ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΝέαςΙωνίας105/2020

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Οφειλέτις με μηνιαίο εισόδημα 1.270 ευρώ με ενήλικα και έγγαμα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη -.

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ένταξη χρεών στις ευεργετικές διατάξεις ν. 3869/2010 οφειλέτιδας με μηνιαίο εισόδημα 1.270 ευρώ με ενήλικα και έγγαμα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη, λόγω οικονομικής δυσχέρειας τους. Η αιτούσα διαμένει μόνη της είναι διαζευγμένη και χωρίς τα ενήλικα τέκνα να διαμένουν μαζί της, παρόλα αυτά κρίθηκε πως αποτελούν εξαρτώμενα μέλη. Εξαιρεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία της από την εκποίηση.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 105/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Αρκούδα-Πελέκη με την παρουσία και της Γραμματέως Δέσποινας Πουλιάση.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην 1η Νοεμβρίου 2019 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ:

 

Της Αιτούσας: …, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής (.), με ΑΦΜ … που παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Χρυσάνθη Ντέμου-Παππά και

 

Των καθ' ών η Αίτηση: 1.- Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 40), νόμιμα εκπροσωπούμενου, που εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο Νικόλαο Καραγιάννη, 2.- Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», με ΑΦΜ …, που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), νόμιμα εκπροσωπούμενης, που δεν εκπροσωπήθηκε ούτε με άλλο τρόπο παραστάθηκε στο Δικαστήριο,

 

Η αιτούσα άσκησε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 17-04-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2017 αίτηση της, Ν. 3869/2010, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. . Β'/11-5-2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών …, που προσκομίζεται με επίκληση από την αιτούσα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ένδικης αίτησης (ΕΑΚ ./2017) με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (1-11-2019) επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 2η των καθ' ών. Ενόψει όμως του ότι η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου, πρέπει να δικασθεί ερήμην και να προχωρήσει η συζήτηση σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

 

Με την υπό κρίση αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου (άρθρ. 741, 224 του ΚΠολΔ) και κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου της, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, προς τους καθ' ών η αίτηση πιστωτές της που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση, ζητά, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και η οικογενειακή της κατάστασης, να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με την συγκατάθεση των καθ' ών, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, αιτείται να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της έναντι των πιστωτών από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο των οφειλών της και να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία της καθώς και τα λοιπά ακίνητα που αναφέρει στην υπό κρίση αίτηση. Τέλος, ζητά να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

Με το ως άνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, απορριπτόμενου του αντιθέτου ισχυρισμού ως αβασίμου που προέβαλε το πρώτο των καθ' ών, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ ΚΠολΔ (άρθρ. 3 ν. 3869/2010) εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία από το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, ήτοι αντίγραφο της ένδικης αίτησης επιδόθηκε στους πιστωτές εντός 15 ημερών από την κατάθεση της αίτησης (βλ. προσκομιζόμενες εκθέσεις επιδόσεως) και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές της, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 (βλ. την υπ' αριθμ. ./1-11-2019 σχετική βεβαίωση της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου τούτου με βάση τα καταχωρηθέντα στοιχεία του Γενικού Αρχείου Οφειλετών του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω έχει προσκομισθεί νομίμως και εμπροθέσμως η από 7/4/2017 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της και των εισοδημάτων της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία καθώς και τα λοιπά έγγραφα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010. Μετά δε την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις ανοίχθηκε φάκελος για την τήρηση των εγγράφων και ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας καθώς και ημερομηνία για την συζήτηση της επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ο οποίος απέτυχε καθώς χορηγήθηκε η από 16-6-2017 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου τούτου. Η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 όπως ισχύουν μετά τους ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015), 4346/1-1-2016 και 4549/14-6-2018. Το αίτημα όμως να εξαιρεθούν από την εκποίηση τα αναφερόμενα στην αίτηση ακίνητα πέραν της κύριας κατοικίας δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί. Επίσης το αίτημα, κατ' ορθή εκτίμηση αυτού από το Δικαστήριο, να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης και εξόφλησης των οφειλών η αιτούσα θα απαλλαγεί από τα χρέη της προς τους πιστωτές της, δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί καθόσον η απαλλαγή επέρχεται με τους όρους του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής κατά την έναρξη της διαδικασίας της ρύθμισης. Τέλος το αίτημα περί συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο (άρθρ. 8 παρ. 6 ν. 3869/2010). Κατόπιν αυτών η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Από την χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρ. 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας κατά τον χρόνο συζητήσεως της αίτησης, 62 ετών, είναι διαζευγμένη από τον … από το 2002 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3200/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία μνημονεύεται στο από 2/6/2003 προσκομιζόμενο Διαζευκτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Από τον γάμο της αυτό έχει αποκτήσει δύο τέκνα, ηλικίας 40 και 38 ετών αντίστοιχα (βλ. την από 1-2-2017 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του Εθνικού Δημοτολογίου). Η αιτούσα διαμένει σε διαμέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού … του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της μετά της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και της αποθήκης. Το διαμέρισμα αυτό η αιτούσα απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει του υπ' αριθμ. ./18-11-1999 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Περιστερίου Αττικής …, νομίμως με-ταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Η αιτούσα υπήρξε υπάλληλος της ΔΕΗ και ήδη συνταξιούχος του ΕΦΚΑ. Λαμβάνει, κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, μηνιαίως το ποσό των 1050,39 ευρώ στο οποίο ανέρχεται η κύρια σύνταξη της (βλ. το από 5-11-2019 μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης γήρατος του ΕΦΚΑ) καθώς και το ποσό των 219,65 ευρώ ως επικουρική σύνταξη (βλ. το από Μάρτιο 2017 ενημερωτικό δελτίο συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Δεν αποδείχθηκε ότι η αιτούσα λαμβάνει εισόδημα από άλλη πηγή, πλην της ως άνω σύνταξης της. Οι μηνιαίες βιοτικές ανάγκες της αιτούσας όπως ένδυση, υπόδηση, διατροφή, μετακινήσεις, λογαριασμοί, ΔΕΚΟ και φορολογικές επιβαρύνσεις (ήδη έχει ρυθμίσει με δόσεις οφειλές της προς Δ.Ο.Υ. (για ΕΝΦΙΑ) και (προς ΔΕΗ) ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη εκτιμώνται, λαμβανομένου υπόψη ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, στο ποσό των 1000 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη κατά ένα μέρος των βιοτικών αναγκών της θυγατέρας της …, η οποία είναι μακροχρόνια άνεργη, παντρεμένη με τον … ο οποίος πάσχει από συμπτώματα άπνοιας και επιληψίας και ως εκ τούτου αδυνατεί να εργασθεί, έχουν δε δύο ανήλικα τέκνα, και τους έχει χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο κάρτα αλληλεγγύης η οποία περιλαμβάνει επιδότηση σίτισης και δωρεάν επανασύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (βλ. προσκομιζόμενα σχετικά έγγραφα του ΟΑΕΔ, ιατρική βεβαίωση του Νοσοκομείου "Ερρίκος Ντυνάν", εμβάσματα της αιτούσας με μικροποσά μέσω της τράπεζας "EUROBANK EGASIAS Α.Ε." προς την ως άνω θυγατέρα της). Επίσης στο ίδιο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η οικονομική συνδρομή της αιτούσας προς τον γυιό της, ο οποίος εργάζεται μόνο περιστασιακά και διαμένει στην κατοικία της σιτίζεται δε από την μητέρα του (βλ. κατάθεση της αιτούσας). Ενόψει της ως άνω δυσχερούς οικονομικής κατάστασης των ως άνω τέκνων της αιτούσας κρίνεται ότι αυτά θεωρούνται αν και ενήλικα ως προστατευόμενα μέλη από την αιτούσα δεδομένου ότι βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας η θυγατέρα της και σε περιστασιακή εργασία ο γυιός της, μη δυνάμενοι να καλύπτουν πλήρως τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες τους. Η αιτούσα όπως προαναφέρεται έχει στην κυριότητα της (βλ. βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης 2017) το ως άνω διαμέρισμα με τα στοιχεία .-2, επιφάνειας 85 τ.μ. με τους βοηθητικούς χώρους, επιφάνειας 21 τ.μ. (θέση στάθμευσης 12 τ.μ. και αποθήκη 9 τ.μ.), έτους κατασκευής 1999. Η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 58.905 ευρώ, σε 1728 ευρώ για την θέση στάθμευσης και σε 972 ευρώ για την αποθήκη, ήτοι συνολικά στο ποσό των 61.605 ευρώ (βλ. φύλλα υπολογισμού αξίας διαμερίσματος, θέσης στάθμευσης και αποθήκης) το οποίο δεν υπερβαίνει το για την κατηγορία της αιτούσας αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Επίσης η αιτούσα δυνάμει των υπ' αριθμ. ./27-7-1995 και ./1-8-1995 συμβολαίων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών …, νομίμως μεταγεγραμμένων, απέκτησε αντίστοιχα: α) κατά ποσοστό 1/40 εξ αδιαιρέτου έναν αγρό, συνολικής εκτάσεως 20.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση "Ξ., Ξ. ή Α." της Κοινότητας Ι  Ναυπλίας του Ν. Αργολίδας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης ή Οικισμού και β) το 1/4 εξ αδιαιρέτου του ιδίου ως άνω αγρού, αντικειμενικής αξίας 1620 ευρώ εκάστου μεριδίου (βλ. φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού). Τα ως άνω μερίδια λόγω του ποσοστού κυριότητας της αιτούσας επ' αυτών δεν κρίνονται πρόσφορα για εκποίηση καθόσον δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης γι' αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3869/2010 εκποίηση τους. Σε χρόνο προγενέστερο από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα εξής χρέη, τα οποία θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Κρητικός "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων "σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρ. 6 ν. 3869/2010). Συγκεκριμένα με βάση τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, είχαν χορηγηθεί: 1) από το πρώτο των καθ' ών ΤΠΔΑ: α) δυνάμει της υπ' αριθμ. σύμβασης …/1999 στεγαστικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής ποσού 47.625,47 ευρώ και β) δυνάμει της υπ' αριθμ. ….2007 σύμβασης δάνειο μικροεπισκευών με υπόλοιπο οφειλής 2592,19 ευρώ. Συνολικά οι οφειλές της αιτούσας προς το πρώτο των καθ' ών ΤΠΔΑ ανέρχονται στο ποσό των 50.217,66 ευρώ και 2) από την δεύτερη των καθ' ών δυνάμει της υπ' αριθμ. …/2016 σύμβασης ρύθμισης οφειλών από πιστωτικές κάρτες που αναλήφθηκαν το 2002 και 2005 καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλεται το ποσό των 2692.85 ευρώ. Επομένως το συνολικό ύψος των ως άνω οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 52.910,51 ευρώ. Από τις παραπάνω οφειλές της αιτούσας η με στοιχεία 1α' οφειλή προς το πρώτο των καθ' ών-ΤΠΔΑ ασφαλίζεται με υποθήκη όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη σχετική σύμβαση δανείου. Από την επισκόπηση των προσκομιζομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων και φορολογικών δηλώσεων της αιτούσας συνάγεται ότι τόσον κατά το χρόνο λήψης των ως άνω δανείων όσον και μεταγενέστερα η αιτούσα είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις δεδομένου ότι κατά το οικ. έτος 1999 είχε εισόδημα (ετήσιο) 3.915.010 δρχ., το φορ. έτος 2002 5.623.319 δρχ., το οικ. έτος 2005 20.224,87 ευρώ, το οικ. έτος 2009 30.217,04 ευρώ, το οικ. έτος 2010 31.015,66 ευρώ. Πλην όμως από το οικ. έτος 2011 που το εισόδημα της ανήλθε σε 26.291,46 ευρώ έως τον χρόνο συζητήσεως της αίτησης που ανέρχεται σε 15.240,48 ευρώ περίπου (=1270,04 συνολικό ποσό σύνταξης Χ 12 μήνες) είναι προφανές ότι τα εισοδήματα της έχουν υποστεί μειώσεις. Ωστόσο η αδυναμία της αιτούσας να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις που επήλθε από το οικ. έτος 2011 και μετέπειτα έγκειται στην αξιόλογη αύξηση των εξόδων της, αφού πρέπει να συνδράμει έστω και εν μέρει τον γυιό της και την οικογένεια της άνεργης θυγατέρας της, η οποία συνίσταται στην εν γένει αύξηση του κόστους ζωής, στις φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί στη χώρα μας, στις περικοπές των μισθών και συντάξεων. Ως απόρροια των ανωτέρω, η αιτούσα, λόγω της υποχρέωσης της από το μεγάλο ύψος των δανείων αυτών, τα οποία έλαβε σε χρόνο κατά τον οποίο το εισόδημα της της επέτρεπε την ομαλή αποπληρωμή τους, αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις τρέχουσες δανειακές της υποχρεώσεις. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της αιτούσας κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, και αφετέρου λόγω των συνεχώς αυξανόμενων οικονομικών της υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων της με τόκους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή τους. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα, η οποία δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της προς τους καθ' ών η αίτηση πιστωτές της. Επομένως η προταθείσα από το πρώτο των καθ' ών ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής κρίνεται απορριπτέα ως αβάσιμη κατ' ουσίαν διότι το πρώτο των καθ' ών αν και βαρύνεται με την προβολή και απόδειξη της ουσιαστικής βασιμότητας της ένστασης, κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προσκόμισε περί τούτου. Κατά συνέπεια, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα σ' αυτή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 2 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4346/15), για μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τριών ετών. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται, στο ποσό των 1270,04 ευρώ (=1050,39 ευρώ κύρια σύνταξη + 219,65 ευρώ επικουρική) και οι μηνιαίες βιοτικές της ανάγκες στο ποσό των 1000 ευρώ και συνεπώς το ποσό που απομένει, από το εισόδημα της για την κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων ενόψει των όσων εκτέθηκαν ανέρχεται σε 270 ευρώ, το οποίο η αιτούσα έχει τη δυνατότητα να καταβάλει, προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα στοιχειώδες αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Έτσι η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει σε 36 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 ετών, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και εντός του πρώτου 10 ημέρου εκάστου μήνα το ποσό των 270 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως διανεμόμενο στις απαιτήσεις των καθ' ών. Επομένως, για τη ρύθμιση των χρεών της βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, η αιτούσα θα καταβάλει στους καθ' ών συνολικά το ποσό των 9720 ευρώ (270 ευρώ Χ 36 δόσεις), και θα παραμείνει συνολικό ανεξόφλητο ποσού 43.190,51 ευρώ (=52910,51 ευρώ-9720). Δυνάμει της από 16-6-2017 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη του παρόντος Δικαστηρίου που εκδόθηκε επί της ένδικης αίτησης, η αιτούσα υποχρεώθηκε σε προσωρινές καταβολές ποσού 200 ευρώ το μήνα, καταβλητέου εντός του πρώτου 3ημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του έτους 2017. Ειδικότερα η αιτούσα έχει καταβάλει στους καθ' ών από τον Ιούλιο του έτους 2017 έως την συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως το συνολικό ποσό των 5800 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα δελτία κατάθεσης). Οι καταβολές αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 8 παρ. 2 εδ. δ Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά το Ν. 4549/2018 (και εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 8 και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου), συνυπολογίζονται στις καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2 με τον επιμερισμό τους στις μηνιαίες δόσεις της οριστικής ρύθμισης κατά τον τρόπο που ορίζεται στις διατάξεις αυτές. Έτσι η αιτούσα στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθμισης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 108,89 ευρώ μηνιαίως (9720 ευρώ-5800 ευρώ-3920 ευρώ: 36 μήνες) συμμέτρως διανεμόμενο στις απαιτήσεις των καθ' ών. Από το ποσό αυτό αναλογεί: 1) στο ΤΠΔΑ το ποσό των 98,013 ευρώ για την α' απαίτηση και το ποσό των 5,334 ευρώ για την β' απαίτηση. Στο τέλος της τριετίας θα έχει καταβληθεί το ποσό των 3528,468 ευρώ για την α' απαίτηση και το ποσό των 192,024 ευρώ για την β' απαίτηση και 2) στην «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ» το ποσό των 5,541 ευρώ και στο τέλος της τριετίας θα έχει καταβληθεί το ποσό των 199,476 ευρώ. Περαιτέρω, δεδομένου ότι με τις ανωτέρω καταβολές της αιτούσας δε θα επέλθει ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της, η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του νόμου 3869/2010 θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 4346/2015 και 4549/2018 και να οριστούν καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της στην οποία περιλαμβάνεται και η αποθήκη και η θέση στάθμευσης αυτής, όπως προαναφέρεται καθώς πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος ήτοι: α) το ακίνητο αυτό χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της β) το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα της αιτούσας δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70,00%, γ) η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 61.605 ευρώ (58.905 ευρώ διαμέρισμα + 972 ευρώ αποθήκη + 1728 ευρώ για την θέση στάθμευσης) δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ, δ) η αιτούσα είναι συνεργάσιμη δανειολήπτης σύμφωνα με τον κώδικα τραπεζών, αφού δεν αποδείχτηκε ούτε υποστηρίχθηκε το αντίθετο. Η αιτούσα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα αποπληρώσει ποσό ίσο με το ποσό που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση υποθετικής εκποίησης (πλειστηριασμού) του ακινήτου (άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 και αποφ. 54/2015 ΤτΕ), ήτοι θα αποπληρώσει την εμπορική αξία (άρθρ. 995 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ΚΠολΔ), η οποία εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των 43.000,00 ευρώ, λαμβανομένων υπ' όψιν των χαρακτηριστικών του (επιφάνεια, παλαιότητα, τοποθεσία, διαθέτει θέση στάθμευσης και αποθήκη), της αντικειμενικής αξίας αυτού και των τάσεων που επικρατούν στην αγορά ακινήτων την παρούσα χρονική περίοδο σύμφωνα μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες πώλησης ακινήτων στην ίδια περιοχή (spitogatos, κ.λπ.) απομειωμένη από τα (υποθετικά) έξοδα εκτέλεσης που υπολογίζονται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ. Η αποπληρωμή του ανωτέρω αναφερόμενου ποσού των 40.000,00 ευρώ θα πραγματοποιηθεί εντόκως σε δέκα έξι έτη, ήτοι σε 192 μηνιαίες δόσεις ποσού 208,33 ευρώ εκάστης χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατ' αναλογική εφαρμογή των άρθρ. 974 επ. ΚΠολΔ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου αφενός να τηρηθεί η αρχή της μη υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής της αιτούσας αφετέρου να μην υποστούν βλάβη τα συμφέροντα των πιστωτών πρέπει, καθόσον εναπόκειται στην εύλογη κρίση του Δικαστηρίου ο καθορισμός περιόδου χάριτος μεταξύ της εφαρμογής των άρθρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 (βλ. ΑΠ 52/2019 δημοσ. "ΝΟΜΟΣ"), να χορηγηθεί στην αιτούσα περίοδος χάριτος όπως προέβλεπε ο ν. 3869/2010 με την αρχική μορφή του και έγινε δεκτό από τη νομολογία μετά τους ν. 4336/2015 και 4346/2015 ο χρόνος της οποίας πρέπει να οριστεί σε τρία (3) χρόνια. Συνεπώς η καταβολή τεα/ως άνω μηνιαίων δόσεων, θα αρχίσει τον πρώτο μήνα τρία (3) έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά συνέπειαν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση εν μέρει ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας όπως ειδικότερα στο διατακτικό ορίζεται. Δικαστική δαπάνη δεν ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 ΚΠολΔ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

-Δικάζει ερήμην της 2ης των καθ' ών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

-Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

-Υπάγει την αιτούσα στη ρύθμιση του ν. 3869/2010.

 

-Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τριετία καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο ποσό των 108,89 ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως, μεταξύ τους και θα καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα. Από το ποσό αυτό της μηνιαίας δόσης των 108,89 ευρώ αναλογεί: 1) στο ΤΠΔΑ το ποσό των 98,013 ευρώ για την α' απαίτηση και το ποσό των 5,334 ευρώ για την β' απαίτηση και 2) στην «ALPHA ΒΑΝΚ» το ποσό των 5,541 ευρώ.

 

-Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το με στοιχεία .-2 διαμέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 85 τ.μ. μετά της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (12 τ.μ.) με τα στοιχεία .-8 και της αποθήκης (9τ.μ.), έτους κατασκευής 1999, το οποίο βρίσκεται επί της πολυκατοικίας της οδού … του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ποσοστού 100% στην αιτούσα.

 

-Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει στους καθ' ών-πιστωτές για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της επί δέκα έξι (16) έτη το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε 192 μηνιαίες καταβολές, ποσού 208,33 ευρώ εκάστης. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 974 επ. ΚΠολΔ. Η αποπληρωμή του ως άνω ποσού θα γίνει με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

-Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νέα Ιωνία, στις 13 Μαρτίου 2020, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλική Αρκούδα-Πελέκη                         Δέσποινα Πουλιάση