ανώγεια οικία προς τα ανατολικά εκ της δημοτικής οδού που διέρχεται κατά την δυτική πλευρά της (εδαφικής λωρίδας). Επομένως η ενάγουσα κατέστη με παράγωγο τρόπο και συγκεκριμένα με τις προαναφερόμενες προς αυτήν δωρεές εν ζωή δυνάμει συμβολαίων νόμιμα μεταγραμμένων, συγκυρία κατά ποσοστό 1/2 αδιαίρετα στην επίδικη εδαφική λωρίδα έκτασης 6,65 τ.μ. Η συγκυριότητα της ενάγουσας κατά ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, καθώς και του δικαιοπαρόχου της ... (θείου της) κατά το υπόλοιπο ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, επί της επίδικης εδαφικής λωρίδας των 6,65 τ.μ., αναγνωρίστηκε με δύναμη δεδικασμένου με την 1035/2004 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Πατρών η οποία κατέστη αμετάκλητη με την 1918/2008 απόφαση του ΑΠ και η οποία εκδόθηκε μεταξύ αφενός της ενάγουσας και του ως άνω θείου της (αρχικώς εναγόντων), (ο οποίος θείος της πέθανε κατά την εκκρεμοδικία και συνέχισαν τη δίκη γι’ αυτόν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του) και αφετέρου του ..., και της ... (αρχικώς εναγομένων), τη δεύτερη των οποίων λόγω του θανάτου της κατά την εκκρεμοδικία, ο εδώ εναγόμενος διαδέχθηκε και συνέχισε μεταξύ άλλων την τότε εκκρεμούσα δίκη ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της (άρθ. 321, 322, 325 ΚΠολΔ). Παρά την έκδοση της άνω τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης που δεσμεύει τους εδώ διαδίκους, ο εναγόμενος, ο οποίος τυγχάνει σήμερα αποκλειστικά κύριος του οικοπέδου με την εντός αυτού οικοδομή, που βρίσκεται νότια της επίδικης εδαφικής λωρίδας, (που άνηκε αρχικά στους γονείς του ... και ... αρχικούς διαδίκους στην άνω δίκη όπως εκτέθηκε), παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ενάγουσας να της αποδώσει την επίδικη εδαφική λωρίδα ελεύθερη κατά το εξ αδιαιρέτου ποσοστό της το οποίο ανέρχεται μετά την άνω μεταβίβαση του θείου της προς αυτήν ως εκτέθη σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, αρνείται να το πράξει, έχει δε καταλάβει αυτήν εξ ολοκλήρου καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος της, καθώς έχει τοποθετήσει κατά τη δυτική της πλευρά έναν γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) που είναι σε αχρησία, διάφορα άχρηστα αντικείμενα, όπως ελαστικά αυτοκινήτων, και την έχει ενσωματώσει στη όμορη ιδιοκτησία του, έχοντας επίσης τοποθετήσει ξύλινη περίφραξη στην ανατολική της πλευρά, όπου γινόταν η είσοδος της ενάγουσας όπως και των δικαιοπαρόχων της προς την δική τους ιδιοκτησία, ώστε να είναι πλέον αδύνατη η ακώλυτη διέλευση της ενάγουσας απ' αυτήν, αντίθετα με τη βούληση της. Το ανωτέρω γεγονός της κατάληψης της επίδικης εδαφικής λωρίδας από τον εναγόμενο το επιβεβαίωσε ο μάρτυρας της ενάγουσας πατέρας της έχοντας ιδία γνώση και αντίληψη, στην ανωτέρω αναφερόμενη ένορκη βεβαίωση του (αριθ. ./19.12.2016 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ...). Ο εναγόμενος δεν μπόρεσε να αντικρούσει τα προαναφερόμενα νομικά και πραγματικά δεδομένα, οι ισχυρισμοί του δε ότι στην επίδικη εδαφική λωρίδα η ενάγουσα δεν έχει δικαίωμα συγκυριότητας αλλά οιονεί νομή δουλείας διόδου ανήκουσα αυτή στο οικόπεδο της ιδιοκτησίας του και ότι ουδέποτε της απέκλεισε την είσοδο, καθώς και ότι το πρόχειρο - μετακινούμενο πορτόνι στα όρια της επίδικης λωρίδας με την όμορη προς ανατολάς ιδιοκτησία της ενάγουσας είναι τοποθετημένο από δεκαετίες, από τους δικαιοπαρόχους του ίδιου και της ενάγουσας μετά την εκσκαφή του οικοπέδου από την τελευταία στα όρια με την δική του ιδιοκτησία όχι προς αποκλεισμό της διέλευσης της αλλά προς αποφυγή κινδύνου ατυχημάτων, δεν αποδείχθηκαν βάσιμοι, ενόψει των προαναφερομένων. Επίσης, από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, το Δικαστήριο απέκτησε πλήρη αντίληψη για τα αποδεικτέα ζητήματα ως αυτά εκτέθησαν ανωτέρω και δεν κρίνει αναγκαία τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (άρθ. 368 ΚΠολΔ), ή αυτοψίας(άρθ. 355 ΚΠολΔ), στο επίδικο ακίνητο και επομένως τα σχετικά προς τούτο αιτήματα του εναγομένου πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Κατόπιν όλων των παραπάνω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέχθηκε την αγωγή και υποχρέωσε τον εναγόμενο να αποδώσει στην ενάγουσα την επίδικη εδαφική λωρίδα έκτασης 6,65 τ.μ., κατά το δικαίωμα συγκυριότητας της επ' αυτής σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ορθά το νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε κατά το μέρος αυτό, απορριπτόμενων των περί αντιθέτου ισχυρισμών του εναγομένου και των σχετικών με αυτούς λόγους της έφεσης του, η οποία πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη ως προς το μέρος αυτό. Επομένως και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην αρχή, η έφεση του εναγομένου πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. Ακολούθως, η διάταξη της πρωτοβάθμιας απόφασης για τα δικαστικά έξοδα θα εξαφανιστεί και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας και αυτά θα επιβληθούν εν μέρει σε βάρος του εναγομένου ανάλογα με την ήττα του κατ' άρθ. 183, 178 ΚΠολΔ, εφόσον υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Λόγω της εν μέρει αποδοχής της έφεσης, το ηλεκτρονικό παράβολο για την άσκηση της με κωδικό πληρωμής ..., πρέπει να επιστραφεί στον εναγόμενο όπως επίσης ορίζεται στο διατακτικό (άρθ. 495 παρ.3 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει με την παρουσία των διαδίκων.

 

Δέχεται τυπικά την έφεση κατά της 61/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δύμης (τακτική διαδικασία).

 

Δέχεται εν μέρει κατ' ουσίαν την έφεση.

 

Εξαφανίζει εν μέρει την ανωτέρω απόφαση.

 

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει επί της ουσίας την από 15.09.2016 με αριθ. κατάθ. ./19.09.2016 αγωγή κατά το μέρος που αφορά το αίτημα της ενάγουσας να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση τους, με την αφαίρεση κάθε αντικειμένου που έχει εναποθέσει στη λωρίδα αυτή(επίδικη), καθώς και την περίφραξη που έχει τοποθετήσει στην εδαφική αυτή λωρίδα και του ξύλινου πορτονιού που επίσης έχει τοποθετήσει στην ανατολική πλευρά της ίδιας εδαφικής λωρίδας, στο όριο με τη δική της ιδιοκτησία, ούτως ώστε να αποδοθεί εις αυτήν εντελώς ελεύθερη και να καθίσταται ακώλυτη η διέλευση της απ' αυτήν, άλλως να επιτραπούν τα ανωτέρω εις αυτήν με δαπάνες του εναγομένου.

 

Απορρίπτει την αγωγή ως μη νόμιμη κατά το μέρος αυτό.

 

Καταδικάζει τον εναγόμενο σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας και για τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

 

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου της έφεσης που αναφέρεται στο σκεπτικό, στον εναγόμενο.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στις 16 Δεκεμβρίου του 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ