ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 2137/2020

 

Επιδίκαση διατροφής 880,00 για δύο ανήλικα τέκνα.

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Αριθμός Αποφάσεως 2137/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Νικόλαο Τσιρώνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε μετά από κλήρωση.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 20-9-2019, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Της αιτούσης - καθ' ης η ανταίτηση : … ως ασκούσης την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, …, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Δουλιώτη [AM Δ ΣΑ 28220].

 

Του καθ' ου η αίτηση - ανταιτούντος : … ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου της Σπυρίδωνος Χρυσοφώτη [AM ΔΣΠ 3156].

 

Η αιτούσα, ζητεί, να γίνει δεκτή η από 15/5/2019 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2019, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο έκθεμα.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η αιτούσα επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, α) να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των δύο ανήλικων τέκνων, …, που απέκτησε από τον γάμο της με τον καθ' ου, καθόσον, έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση τους, β) να επιδικαστεί προσωρινά διατροφή σε χρήμα ποσού 1.672,30 ευρώ μηνιαίως, για αμφότερα τα ανήλικα, επειδή τα τελευταία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης, γ) να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ' ου από τη συζυγική στέγη και να καταδικαστεί ο καθ' ου στην δικαστική της δαπάνη. Η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 683 παρ.1 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, I486, 1493, 1496, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 341, 345 του ΑΚ και 728 παρ. 1 περ. α', 729, 735, 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος της περί επιδίκασης τόκων επί του ποσού της προσωρινής μηνιαίας διατροφής, το οποίο είναι μη νόμιμο και συνεπώς απορριπτέο, καθόσον, από τη διάταξη του άρθρου 728 ΚΠολΔ, δεν προβλέπεται προσωρινή επιδίκαση τόκων, δεδομένου ότι το αίτημα αυτό αρμόζει μόνον στην οριστική καταψήφιση της απαίτησης, περί της οποίας δεν πρόκειται στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος της που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Ο καθ' ου, με προφορική δήλωση, κατά την ενώπιον του ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης, άσκησε ανταίτηση, το περιεχόμενο της οποίας αναπτύσσεται και στο έγγραφο σημείωμα, που κατέθεσε εντός της προθεσμίας που χορηγήθηκε από το Δικαστήριο τούτο, με την οποία, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της επικοινωνίας του με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του, που έχει αποκτήσει με την αιτούσα, με τον τρόπο που ειδικότερα αναφέρει σ' αυτή, καθώς και να καταδικαστεί η καθ' ης η ανταίτηση στη δικαστική του δαπάνη. Η ανταίτηση ασκήθηκε παραδεκτά (άρθρα 682 παρ. 1, 683 παρ. 1, 2, 686 παρ. 3, 4, 6 και 687 παρ. 2 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί και κατ' ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και επειδή υπάγονται στην ίδια ως άνω διαδικασία, αφού έτσι επιταχύνεται και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών τους, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην Π, στις 11/9/2010, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον … και την …, ηλικίας κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αίτησης, επτά και πέντε ετών αντίστοιχα. Η σχέση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά, με αποτέλεσμα, ήδη από τα τέλη Μαρτίου του 2019, μετά από συνεχείς διενέξεις και λογομαχίες να συμφωνήσουν από κοινού την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης τους. Ο καθ' ου έδειχνε απαξία στο πρόσωπο της αιτούσας, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των διαδίκων και να δημιουργούνται συνεχείς εντάσεις και έριδες μεταξύ τους, ενώ παράλληλα ο καθ' ου η αίτηση αδιαφορούσε για την αιτούσα. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε, ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων … και …, είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένα με την αιτούσα και έχουν, λόγω και της ηλικίας τους, απόλυτη ανάγκη της επίβλεψης, των περιποιήσεων και της στοργής που τους παρέχει αυτή, η οποία είναι καλή μητέρα και φροντίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ανήλικα τέκνα της, ασχολούμενη συστηματικά με τη σωστή ανατροφή τους και προσπαθεί με την προσωπική της απασχόληση να τους εξασφαλίσει τόσο τις κατάλληλες συνθήκες, όσο και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη και ψυχοπνευματική υγεία τους, κυρίως δε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον και κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας, όντας το καταλληλότερο πρόσωπο για την ανατροφή τους, ενώ ο καθ' ου πατέρας τους δείχνει μεν το ίδιο ενδιαφέρον γι' αυτά, αλλά δεν δύναται να προσφέρει τις ίδιες με την αιτούσα ως άνω προϋποθέσεις και να εξασφαλίσει στον ίδιο βαθμό κατάλληλες συνθήκες για τα ανήλικα τέκνα τους. Ενόψει αυτών το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, "κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα, η οποία παρέχει" όλα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση τους, η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας αυτών, γεγονός που' συνομολογεί και ό' καθ’ ου πατέρας τους. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω, ότι καθ' ου έχει αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, στην οποία παρέμεινε και εξακολουθεί να διαμένει η αιτούσα με τα δύο ανήλικα τέκνα της και έχει ήδη εγκατασταθεί σε μισθωμένο διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στον Ά  Αττικής. Επομένως, το αίτημα για μετοίκηση αυτού πρέπει να απορριφθεί ως άνευ αντικειμένου, εφόσον η αιτούσα δεν επικαλείται ούτε πιθανολογείται, άλλωστε, ότι υπάρχει κίνδυνος επανόδου αυτού, ώστε να συντρέχει έννομο συμφέρον της τελευταίας προς τούτο (ΜονΠρΚω 349/1988 ΕλλΔνη 31:616). Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν έχουν εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορούν, λόγω της ηλικίας τους, να αυτοσυντηρηθούν. Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 ΑΚ, είναι υποχρεωμένοι να τα διατρέφουν οι γονείς τους, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Από αυτούς ο καθ' ου, πατέρας τους, πιθανολογήθηκε ότι εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος (εκμίσθωση υπαλλήλων), αποκερδαίνει δε μηνιαίως, το ποσό των 2.100 ευρώ. Περαιτέρω, ο καθ' ου πιθανολογήθηκε ότι έχει ιδιόκτητο ΙΧΕ αυτοκίνητο και ότι τυγχάνει κύριος ακινήτου στην Πάρο. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο καθ' ου. Τέλος, αυτός δεν βαρύνεται με την υποχρέωση διατροφής τρίτου. Η αιτούσα τυγχάνει ορκωτή λογίστρια, εργαζόμενη στην εταιρεία «Σ  C E ΑΕ», από τις 2/10/2000 μέχρι και σήμερα, έχει δε εισοδήματα που ανέρχονται στο ποσό των 1948 ευρώ μηνιαίως, καθόσον βάσει των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2017, σε συνδυασμό με την από 15.4.2019 μισθοδοτική κατάσταση, που προσκόμισε η αιτούσα, οι συνολικές αποδοχές της ανέρχονται για το ως άνω έτος στο ποσό των 27.808,29 ευρώ. Επίσης, η αιτούσα έχει την επικαρπία ποσοστού 50% ενός διαμερίσματος, στο Χ  Αττικής, από την εκμετάλλευση του οποίου κερδίζει μηνιαίως το ποσό των 190 ευρώ, έχει στην ψιλή κυριότητα της ένα ακίνητο στην Σ. Ευβοίας, στην Σ. Αττικής, ένα διαμέρισμα στο Χ. Αττικής, ενώ επιπλέον η ίδια διαθέτει στην ιδιοκτησία της και ένα αυτοκίνητο ΙΧΕ. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει η αιτούσα. Ένα εκ των τέκνων των διαδίκων φοιτά σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, ενώ οι λοιπές δαπάνες συντηρήσεως τους, δηλαδή τροφής, εκπαίδευσης, ενδύσεως, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για τα ανήλικα τέκνα … και …, πρέπει να καθοριστεί, στο ποσό των 570 και 1.100 ευρώ αντίστοιχα. Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της αιτούσας για την περιποίηση και φροντίδα των ως άνω τέκνων της, που είναι αποτιμητή σε χρήμα. Σύμφωνα με την πιο πάνω περιουσιακή κατάσταση των διαδίκων και τις γενικές υποχρεώσεις τους, η ανάλογη διατροφή που είναι υποχρεωμένος ο καθ' ου να καταβάλει στην αιτούσα για τα πιο πάνω τέκνα τους, ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ για τον … και στο ποσό των 580 ευρώ για την …, χωρίς από την καταβολή αυτή, με βάση τα πιο πάνω πιθανολογηθέντα περιστατικά, να μπορεί να γίνει λόγος για διακινδύνευση της ιδίας διατροφής του καθ' ου, αλλά και κατόπιν εν μέρει αποδοχής της από τον καθ' ου προβληθείσας με το σημείωμα του, ένστασης περί συντρέχουσας υποχρέωσης και της αιτούσας στη διατροφή των τέκνων τους (ΑΚ 1389, 1390, 1485, 1487, 1489 παρ. 2, 1492, 1493 και 262 παρ. 1 ΚΠολΔ), καθώς κατά το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για τη διατροφή των ανηλίκων, συμμετέχει και η αιτούσα μητέρα των ανήλικων τόσο με μέρος από τα εισοδήματα από την εργασία της, όσο και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους, που είναι αποτιμητή σε χρήμα, όπως ήδη εκτέθηκε. Επιπροσθέτως, πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, για να μην αποκοπεί ο φυσικός δεσμός τους. Εξάλλου, η επικοινωνία θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων τους και στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Λαμβανομένων, όμως, υπόψη ότι αυτά βρίσκονται σε μικρή ηλικία και εκ του λόγου αυτού έχουν απόλυτη ανάγκη της παρουσίας, των φροντίδων και των περιποιήσεων της μητέρας τους, τις οποίες δεν μπορούν να στερηθούν χωρίς να διαταραχθεί ο ψυχικός και συναισθηματικός τους κόσμος και ότι τις ίδιες συνέπειες θα έχει και ή παρατεταμένη απομάκρυνση τους από το οικείο περιβάλλον της κατοικίας της μητέρας τους, απαιτείται, όπως πιθανολογήθηκε, το δικαίωμα της επικοινωνίας του ανταιτούντα με τα ως άνω τέκνα του να λάβει την ακόλουθη μορφή : 1) κάθε Τετάρτη τηλεφωνικά είτε μέσω βίντεοκλήσης, μία φορά τις απογευματινές ώρες, από τις 19:00 έως τις 20:00, 2) το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και από ώρα 10:00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 19:00 της Κυριακής, 3) τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, τις εορτές των Χριστουγέννων, από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 μέχρι και 29 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 και τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από τις 28 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, 4) τις εορτές του Πάσχα, τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 12:00 μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 18:00 και τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από τη Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 12:00 μέχρι την Τρίτη της Διακαινησίμου και ώρα 18:00, 5) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών από 1 Αυγούστου και ώρα 10:00 μέχρι και 14 Αυγούστου και ώρα 18:00 κατά τα ζυγά έτη και από 15 Αυγούστου και ώρα 10:00 έως 30 Αυγούστου και ώρα 18:00, κατά τα μονά έτη, με αναστολή του σχετικού δικαιώματος του αιτούντος, κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών των τέκνων με την καθ' ης, 6] κατά την ονομαστική εορτή και την γενέθλια ημέρα των τέκνων τους, ο αιτών θα επικοινωνεί με αυτά επί δίωρο, σε περίπτωση δε οργάνωσης σχετικής με τις εορτές αυτές εκδήλωσης, δύναται να παρίσταται αυτοπροσώπως, 7] Κατά τις εθνικές εορτές, ο αιτών θα επικοινωνεί με τα τέκνα του, κατά τα ζυγά έτη. Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα του από την κατοικία της καθ' ης η ανταίτηση και θα τα επιστρέφει εκεί προσωπικά ο ίδιος. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας κρίνεται ως ο πλέον ενδεδειγμένος για το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, μέχρι την οριστική ρύθμιση του σχετικού δικαιώματος του ανταιτούντος με την τακτική αγωγή που είναι υποχρεωμένος αυτός να ασκήσει. Κατ' ακολουθία, ενόψει και του κατεπείγοντος, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές η αίτηση και η ανταίτηση ως και κατ' ουσία βάσιμες, να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα, να υποχρεωθεί ο καθ' ου να προκαταβάλει στην αιτούσα, το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, προσωρινά διατροφή σε χρήμα, για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, το ποσό των 880 ευρώ και πιο συγκεκριμένα το ποσό των 300 ευρώ για τον … και το ποσό των 580 ευρώ για την …, να οριστεί δε το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος πατέρα τους με τα ως άνω ανήλικα, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσης. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της σχέσης τους ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

- Συνεκδικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και την προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση.

 

- Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο.

 

- Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος.

 

- Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, … και …, στην αιτούσα.

 

- Υποχρεώνει τον καθ' ου η αίτηση να προκαταβάλει, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, στην αιτούσα, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ [880 €], ήτοι το ποσό των τριακοσίων ευρώ [300 €], για λογαριασμό του … και το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα ευρώ [580 €], για λογαριασμό της ….

 

Δέχεται την προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση εν μέρει.

 

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους κατά τον ακολουθώ τρόπο : 1) κάθε Τετάρτη τηλεφωνικά είτε μέσω βιντεοκλήσης, μία φορά τις απογευματινές ώρες, από τις 19:00 έως τις 20:00, 2) το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και από ώρα 10:00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 19:00 της Κυριακής, 3) τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, τις εορτές των Χριστουγέννων, από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 μέχρι και 29 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 και τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από τις 28 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, 4) τις εορτές του Πάσχα, τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 12:00 μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 18:00 και τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από τη Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 12:00 μέχρι την Τρίτη της Διακαινησίμου και ώρα 18:00, 5) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών από 1 Αυγούστου και ώρα 10:00 μέχρι και 14 Αυγούστου και ώρα 18:00 κατά τα ζυγά έτη και από 15 Αυγούστου και ώρα 10:00 έως 30 Αυγούστου και ώρα 18:00, κατά τα μονά έτη, με αναστολή του σχετικού δικαιώματος του αιτούντος, κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών των τέκνων με την καθ' ης, 6] κατά την ονομαστική εορτή και την γενέθλια ημέρα των τέκνων τους, ο αιτών θα επικοινωνεί με' αυτά επί δίωρο, σε περίπτωση δε οργάνωσης σχετικής με τις εορτές αυτές εκδήλωσης, δύναται να παρίσταται αυτοπροσώπως, 7] Κατά τις εθνικές εορτές, ο αιτών θα επικοινωνεί με τα τέκνα του, κατά τα ζυγά έτη. Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα του από την κατοικία της καθ' ης η ανταίτηση και θα τα επιστρέφει εκεί προσωπικά ο ίδιος.

 

Συμψηφίζει στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκεται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι τους δικηγόροι, στην Αθήνα, στις 1/4/2020.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                           ......ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ