ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 1545/2019

 

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας, δια εξύβρισης, απειλών και χειροδικιών εκ μέρους της καθ ης -.

 

Επείγουσα περίπτωση για ρύθμιση της περιγραφόμενης στην αίτηση κατάστασης προς το σκοπό αποτροπής επικείμενου κινδύνου περαιτέρω προσβολής του δικαιώματος της προσωπικότητας της αιτούσας. Δεκτή η αίτηση. Υποχρέωση της καθ ης α) να απέχει από οιαδήποτε φυσική διαπροσωπική επικοινωνία με την αιτούσα, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και δια ζώσης και να απευθύνει κατ’ αυτής απειλές και ύβρεις και β) να προσεγγίζει την είσοδο του διαμερίσματος της αιτούσας. Απειλή προσωπικής κράτησης ενός μηνός και χρηματικής ποινής 200,00 ευρώ προς την καθ ης, για κάθε παραβίαση της παραπάνω διάταξης της απόφασης.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Πάντειου Πανεπιστημίου)

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός απόφασης 1545/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αγγελική Χατζηδάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου βάσει κλήρωσης.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Φεβρουαρίου 2019, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της αιτούσας: Της .. του ... και της ..., κατοίκου Αττικής, οδός ... αρ ..., με ΑΦΜ ... της Δ.Ο.Υ ... η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Σωκράτη Τσαχιρίδη, ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα

 

Της καθ' ης η αίτηση: Της ... του ... και της ..., κατοίκου Αττικής, οδός ... αρ. ..., η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ...-12-2018 αίτηση της που κατατέθηκε στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης .../2018 και προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση εκθέτει ότι η καθ' ης, έχει προβεί εναντίον της σε εξυβρίσεις, απειλές και χειροδικίες, όπως ειδικότερα περιγράφοντα τα περιστατικά αίτηση. Επικαλούμενη δε επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο όσον αφορά το δικαίωμα στην προσωπικότητα της, ζητεί να ρυθμιστεί η κατάσταση και να απαγορευθεί στην καθ' ης οποιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία μαζί της, είτε τηλεφωνικώς είτε διά ζώσης, να απαγορευθεί σ' αυτήν να την υβρίζει και να την απειλή καθώς και να απαγορευτεί σ' αυτήν να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από την οικία της. Επίσης ζητεί να απειληθεί σε βάρος της καθ' ης προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παράβαση καθώς και να καταδικαστεί αυτή στα δικαστικά της έξοδα. Η αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 επ. ΑΚ, 731, 732, 947 και 176 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, ερήμην της καθ' ης η οποία παρότι κλήθηκε να εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (βλ. την υπ' αριθ. .../24-12-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ...) δεν εμφανίστηκε, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (πρβλ. άρθρα 696 παρ. 1 και 699 Κ.Πολ.Δ., βλ. Μ.Πρ.ΑΘ. 7120/2007 αδημοσίευτη, Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, σελ. 50).

 

Από την κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας .... που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο, καθώς και από όλα τα προσκομιζόμενα από την αιτούσα έγγραφα, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Η καθ' ης είναι μητέρα της αιτούσας και κατοικεί σε οικία που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο οικοδομής επί της οδού ... αρ. ... στο ... Αττικής, όπου βρίσκεται και η οικογενειακή οικία της αιτούσας. Οι σχέσεις των διαδίκων έχουν διαταραχθεί σοβαρά και ιδιαίτερα μετά την οριστική παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης της άλλοτε οικογενειακής σχέσης στην αιτούσα μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης με τον σύζυγο της, με τον οποίο η καθ' ης διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις. Στις 2018 έλαβε χώρα επεισόδιο μεταξύ των διαδίκων, με αποτέλεσμα η καθ' ης να συλληφθεί για εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών στην αιτούσα, όπως προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. ... από ...-2018 έγγραφο του βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων του Β' Α.Τ ..., την από ...-2018 έκθεση σύλληψης και το από ...-2018 έγγραφο του Γ.Ν.Α ... για CT ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ στην οποία υποβλήθηκε η αιτούσα.

 

Εξάλλου, όπως κατέθεσε και η μάρτυρας της αιτούσας, μεταξύ των διαδίκων, έχουν λάβει χώρα πολλά περιστατικά, όπου η καθ' ης εξυβρίζει την αιτούσα αποκαλώντας αυτήν «... και ...». Συνεπώς, από όλα τα ανωτέρω, πιθανολογείται βάσιμα ότι η συμπεριφορά της καθ' ης προσβάλλει την προσωπικότητα της αιτούσας στις ειδικότερες εκφάνσεις της τιμής και της προσωπικής ελευθερίας, ενώ υφίσταται επικείμενος κίνδυνος βλάβης της σωματικής της ακεραιότητας και επανάληψης παρόμοιων συμβάντων. Πρέπει, επομένως, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση με τη λήψη των κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων. Συγκεκριμένα ενόψει των προαναφερόμενων περιστατικών επιβάλλεται προσωρινά στην καθ' ης: α) να απέχει από οιαδήποτε φυσική διαπροσωπική επικοινωνία με την αιτούσα μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διά ζώσης και να απευθύνει κατ' αυτής απειλές και ύβρεις και β) να προσεγγίζει την είσοδο του διαμερίσματος της αιτούσας στο ... Αττικής και επί της οδού ... Κατ' ακολουθίαν πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό. Πρέπει, επίσης, να απειληθεί κατά της καθ' ης προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ για κάθε παράβαση. Δικαστικά έξοδα δεν θα επιδικαστούν στην αιτούσα καθώς αυτή δεν υποβλήθηκε σε τέτοια λόγω της χορήγησης & αυτήν νομικής βοήθειας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

-Δικάζει ερήμην της καθ' ης.

 

-Δέχεται την αίτηση.

 

-Υποχρεώνει προσωρινά την καθ' ης: α) να απέχει από οιαδήποτε φυσική διαπροσωπική επικοινωνία με την αιτούσα μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διά ζώσης και να απευθύνει κατ' αυτής απειλές και ύβρεις και β) να προσεγγίζει την είσοδο του διαμερίσματος της αιτούσας στο ... Αττικής και επί της οδού ... αρ....

 

-Απειλεί κατά της καθ' ης προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, για κάθε παράβαση της παραπάνω διάταξης της απόφασης.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην  Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 15/3/2019.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                         (κατά τη δημοσίευση)