ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 783/2020

 

 

Σύμβαση ιατρικής αγωγής -.

 

Η σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί ειδικότερη μορφή συμβάσεως έργου (ήτοι σύμβαση ιατρικής αγωγής άρθρα 681 επ. ΑΚ). Αοριστία αγωγής. Η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η δικαστική καταψήφιση για την αμοιβή του θεραπευτηρίου και των προστηθέντων υφ` αυτού ιατρών, πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ, να αναφέρει τα κύρια στοιχεία της σύμβασης και δη ποιο επακριβώς είναι το εκτελεσθέν έργο και ποια η επιμέρους αμοιβή για κάθε τμήμα αυτού, εν προκειμένω για κάθε στάδιο της αγωγής και νοσηλείας του εναγομένου. Απόρριψη αγωγής.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Αιμίλιου Τσαντέ, Δικηγόρου Αθηνών)

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ]

 

Αριθμός απόφασης 783/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Δημήτριο Κ. Καμάρη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος τον Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκηβης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ιουλία Μανδάλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Νοεμβρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ... η οποία εδρεύει στο .... Αττικής, οδός ... αρ.... ΑΦΜ ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας Δικηγόρου .... (ΑΜΔΣΑ...) 

 

Της εναγομένης..... του .... και της...., κατοίκου ... Αττικής, οδός ... αρ.... με ΑΦΜ ..., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου Αιμιλίου Τσαντέ (ΑΜΔΣΑ...) 

 

Η ενάγουσα με την από .... 2019 αγωγή της, με γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) ..../2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου (ΕΑΚ) .../2019 για μικροδιαφορά, η οποία απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό και στρέφεται κατά της εναγομένης, ζητεί όσα αναφέρονται σ' αυτή.

 

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε για την συζήτηση της υπόθεσης και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με την σειρά του εκθέματος και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 αρ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων, τα οποία θεμελιώνουν κατά νόμον την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση αυτής από τον ενάγοντα κατά τον εναγόμενου, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα. Η αναγραφή δε στο δικόγραφο της αγωγής των πραγματικών περιστατικών, τα οποία πρέπει να είναι όσα είναι νομικώς ικανά και αναγκαία για τη θεμελίωση τον δικαιώματος, η προστασία του οποίου ζητείται και τα οποία πρέπει να αναφέρονται με τέτοια σαφήνεια, ώστε να εξατομικεύουν την επίδικη έννομη σχέση και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της αξιώσεως, η οποία απορρέει από αυτά, είναι απαραίτητη για να υπάρχει η δυνατότητα, το μεν Δικαστήριο να κρίνει τη νομική βασιμότητα της αγωγής και να διατάξει τις δέουσες αποδείξεις, ο δε εναγόμενος να μπορεί να αμυνθεί κατά της αγωγικής αξιώσεως που θεμελιώνεται επ' αυτών με ανταπέδειξη ή ένσταση. Το δικόγραφο, της αγωγής πρέπει να είναι αυτάρκες, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, τα οποία θεμελιώνουν κατά νόμο το αξιούμενο δικαίωμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να συμπληρωθούν αυτά από το περιεχόμενο άλλον εγγράφου (διαδικαστικού ή-εξωδίκου), αφού η τυχόν αόριστη αγωγή δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με. Τις προτάσεις ούτε με την παραπομπή της σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε και από την εκτίμηση των αποδείξεων. Η έλλειψη ή η ανεπαρκής ή η ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, συνιστά έλλειψη προδικασίας και καθιστά την αγωγή αόριστη και για το λόγο αυτό απαράδεκτη. Η αοριστία δε αυτή ερευνάται και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 1297/2009 ΝΟΜΟΣ).

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων 681, 684 το ορισμένο της αγωγής εργολάβου, που ενάγει τον εργοδότη για καταβολή της αμοιβής του, θα πρέπει να εκτίθεται στο δικόγραφο η σύμβαση μίσθωσης έργου, το συμφωνηθέν κι αναληφθέν έργο, η εκτέλεση και παράδοση του στον εργοδότη, ο χρόνος παράδοσης, και η συμφωνηθείσα αμοιβή. Η σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί ειδικότερη μορφή, σύμβασης έργου (βλ. Φουντεδάκη, Το πρόβλημα του αιτιώδους συνδέσμου στην Ιατρική ευθύνη, στην ΕλλΔνη 35, 1226- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς, σελ. 1993, σελ. 106 επ.), όπου εργοδότης θεωρείται ο ασθενής και εργολάβος ο ιατρός, ή κλινικάρχης.

 

Έτσι περαιτέρω, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις ενοχικές συμβάσεις, αν ο προσδιορισμός της παροχής τον ενός των συμβαλλόμενων δεν ορίστηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης και δη κατά τον χρόνο, τρόπο παροχής και το ύψος υπολογισμού της, διότι δεν μπορούσε, εφόσον εξαρτάτο από στοιχεία και κριτήρια, που δεν ήταν γνωστά κατά τη σύναψη της σύμβασης, τότε, έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 373--379 ΑΚ ενώ, το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση, που μόνο η αμοιβή του εργολάβου καταλείπεται ακαθόριστη ως προς το ύψος της, οπότε ή ο καθορισμός της γίνεται κατά τα άρθρα 371 ΑΚ, είτε με αντικειμενικά δεδομένα (ισχύουσες διατιμήσεις) ή τη συνηθισμένη αμοιβή (αυτή που καταβάλλεται για ίδιες πράξεις από άλλον εργοδότη σε άλλον εργολάβο της ίδιας κατηγορίας και υπό παρόμοιες συνθήκες), για την οποία και μπορεί να θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηρή συμφωνία. Αν δεν υπάρχει διατίμηση ή συνήθης αμοιβή, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 379 ΑΚ. Ο προσδιορισμός, δηλαδή, γίνεται από τον εργολάβο, αλλά -πρέπει να γίνεται κατά δίκαιη κρίση, περιλαμβάνοντας τις επιμέρους εκτελεσθείσες εργασίες και τις επιμέρους αμοιβές (ΑΠ 940/2002, AΠ 314/09, AΠ 1531/03 ΝΟΜΟΣ). Η κρίση του ενός των αντισυμβαλλόμενων για τον προσδιορισμό της παροχής, εφόσον δεν υπόκειται σε αντικειμενικά και γνωστά μεγέθη (συγκεκριμένες ενέργειες για συγκεκριμένη αιτία, αγοραία αξία γνωστή, ισχύουσα γνωστή διατίμηση), θεωρείται, ότι γίνεται κατά την κρίση του και τότε υπόκειται σε κρίση εκ μέρους του δικαστηρίου υπό την έννοια ότι πρέπει να είναι «δίκαιη». Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να περιλαμβάνονται στο δικόγραφο, όλα τα αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στοιχεία. Ενώ, αν η αντιπαροχή αφέθηκε μεν αρρύθμιστη κι αόριστη, αλλά η αοριστία της είναι απλά «φαινόμενη», διότι, λόγω ισχυόντων γνωστών ενεργειών, που ακολουθούνται με συγκεκριμένο τρόπο, με αντικειμενικές αξίες και διατίμηση, το να οριστεί αποτελεί απλά θέμα «μαθηματικών υπολογισμών» γνωστών μεγεθών μονάδας εργασίας, τότε δεν υπόκειται σε κρίση περί «δίκαιου προσδιορισμού», αλλά σε κρίση περί της αλήθειας της. Κατά πόσο ανταποκρίνεται, δηλαδή, στην πραγματικότητα, διότι υφίστανται αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού της (AΠ 473/2003, βλ. και ΛΠ 1344/2000, ΝΟΜΟΣ, περί σιωπηρής συμφωνίας, στην περίπτωση γνωστών μεγεθών). Στην περίπτωση της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις μπορεί να ισχύει οιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις. Το έργο που αναλαμβάνεται είναι πάντα η «θεραπεία της νόσου του εργοδότη, αλλά τα επί μέρους στοιχεία της παροχής του εργολάβου παραμένουν αρρύθμιστα κι αόριστα κατά την κατάρτιση της σύμβασης και προσδιορίζονται εκ των υστέρων, από τον εργολάβο. Συνεπώς, είναι αναγκαίο στην περίπτωση αυτή να περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της αγωγής, με την οποία επιδιώκει ο εργολάβος/κλινικάρχης την καταβολή της αμοιβής του «το έργο» που ανέλαβε, η «συγκεκριμενοποίηση του» κατά τα επί μέρους στοιχεία και χρονικά στάδια, οι επιμέρους εργασίες, που ήταν απαραίτητες, και πώς έγινε ο ορισμός των κονδυλίων εκ των υστέρων. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλη την έκταση τους και με κάθε λεπτομέρεια, εκ της οποίας εξαρτάται ο ορισμός της παροχής του, το «απαραίτητο» των επιμέρους εργασιών, «η επίτευξη του έργου», αλλά και γίνεται η κρίση εκ μέρους του δικαστηρίου. Επομένως η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η δικαστική καταψήφιση, για την αμοιβή του θεραπευτηρίου και των προστηθέντων από αυτό ιατρών πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ, κατά τα αναλυτικώς εκτεθέντα στη μείζονα πρόταση της παρούσης, να αναφέρει τα κύρια στοιχεία της σύμβασης και δη ποιο επακριβώς είναι το εκτελεσθέν έργο και ποια η επιμέρους αμοιβή για κάθε τμήμα αυτού, εν προκειμένω για κάθε στάδιο της αγωγής και νοσηλείας του εναγόμενου (βλ. μεταξύ άλλων ΑΠ 173/1987, ΕλλΔνη 29.490 ,Βαθρακοκοίλης, ΕρμΑΚ, υπό άρθρο 681, αρ. 84, δ’ εκδ. 2005 σ. 635).

 

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών και εν γένει παροχής υπηρεσιών υγείας, διατηρεί δε διαγνωστικό, θεραπευτικό και χειρουργικό κέντρο στελεχωμένο από διακεκριμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και από έμπειρο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, διαθέτοντας τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παράλληλα την δυνατότητα νοσηλείας ασθενών στις κτιριακές της εγκαταστάσεις, που λειτουργούν μεταξύ άλλων, στο … Αττικής και επί της οδού …. αρ. … Ότι στην εν λόγω κλινική πραγματοποιούνται πάσης φύσεως ιατρικές εξετάσεις και δη τόσο διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, όσο και χειρουργικές επεμβάσεις στον θεραπευτικό, επεμβατικό τομέα Ότι στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας της εναγούσης η εναγόμενη εισήχθη στην άνω κλινική της πρώτης στις …2014, πάσχουσα από οξεία χολοκυστίτιδα Ότι εισερχόμενη στην κλινική της εναγούσης, η εναγόμενη δήλωσε ότι συνδέεται με σύμβαση ασφάλισης υγείας με την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία προκειμένου να εφαρμοσθούν, κατά τη νοσηλεία της, οι ειδικοί όροι και συμφωνίες της εναγούσης κλινικής με την άνω ασφαλιστική εταιρεία για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων της, ενημερώθηκε για τους ανωτέρω όρους νοσηλείας και το ισχύον τιμολόγιο της εναγούσης, τα οποία απεδέχθη ανεπιφύλακτα και δήλωσε·ρητώς ότι η δαπάνη νοσηλείας της, στο βαθμό που δεν θα καλυφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία «…» βαρύνει την ίδια προσωπικά Ότι, κατ’ εφαρμογή των όρων νοσηλείας των ασφαλισμένων της «..» η εναγόμενη γνωστοποίησε στην ενάγουσα ότι είναι ασφαλισμένη και στο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ), προκειμένου, κατ’ εφαρμογή της υφιστάμενης συμβάσεως της Κλινικής της εναγούσης και με τον εν λόγω δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, να συνυπολογισθεί το καταβλητέο απώ αυτόν, συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία, ποσό και να αφαιρεθεί αντίστοιχα από τη συνολική δαπάνη νοσηλείας της ασθενούς. Ότι προς επίρρωση των ανωτέρω ενημερώσεων, δηλώσεων και συμφωνιών, εις το από … 2014 «Πληροφοριακό Δελτίο Ασθενούς», το οποίο συντάχθηκε κατά την εισαγωγή της εναγομένης στην Κλινική της εναγούσης και υπεγράφη από αυτήν, πέρα από την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας της (επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, τηλέφωνο, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.λπ.), περιέχονται δηλώσεις της καταρχήν στο πεδίο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» με περιεχόμενο: «Παρακαλώ να δεχθείτε ως αληθείς τις παραπάνω δηλώσεις μου σχετικά με τα ατομικά μου στοιχεία. Η διεύθυνση μου είναι σταθερή και μόνιμη, σε περίπτωση αλλαγής υποχρεούμαι να 6ας την γνωστοποιήσω με έγγραφο μου επιδιδόμενο σε εσάς με δικαστικό επιμελητή», - «2η ΔΗΛΩΣΗ» με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Η υπογράφουσα …  ασφαλισμένη του ΕΟΠΥΥ + … δηλώνω ότι πέραν από όσα θα καταβάλλει ο άνω ασφαλιστικός μου οργανισμός, αναγνωρίζω και αποδέχομαι να επιβαρυνθώ βάσει του τιμολογίου της κλινικής σας, το οποίο μου γνωστοποιήθηκε και να καταβάλλω εγώ προσωπικά: Α) τη δαπάνη για υγειονομικό υλικό Β) τη διαφορά θέσης νοσηλείας Γ) τις εκτάσεις που δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό μου οργανισμό Δ) την  πρόσθετη επιβάρυνση λόγω διαφοράς θέσης για μικροβιολογικές, ακτινολογικές και άλλες εξετάσεις, έξοδα χειρουργείου και έξοδα νάρκωσης Ε) κάθε ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από τον ασφαλιστικό μου οργανισμό, όπως π.χ. ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση. Εισερχόμενος στην κλινική σας, δηλώνω την πλήρη ενημέρωση μου για τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών και την ενημέρωση μου επί του ιατρικού περιστατικού. Σε περίπτωση που δε με καλύψει η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, η δαπάνη νοσηλείας μου και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως μου με βαρύνει προσωπικά και υπόσχομαι να εξοφλήσω εξ ιδίων κατά την έξοδό μου ολοσχερώς το σχετικό λογαριασμό της νοσηλείας μου, ΤΟΠΟΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ … -14. Η ΔΗΛΟΥΣΑ». Ότι -προς επίρρωση δε των ανωτέρω περιέχεται η ακόλουθη δήλωση : «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΎΌΝΤΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Ν. 2472/1977 - H ΔΗΛΩΣΑΣΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΎΣΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ».

 

Ότι κατόπιν των ανωτέρω συνομολογηθέντων όρων νοσηλείας η εναγόμενη εισήχθη στην Κλινική της εναγούσης προς νοσηλεία. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, υπεβλήθη στις, κατά τις συστάσεις των θεραπόντων ιατρών της ιατρικές εξετάσεις, μεταξύ δε άλλων σε γενική -αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα (Η.ΚΓ), υφολογική εξέταση μεγάλη και ουρία αίματος, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, της χορηγήθηκε η δέουσα, κατά τις συστάσεις των θεραπόντων ιατρών της, φαρμακευτική αγωγή, παρακολουθήθηκε η πορεία της υγείας της από εξειδικευμένους ιατρούς της Κλινικής της εναγούσης, διενεργήθηκαν οι επιβαλλόμενες ιατρικές ενέργειες και πράξεις, ιδία δε υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, αναλώθηκε το απαραίτητο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες της νοσηλείας της καθώς και τα ειδικά υλικά τρίτων προμηθευτών και εν γένει της παρασχέθηκαν άριστες ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και εξήλθε της κλινικής την …2014, παρουσιάζοντας βελτίωση της κατάστασης της υγείας της και λαμβάνοντας ιατρικές οδηγίες και συστάσεις. Ότι κατ' εφαρμογή των ειδικών όρων και συμφωνιών της συμβάσεως της εναγούσης με την ασφαλιστική εταιρεία της εναγομένης για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων της στην κλινική της πρώτης, τους οποίους, ως προαναφέρεται, συνομολόγησε και η εναγόμενη κατά την εισαγωγή της στην κλινική της εναγούσης, η τελευταία τιμολόγησε τις επιμέρους δαπάνες και χρεώσεις της νοσηλείας της εναγόμενης, σύμφωνα με τον ισχύοντα για τους ασφαλισμένους της άνω ασφαλιστικής εταιρείας ειδικό τιμοκατάλογο και το συνολικό κόστος νοσηλείας της ασθενούς και ήδη εναγόμενης ανήλθε στο ποσό των 2.390, 02 Ε. Ότι επιπλέον, κατά την επίδικη νοσηλεία εφαρμόσθηκαν και οι όροι της υφιστάμενης συμβάσεως της εναγούσης με τον ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΥΎ, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις και δηλώσεις της εναγόμενης και κατά τα συνομολογηθέντα με αυτήν κατά την εισαγωγή της στην κλινική της πρώτης, συνυπολογίσθηκε δε και αφαιρέθηκε, από τη συνολική δαπάνη της επίδικης νοσηλείας το ποσό των 686,59 Ε, το οποίο αντιστοιχεί στο καταβλητέο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τους όρους της υφιστάμενης συμβάσεως από τον άνω ασφαλιστικό φορέα ποσό.

 

Ότι μετά ταύτα το κόστος της επίδικης νοσηλείας της εναγόμενης, ανήλθε, συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ, στο συνολικό ποσό των 1.703,43 Ε εκ του οποίου η ασφαλιστική εταιρία της εναγόμενης, σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης που την συνδέουν με την ασθενή κατέβαλε το ποσό των 1.122,73 ευρώ, απέμεινε δε οφειλόμενο υπόλοιπο το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (580,70). 'Ότι το ως άνω ποσό όφειλε, σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά τα μεταξύ των διαδίκων συμφωνηθέντα κατά την εισαγωγή της στην κλινική της εναγούσης, να καταβάλει η ίδια -η ασθενής επ' ονόματι της οποίας εκδόθηκε από την ενάγουσα Κλινική η υπ’ αριθμ. ….2014 απόδειξη -παροχής υπηρεσιών. 'Ότι η διενέργεια εκάστης ιατρικής πράξης και η αξία αυτής, η διενέργεια και η αξία εκάστης των εκτάσεων, η αξία του αναλωθέντος υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της επίδικης νοσηλείας, η αξία των χορηγηθέντων φαρμάκων αλλά και όλες οι επιμέρους χρεώσεις και δαπάνες της επίδικης νοσηλείας αναλύονται και εξειδικεύονται στον επισυναπτόμενο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ της ασθενούς, συνολικού ποσού 2390,02, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την υπό κρίση αγωγή και έχει επί λέξει ως εξής:

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ

Ημερομηνία Έκδοσεως Περιγραφή       Ποσότητα         Αξία

            ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

 

Ότι ειδικότερα τα φάρμακα, τα οποία χορηγήθηκαν εις την εναγομένη, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω νοσηλείας της καθαρής αξίας 226,50 , που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ, αναλύονται δε κατ’ είδος, ποσότητα και αξία ενός εκάστου στην, επισυναπτόμενη στην παρούσα, κατάσταση φαρμάκων εκ του τηρούμενου ηλεκτρονικού αρχείου της εναγούσης κλινικής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την υπό κρίση αγωγή και έχει επί λέξει ως εξής:

 

(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

KPtTHPlA Κωδ. Εισαγωγής:

43                                                                   226,50

 

Ότι επιπλέον, το αναλωθέν κατά την επίδικη νοσηλεία της εναγομένης υγειονομικό υλικό, καθαρής αξίας 283,96 , που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω τιμοκατάλογο, αναλύεται κατ' είδος, ποσότητα και αξία ενός έκαστου στην επισυναπτόμενη κατάσταση υγειονομικού υλικού εκ του τηρούμενου ηλεκτρονικού αρχείου της εναγούσης κλινικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την υπό κρίση αγωγή και έχει επιλέξει ως εξής:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΗ

(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κωδ. Εισαγωγής

 

Ότι τέλος, για τις ανάγκες της επίδικης νοσηλείας, αναλώθηκαν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω ειδικά ιατρικά, υλικά που αναλύονται και εξειδικεύονται ανά είδος, ποσότητα και αξία μονάδος  επισυναπτόμενο αντίγραφο του υπ’ αριθμ. …./2014 τιμολογίου πώλησης-δελτίου αποστολής της εταιρίας «…» καθαρής αξίας 202, 40 ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την υπό κρίση αγωγή. 'Ότι, κατά την έκδοση της ως άνω απόδειξης παροχής υπηρεσιών, ήτοι στις 31-12-2014, η εναγόμενη ενημερώθηκε αυθημερόν για το ποσό που όφειλε να καταβάλει η ίδια ατομικά στην Κλινική της εναγούσης, κατόπιν της σχετικής ενημερώσεως της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνδεόταν με σύμβαση ασφαλίσεως υγείας και επιφυλάχθηκε να εξοφλήσει την οφειλή της, προς το σκοπό δε αυτό της χορηγήθηκε από την ενάγουσα πίστωση δέκα (10) ημερών, η οποία έληγε στις 10-1-2015 και παρήλθε άπρακτος. 'Ότι η εναγόμενη εξακολουθεί μέχρι και σήμερα, και δη παρά, τις επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες οχλήσεις της εναγούσης, να οφείλει εκ της άνω αιτίας το εν λόγω ποσό των πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (580,70 ) και δη εντόκως, νομίμως από την 11-1-2015, ήτοι την επομένη της λήξεως της δεκαήμερης προθεσμίας εξόφλησης, ότε και κατέστη υπερήμερη άλλως και επικουρικώς από της επιδόσεως της παρούσης έως την ολοσχερή εξόφληση. 'Ότι άλλως και όλως επικουρικώς, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι εκλείπουν οι προϋποθέσεις εγκύρως καταρτισθείσας σύμβασης μεταξύ της εναγούσης και της εναγόμενης, αυτή οφείλει στην πρώτη τα εν λόγω ποσά, όχι μόνο δυνάμει της ενδοσυμβατικής ευθύνης της από τη νοσηλεία, της στην κλινική της εναγούσης κατά τα προεκτεθέντα, αλλά και βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού των άρθρων 904 επ. ΑΚ, δοθέντος ότι μη καταβάλλοντος εις την ενάγουσα τα ως άνω ποσά, τα οποία όφειλε συμβατικώς να της καταβάλει για παρασχεθείσες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, κατέστη πλουσιότερη, χωρίς νόμιμη αιτία και είναι και μέχρι σήμερα πλουσιότερη επί ισόποσης ζημίας της κλινικής της εναγούσης, δοθέντος ότι η τελευταία παρείχε εις αυτήν τις συμφωνηθείσες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες χωρίς να έχει λάβει μέχρι σήμερα το αντίτιμο και δη παρά τις επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες οχλήσεις της εναγούσης Ότι συντρέχει νόμιμος λόγος κήρυξης της εκδοθησομένης αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, καθώς αφ’ ενός μεν η εναγόμενη έχει προβεί ουσιαστικά σε ρητή αναγνώριση του χρέους της αφ’ ετέρου δε η ικανοποίηση της απαίτησης της εναγούσης κινδυνεύει λόγω της επισφαλούς οικονομικής κατάστασης της και της μέχρι σήμερα επιδειχθείσης αντισυμβατικής συμπεριφοράς της. Ότι το Δικαστήριο τούτο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο λόγω ποσού, κατά τόπο δε αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσης διαφοράς λόγω του τόπου συνάψεως της δικαιοπραξίας και εκτελέσεως της παροχής (…).

 

Διώκει δε να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα, για τις εις το ιστορικό αναφερόμενες αιτίες, το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (580,70 ) και το άνω ποσό εντόκως νομίμως από την 11-1-2015, ήτοι από την επομένη της παρέλευσης της χορηγηθείσης δεκαήμερης προθεσμίας εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από της επιδόσεως της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση και να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας.

 

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίους εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο προς τούτο (άρθρα 7, 9, 12 §1, 13, 14 §1, 33 ΚΠολΔ) πλην όμως είναι απορριπτέα προεχόντως ως αόριστη διότι η σχέση που συνδέει τους διαδίκους είναι μια ειδικότερη μορφή συμβάσεως έργου (ήτοι σύμβαση ιατρικής αγωγής άρθρα 683 επ. ΑΚ) [βλ. αναλυτικά Φουντεδάκη, Το πρόβλημα του αιτιώδους συνδέσμου στην ιατρική ευθύνη εις ΕλλΔνη 35.1226, Καρακώστας, Η αστική ευθύνη του γιατρού στο κοινοτικό δίκαιο εις Αρμ 1994.15,Ι. Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη, Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς (1993) σ. 106, επ., Φ. Ομπεση, Αρμ 1993.402].

 

Επομένως η αγωγή με την οποία. επιδιώκεται η δικαστική καταψήφιση για την αμοιβή (του θεραπευτηρίου εν προκειμένω και των προστηθέντων υφ’ αυτού ιατρών), πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ, κατά τα αναλυτικώς εκτεθέντα στη μείζονα πρόταση της παρούσης να αναφέρει τα κύρια στοιχεία της σύμβασης και δη, ποιο επακριβώς είναι το εκτελεσθέν έργο και ποια η επιμέρους αμοιβή για κάθε τμήμα αυτού (εν προκειμένω για κάθε στάδιο της αγωγής και νοσηλείας του εναγομένου) (βλ. μεταξύ άλλων ΑΠ 173/1987, ΕλλΔνη 29,490, Βαθρακοκοίλης, Ερμ. ΑΚ υπό άρθρο 681 αρ. 84 δ’ εκδ. 2005 σ. 635).

 

Εν προκειμένω, η ενάγουσα δεν αναφέρει στην κρινόμενη αγωγή της το ακριβές περιεχόμενο και δη τους ουσιώδεις όρους της μεταξύ των διαδίκων σύμβασης, δηλαδή τις επιμέρους ιατρικές πράξεις. Ειδικότερα δεν προσδιορίζει επαρκώς 1) τις εκδηλώσεις-συμπτώματα της ασθένειας από την οποία έπασχε η εναγομένη, 2) τις επιμέρους ιατρικές εξετάσεις στις οποίες εκείνη υποβλήθηκε (στη σελ.3 της αγωγής της η ενάγουσα αναφέρει επί λέξει ταεξής. «Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. υπεβλήθη στις, κατά τις συστάσεις των θεραπόντων ιατρών της ιατρικές εξετάσεις, μεταξρ δε άλλων …»·, δηλαδή ενδεικτική αναφορά που ως προελέχθη είναι ανεπίτρεπτη), 3) την ακολουθούμενη θεραπευτική αγωγή εκ μέρους του προστηθέντος από αυτή ιατρικού προσωπικού σχετικά με τη θεραπεία που επελέγη κατά τη νοσηλεία της εναγομένης (στη σελ. 3 της αγωγής της η ενάγουσα αναφέρει επί λέξει τα εξής. «- διενεργήθηκαν οι επιβαλλόμενες ιατρικές ενέργειες και πράξεις, ιδία δε υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή» δεν αναφέρει τις επιμέρους ιατρικές πράξεις, 4) τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή η οποία χορηγήθηκε και τους λόγους χορήγησης της (στη σελ. 3 της αγωγής της η ενάγουσα αναφέρει επιλέξει τα εξής: «της Χορηγήθηκε η δέουσα, κατά τις συστάσεις των θεραπόντων νίτρων της φαρμακευτική αγωγή …», δεν αναφέρει ποια φαρμακευτική αγωγή χορηγήθηκε), 5) τα νοσήλια (με χρέωση 127,30 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο χρεώσεων στη σελ. 5 της αγωγής της, ενώ δεν αναφέρει που, σε ποιο θάλαμο, με πόσες κλίνες), 6) την ακριβή συμφωνηθείσα αμοιβή για το εκτελεσθέν έργο και 7) δεν εξειδικεύονται ανά είδος, ποσότητα και αξία μονάδος συγκεκριμένα κονδύλια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο χρεώσεων στη σελ. 5 της αγωγής της ενάγουσας, ήτοι έξοδα χειρουργείου με χρέωση 615,60 , έξοδα, ναρκώσεως με χρέωση 234,65 και ειδικό υλικό με χρέωση 111,00 συνολικού χρηματικού ποσού 961,25 ευρώ (= 615,60 έξοδα χειρουργείου + 234,65 έξοδα ναρκώσεως + 111,00 ειδικό υλικό).

 

Αντιθέτως, η ενάγουσα ενσωματώνει στη σελ. 5 της αγωγής της τιμοκατάλογο χρεώσεων συνολικού χρηματικού ποσού 2390,02 ευρώ, προερχόμενο από το μηχανογραφικό τμήμα του λογιστηρίου της, στο οποίο περιέχονται με συντομογραφίες και χύδην, ιατρικές πράξεις, αναλώσιμα, εξετάσεις, σκευάσματα, φάρμακα, χωρίς κάποια συγκεκριμένη ταυτοποίηση και εξειδίκευση, καθώς και δυσανάγνωστο αντίγραφο του υπ’ αριθ. …2014 τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής της εταιρείας «…» καθαρής αξίας 202,40 ευρώ, προερχόμενο από το μηχανογραφικό τμήμα του λογιστηρίου της, στο οποίο περιέχονται με συντομογραφίες και χύδην, ειδικά ιατρικά υλικά, χωρίς και αυτά κάποια συγκεκριμένη ταυτοποίηση και εξειδίκευση.

 

Με βάση τα αναλυτικώς εκτεθέντα και στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αγωγή λόγω της ενυπάρχουσας εις αυτήν αοριστίας που ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, το οποίο αδυνατεί εξ αυτού του λόγου να μορφώσει γνώμη για την ένδικη διαφορά κατά παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της τήρησης προδικασίας (άρθρο 111 § 2 ΚΠολΔ).

 

Η δικαστική δαπάνη της εναγομένης πρέπει να επιβληθεί εις βάρος της εναγούσης που ηττήθηκε (άρθρα 176, 191 §2 ΚΠολΔ) ως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσης.

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Απορρίπτει την αγωγή.

 

Επιβάλλει σε βάρος της εναγούσης την δικαστική δαπάνη της εναγομένης, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ευρώ)

 

Κρίθηκε-, αποφασίστηκε- και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημοσία συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 10-4-2020, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ