ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

Ειρ (ΑσφΜ) Θεσ 240/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης ειδικού περιουσιακού στοιχείου επιχείρησης -.

 

Εφόσον είναι νοητή η αναγκαστική κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, είναι νοητή και η συντηρητική της κατάσχεση ως ασφαλιστικό μέτρο. Η απόφαση που τη διατάσσει πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο χορηγείται άδεια προς επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης. Η δέσμευση είναι μόνον νομική με την έννοια ότι απαγορεύεται η διάθεση και δεν αφορά την εκμετάλλευση από τον κύριο- δικαιούχο, ενώ δεν ορίζεται μεσεγγυούχος. Πιθανολογείται η ύπαρξη απαίτησης των αιτούντων κατά της καθ΄ ης από διαδοχικές συμβάσεις πώλησης- τιμολόγια και ότι συντρέχει κατεπείγον καθώς η οφειλέτρια καθ΄ ης έχει εκδηλώσει την πρόθεση πώλησης της επιχείρησής της και υφίσταται ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος αποξένωσης από την κατασχετή της περιουσία μέχρι το τέλος της διαγνωστικής δίκης. Πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο για την εξασφάλιση της απαίτησης των αιτούντων κρίνεται η συντηρητική κατάσχεση της επιχείρησης της καθ΄ ης. Δέχεται την αίτηση.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία των δικηγόρων Θεσσαλονίκης Αντωνίου Μικροπανδρεμένου και Γεωργίου Κωνσταντινίδη) 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2020

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης .../06.08.2020)

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ελισάβετ Παπαστεργιοπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης ίου Ειρηνοδικείου άνευ συμπράξεως Γραμματέως.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 για να δικάσει την με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ./06.08.2020 αίτηση, μεταξύ:

 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ: 1. … του …., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός …, με ΑΦΜ … και 2. Η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία … και δ.τ. … που εδρεύει στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, ... με ΑΦΜ … και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ με AM 006216 του ΔΣ Θεσσαλονίκης.

 

ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. Η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία … χονδρικό εμπόριο οπωρολαχανικών, η οποία εδρεύει στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης…., με ΑΦΜ … και εκπροσωπείται νόμιμα.  2. …. του … με  ΑΦΜ …. κάτοικος Θεσσαλονίκης και 3…. του …, με ΑΦΜ … κάτοικος … Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου …, με AM … του ΔΣ Θεσσαλονίκης.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνηση της από το σχετικό έκθεμα, οι πληρεξούσιοι δικηγόρος των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα ανέπτυξαν προφορικά κατά τη συζήτηση και όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμα τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ια.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 707 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση όλων γενικά των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1022 ΚΠολΔ, κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης κατά τη διαδικασία, ίων άρθρων 953 παρ. 1. και 2, 982 και 992, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων. Παρά την κατά χα άνω πρόβλεψη για αναγκαστική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων (1022), δεν υφίσταται τέτοια για τη συντηρητική κατάσχεση αυτών, ενώ για όλα τα άλλα υφίσταται ρύθμιση (711-714). Όμως, ενόψει της  δυνατότητας που παρέχει η ανωτέρω διάταξη για τη συντηρητική κατάσχεση γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου), μέσα στην έννοια των οποίων αναμφίβολα εντάσσονται και τα ενδεικτικώς απαριθμούμενα στο άρθρο 1022 ειδικά περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και τα τελευταία υπόκεινται σε συντηρητική κατάσχεση (ΕφΑθ 1041/78 ΝοΒ 27.1501, ΜΠΘεσ 31819/2004 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΜονΠρΒολ 1463/96 ΕλλΔνη 39.217 και Μπρίνια, Δ 1.566 επ., Τζίφρα, ΕΕΝ 38.1, Ράμμο, Αρμ 23.881, Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, άρθρο 707 αρ.8). Επομένως, είναι νόμω επιτρεπτή   ή συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (πλην των κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ ακατάσχετων και των υποκειμένων εις άμεσον φθορά: άρθρο 710 ΚΠολΔ) αφού, υπό την αμέσως ανωτέρω επιφύλαξη, παν δυνάμενο να κατασχεθεί ανάγκαστικώς κατάσχεται και συντηρητικός. Η απόφαση δε η οποία διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση πρέπει να διαλαμβάνει ειδικώς το ειδικό περιουσιακό στοιχείο για το οποίο χορηγείται η άδεια προς επιβολή του εν λόγω ασφαλιστικού μέτρου. Αν πρόκειται για δικαίωμα για τη σύσταση ή μεταβίβαση του οποίου απαιτείται καταχώρηση σε δημόσια βιβλία, π.χ. στα βιβλία ευρεσιτεχνιών (αρθρ. 33 του ν. 2527/20) ή βιβλία σημάτων (αρθρ. 14 παρ. 1 του ν. 2239/1994), πρέπει η απόφαση να σημειώνεται στο περιθώριο του βιβλίου στο οποίο έχει γίνει η καταχώρηση του δικαιώματος και μάλιστα μέσα σε οκτώ ημέρες από την επίδοση στον οφειλέτη (αρθρ. 1025 παρ. .1, 707 και 700 παρ. 1 ΚΠολΔ). Τέλος, η δέσμευση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, που επέρχεται με τη συντηρητική κατάσχεση τους, είναι μόνον νομική, υπό την έννοια ότι απαγορεύεται μόνον η διάθεση τους και ουδεμία σχέση έχει με την εκμετάλλευση αυτών, η οποία εξακολουθεί να ανήκει στον κύριο - δικαιούχο του ειδικού περιουσιακού στοιχείου. Τούτο συνάγεται από το μη διορισμό μεσεγγυούχου, που δεν συμβιβάζεται με τη φύση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι κυρίως άυλα αγαθά, ενώ η μεσεγγύηση συνιστά υλική δέσμευση αυτών που κατάσχονται (βλ. Βαθρακοκοίλη, ό.π. παρ. 9).

 

1β.- Με την υπό κρίση αίτηση τους, οι αιτούντες επικαλούμενοι απαίτηση τους κατά των καθ’ ων, ομόρρυθμης εταιρίας και εταίρων αυτής, ύψους 8.074,23 ευρώ και 18.968,45 ευρώ, αντιστοίχως, ζητούν να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση της λεπτομερώς περιγραφόμενης επιχείρησης της πρώτης καθ' ης εταιρίας καθώς και κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθ' ων, ευρισκομένης εις χείρας τους ή εις χείρας τρίτου, μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνω απαίτηση τους, για την οποία άσκησαν, ενώπιον ίου Δικαστηρίου τούτου και εις βάρος των καθ' ων, την με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ …/EAK …./5.8.2020 αγωγή τους, κατά την τακτική διαδικασία, η οποία κινδυνεύει λόγω της επισφαλούς περιουσιακής κατάστασης και της αφερεγγυότητας τους, ενώ ταυτόχρονα πιθανολογείται η αποξένωση των καθ’ ων από την κατασχετή περιουσία τους, έτσι ώστε να είναι αδύνατη στο μέλλον η επίσπευση εναντίον τους αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν η απαίτηση των αιτούντων εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο. Η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών διαφορών, λόγω του επικαλούμενου κατεπείγοντος χαρακτήρα της διαφοράς (άρθρα 682, 683, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ), είναι νόμιμη (άρθρα 707 επ. σε συνδ, με 1022 του ΚΠολΔ) και πρέπει συνεπώς να εξεταστεί περαιτέρω και' ουσίαν.

 

2.- Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα απόδειξης του η οποία εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου (οι καθ' ων δεν πρότειναν μάρτυρα προς εξέταση) και των εγγράφων που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος αιτών διατηρεί ατομική επιχείρηση εμπορίας φρούτων και λαχανικών με έδρα στο του Ν. Ημαθίας. Τόσο η δεύτερη αιτούσα όσο και η πρώτη των καθ' ων δραστηριοποιούνται στην εμπορία φρούτων και λαχανικών με έδρα στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης. Από το 2008 έως το 2019, δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως, ο πρώτος αιτών επώλησε και παρέδωσε στην πρώτη καθ' ης διάφορες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, εκδοθέντων των αντιστοίχων τιμολογίων πώλησης, συνολικής αξίας 38.741,96 ευρώ, από το οποίο η πρώτη καθ' ης ομόρρυθμη εταιρία και οι λοιποί των καθ5 ων, ως ομόρρυθμα μέλη αυτής, του οφείλουν υπόλοιπο ποσού 8.074,23 ευρώ. Από το 2012 έως το 2019, δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως, η δεύτερη αιτούσα επώλησε και παρέδωσε στην πρώτη καθ' ης διάφορες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, εκδοθέντων των αντιστοίχων τιμολογίων πώλησης, συνολικής αξίας 39.672,53 ευρώ, από το οποίο η πρώτη καθ' ης ομόρρυθμη εταιρία και οι λοιποί των καθ' ων, ως ομόρρυθμα μέλη αυτής, της οφείλουν το ποσό των 18.968,45 ευρώ. Για το λόγο αυτό οι αιτούντες όχλησιν τους καθ' ων για την καταβολή των οφειλομένων ποσών με την από 12.2.2020 εξώδικο δήλωση - όχληση - διαμαρτυρία τους, που επιδόθηκε σ' αυτούς στις 17.2.2020 (βλ. προσκ. τις υπ' αριθμ…./17.2.2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή , με την οποία τους τάχθηκε πενθήμερη προθεσμία από της επιδόσεως της για την καταβολή, αντιστοίχως, του υπολοίπου του οφειλόμενου τιμήματος. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες άσκησαν των καθ' ων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ /ΕΑΚ /2020 αγωγή τους (τακτική διαδικασία). Η πρώτη των καθ' ων, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, δια των νομίμων εκπροσώπων της, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πώληση της επιχείρησης της, η οποία εδρεύει στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, για το σκοπό δε αυτό είχε έρθει σε διαπραγματεύσεις και με τους αιτούντες και συνεπώς υφίσταται κίνδυνος αποξένωσης της από τη διαθέσιμη κατασχετή περιουσία της, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη στο μέλλον η επίσπευση εναντίον της αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν οι αιτούντες αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης. Συνεπώς, δημιουργείται ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος για την ικανοποίηση της απαίτησής τους, η οποία κατά τον συντομότερο χρόνο που θα είναι δυνατή η αναγκαστική ικανοποίηση της, μαζί με τους τόκους και χα έξοδα, πιθανολογείται ότι θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 15.000,00 ευρώ για τον πρώτο αιτούντα και στο ποσό των 25.000,00 ευρώ για τη δεύτερη αιτούσα (ΜΠΘεσ 12273/2014 ΤΝΠ Νόμος).

 

3.- Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και αφού πιθανολογήθηκαν αφενός το βάσιμο της αξίωσης των αιτούντων και αφετέρου το κατεπείγον, που συνίσταται στον άμεσο κίνδυνο εκ της δημιουργηθείσης καταστάσεως, τόσο στην περιουσία των αιτούντων όσο και στην περιουσία της πρώτης καθ' ης, η οποία χρήζει άμεσης ρύθμισης με δικαστική παρέμβαση λόγω της ανάγκης ταχείας απόλαυσης του ουσιαστικού δικαιώματος των αιτούντων, το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί για να μην προξενηθεί από τη βραδύτητα της επίλυσης της διαφοράς ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος, πρέπει, αφού απορριφθούν οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί των καθ' ων καθώς και η προβληθείσα ένσταση εκ του άρθρου 281 ΑΚ, λόγω της αοριστίας της, να γίνει δεκτή εν μέρει η υπό κρίση αίτηση και ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να ληφθούν τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα (692 ΚΠολΔ - ΜΠρΑΘ 6949/1985 ΕλλΔνη 1985.755, Μπέης «ΠολΔικ», άρθρο 692, σελ. 111). Το ασφαλιστικό μέτρο που κρίνεται πρόσφορο εν προκειμένω για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των αιτούντων είναι η συντηρητική κατάσχεση της επιχείρησης της πρώτης καθ' ης, μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ και 25.000,00 ευρώ αντιστοίχως (άρθρο 692 §§ 1 και 3 ΚΠολΔ). Μέρος των δικαστικών εξόδων των αιτούντων βαρύνουν τους καθ' ων, ανάλογα με την έκταση της ήττας τους (άρθρο 84 παρ.2 εδ.α Ν.4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων» και 178 ΚΠολΔ).

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους διαδίκους.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση της επιχείρησης της πρώτης καθ' ης, η οποία εδρεύει στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, α)μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ευρώ), προς εξασφάλιση της αναφερομένης στο σκεπτικό απαίτησης του πρώτου αιτούντος και αυτής και β)μέχρι του ποσού τον είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ), προς εξασφάλιση της αναφερομένης στο σκεπτικό απαίτησης της δεύτερης αιτούσας κατ' αυτής.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καθ' ων σε μέρος των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, το οποίο ορίζει σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 ευρώ).

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Οκτωβρίου 2020, απουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών.-

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ