ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 99/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ενστάσεις -.

 

Απόρριψη α) ενστάσεως αοριστίας, β) ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, γ) ενστάσεως μη μόνιμης αδυναμίας πληρωμής και δ) ενστάσεως δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Οι αιτούντες προέβησαν στην λήψη δανείων έχοντας τη πεποίθηση ότι θα αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Διαγραφή οφειλών σε ποσοστό περίπου 60%. Μηδενικές καταβολές στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης. Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Εκποίηση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην επαρχία.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός: 99/2021

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Χρήστο Ντόκα, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριο του την 25 Σεπτεμβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση:

 

I. Του καλούντος-αιτούντος ..., κατοίκου ..., οδός ... αρ. ... με Α.Φ.Μ. ... ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ελένης Μπατσούλη (γραμ. προκαταβολής επί πολιτικών υποθέσεων υπ' αριθ. Π./25-09-2020 Δ.Σ.Α.).

 

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρο 5 Ν.3869/2010), Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία … που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... με Α.Φ.Μ. ... ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ..., η οποία ενεργούσε ως οιονεί καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στη δίκη δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ειρήνης Καπτανή (γραμ. προκαταβολής επί πολιτικών υποθέσεων υπ' αριθ. Π2679038/17-09-2020 Δ.Σ.Α.).

 

Του μετέχοντος στη δίκη εγγυητή, ο οποίος έχει καταστεί διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση του (άρθρο 5 Ν.3869/2010) ... Αττικής, οδός ... αρ. ... με Α.Φ.Μ. ... ο οποίος δεν εμφανίστηκε στην δίκη, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

II. Της καλούσας-αιτούσας:) ..., κατοίκου..., οδός ... αρ. ... με Α.Φ.Μ. ... η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου Ελένης Μπατσούλη (γραμ. προκαταβολής επί πολιτικών υποθέσεων υπ' αριθ. Π./25-09-2020 Δ.Σ.Α.).

 

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρο 5 Ν.3869/2010), Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ..., που εδρεύει στην Αθήνα, ... οδός ..., με Α.Φ.Μ ...ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ... η οποία ενεργούσε ως οιονεί καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία .... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στη δίκη δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου Ειρήνης Καπτανή (γραμ. προκαταβολής επί πολιτικών υποθέσεων υπ' αριθ. Π./25-09-2020 Δ.Σ.Α.).

 

Του μετέχοντος στη δίκη εγγυητή, ο οποίος έχει καταστεί διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση του (άρθρο 5 Ν.3869/2010) ... κατοίκου … Αττικής, οδός ..., αρ. ... με Α.Φ.Μ. ... ο οποίος δεν εμφανίστηκε στην δίκη, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Οι καλούντες-σιτούντες με τις από … 2014 αιτήσεις τους, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου … 07-2014 και … 07-2014 αντίστοιχα, ζητούν όσα αναφέρονται σ' αυτές. Για τη συζήτηση των αιτήσεων ορίστηκε δικάσιμος η … 03-2021 και κατόπιν επαναπροσδιορίστηκαν αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 2 Υποπαρ. 4 του Ν. 4336/2015, με την υπ’ αρ. 287/2017 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από την αρχική δικάσιμο της …-03-2021 για τη συντομότερα δικάσιμο της … 10-2018, κατά την οποία, αφού εκφωνήθηκαν νόμιμα με τη σειρά τους από το οικείο πινάκιο, συζητήθηκαν. Το Δικαστήριο με τις υπ' αριθ. 1874/2019 και 1872/2019 αποφάσεις του κήρυξε απαράδεκτη πι συζήτηση των αιτήσεων λόγω ελλείψεως επιδόσεως των στον εγγυητή. Ήδη οι υποθέσεις εισάγονται εκ νέου με τις από : -06-2019 και υπ' αριθ. κατάθεσης …07-2019 και …07-2019 αντίστοιχες κλήσεις των αιτούντων, δικάσιμος των οποίων ορίσθηκε η παρούσα, κατά την οποία, αφού εκφωνήθηκαν νόμιμα με τη σειρά τους από το οικείο πινάκιο, συζητήθηκαν. Κατά τη συζήτηση οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα προφορικά στο ακροατήριο και με τις προτάσεις τους ανέπτυξαν. Το δικαστήριο αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση,

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Οι από      ... 07-2014 αιτήσεις, με αριθμό κατάθεσης ... 07-2014 και ... 07-2014 αντίστοιχα, είναι συναφείς και πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 1, 246 και 741 ΚΠολΔ, να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, διότι υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων.

 

Από τις υπ' αριθ. ... 07-2019 και ... 07-2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ... που επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο των από 24-06-2019 κλήσεων, στις οποίες εμπεριέχονται και οι υπό κρίση αιτήσεις, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο επιδόθηκαν νομότυπα κι εμπρόθεσμα στον εγγυητή, ο οποίος δεν παρέστη στην ανωτέρω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από πι σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθ. 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

 

Με τις υπό κρίση αιτήσεις οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των αναφερομένων στην περιεχόμενη στις αιτήσεις τους αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς την πιστώτρια τους, ζητούν τη ρύθμιση των χρεών τους σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση που εκθέτουν αναλυτικά, με σκοπό την μερική απαλλαγή τους απ' αυτά, υποβάλλοντας και αίτημα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας τους, άλλως τη δικαστική ρύθμιση των χρεών τους. Με το περιεχόμενο αυτό οι αιτήσεις, οι οποίες παραδεκτά συμπληρώνονται και διευκρινίζονται προφορικά στο ακροατήριο και με τις προτάσεις (άρθρ. 744, 745 και 751 του ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 1131/87 Νοβ 36. 1601 έως 1602 πλειοψηφία, Εφ,ΑΘ 2735/2000, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ Νόμος, «Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» Ι.Βενιέρη-Θ.Κατσά, 2η έκδοση, σελ.186-187), αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 3 του Ν.3869/2010 σε συνδυασμό με τα άρθ. 739 επ. ΚΠολΔ), καθόσον από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση των αιτούντων, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές τους κατ' άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.3869/2010, πλην των υπ' αρ. 1874/2019 και 1872/2019 αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου, με τις οποίες κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση των υπό κρίση αιτήσεων (βλ. την υπ' αριθ. …10-2020 βεβαίωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του τμήματος ρύθμισης οφειλών). Είναι δε οι αιτήσεις νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 9 του Ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτές περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αιτούντων στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, τα δε χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν ήδη περιέλθει αυτοί σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι για τις υπό κρίση αιτήσεις εφαρμόζεται ο Ν. 3869/2010 όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του από το Ν. 4336/2015 καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 υποπαράγραφος Α. 4 άρθρο 2 διάταξη 5 του τροποποιητικού αυτού νόμου «οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υποπαραγράφου Α. 4 καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του», πράγμα που στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει, αφού οι κρινόμενες αιτήσεις κατατέθηκαν στις 14.07.2014. Το αίτημα όμως να αναγνωρισθεί ότι οι αιτούντες απαλλάσσονται από το υπόλοιπο των χρεών τους μετά την τήρηση και την προσήκουσα εκτέλεση της δικαστικής ρυθμίσεως τους, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο, διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν. 4549/2018, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αιτήσεως του οφειλέτη-αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και είναι πλέον προαιρετική καθώς πλέον η απαλλαγή επέρχεται αυτοδικαίως και η προαναφερόμενη αίτηση είναι προαιρετική. Επομένως, κατά το μέρος που οι αιτήσεις είναι νόμιμες, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω για να κριθεί εάν είναι βάσιμες και κατ' ουσία, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και δεν έχει επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και της πιστώτριας τους.

 

Η πιστώτρια με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας της δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και με τις προτάσεις, που κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα, αρνείται τις αιτήσεις και προβάλλει τους ακόλουθους ισχυρισμούς και ενστάσεις. Προβάλλει αρχικά την αοριστία των αιτήσεων, όμως με το πιο πάνω προεκτεθέν περιεχόμενο, αυτές είναι επαρκώς ορισμένες, απορριπτόμενου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της, καθόσον οι υπό κρίση αιτήσεις περιέχουν κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων ενός εκάστου των αιτούντων ατομικά, αλλά και του ετέρου αντίστοιχα ως συζύγου, κατάσταση των πιστωτών τους και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3869/2010. ʼλλωστε, για την πληρότητα των αιτήσεων δεν απαιτείται αναφορά των λόγων που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία, ούτε αναφορά των οικονομικών δυνατοτήτων που είχε παλαιότερα κατά τον χρόνο ανάληψης των χρεών του, αλλά ούτε και αναφορά του χρόνου (ημερομηνίας) ανάληψης εκάστης οφειλής από τον αιτούντα και αναφοράς των αναγκών για τις οποίες υποχρεώθηκε να δανειστεί, απορριπτόμενης ως αβάσιμης της περί του αντιθέτου ένστασης της καθ' ης (βλ. και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.3869/2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΛΘΟΥΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, 2Η ΕΚΔΟΣΗ, σελ.106 παρ. 43.). Απορριπτέα ως μη νόμιμη είναι και η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος που προβάλλει η πιστώτρια, αφού η καταχρηστικότητα αναφέρεται στην άσκηση του δικονομικού δικαιώματος υποβολής αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών, δικαίωμα το οποίο, ως τέτοιο, δεν προσκρούει στην απαγόρευση του άρθρου 281 ΑΚ, που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από διατάξεις ουσιαστικού και όχι δικονομικού δικαίου (ΑΠ 1006/1999, ΑΠ 116/1997 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, η καθ' ης προβάλλει τον ισχυρισμό περί νόμω και ουσία αβασίμου των αιτήσεων λόγω μη μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους καθώς και την ένσταση δόλιας περιέλευσής τους σε αδυναμία πληρωμής τους. Οι εν λόγω ενστάσεις-ισχυρισμοί αφορούν στην πραγματικότητα σε ζητήματα ουσίας, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας και θα κριθούν κατωτέρω.

 

Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών της υπό στοιχεία I. αίτησης, …. ηλικίας 50 ετών σήμερα, είναι έγγαμος, έχοντας αποκτήσει μετά της αιτούσας συζύγου του τρία τέκνα, εκ των οποίων ένα είναι ανήλικο και κατοικεί σε οικία συνιδιοκτησίας του (βλ. το από ..08-2020 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου …). Εργάζεται από τα τέλη του έτους 2009 ως σερβιτόρος στην επιχείρηση με την επωνυμία ..., με μηνιαίες αποδοχές 1.136,55 ευρώ, ωστόσο από τον Μάρτιο του 2020 βρίσκεται σε αναστολή εργασίας λόγω του ιού covid-19 (βλ. την από …08-2020 βεβαίωση προϋπηρεσίας, πράξη διοικητικού προσδιορισμού φορολογικού έτους 2019). Επιπλέον, λαμβάνει επίδομα τριτέκνων, το οποίο ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 112,00 ευρώ. Στην περιουσία του ανήκουν τα εξής περιουσιακά στοιχεία, ήτοι : 1) κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με την σύζυγο του ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, εμβαδού 88,20 τ.μ., κατασκευής έτους 1979, το οποίο βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού ... αρ. ... στο Δήμο ... και αποτελεί την κύρια κατοικία του, αντικειμενικής αξίας κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας του 32.506,11 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2019), αξία η οποία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού Α' κατοικίας για φορολογούμενο, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, 2) ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 7.338,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Δήμο …. Αιτωλοακαρνανίας και 3) ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ... μάρκας NISSAN, τύπου PRIMERA, κυβικών 1597, έτους κυκλοφορίας 1996, αξίας 3.200,00 ευρώ (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, πεδίο 851). Η αιτούσα της υπό στοιχεία II. αίτησης, … ηλικίας 43 ετών σήμερα, μετά από χρονικές περιόδους ανεργίας εργάζεται πλέον ως εργάτρια καθαριότητας του Δήμου … με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με μηνιαίες αποδοχές 828,08 ευρώ (βλ. απόδειξη πληρωμής Ιουλίου 2020 και τα υπ' αρ. πρωτ. … και … ενιαία έντυπα αναγγελίας πρόσληψης). Στην περιουσία της ανήκουν κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου η ανωτέρω κύρια κατοικία καθώς και κατά πλήρη κυριότητα ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας … μάρκας PEUGEOT, τύπου 2CHFXF, κυβικών 1124, έτους κυκλοφορίας 2001, αξίας 2.000,00 ευρώ (βλ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού υπόχρεου φορολογικού έτους 2014, πεδίο 854). Οι μηνιαίες βιοτικές δαπάνες των αιτούντων, ενόψει ότι κατοικούν σε οικία συνιδιοκτησίας τους, μη επιβαρυνόμενοι με την καταβολή μηνιαίου μισθώματος, περιορίζονται κατά την κρίση του δικαστηρίου μόνο στην κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών (διατροφή, απαραίτητος ρουχισμός, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφωνία, θέρμανση), οι οποίες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και σύμφωνα με όσα εκθέτει στις αιτήσεις τους ανέρχονται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ.

 

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση των ενδίκων αιτήσεων, οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση των αιτήσεων θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 Ν.3869/10, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης πις αίτησης (βλ. ΑΘ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ό.π., σελ. 144 παρ. 39-46), με εξαίρεση τα παρακάτω δάνεια, ο εκτοκισμός των οποίων, ως εμπραγμάτως ασφαλισμένων συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010). Ειδικότερα, προς την πιστώτρια με την επωνυμία ... έχουν, σύμφωνα με τις από ... 1-2015 καταστάσεις οφειλών, που χορηγήθηκαν α' αυτούς, τις εξής οφειλές: 1) 7.755,24 ευρώ, προερχόμενη από την υπ' αρ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου, 2) 96.704,03 ευρώ, προερχόμενη από την υπ' αρ. ... σύμβαση στεγαστικού  δανείου  και 3) 76.688,60  ευρώ, προερχόμενη από την υπ' αρ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου. Προς εξασφάλιση των ανωτέρω απαιτήσεων έχουν εγγραφεί, υπέρ της άνω πιστώτριας, προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 90.000,00 ευρώ επί της κύρια κατοικίας τους (βλ. το κτηματολογικό φύλλο με αρ. ΚΑΕΚ του κτηματολογικού γραφείου …). Επομένως, οι προς ρύθμιση οφειλές των αιτούντων προς την πιστώτρια τους ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 181.147,87 ευρώ (=7.755,24 + 96.704,03 + 76.688,60).

 

Οι αιτούντες προέβησαν στη λήψη των ανωτέρω δανείων έχοντας την πεποίθηση ότι θα αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα, όμως στη συνέχεια, συνεπεία της μεταβολής της εργασιακής κατάστασης της αιτούσας της υπό στοιχεία II. αίτησης καθώς και της απώλειας της δεύτερης εργασίας του συζύγου της-αιτούντος της υπό στοιχεία I. αίτησης, της επελθούσης αύξησης των εξόδων τους με τη γέννηση του τρίτου τέκνου τους το έτος 2010 αλλά και στη συνέχεια με την κάλυψη των εξόδων για τις σπουδές των δύο ενήλικων θυγατέρων τους, περιήλθαν σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Επομένως, η ένσταση της καθ' ης περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη, καθώς η αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στα ανωτέρω γεγονότα, τα οποία ήταν έκτακτα και απρόβλεπτα. Κατόπιν όλων αυτών, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του Ν.3869/10 και ειδικότερα σε αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 και παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4549/2018. Η ρύθμιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιστώτρια από τα εισοδήματα τους, επί πενταετία, που θα αρχίσουν τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, τα προς διάθεση προς την πιστώτρια τους ποσά, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών και της δυνατότητας συμβολής ενός εκάστου των αιτούντων ως συζύγου, δια της συνεισφοράς τους βάσει των άρθρων 1389 και 1390 του ΑΚ, ανέρχονται στο ποσό των 100,00 ευρώ για έκαστο εξ αυτών, ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στις οικονομικές τους δυνατότητες.

 

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με τη ρύθμιση την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν.3869/2010, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.4161/2013, εφ' όσον με τις τυχόν καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 Ν.3869/2010 δεν θα επέλθει πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας των αιτούντων, ενώ παράλληλα προβάλλεται απ' αυτούς και αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας τους. Έτσι, θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πιστώτριας τους σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας των οφειλετών και στην περίπτωση των αιτούντων πρέπει να ανέλθει σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας τους και συγκεκριμένα στο ποσό των 26.004,886 (32.506,11 Χ 80%), για τον καθένα, καθόσον είναι συγκύριοι αυτής κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαίρετου έκαστος. Η αποπληρωμή των ποσών αυτών θα γίνει εντός είκοσι ετών, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας των αιτούντων, η δε μηνιαία καταβολή από τον καθένα, εφόσον η αποπληρωμή θα γίνει σε 20 έτη, ανέρχεται σε 108,35 ευρώ (12 μήνες Χ 20 χρόνια=240 μήνες, 26.004,88 : 240 μήνες=108,35 ευρώ), θα αρχίσουν δε οι καταβολές αυτές από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

Με τη διάταξη του άρθ. 62 παρ. 3 2β του ν. 4549/18, η οποία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις κατ’ άρθ. 68 παρ. 8, προβλέπεται η κατανομή των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης άρθ. 8 παρ. 2 και αυτής του άρθ. 9 παρ. 2 κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της πενταετίας της πρώτης ρύθμισης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατανομής θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικές αρχές των δύο ρυθμίσεων, δηλαδή αυτή της μη υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο, ως προς πι ρύθμιση του άρθ. 8 παρ. 2 και αυτή της καταβολής του υποχρεωτικού ανταλλάγματος της διάσωσης στους πιστωτές ως προς πι ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2 (βλ. και αιτιολογική έκθεση ν. 4549/18). Το ύψος όμως της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης του άρθ. 9 παρ. 2 θα πρέπει να υπολογιστεί και με τους τόκους που αναλογούν και κατά το ποσό αυτό θα γίνει η κατανομή των δόσεων των δύο ρυθμίσεων. Το δικαστήριο βέβαια δεν μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς η μηνιαία δόση της διάσωσης της κατοικίας, αφού το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, ούτε κατ' επέκταση τη μηνιαία δόση του άρθ. 8 παρ. 2. Όμως είναι δεδομένο το ανώτατο ποσό της μηνιαίας επιβάρυνσης του οφειλέτη, το οποίο θα κατανεμηθεί στις δύο δόσεις, που ταυτίζεται με το ποσό της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο. Συνεπώς, ως προς τη δόση του άρθ. 8 παρ. 2 θα πρέπει να οριστεί μηνιαίως στο ποσό της διαφοράς μετά την αφαίρεση από το ποσό της δόσης του άρθ. 8 παρ. 2 αυτού της δόσης του άρθ. 9 παρ. 2, και εφόσον βέβαια υπάρχουν περιθώρια. Εν προκειμένω, το ποσό της μηνιαίας δόσης του άρθ. 8 παρ. 2 με βάση την ικανότητα αποπληρωμής των αιτούντων ορίστηκε σε 100 ευρώ για έκαστο εξ αυτών. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης τις ρύθμισης για τη διάσωση της κατοικίας ανέρχεται σε 108,35 ευρώ. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι οφειλέτες δεν έχουν εισοδήματα που να τους επιτρέπουν να κάνει καταβολές στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 και της κατανομής του ποσού μεταξύ της ρύθμισης των οφειλών του άρθρου 8 και του άρθρου 9 παρ. 2. Έτσι, θα προσδιορισθούν μόνο καταβολές στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτές ορίστηκαν ανωτέρω, ξεπερνώντας την ικανότητα αποπληρωμής, καθώς στα πλαίσια της εν λόγω ρύθμισης δεν εξετάζεται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

 

Από την παραπάνω ρύθμιση δεν ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις της πιστώτριας των αιτούντων και συνεπώς το δικαστήριο θα πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω στη ρύθμιση δια της ρευστοποιήσεως περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος της υπό στοιχεία I. αίτησης κατά το άρθ. 9 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου και συγκεκριμένα του αγροτεμαχίου, εκτάσεως 7.338,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο ... Αιτωλοακαρνανίας, καθόσον κρίνεται ότι, ενόψει του είδους και της αντικειμενικής του αξίας αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, μπορεί αυτό να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την τουλάχιστον εν μέρει ικανοποίηση της καθ’ ης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (αρθ. 63 παρ. 1 ΠτωχΚ), εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από την παριστάμενη πιστώτρια, ο οποίος, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ.1 εδ. 3 του νόμου), αφού ειδοποιηθεί με φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων, θα προβεί στην ελεύθερη εκποίηση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου με ελάχιστο τίμημα αυτό της αντικειμενικής του αξίας και στην συνέχεια στην ικανοποίηση της απαίτησης της πιστώτριας, εφαρμόζοντας, όπου χρειάζεται, τις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3869/2010. Το έργο της εκποίησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 έτη από πι δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Περαιτέρω, η ρευστοποίηση των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων των αιτούντων, κρίνεται απρόσφορη, καθόσον, λόγω αφενός της παλαιότητας τους και της χαμηλής αξίας τους, κρίνεται αβέβαιη η ρευστοποίηση, σε κάθε δε περίπτωση δεν θα αποφέρει αυτή σημαντικό ποσό για πνν ικανοποίηση πις πιστώτριας τους, λαμβανομένης υπόψη της δαπανηρής και χρονοβόρου διαδικασίας της εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κ.λπ.).

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει οι κρινόμενες αιτήσεις να γίνουν εν μέρει δεκτές ως βάσιμες κατά την ουσιαστική τους πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στις αιτήσεις οφειλές, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή των αιτούντων από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας τους, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 Ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που τους επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποιήσεως της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Συνεκδικάζει τις από ... 07-2014 αιτήσεις, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ...07-2014 και ... 07-2014 αντίστοιχα, ερήμην του εγγυητή και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

Δέχεται εν μέρει τις αιτήσεις.

 

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία των αιτούντων, ήτοι ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, εμβαδού 88,20 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού ... αρ. ... στο Δήμο ...

 

Επιβάλλει στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλει έκαστος, για την διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας τους, στην πιστώτρια τους το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (26.004,88) μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι ετών, με μηνιαίες καταβολές, που εκάστη θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν οκτώ και τριάντα πέντε λεπτών (108,35). Οι πληρωμές αυτές θα γίνονται έντοκα όπως ανωτέρω στο σκεπτικό εκτίθεται και θα αρχίσουν εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

Διατάσσει την εντός δύο (2) ετών και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσας ελεύθερη εκποίηση του κάτωθι περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος της υπό στοιχεία I. αίτησης, ήτοι ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 7.338,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Δήμο … Αιτωλοακαρνανίας.

 

Ορίζει εκκαθαριστή από το σχετικό κατάλογο τον ... Δικηγόρο Αθηνών, …. ο οποίος, αφού ειδοποιηθεί από τον επιμελέστερο των διαδίκων, θα προβεί στην εκποίηση του ως άνω περιουσιακού στοιχείου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Εξαιρεί ως απρόσφορη την κατά τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ρευστοποίηση των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων των αιτούντων.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, την 14 Ιανουαρίου 2021, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ