ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΓυθείου 22/2019

 

Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων στον πατέρα - Συμφέρον τέκνων - Καταδίκη σε απόδοση τέκνων - Αναγκαστική εκτέλεση -.

 

Οριστική ανάθεση στον ενάγοντα πατέρα της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας ανήλικων τέκνων. Καταδίκη της εναγομένης να αποδώσει τα ανήλικα τέκνα στον ενάγοντα. Απαγγελία χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης εις βάρος της εναγομένης για την περίπτωση μη εκτέλεσης.

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

(Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Αργυροπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, που διευθύνει το Πρωτοδικείο Γυθείου και από τη Γραμματέα Δέσποινα Παπαδοπούλου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Μαΐου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …… του .., κατοίκου Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, με Α.Φ.Μ. ………… Δ.Ο.Υ. ……………, που παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Δημητρίου Πέτρου (ΔΣ Γυθείου), που κατέθεσε προτάσεις,

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: …………..του …….., κατοίκου ΔΕ. Γυθείου (οδός……..) του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Εράσμιας Μπουτσικάρη (ΔΣ Γυθείου), που κατέθεσε προτάσεις.

 

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 01.06.2017 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθ. καταθέσεως ……/..2017, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 10.01.2018 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων μερών ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου και τις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

   Με την υπό κρίση αγωγή του, ο ενάγων ζητεί να του ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων εισέτι θυγατέρων του,…….. και …………., που απέκτησε κατά τη διάρκεια της έγγαμης σχέσης του με την εναγομένη, οι οποίες διαμένουν μαζί του, διότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον αυτών, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην αγωγή λόγους, καθώς και να καταδικασθεί η ενάγουσα στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρ. 17 περ. 2, 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρο 592 ΚΠολΔ ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4335/2015 ενόψει το χρόνου άσκησης της κρινόμενης αγωγής), είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 ΑΚ, 176. 189, 191 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Η εναγομένη, με τις έγγραφες προτάσεις της, αλλά και με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, εκτός από τους αρνητικούς ισχυρισμούς, που προέβαλε, ως προς τα θεμελιωτικά της αγωγής πραγματικά περιστατικά, ζήτησε να της ανατεθεί η συνεπιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους ή όλως επικουρικώς να διευρυνθούν τα όρια της επικοινωνίας της με αυτά. Ωστόσο, τα ως άνω αιτήματα απαραδέκτως προβάλλονται με τις προτάσεις της εναγομένης, καθ' όσον θα έπρεπε να προβληθούν με την άσκηση ανταγωγής, ήτοι με κατάθεση και επίδοση ιδιαίτερου δικογράφου οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 591 παρ. 1 περ. ζ' ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4335/2015 και την κατάργηση του παλαιού άρθρου 599 ΚΠολΔ, το οποίο επέτρεπε την άσκηση ανταγωγής ως τη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.

 

   Από την κατάθεση της μάρτυρος του ενάγοντος, που εξετάστηκε νόμιμα στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από τις υπ' αριθμ. ……/08.05.2018 και ../08.05.2018 ένορκες βεβαιώσεις, που εδόθησαν ενώπιον της Ειρηνοδίκη Γυθείου, ………., που επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, με πρωτοβουλία του οποίου έγιναν, μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης (βλ. την υπ' αριθμ. ………/03.05.1018 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Γυθείου, .), από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι - μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι υπ' αριθμ. /2017, ../2017, /2017, ./2017, /.2017, ./2017, ./2017, ./2017 και ./2017 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Ειρηνοδίκη Γυθείου, …………., οι οποίες δεν ελήφθησαν για να προσκομισθούν στην παρούσα δίκη, αλλά στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, όπως και οι μη αμφισβητούμενης γνησιότητας φωτογραφίες (άρ. 444 αρ. 3, 447, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ) -τα οποία λαμβάνονται υπ' όψιν είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μερικά από τα οποία αναφέρονται και παρακάτω, χωρίς, όμως, να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπ' όψιν από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη (άρθρα 336 παρ. 4 σε συνδ. με 591 παρ.1 ΚΠολΔ), καθώς και από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα, των οποίων ζητείται η αποκλειστική επιμέλεια (άρθρ. 612 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο στις ……..2006 στον Ιερό Ναό .. στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, από τον οποίο απέκτησαν δύο, εισέτι ανήλικα, τέκνα, την .., που γεννήθηκε την //2007 και την ..., που γεννήθηκε την …….././2013 (βλ. την από ……/./2019 βεβαίωση του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών). Η εναγομένη, καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους δεν εργαζόταν, ενώ ο ενάγων είχε επωμιστεί όλα τα βάρη για τη διαβίωση της οικογένειας. Σταδιακά η εναγομένη άρχισε να αδιαφορεί για τα συζυγικά, μητρικά και οικιακά της καθήκοντα, ενώ άρχισε ακόμη να εκδηλώνει υβριστική και επιθετική συμπεριφορά τόσο προς τον ενάγοντα όσο και προς τα τέκνα τους, όπως προκύπτει από την κατάθεση της μάρτυρος του ενάγοντος, …………….του ……., μητέρας της εναγομένης, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, την υπ' αριθμ. ./2018 ένορκη βεβαίωση του…… του ……., την υπ' αριθμ. ./2018 ένορκη βεβαίωση της .συζ……….., οι οποίες επιρρωνύονται από τις προσκομισθείσες υπ' αριθμ. ,/2017 ένορκες βεβαιώσεις της ……χας ……, την υπ' αριθμ. ./2017 ένορκη βεβαίωση του ..του .., την υπ' αριθμ. ./2017 ένορκη βεβαίωση του ……του ……., την υπ' αριθμ. ./2017 ένορκη βεβαίωση του ………του .. την υπ' αριθμ../2017 ένορκη βεβαίωση του ………..του ……, την υπ' αριθμ. ./2017 ένορκη βεβαίωση του .. του .., την υπ' αριθμ. ……/2017 ένορκη βεβαίωση του ……….του …….. και την υπ' αριθμ. ../2017 ένορκη βεβαίωση του …………του., άπασες ληφθείσες στα πλαίσια δίκης ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο την προσωρινή επιμέλεια των τέκνων, οι οποίες στην προκειμένη δίκη χρησιμεύουν για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Συνεπεία της ως άνω αντισυζυγικής συμπεριφοράς της, καθώς και εκ του γεγονότος ότι πλέον διατηρεί εξωσυζυγική σχέση με τρίτο άτομο, (τον …….., όπως η ίδια συνομολογεί στις προτάσεις της) οι διάδικοι βρίσκονται από την //...2016 σε διάσταση, ενώ ο ενάγων αναγκάσθηκε να αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, φιλοξενείται δε από τους γονείς του στην πατρική του οικία στο Γύθειο Λακωνίας. Εξαιτίας της ως άνω διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης τους, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενάγοντος, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ../2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία ανατέθηκε προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων στον πατέρα αυτών - ενάγοντα, με τον οποίο ήδη διαμένουν στην πατρική του οικία. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων επιδεικνύει εξαιρετική συμπεριφορά φροντίδας, στοργής και αγάπης απέναντι στα τέκνα του, μεριμνώντας τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική τους υγεία (ήδη ζητεί συμβουλευτική υποστήριξη για τη μεγαλύτερη θυγατέρα του, ………, ώστε να διαχειριστεί το χωρισμό των γονέων της, όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα ψυχολογική έκθεση της ψυχολόγου-παιδοψυχολόγου,………..), την κοινωνικοποίηση και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, στην ανατροφή δε των ως άνω τέκνων του έχει την συμπαράσταση τόσο των γονέων του, όσο και της μητέρας της εναγομένης, με την οποία διατηρεί άριστες οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις. Τα ως άνω ανήλικα τέκνα έχουν αναπτύξει ιδιαίτερο ψυχικό και συναισθηματικό δεσμό με αυτόν, η σταθερότητα δε αυτή του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν και η ασφάλεια που τους παρέχει ο πατέρας τους με τη συνέπεια και τη σταθερότητα της συμπεριφοράς του, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την υγιή κοινωνική και ψυχολογική τους ανάπτυξη. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι αφ' ης στιγμής ανατέθηκε προσωρινά (με την ως άνω υπ' αριθμ. ./2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου) η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων στον ενάγοντα, έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο η εικόνα τους όσο και η συμπεριφορά τους (βλ. την υπ' αριθμ. ../2018 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος .συζ. ……). Σύμφωνα με τ' ανωτέρω, ο ενάγων-πατέρας των ανηλίκων κρίνεται ως ο καταλληλότερος εκ των δύο γονέων για την ανατροφή, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τους, συμπέρασμα στο  οποίο το Δικαστήριο ήχθη, ερευνώντας τις, ειδικές λόγω της παιδικής τους ηλικίας, ανάγκες, προβαίνοντας δε παραλλήλως και σε στάθμιση των αρνητικών συνεπειών που θα έχει τυχόν ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στη μητέρα τους - εναγομένης, η οποία έχει επιδείξει συμπεριφορές που μαρτυρούν τουλάχιστον πλημμελή άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους της, δεδομένου ότι αδιαφορεί πλήρως για την υγιεινή τους, την φροντισμένη εικόνα τους, τη σωματική και ψυχολογική τους υγεία, τη διατροφή τους, ενώ τα χειραγωγεί και τα εκφοβίζει μέσω απειλών (π.χ. ότι θα τα μαχαιρώσει το άτομο με το οποίο συζεί, σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας της, …….), αλλά και διά της βίας, (χαρακτηριστικά η μητέρα της εναγομένης, ……… καταθέτει ότι τα ντύνει επανειλημμένως με παντελόνια και μακρυμάνικα ρούχα ακόμη και εν μέσω θέρους για να μην φαίνονται οι μελανιές στα σώματα τους), υποβάλλοντας τα σε τιμωρίες για ασήμαντους λόγους, λαμβάνοντας ανεπίτρεπτα σωφρονιστικά μέτρα, όχι παιδαγωγικά αναγκαία που θίγουν την αξιοπρέπεια τους, κατά παράβαση του άρθρου 1518 παρ. 2 ΑΚ (π.χ. όταν τη διακόπτουν από την ενασχόληση της με την αναζήτηση ιστοσελίδων του διαδικτύου), διαμένει δε με τρίτο πρόσωπο, με τον οποίο δεν διστάζει να συνευρίσκεται ερωτικώς ενώπιον των ανωτέρω τέκνων της, ακόμη δε και να τα διώχνει από το σπίτι και να τα αφήνει να περιμένουν μόνα τους εξώθεν της οικίας τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνευρέσεις της με το ως άνω άτομο, όπως τ' ανωτέρω προκύπτουν από την ενώπιον του Δικαστηρίου κατάθεση της μητέρας της εναγομένης, …….., που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, η οποία γνωρίζει εξ ιδίας αντιλήψεως όσα κατέθεσε για την αξιοπιστία της δε το Δικαστήριο δεν έχει κανένα λόγο να αμφιβάλει. Ως εκ τούτων, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η εναγομένη δεν ανταπεξέρχεται επαρκώς στα μητρικά της καθήκοντα, δεν προσπαθεί να αναπτύξει εποικοδομητικά και με υγιή τρόπο την προσωπικότητα τους, δεν παρέχει στα ανήλικα τέκνα της το απαιτούμενο οικογενειακό περιβάλλον για την ψυχική τους ισορροπία, την ολοκληρωμένη και υγιή ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη, ούτε μπορεί να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προσαρμογή τους στις νέες περιστάσεις, που δημιουργήθηκαν λόγω της διάστασης της με τον πατέρα τους. Κατόπιν όλων των ανωτέρω και με αποκλειστικό γνώμονα το πραγματικό συμφέρον των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας αυτών πρέπει να ανατεθεί οριστικά στον ενάγοντα - πατέρα τους, ο οποίος θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα πρόσθετα αυτά καθήκοντα και μεριμνά πραγματικά με ενδιαφέρον και στοργή για την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, έχει δε όλα τα απαιτούμενα προσόντα να επωμισθεί το λειτουργικό αυτό καθήκον και να ανταποκριθεί επάρκεια σε αυτό, όπως πράττει μέχρι σήμερα, γενομένης δεκτής της υπό κρίση αγωγής και ουσιαστικά βάσιμης, ενώ πρέπει, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 613 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 950 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015 [(ΦΕΚ Α’ 87/23-7-2015), με έναρξη ισχύος στις 1-1-2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ, 4 Ν. 4335/2015), ως εκ του χρόνου κατάθεσης της ένδικης αγωγής στις 02.06.2017, ήτοι μετά τις 1-1-2016, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 1 άρθρου ένατου παρ. 3 Ν. 4335/2012], να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως η εναγομένη-μητέρα να αποδώσει τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα, ..και ……., στον ενάγοντα-πατέρα τους, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ υπέρ της του ενάγοντος και προσωπικής κράτησης διάρκειας τριάντα (30) ημερών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της διάταξης αυτής. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της υφιστάμενης ακόμη συζυγικής τους σχέσης (άρθρο 179 ΚΠολΔ), Τέλος, πρέπει, συμφώνως και με το άρθρο 38 ΚΠΔ (σχετ. και Βαθρακοκοίλη, ό.π., τ. Β', σελ. 984, αρ. 9), με την επιμέλεια της Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου, να διαταχθεί η διαβίβαση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου επικυρωμένων υπηρεσιακών φωτοαντιγράφων της παρούσας απόφασης μετά των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και εγγράφων εκ της προκείμενης δικογραφίας, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες του, και ειδικότερα για τη σχετική διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου για οιανδήποτε, ήθελε κριθεί αρμοδίως, αξιόποινη πράξη.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι έκρινε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ οριστικά στον ενάγοντα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των δύο ανήλικων τέκνων (θυγατέρων) του, …….., που γεννήθηκε την //.2007 και………., που γεννήθηκε την //2013, που απέκτησε κατά την διάρκεια της έγγαμης σχέσης του με την εναγομένη.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εναγομένη-μητέρα των ανωτέρω ανήλικων τέκνων να τα αποδώσει στον ενάγοντα- πατέρα τους και

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ αυτήν στην εκτέλεση της ανωτέρω πράξης.

 

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης για την περίπτωση μη εκτέλεσης της αμέσως ανωτέρω διάταξης, χρηματική ποινή ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ υπέρ του ενάγοντα πατέρα των ανηλίκων και προσωπική κράτηση διάρκειας τριάντα (30) ημερών.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την, με την επιμέλεια της Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου, διαβίβαση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου επικυρωμένων υπηρεσιακών φωτοαντιγράφων της παρούσας απόφασης μετά των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και εγγράφων εκ της προκείμενης δικογραφίας, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες του, και ειδικότερα για τη σχετική διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου για οιανδήποτε, ήθελε κριθεί αρμοδίως, αξιόποινη πράξη.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου σε

έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο Γύθειο στις 18-04-2019, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ