ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 1099/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

Διατήρηση μηδενικών καταβολών στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 του ν. 3869/2010. Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας. Καταβολές ποσού 53,25 ευρώ στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 9 του ν. 3869/2010.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος παραστάθηκε για λογαριασμό της αιτούσας)

 

 

Αριθμός Απόφασης 1099/2021

 

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας

ʼρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 

ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μαρία Μίμαρου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 22 Σεπτεμβρίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: ... του ... και της ... κατοίκου Αθηνών και ήδη ... Κορινθίας, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σωκράτη Τσαχιρίδη

 

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ στη δίκη πιστώτριας: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ..., που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ... νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

Φέρεται προς επανασυζήτηση η υπ' αριθμ. καταθέσεως ...2015 αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 480/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση και όρισε νέα ρητή δικάσιμο την παρούσα για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσης στα πλαίσια του άρθρου 8 του νόμου και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσης ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά καί σπς έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητος και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόσθεσμων οφειλών της προς την πιστώτρια, είχε ασκήσει την κρινόμενη αίτηση της, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 480/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Με την απόφαση αυτή ορίστηκαν μηδενικές καταβολές ελλείψει επαρκούς εισοδήματος της αιτούσης, επειδή δε ανέμενε την έναρξη εισπράξεως της συντάξεως της, ορίστηκε νέα ρητή δικάσιμος η 22/9/2020 για τον επαναπροσδιορισμό των υποχρεώσεων της στα πλαίσια του άρθρου 8 του νόμου, αφού εκτιμάτο εκ νέου η εισοδηματική της κατάσταση. Από τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, τα οποία όλα ανεξαιρέτως έλαβε υπ' όψιν του το Δικαστήριο, από την ανώμοτη εξέταση της ιδίας, που περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 ΚΠολΔ) και από την εν γένει προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα συνεχίζει να είναι διαζευγμένη και να περιμένει τη συνταξιοδότηση της και ως εκ τούτου έχει μηδενικό εισόδημα. Από τα δύο της ενήλικα τέκνα το ένα έχει αποβιώσει λόγω συνδρόμου Hodgins, μετά από πολυετείς αντικαρκινικές θεραπείες, ακτινοβολίες και μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων λόγω μυελογενούς λευχαιμίας. Το έτερο της τέκνο κατοικεί ξεχωριστά. Κατόπιν των ανωτέρω η αιτούσα συνεχίζει να διαβιεί με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και πρέπει να συνεχιστούν οι μηδενικές καταβολές της προς την πιστώτρια έως το τέλος του παρόντος έτους.

 

Τέλος, το Δικαστήριο εξαιρεί την κύρια κατοικία της, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου και ορίζει ότι η αιτούσα πρέπει να καταβάλλει για τη διάσωση της το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 21.298 ευρώ (26.622 ευρώ επί 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού στην πιστώτρια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, με σταθερό επιτόκιο, ήτοι με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς ανατοκισμό και ο χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 400 μηνιαίες δόσεις, ποσού 53,25 ευρώ εκάστης. Με τις οριζόμενες καταβολές δεν καλύπτεται το σύνολο της οφειλής της προς την πιστώτρια και ως εκ τούτου τα υπόλοιπα των απαιτήσεων αυτής δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να της επιβληθεί άλλη υποχρέωση. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 14 Ν. 3869/2010).

 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πιστώτριας.

 

ΕΠΑΝΟΡΙΖΕΙ μηδενικές καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτρια μέχρι το τέλος του έτους 2021.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα ισογείου ορόφου με στοιχεία ... που βρίσκεται στο ... Κορινθίας, εντός του σχεδίου της πόλεως ... του Δήμου ... στη θέση ... επί της διασταυρώσεως των οδών ... και ...

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της κύριας κατοικίας της στην ανωτέρω πιστώτρια το συνολικό ποσόν των 21.298 ευρώ και ειδικότερα η απούσα πρέπει να τις καταβάλλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο 2022, για χρονικό διάστημα 400 μηνών το ποσόν των 53,25 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο, ήτοι με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς ανατοκισμό.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 28 ΙΟΥΝ. 2021 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ