ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 39/2020

 

Ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων - Υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης - Συμμετοχή του Δημοσίου - Προστασία κύριας κατοικίας - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

Στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία υπάγονται οφειλές φυσικών προσώπων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αφορούν 1) στο πρόσωπο του αιτούντος και την έννομη θέση του, 2) στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και τη νομική κατάσταση της κύριας κατοικίας που ζητείται να προστατευτεί, 3) στο ύψος του εισοδήματος και της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος και 4) στο είδος και το ύψος της οφειλής και στο πρόσωπο του πιστωτή. Διαδικασία δύο σταδίων. Υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα για συναινετική ρύθμιση των επιδεκτικών ρύθμισης οφειλών και την προστασία της κύριας κατοικίας. Περιεχόμενο αίτησης. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του αιτούντος. Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας προηγείται του ελέγχου επιδεκτικότητας ρύθμισης της οφειλής. Προστασία κύριας κατοικίας. Καταβολή του 120% της αξίας σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Προσδιορισμός της συνεισφοράς του Δημοσίου. Εκούσια δικαιοδοσία.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 39/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας Προστασία Κύριας Κατοικίας

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία-Ιωάννα Μαυρούκα την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της Γραμματέως Ευπραξίας Κυριλή

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 6η Οκτωβρίου 2020 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

 

Του αιτούντος: ..., κατοίκου Αιγάλεω Αττικής (οδός ...) με Α.Φ.Μ. ..., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Κωνσταντίνου Νικολαρόπουλου

 

Της καθής η αίτηση: -1. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως μη δικαιούχος διάδικος η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «TNTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρεία «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.ΔΣ.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ ..., ασκούσα πρόσθετη παρέμβαση και ενεργούσα, δυνάμει της από 12-9-2019 Σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης και του από 16-9-2019 ειδικού πληρεξουσίου της αλλοδαπής εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, ως νόμιμα εκπροσωπείται, επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής (εταιρείας απόκτησης), ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», κατόπιν μεταβίβασης, μέσω τιτλοποίησης, ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της δυνάμει της από 12-9-2019 σύμβασης μεταξύ αυτής (Τράπεζας) και της εταιρείας απόκτησης (PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Ρούσσου.

 

Ο αιτών με την από 9-7-2020 αίτηση του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης .../9-7-2020, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.

 

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

Ακολούθησε η συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο αφού

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

I. Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4605/2019 «1. Φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε οριστικά την αίτηση του άρθρου 72 κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του με τους όρους του άρθρου 75, αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές. 2. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος. 3. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ... 4. Η αίτηση της παραγράφου 1 ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 74 ... 5. Η αίτηση στρέφεται κατά των πιστωτών, με τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συναινετική ρύθμιση ... 8. Το δικαστήριο καθορίζει σύμφωνα με το άρθρο 75 ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση ... Αν το δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο, απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρθρου 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία στην περίπτωση αυτή ισούται με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής οφειλής, της οποίας ζητήθηκε η ρύθμιση, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη των 1.500 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.». Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου, κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, ενώ, στο άρθρο 72 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τόν αιτούντα για την* επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητά, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτηση του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης». Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του ν. 4605/2019 «Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται: α) με την απόρριψη της αίτησης κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73, β) ... γ) ..., δ) ....».

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία που εισήχθη με το, νόμο αυτό, υπάγονται οφειλές φυσικών προσώπων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου αυτού και που αφορούν: 1) στο πρόσωπο του αιτούντος (οφειλέτη ή τρίτου κυρίου) και την έννομη θέση του, 2) στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και τη νομική κατάσταση της αιτούμενης να προστατευθεί κύριας κατοικίας, 3) στο ύψος του εισοδήματος και της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος και 4) στο είδος και το ύψος της οφειλής και στο πρόσωπο του πιστωτή. Η διαδικασία της υπαγωγής του οφειλέτη στο πλαίσιο(του ν. 4605/2019 ρυθμίζεται στα άρθρα 68-84 και περιλαμβάνει δύο στάδια, εκ των οποίων αναγκαίο να προηγηθεί είναι το πρώτο, αυτό κατά το οποίο ο οφειλέτης υποβάλει στη ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύσσεται στη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., την κατ' άρθρο 72 του νόμου ηλεκτρονική αίτηση για τη συναινετική ρύθμιση των επιδεκτικών, ρύθμισης οφειλών του και τη προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης αυτής προβλέπεται στο άρθρο 72, περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος καθώς και στοιχεία βαρών επί της κύριας κατοικίας του, τα οποία δηλώνονται από τον ίδιο, στοιχεία σχετικά με την εισοδηματική, οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, τα οποία ανακτώνται αυτομάτως από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης και στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, χρηματικές καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα καθώς και βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί ακινήτων του αιτούντος, τα οποία ανακτώνται αυτομάτως από τα πιστωτικά ιδρύματα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία επεξεργάζονται από την πλατφόρμα προκειμένου να κριθεί ο αιτών επιλέξιμος ή μη για αυτό και πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο αιτών ενημερώνεται με σχετική ένδειξη περί της επΐλεξιμότητάς του. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών κρίνεται είτε: α) μη επιλέξιμος, αν από τα δεδομένα που μεταφορτώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκύπτει ότι αυτός δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή ότι οι οφειλές του δεν είναι επιδεκτικές προς ρύθμιση, οπότε αυτομάτως τερματίζεται η διαδικασία σε πρώιμο στάδιο, είτε β) επιλέξιμος οπότε ανοίγει η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης με την κοινοποίηση στους πιστωτές της ως άνω ηλεκτρονικής αίτησης, οι οποίοι εντός προθεσμίας ενός μηνός καλούνται να τοποθετηθούν επ' αυτής. Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης θεωρείται ότι περατώθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και σε αυτήν που ο οφειλέτης, παρά την ένδειξη της πλατφόρμας για μη επιλεξιμότητά του, προβαίνει σε οριστική υποβολή αυτής της αίτησης, δηλαδή χωρίς να μεταβάλει κάποιο από τα στοιχεία που έχει εισάγει και που είναι κρίσιμο για τον χαρακτηρισμό του από την πλατφόρμα ως επιλέξιμου οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο στάδιο της υπαγωγής του οφειλέτη στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, ήτοι η διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης, ολοκληρώνεται ανεπιτυχώς, χωρίς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, η μη επιλεξιμότητά του αιτούντος βεβαιώνεται πλέον οριστικά και η ηλεκτρονική αίτηση απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου. Με τη διαδικασία του προελέγχου και τη σχετική ένδειξη της πλατφόρμας για τη μη επιλεξιμότητά του οφειλέτη, ο τελευταίος προειδοποιείται ουσιαστικά ότι με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση του θα απορριφθεί καθόσον δεν πληροί, βάσει των σε αυτήν αναφερόμενων στοιχείων, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019. Η προειδοποίηση αυτή αποσκοπεί στον επανέλεγχο από τον οφειλέτη της αιτήσεως του και στη διόρθωση των κρίσιμων, για την επιλεξιμότητά του, στοιχείων, που επιδέχονται διόρθωση ή τροποποίηση από τον ίδιο τον οφειλέτη, ενόψει του ότι αφενός απαγορεύεται υποβολή δεύτερης αίτησης, έστω και διορθωμένης, αφετέρου η διόρθωση της υποβληθείσας οριστικά αίτησης είναι δυνατή μόνο με διαγραφή της και υποβολή νέας, διορθωμένης, αίτησης χωρίς όμως ανασταλτικά αποτελέσματα της εκτελεστικής διαδικασίας (αρ. 72 παρ. 2,3 ν. 4605/2019). Η, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητά του οφειλέτη, οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αιτήσεως χωρίς καμία μεταβολή επί του περιεχομένου της, συνεπάγεται απλώς τη βεβαίωση, από τη πλατφόρμα, του γεγονότος εκείνου που κατά το προηγούμενο στάδιο αναφερόταν ενημερωτικά, δηλαδή ότι ο αιτών τη συναινετική ρύθμιση είναι μη επιλέξιμος οφειλέτης καθόσον αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης και βεβαίωση μη επιλεξιμότητας του οφειλέτη όπου παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι μη επιλεξιμότητάς του, ως κριτήρια επιλεξιμότητας που δεν πληρούνται για αυτό και φέρουν την ένδειξη "ΟΧΙ" στο πεδίο "Πλήρωση", η δε διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται ανεπιτυχώς κατά τον ίδιο χρόνο που η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται οριστικά.

Κατά κανόνα ο οφειλέτης προβαίνει στην, παρά την ένδειξη της πλατφόρμας για μη επιλεξιμότητά του, οριστική υποβολή της αίτησης του, όταν τα σε αυτήν αναφερόμενα στοιχεία δεν επιδέχονται διόρθωση από τον ίδιο κατά το στάδιο αυτό, είτε επειδή το σφάλμα αφορά κάποιο από τα στοιχεία που ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης ή κάποιο από τα στοιχεία που ανακτώνται αυτόματα από τα πιστωτικά ιδρύματα, είτε επειδή τα σε αυτήν (αίτηση) αναφερόμενα στοιχεία αν και ορθά, έχουν εκτιμηθεί εσφαλμένα από την πλατφόρμα, οπότε και πάλι το σφάλμα οφείλεται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία της πλατφόρμας στην οποία ο οφειλέτης δεν μπορεί να επέμβει. Ο οφειλέτης τότε επιδιώκει τον τερματισμό της διαδικασίας και προβαίνει στην οριστική υποβολή της αίτησης του προκειμένου να ολοκληρωθεί ανεπιτυχώς το πρώτο στάδιο και να προσφύγει παραδεκτά, με αίτηση του άρθρου 77 του νόμου, για δικαστική πλέον ρύθμιση της οφειλής του, ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, το οποίο θα κρίνει επί της επιλεξιμότητας του οφειλέτη και της επιδεκτικότητας ρύθμισης της οφειλής του, εκτιμώντας αποκλειστικά τα συγκεκριμένα στοιχεία της αίτησης που είτε είναι εσφαλμένα είτε είναι ορθά αλλά εκτιμήθηκαν εσφαλμένα, είναι πάντως κρίσιμα αφού πρόκειται για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που κατά την πλατφόρμα δεν πληρούνται στο πρόσωπο του αιτούντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, επί αιτήσεως για δικαστική ρύθμιση, αν η επιλεξιμότητά του αιτούντος αμφισβητείται, επειδή αυτός κρίθηκε από τη πλατφόρμα ως μη επιλέξιμος και η αίτηση του απορρίφθηκε για αυτό το λόγο, τότε το δικαστήριο αποφαίνεται πρωτίστως επί του ζητήματος της επιλεξιμότητας, ως προς τη συνδρομή ή όχι των συγκεκριμένων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που αμφισβητούνται και στη συνέχεια, αν κρίνει ότι πρόκειται για επιλέξιμο οφειλέτη, καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 75, ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των πιστωτών, ενώ αν ο αιτών κριθεί και από το δικαστήριο μη επιλέξιμος, τότε η αίτηση του απορρίπτεται και επιβάλλεται σε βάρος του η προβλεπόμενη ποινή τάξεως. Εξ' άλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚπολΔ, 747 παρ. 2 και 77 παρ. 1 ν. 4605/2019 συνάγεται ότι, για να είναι ορισμένη η αίτηση του οφειλέτη που δεν κρίθηκε επιλέξιμος από την πλατφόρμα αρκεί και πρέπει ν' αναφέρονται σε αυτήν: 1) ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, 2) ότι υπέβαλε στη ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών του με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, 3) ότι την αίτηση αυτή υπέβαλε οριστικά μετά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας και την ενημέρωση του από την πλατφόρμα με ειδική ένδειξη ως μη επιλέξιμου οφειλέτη, 4) ότι με την οριστική υποβολή της αίτησης αυτός κρίθηκε μη επιλέξιμος και 5) αίτημα για τη προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση με δικαστική ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας του ν. 4605/2019. Τα παραπάνω στοιχεία, πραγματικά γεγονότα, είναι τα κατά νόμο αναγκαία για την περιγραφή του αντικειμένου της δίκης που ανοίγει με την αίτηση του άρθρου 77 του ν. 4605/2019 και για το δικαίωμα που αξιώνεται με αυτήν, δηλαδή του δικαιώματος για την προστασία της κύριας κατοικίας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του άρθρου 75 του νόμου. Λοιπά στοιχεία σχετικά με την οικονομική, εισοδηματική, οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, στοιχεία σχετικά με το σύνολο των οφειλών, τις καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τις οφειλές του αιτούντος ανεπίδεκτες ρύθμισης κ.λπ., ως στοιχεία κρίσιμα για την επιλεξιμότητά του αιτούντος, δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρο 77 παρ. 1 του ν. 4605/2019, αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητα της και αποτελούν αντικείμενο απόδειξης, εφόσον αμφισβητείται η επιλεξιμότητά του αιτούντος. Ειδικότερα, η κατ' άρθρο 77 παρ. 1, αναφορά του νομοθέτη στην ηλεκτρονική αίτηση του άρθρου 72 και συγκεκριμένα στη προηγούμενη οριστική υποβολή της στη πλατφόρμα, ως προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης του άρθρου 77, γίνεται προκειμένου να προσδιοριστεί το πότε ο οφειλέτης μπορεί να προσφύγει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και να ζητήσει την προστασία της κύριας κατοικίας του, μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί ανεπιτυχώς το πρώτο στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής του στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, το οποίο, στην περίπτωση του μη επιλέξιμου οφειλέτη ξεκινά και ολοκληρώνεται με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στη πλατφόρμα. Επομένως, η κατ' άρθρο 77 παρ. 1, αναφορά του νομοθέτη στην ηλεκτρονική αίτηση του άρθρου 72 δεν συνιστά ευθεία παραπομπή στο άρθρο αυτό έτσι ώστε το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης του άρθρου 72 να καταστεί αναγκαίο κατά νόμο περιεχόμενο της αίτησης του άρθρου 77.

 

ΙΙ. Περαιτέρω, στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4605/2019 ορίζεται ότι: «1. Φυσικό πρόσωπο με ή. χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα .. σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του ..., β) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α' 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ..., δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ ..., ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ ... » στη δε παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι: «2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για τό οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα,... εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018». Από τη συνδυασμένη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι υπαγόμενα στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου πρόσωπα είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της συνδρομής ή όχι στο πρόσωπο τους πτωχευτικής ικανότητας, που πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία τους, ενώ, υπαγόμενες οφειλές είναι οι εμπράγματος εξασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε βάρος της κύριας κατοικίας. Η μη πλήρωση στο πρόσωπο του οφειλέτη ενός εκ των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 68 παρ.^1 συνεπάγεται τη μη υπαγωγή του στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, παρά το on οι προς ρύθμιση απαιτήσεις είναι επιδεκτικές προς τούτο. Για το λόγο αυτό ο προέλεγχος από τη πλατφόρμα, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας (άρθ. 68 παρ. 1 περιπτώσεις α1 έως η'), προηγείται αυτού της επιδεκτικότητας ρύθμισης της οφειλής και διενεργείται διαδοχικά, για ένα προς ένα εκ των απαιτούμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας. Συνεπώς η εσφαλμένη εκτίμηση ως προς την πλήρωση ενός συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεπάγεται αυτοδικαίως και την εσφαλμένη εκτίμηση ως προς κάθε επόμενο κριτήριο επιλεξιμότητας που συνδέεται με αυτό που αρχικά εκτιμήθηκε εσφαλμένα ότι δεν συντρέχει.

 

III. Περαιτέρω, στο άρθρο 75 παρ. 1 και 2 του ν. 4605/2019 ορίζεται ότι: «1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 εδαφ. α' του νόμου αυτού «1. Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 75». Εξάλλου, για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς του Δημοσίου, στο πλαίσιο του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 και την ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας καταβολής της, στο άρθρο 4 παρ. 1 κεφάλαιο "Β) Διαδικασία Δικαστικής Ρύθμισης" της κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του νόμου εκδοθείσας η υπ' αριθ. 39100/05-04-2019 (ΒΊ167/8-4-2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται: «1. Εάν λάβει χώρα ρύθμιση των οφειλών του οφειλέτη μέσω δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 77 του ν. 4605/2019 (Α' 52), ο οφειλέτης, πρέπει να μεταφορτώσει τη δικαστική απόφαση, ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 77 ν. 4605/2019 (Α' 52) και να εισάγει σε αυτήν τα στοιχεία της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση. Η αίτηση του οφειλέτη, στη βάση της οποίας εξεδόθη η δικαστική απόφαση, επέχει θέση αίτησης και για τη Συνεισφορά Δημοσίου. Κατόπιν της εισαγωγής των στοιχείων μηνιαίας δόσης που όρισε η απόφαση του δικαστηρίου, καθώς και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων εισοδήματος, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας υπολογίζει το ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση, και προωθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας την εγκεκριμένη αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί Μητρώο δικαιούχων Συνεισφοράς Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε προώθηση της αίτησης στο όργανο πληρωμής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων αυτού προκειμένου να ξεκινήσουν οι καταβολές σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ... Με την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης ή τη μεταφόρτωση της δικαστικής απόφασης και την έγκριση της Συνεισφοράς Δημοσίου, δηλώνονται σε αυτή ένας ή περισσότεροι ειδικοί δεσμευμένοι και ακατάσχετοι λογαριασμοί εξυπηρέτησης ανά ρυθμιζόμενη οφειλή (με τη μορφή IBΑΝ) που τηρούνται στους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίστηκαν με την πρόταση ή τη δικαστική απόφαση ρύθμισης προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου».

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κύρια κατοικία του επιλέξιμου, κατά το άρθρο 68 του νόμου, οφειλέτη, προστατεύεται υπό όρους, αυτούς που προβλέπει ο νόμος: α) της καταβολής από τον οφειλέτη του 120% της αξίας της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, εκτός αν η οφειλή του είναι μικρότερη, οπότε καταβάλλεται το μικρότερο αυτό ποσό, ως το σύνολο της οφειλής και β) της καταβολής του ποσού αυτού, του 120% της αξίας της προστατευόμενης κύριας κατοικίας ή μικρότερου, ανάλογα με το σύνολο της οφειλής, εντόκως με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου + 2% και σε χρονικό διάστημα 25 ετών, ήτοι σε 300 μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Περιορισμός της 25ετούς διάρκειας της ρύθμισης προβλέπεται μόνο όταν αυτή υπερβαίνει το 80° έτος της ηλικίας του οφειλέτη και δεν έχει συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος για την τήρηση της ως αυτοφειλέτης. Σύμφωνα με τα παραπάνω,' η προστασία της κύριας κατοικίας και η εν τέλει υπαγωγή του οφειλέτη στο προστατευτικό πλαίσιο του ν. 4605/2019 είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο εφόσον αυτός κρίθηκε επιλέξιμος, επειδή αποδείχθηκε ότι πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου, η συνδρομή των οποίων αμφισβητήθηκε. Το δικαστήριο θέτει σε καθεστώς προστασίας την κύρια κατοικία του επιλέξιμου οφειλέτη και προβαίνει σε δικαστική ρύθμιση της οφειλής προκειμένου να επιβάλλει τους ειδικότερους όρους υπό τους οποίους αυτή προστατεύεται, προσδιορίζοντας, με βάση το συνολικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο οφειλέτης για την προστασία της κύριας κατοικίας του και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό αυτό, το πλήθος και το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Στην αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων συνεισφέρει το Δημόσιο καταβάλλοντος συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί σε τμήμα του ποσού της μηνιαίας δόσης που προσδιορίζει το δικαστήριο. Η συνεισφορά του Δημοσίου, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του οφειλέτη, κυμαίνεται από το 20% έως και το 50% της μηνιαίας δόσης και υπολογίζεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας στην οποία ο οφειλέτης μεταφορτώνει τη δικαστική απόφαση και εισάγει τα στοιχεία της μηνιαίας δόσης της δικαστικής ρύθμισης. Ως στοιχεία της μηνιαίας δόσης νοούνται αυτά που προσδιορίστηκαν από το δικαστήριο κατ' εφαρμογή του άρθρου 75, δηλαδή το πλήθος και το ύψος των μηνιαίων καταβολών και όχι ο ποσοστιαίος προσδιορισμός της συνεισφοράς του Δημοσίου στο ορισθέν ποσό της μηνιαίας δόσης, αφού, το στοιχείο αυτό, αφενός δεν αποτελεί ειδικότερο όρο για την προστασία της κύριας κατοικίας κατ' άρθρο 75, αφετέρου προσδιορίζεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας προκειμένου να υπολογιστεί συγκεκριμένο χρηματικό ποσό συνεισφοράς του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές της δικαστικής ρύθμισης (άρθρο 4 κεφάλαιο "Β Διαδικασία Δικαστικής Ρύθμισης"). Επομένως, αρμόδιο όργανο για τον υπολογισμό της συνεισφοράς του Δημοσίου είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), στις υποδομές της οποίας λειτουργεί η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας όπου η υποβληθείσα από τον οφειλέτη ηλεκτρονική αίτηση για συναινετική ρύθμιση των οφειλών επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου.

 

Με την κρινόμενη αίτηση, κατ' εκτίμηση του δικογράφου, ο αιτών, επικαλούμενος την, από τη ψηφιακή πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., εσφαλμένη εκτίμηση κρίσιμων για την επιλεξιμότητα του στοιχείων αναφορικά με: α) την αξία της κύριας κατοικίας του και β) την αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, την εξ αυτού του λόγου απόρριψη της ηλεκτρονικής αιτήσεως του, κατά την οριστική υποβολή της, ως μη επιλέξιμου οφειλέτη και την επακόλουθη, της απόρριψης αυτής, ολοκλήρωση της διαδικασίας για συναινετική ρύθμιση ανεπιτυχώς, χωρίς επίτευξη συμφωνίας, ζητεί από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του με ρύθμιση του χρέους του, σύμφωνα με τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας του ν. 4605/2019 και τον προσδιορισμό της συνεισφοράς του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές της ρύθμισης αυτής σε ποσοστό 30%. Τέλος ζητεί να καταδικαστεί η καθ' ης στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 4605/2019) στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4605/2019. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο της συναινετικής ρύθμισης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας των άρθρων 71 και 72 του ν. 4605/2019 που ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς στις 08/07/2020 αφού προσκομίζεται η με ίδια ημερομηνία Βεβαίωση μη επιλεξιμότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με ημερομηνία έναρξης σταδίου, καταχώρησης της με αριθ. ... αίτησης στο Δικαστήριο, την 11η/05/2020.

 

Επίσης, από την από 9/07/2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου και από την με ίδια ημερομηνία Βεβαίωση μεταφόρτωσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., προκύπτει ότι η κρινόμενη αίτηση, με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα κατατέθηκε εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και μεταφορτώθηκε μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από την κατάθεση της στη ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας κοινοποιήθηκε στη καθής. Περαιτέρω η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη καθόσον περιέχει τα απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής της βασιμότητας στοιχεία κατά το άρθρο 77 παρ. 1 του ν. 4605/2019 ήτοι ότι ο αιτών/φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε στη ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών του με σκοπό την προστασία της κυρίας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, ότι την αίτηση αυτή υπέβαλε οριστικά μετά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας και την ενημέρωση του από την πλατφόρμα με ειδική ένδειξη ως μη επιλέξιμου οφειλέτη, ότι με την οριστική υποβολή της αίτησης αυτή κρίθηκε μη επιλέξιμος και ότι ζητά την προστασία της κυρίας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση με δικαστική ρύθμιση του χρέους του σύμφωνα με τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας του νόμου. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων, ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο της υπό κρίση αιτήσεως, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της παριστάμενης καθής. Τα μη αναφερόμενα στοιχεία, είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης και ειδικότερα κατά την έρευνα της συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και δη των συγκεκριμένων κριτηρίων που αμφισβητούνται, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 Κ.Πολ.Δ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας, κυρίως δημοσίας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 παρ.3 Κ.Πολ.Δ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. Μη νόμιμο, όμως, τυγχάνει το αίτημα να προσδιοριστεί το ποσοστό συνεισφοράς του Δημοσίου και ως εκ τούτου απορριπτέο, αφού το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου υπολογίζεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας της κύριας κατοικίας μετά τη μεταφόρτωση σε αυτήν, από τον οφειλέτη, της δικαστικής απόφασης και την εισαγωγή των στοιχείων των μηνιαίων δόσεων της δικαστικής ρύθμισης. Επομένως, εφόσον το πρώτο στάδιο της συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριας του, πρέπει η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης και με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε πρόσθετη παρέμβαση, επικαλούμενη έννομο συμφέρον ως Διαχειριστής των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»), ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (δυνάμει της από 12-9-2019 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων μέσω τιτλοποίησής τους, που συνήφθη μεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και της Τράπεζας, η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε σε αυτήν (INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ), νομίμως αδειοδοτηθείσα από την ΤτΕ εταιρεία διαχείρισης, η οποία ενεργεί δυνάμει του από 16-9-2019 ειδικού πληρεξουσίου ως και δυνάμει της από 18-9-2019 Σύμβασης Διαχείρισης, ως εντολοδόχος, ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της (PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY). Με αυτό το περιεχόμενο, η ως άνω παρέμβαση, η οποία έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα (άρ. 54§1 εδ. β' ΠτΚ), είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι η παρεμβαίνουσα είναι ήδη διάδικος (άρθρα 2 παρ. 4 Ν. 4354/2015 και 83 §§ 2 και 3 Ν. 4605/2019), κατ' εξαίρεση νομιμοποιούμενη, υπεισερχόμενη στη δικονομική θέση της αλλοδαπής εταιρείας απόκτησης (PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) και ειδικής διαδόχου της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και δεν είναι τρίτη, όπως απαιτείται για την άσκηση παρέμβασης, σύμφωνα με τα άρ. 79 επ. ΚΠολΔ. Ωστόσο οι ισχυρισμοί της διαχειρίστριας εταιρείας που περιέχονται στο κατατεθέν δικόγραφο με τον τίτλο «Προτάσεις-Αυτοτελής Πρόσθετη Παρέμβαση», στηριζόμενοι στο άρθρο 77 του ν. 3869/2010 θα ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως αλλά και κατόπιν σχετικού αιτήματος της ως άνω εταιρείας, αφού η τελευταία έχει λάβει στη συγκεκριμένη δίκη την ιδιότητα του διαδίκου.

 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Ο αιτών, ηλικίας 57 ετών, είναι έγγαμος, κατοικεί μαζί με τη σύζυγο του σε ιδιόκτητη κατοικία και το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα ανήλθε κατά το φορολογικό έτος 2018 σε 3.201,77. Ο ανωτέρω είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% μιας κατοικίας επί της οποίας δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, αποτελούμενης από τρεις κύριους χώρους, υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο, συνολικής επιφάνειας 201,34 τ.μ., ευρισκόμενη στο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού .... Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής, την οποία ο αιτών ζητεί να προστατέψει από την αναγκαστική ρευστοποίηση, επειδή πρόκειται για το ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του και ως τέτοια ζητεί να προστατευθεί, ανέρχεται σε 98.257,59 και η εμπορική της αξία σε 105.600. Επιπλέον ο αιτών είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% α) ενός διαμερίσματος πρώτου ορόφου επιφάνειας 76,16 τ.μ. αξίας 27.417,60, ευρισκόμενο στη Λέσβο, β) ενός ισόγειου διαμερίσματος διαμερίσματος επιφάνειας 36,51 τ.μ. αξίας 13.644, ευρισκόμενο στη Λέσβο και γ) ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αξίας 300 . Η οφειλή του αιτούντος προς την καθής πιστώτρια τράπεζα ανέρχεται σε 123.973,02 , απορρέει από την υπ' αριθμ. ... σύμβαση δανείου και είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης σε βάρος της προαναφερόμενης κύριας κατοικίας του αιτούντος.

 

Περαιτέρω από την από 08/07/2020 Βεβαίωση μη επιλεξιμότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποδείχθηκε ότι την 11/05/2020 ο αιτών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), προέβη στη δημιουργία της με αριθμό ... ηλεκτρονικής αίτησης, απευθυνόμενος προς τη καθής πιστώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ζητώντας τη συναινετική ρύθμιση του ως άνω χρέους του προς αυτήν προκειμένου να προστατέψει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Στην αίτηση αυτή ο αιτών δήλωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ελεγχθεί από την πλατφόρμα η συνδρομή στο πρόσωπο του των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και η επιδεκτικότητα ρύθμισης της οφειλής του. Ειδικότερα, βάσει των εγγράφων που αυτόματα ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης και συγκεκριμένα τη δήλωση Ε.Ν.Φ.Ι.Α έτους 2019 και τη Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9), στην οποία (βεβαίωση) οι ως άνω κύριοι χώροι υποχρεωτικά αναγράφονται ξεχωριστά, παρά το γεγονός ότι στο εν λόγω ακίνητο δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, η φορολογητέα (αντικειμενική) αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος δηλώθηκε εσφαλμένα ότι ανέρχεται σε 76.951,19, ποσό που αντιστοιχεί στην αξία ενός εκ των τριών ως άνω αναφερόμενων κυρίων χώρων του όλου ακινήτου και όχι σε αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία. Συνεπεία του τυπικού αυτού σφάλματος, οι λοιποί χώροι του εν λόγω ακινήτου που ουσιαστικά συνιστούν συστατικά μέρη της κύριας κατοικίας του αιτούντος, εκτιμήθηκαν από τη πλατφόρμα ως αυτοτελείς και διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και καταλογίσθηκαν ως λοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντος η αξία της οποίας υπερβαίνει το όριο των 80.000 ευρώ που τίθεται από το νόμο προκειμένου ο αιτών να χαρακτηρισθεί ως επιλέξιμος οφειλέτης και να υπαχθεί στο προστατευτικό πλαίσιο αυτού. Ωστόσο από το ίδιο ως άνω αποδεικτικό υλικό προέκυψε ότι πράγματι η εσφαλμένη εκτίμηση από την πλατφόρμα της φορολογητέας αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος καθώς και της αξίας της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, επήλθε λόγω ανεπάρκειας των δηλωθέντων στο έντυπο Ε9 στοιχείων, αναφορικά με την ακίνητη περιουσία του αιτούντος, τα οποία ο αιτών δεν μπορεί να συμπληρώσει ή να διορθώσει ούτε κατά τη δημιουργία ούτε κατά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την προστασία της κύριας κατοικίας του. Με βάση τα παραπάνω εσφαλμένα εκτιμήθηκε από τη ψηφιακή πλατφόρμα ότι η λοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντος υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, αφού, όπως αποδείχθηκε, σε αυτήν (λοιπή ακίνητη περιουσία) εσφαλμένα συνυπολογίσθηκε η αξία συστατικών της κύρια κατοικίας του αιτούντος. Επομένως, ο αιτών πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019, εφόσον αποδείχθηκε ότι στο πρόσωπο του συντρέχει το κριτήριο επιλεξιμότητας που αμφισβητήθηκε, ήτοι, ότι η αξία της ακίνητης περιουσίας του, πλην της κύριας κατοικίας του, δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αιτών, ως επιλέξιμος οφειλέτης, υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4605/2019, η δε προστασία της κύριας κατοικίας του είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, το οποίο προβαίνει σε δικαστική ρύθμιση του χρέους του, προκειμένου να επιβάλλει τους ειδικότερους όρους της προστασίας αυτής κατά το άρθρο 75 του νόμου αυτού.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 126.720 που αντιστοιχεί στο 120% της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, ύψους 105.600. Με δεδομένο όμως ότι η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται σε 123.973,02, δηλαδή σε ποσό μικρότερο από το ποσοστό (120%) επί της εμπορικής αξίας της άνω προστατευόμενης κατοικίας που ορίστηκε, το ποσό που τελικώς θα υποχρεωθεί να καταβάλλει ο αιτών δεν θα ξεπεράσει τις 123.973,02. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού (123.973,02) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%), που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας  της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι τρία (276 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένου υπόψη της ηλικίας του αιτούντος, ο οποίος διανύει ήδη το 57ο έτος της ηλικίας του, γεγονός που επιβάλλει τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος της εκ του νόμου εικοσιπενταετίας για τη παρούσα ρύθμιση, αφού για την τήρηση της δεν προτάθηκε από αυτόν (αιτούντα) εγγυητής που να ευθύνεται ως αυτοφειλέτης. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 449,17 ευρώ, δηλαδή 123.973,02 ευρώ : 276 μήνες, οι δε μηνιαίες δόσεις για τη προστασία της κύριας κατοικίας θα καταβάλλονται από την 1η έως την 15η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γεννώμενης την 151η ημερολογιακή ημέρα του πρώτου μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα. Το ποσό των 123.973,02 αποτελεί το υποχρεωτικό αντάλλαγμα το οποίο πρέπει να καταβάλει ο αιτών κατά τη διάρκεια των 23 ετών του χρόνου της ρύθμισης, προκειμένου να εκπληρώσει τους παραπάνω ειδικότερους όρους υπό τους οποίους προστατεύεται η κύρια κατοικία του.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να προστατευτεί η κύρια κατοικία του αιτούντος ρυθμιζόμενου του χρέους του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απόσβεση του χρέους του αιτούντος και κάθε εμπράγματου βάρους στην κύρια κατοικία του για την εξασφάλιση της απαιτήσεως της καθής, θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 81 του Ν. 4605/2019/2010) υπό τον όρο της πλήρους συμμόρφωσης του με τη ρύθμιση και της επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτής. Τέλος πρέπει να καταδικαστεί η καθής η αίτηση, λόγω της ήττας της, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, κατά παραδοχή σχετικού νομίμου αιτήματος της τελευταίας (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

-Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων

 

-Δέχεται την αίτηση

 

-Διατάσσει τη προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος ήτοι μιας κατοικίας ευρισκόμενης στο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού ..., της οποίας ο αιτών είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100%

 

-Επιβάλλει στον αιτούντα να καταβάλλει για τη προστασία της άνω κατοικίας του το ποσό των 123.973,02 που θα καταβληθεί προς τη καθής πιστώτρια τράπεζα σε 276 μηνιαίες δόσεις των 449,17 η κάθε μία. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται από την 1η έως την 15η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γεννώμενης την 15η ημερολογιακή ημέρα του πρώτου, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%), που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

-Καταδικάζει την καθ' ης η αίτηση στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 11 ΔΕΚ. 2020 από την Ειρηνοδίκη Μαρία-Ιωάννα Μαυρούκα σε  έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

   Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία-Ιωάννα Μαυρούκα