ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 3892/2019

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων - Σύγκρουση οχημάτων - Ενσταση συνυπολογισμού κέρδους - ζημίας -.

 

Δεκτή για μη συνυπολογισμό Φ.Π.Α. τιμολογίου Α.Ε., διότι αυτή έχει δικαίωμα να εκπέσει από τον ΦΠΑ αυτό που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτήν πράξεις παροχής υπηρεσιών (ενοικίαση αυτοκινήτων) τον αντίστοιχο φόρο επισκευής του αυτοκινήτου της.

 

 

Αριθμός: 3892/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ειρήνη Μαραγκάκη, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Αποστολίας Ιωάννου

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 19η Μαρτίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των παρακάτω διαδίκων

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Βασ. Γεωργίου Β' αρ. 50Α), ΑΦΜ ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Αλέξανδρου Ροζάκη (AM 037411 Δ ΣΑ)

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1] ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AIG EUROPE LIMITED» και ήδη «AIG EUROPE S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Στυλιανού Μπεζαντέ (AM 010510 ΔΣΑ) και 2] Δημητρίου Αντωνόπουλου, κατοίκου Αθηνών, ως προς τον οποίο χώρησε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής

 

Η ενάγουσα με την από 16-10-2018 αγωγή της, ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών (ζημιές από αυτοκίνητα), που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου με αύξοντα αριθμό ./17-10-2018 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στη σημερινή δικάσιμο, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτήν.

 

Για την προκείμενη συζήτηση της αγωγής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά της εγγραφής της σ' αυτό, το Δικαστήριο, αφού:

 

 

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

 

Στην κρινόμενη αγωγή της η ενάγουσα, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εκθέτει ότι το αρ. ΥΝΥ . αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας της, που οδηγούσε (ο μη διάδικος) ..., στον οποίο αυτή το είχε εκμισθώσει, από υπαιτιότητα του δευτέρου εναγομένου, οδηγού του αρ. ΝΗΙ . αυτοκινήτου, ασφαλισμένου για την αστική ευθύνη έναντι των τρίτων στην πρώτη εναγομένη, υπέστη υλικές ζημίες κατά τη σύγκρουση των εν λόγω οχημάτων, που έγινε υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες Ζητεί, λοιπόν, με βάση το ιστορικό αυτό - αφού παραιτήθηκε νομότυπα από το δικόγραφο της αγωγής της ως προς τον δεύτερο εναγόμενο, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η μεταξύ τους δίκη (άρθρα 294 εδ. α', 295 παρ. 1 και 297 ΚΠολΔ) -να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη να της καταβάλει το ποσό των 1.752,98 ως αποζημίωση για τη θετική και αποθετική της ζημία, να κηρυχθεί η απόφαση, που θα εκδοθεί, προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί αυτή στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνης.

 

Προ πάσης συζητήσεως η ενάγουσα περιόρισε παραδεκτά το αίτημα της αγωγής της από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, οπότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το παρεπόμενο αίτημα της για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής. Μετά απ' αυτό τον περιορισμό, ως προς τα λοιπά αιτήματα της, η εν λόγω αγωγή αρμοδίως φέρεται στο παρόν δικαστήριο με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για τις ζημιές από αυτοκίνητα (άρθρο 614 παρ. 6 ΚΠολΔ, όπως αντικ. από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του ν. 4335/2015) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β', 914, 346 ΑΚ 2, 4, 9 και 10 Ν ΓΠΝ/1911, 10 ν. 489/1976, 70 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία, δοθέντος ότι αναφορικά με το κονδύλι των διαφυγόντων κερδών αντίγραφο της έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια Δ.ΟΎ. της ενάγουσας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 ν. 489/1976, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 5 περ. η' ν. 2741/1999 (βλ. την αρ. ./19-3-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών …), χωρίς για το παραδεκτό της συζητήσεως της να απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, λόγω του αναγνωριστικού χαρακτήρα της.

 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα αποδείξεως ... και ανταποδείξεως Δημητρίου Αντωνόπουλου, που περιέχονται στα ταυτάριθμα πρακτικά συζήτησης του δικαστηρίου, από τα έγγραφα που προσκομίζουν προαποδεικτικώς και με επίκληση οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων οι φωτογραφίες, που δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητα τους, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής : Η ενάγουσα, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, είναι ιδιοκτήτρια του αρ. ΥΝΥ . IX φορτηγού αυτοκινήτου. Στις 4 Νοεμβρίου 2013 και περί ώρα 14:05' το εν λόγω αυτοκίνητο της, οδηγούμενο από τον (μισθωτή του) ..., κινούνταν στην Μεταμόρφωση Αττικής, στην οδό Σαπουντζάκη, με κατεύθυνση από την οδό Παναγούλη προς την οδό Ιφιγένειας. Όταν ο προρρηθείς οδηγός έφθασε στη συμβολή της οδού Σαπουντζάκη με την οδό Ιφιγένειας, όπου δημιουργείται φαρδύς κόμβος, έχοντας πρόθεση να στρίψει δεξιά στην οδό Ιφιγένειας, εισήλθε στον κόμβο, όπου και ακινητοποιήθηκε προσωρινά, για να ελέγξει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ιφιγένειας. Εκείνη, λοιπόν, τη χρονική στιγμή το προαναφερόμενο φορτηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε, συγκρούστηκε με το αρ. ΝΗΙ . ΙΧΕ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο …, ασφαλισμένο για την προς τους τρίτους αστική του ευθύνη στην πρώτη εναγομένη. Η σύγκρουση συνέβη, διότι ο …, που είχε προηγουμένως σταθμεύσει το αρ. ΝΗΙ . αυτοκίνητο έμπροσθεν εμπορικού καταστήματος, κάθετα και με μέτωπο προς την οδό Ιφιγένειας, εκκίνησε και εισήλθε - απρόσεκτα στο δρόμο, με αποτέλεσμα να επιπέσει το εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του στο πλαϊνό δεξί τμήμα του αρ. ΥΝΥ ... φορτηγού αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο ... Υπ' αυτά τα περιστατικά το προπεριγραφόμενο ατύχημα οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του αρ. ΝΗΙ ... αυτοκινήτου ..., ο οποίος, αποσταθμεύοντας, εισήλθε στο δρόμο, χωρίς να βεβαιωθεί προηγουμένως ότι μπορούσε να εκτελέσει ακίνδυνα τον ελιγμό του αυτό για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και τούτο από έλλειψη της προσοχής, που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, όπως θα έκανε στη θέση του ένας μέσος, συνετός οδηγός, παραβιάζοντας έτσι τις επιβαλλόμενες από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ υποχρεώσεις του. Αντίθετα, δεν προέκυψε κάποια παράτυπη ενέργεια ή παράλειψη του ..., που να συνέβαλε στην επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος και πρέπει, επομένως, η νόμιμη ένσταση περί συνυπαιτιότητάς του, που πρόβαλε παραδεκτά η πρώτη εναγομένη, να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι για την επισκευή του αυτοκινήτου της και συγκεκριμένα για την αγορά των αναγκαίων ανταλλακτικών (τριμ κολώνας μεσαίας, τριμ πόρτας εμ. δε., τριμ μεσαίας πόρτας και τριμ φτερού οπ. δε.), καθώς και για τις απαιτούμενες εργασίες φανοποίας και βαφής των βλαβέντων μερών του η ενάγουσα δαπάνησε το ποσό των 969,98 μετά του αναλογούντος ΦΠΑ (βλ. το αρ. ./25.11.2013 τιμολόγιο πώλησης και το αρ. .../25.11.2013 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «... ΕΠΕ», σε συνδυασμό με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ...). Όμως, κατ' αποδοχή ως ουσία βάσιμης της νόμιμης ένστασης της πρώτης εναγομένης περί συνυπολογισμού ζημίας - οφέλους ως προς τον καταβληθέντα εκ μέρους της ΦΠΑ, πρέπει να αφαιρεθεί από την εν λόγω δαπάνη της (969,98) ο συμπεριληφθείς ΦΠΑ (181,38), ώστε να εξευρεθεί η καθαρή αξία των ανταλλακτικών και των εργασιών, που δικαιούται να ζητήσει αυτή, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται σε 788,60 και τούτο διότι η ενάγουσα ως εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων είχε το δικαίωμα να εκπέσει από τον ΦΠΑ που αναλογεί στις ενεργούμενες απ' αυτήν πράξεις παροχής υπηρεσιών τον αντίστοιχο φόρο με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι προαναφερόμενες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτήν (πώληση ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής), καθόσον τα αγαθά που απέκτησε και οι υπηρεσίες που τής παρασχέθηκαν αφορούσαν στην αποκατάσταση των εκ του επιδίκου ατυχήματος βλαβών του επαγγελματικού αυτοκινήτου της (άρθρο 30 παρ. 1 Ν. 2859/2000), η προκειμένη δε ωφέλεια της (απαλλαγή της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από το προαναφερόμενο ποσό ΦΠΑ μέσω του μηχανισμού της έκπτωσης) συνδέεται αιτιωδώς με το ένδικο συμβάν (ΜΠρΑΘ 2049/2012 αδημ.). Περαιτέρω, εκτιμάται ότι το ΙΧΦ αυτοκίνητο της ενάγουσας, μάρκας OPEL, τύπου VIVARO, κυλινδρισμού 1995 cc, πρώτης κυκλοφορίας την 24/9/2013, δεν υπέστη μείωση της αξίας του, όπως αυτή ισχυρίζεται, γιατί οι ζημιές που έπαθε ήταν εντελώς ελαφριές και επισκευάστηκαν με όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους σε συνεργείο της επιλογής της, με αποτέλεσμα να επανέλθει πλήρως στην κατάσταση που βρισκόταν προ του ατυχήματος. Επομένως, το κονδύλι των 480, που ζητεί να τής επιδικασθεί ως αποζημίωση για την υπαξία του, πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο, όπως ομοίως πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο και το κονδύλι των 303, που ζητεί ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη της, καθόσον δεν προέκυψε με τρόπο πειστικό ότι το διάστημα που παρέμεινε το αυτοκίνητο της στο συνεργείο προς επισκευή - το αντικατέστησε με άλλο που απέσυρε από το στόλο των οχημάτων της, με αποτέλεσμα να απολέσει εισοδήματα που προσδοκούσε κατά συνήθη πορεία των πραγμάτων να αποκομίσει απʼ αυτό. Τούτων δοθέντων, οι απαιτήσεις της ενάγουσας από το ένδικο ατύχημα ανέρχονται στο ποσό των 788,60. Κατ' ακολουθία, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσία και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της πρώτης εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 788,60 με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της, καθόσον - μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 346 ΑΚ με το άρθρο 2 του ν. 4055/2012 - ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό δεν συνιστά λόγο για την κατ' εξαίρεση επιδίκαση τόκου υπερημερίας (ΑΠ 1207/2017 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Τέλος, να καταδικαστεί η πρώτη εναγομένη στην πληρωμή μέρους της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας (άρθρα 178, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Καταργεί τη δίκη μεταξύ της ενάγουσας και του δεύτερου εναγομένου

 

Δικάζει με παρούσες τις λοιπές διαδίκους

 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή

 

Αναγνωρίζει την υποχρέωση της πρώτης εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (788,60) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής

 

Καταδικάζει την πρώτη εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα εκατό ογδόντα ευρώ

(180) για μέρος της δικαστικής της δαπάνης

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 14 ΑΥΓ. 2019.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ