ΔιατΕισΠρΑμαλιάδας 20/2018

 

Υποβολή έγκλησης με τηλεομοιοτυπία - Αρχειοθέτηση δικογραφίας -.

 

Δεν αποτελεί νόμιμο τρόπο υποβολής της έγκλησης η αποστολή έγγραφης έγκλησης τηλεγραφικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με απλή ή συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση τέτοιας υποβολής, το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος ή της τηλεομοιοτυπίας ή της επιστολής ισοδυναμεί με αναφορά «νόμω αστήρικτου» και τίθεται στο αρχείο χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί διάταξη κατά το άρθρο 47 ΚΠοινΔ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

 

Αριθμός: 20

 

Προς:

Τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Πατρών

 

 

ΘΕΜΑ: Αρχειοθέτηση δικογραφίας

 

Έχω την τιμή να Σας υποβάλω τη συνημμένη δικογραφία (ΑΒΜ Β2017/69), σχηματισθείσα μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και Σας αναφέρω ότι την έθεσα, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 2 ΚΠΔ, στο Αρχείο για τους ακόλουθους λόγους:

 

 

Κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη η αποστολή έγγραφης έγκλησης τηλεγραφικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με απλή ή συστημένη επιστολή δεν αποτελεί νομότυπο τρόπο υποβολής της έγκλησης, αφού η διάταξη του άρθρου 42 παρ. 2 ΚΠΔ (κατά παραπομπή του άρθρου 46 ιδίου Κωδικός) δε φαίνεται να επιτρέπει την υποβολή έγκλησης με τέτοιους τρόπους, οριζούσης ότι η «μήνυση γίνεται αμέσως στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών» (και όχι «απευθείας» ως ανεπιτυχώς αναφέρει το μεταγλωττισμένο κείμενο της δημοτικής» (Βλ. επ' αυτού Μπέκα, ΣυστΕρμΠοινΚ, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη 2000, υπ' άρθρο 117 αριθ. 14). Πράγματι ο νομοθέτης δια του όρου «γίνεται αμέσως» είναι πρόδηλο ότι θέλησε να αποκλείσει την μεσολάβηση παντός μεταβιβαστικού της εγκλήσεως οργάνου απαιτών την αυτοπρόσωπη παράδοση της, η οποία προϋποθέτει εμφάνιση του εγκαλούντος ενώπιον του Εισαγγελέως ή ετέρου ανακριτικού υπαλλήλου, των ως άνω μάλιστα προσώπων όντων αποκλειστικώς αρμοδίων να δέχονται την έγκληση (Βλ. Αναφορά ΕισΠλημΑθηνών με αριθμό Γ 94/6439/94 ΠοινΧρ ME' σελ, 246 , ΣυμβΠλημ θεσ/νίκης 1521/1990, Υπεράσπιση 1991, σελ 246, ΣυμβΠλημΧαλκίδας 216/1989, ΠοινΧρ Μ' σελ. 226, ΣυμβΠλημ Πατρών 396/1976, ΠοινΧρ ΚΣΤ' σελ 776 επ., ΑναφΕισΠρωτΕδεσ με αριθ. 71/1979 ΠοινΧρ ΚΘ' σελ. 311 επ., Διάταξη ΕισΠρωτ Χανίων με αριθ. 43/1983, ΠοινΧρ ΛΔ' σελ. 765 επ., ΠλημΘεο/νίκης 907/1984, Αρμ. 1984 σελ 820, όπου και παρατηρήσεις Α. Μαργαρίτη, ακόμη Βλ. Μπέκα, όπ.π., καθώς επίσης και Μαργαρίτη, σε Μαργαρίτη - Παρασκευόπουλου, Ποινολόγια, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2000, σελ 246). Εάν δε. υπάρξει τέτοιος τρόπος υποβολής της έγκλησης, το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος ή της τηλεμοιοτυπίας ή της επιστολής ισοδυναμεί με αναφορά «νόμω αστήρικτου» και τίθεται στο αρχείο, κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ, χωρίο να χρειάζεται να εκδοθεί διάταξη κατά το άρθρο 47 ΚΠΔ (έτσι Μπέκας, όπ.π., Αναφ.ΕισΠρωτΕδεσ με αρ. 71/1979, όπ.π., που εγκρίθηκε από ΕισΕφετΘεσ/κης με 2719/1979 παραγγελία του).

 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συμβολαιογράφος Λεχαινών, ... του ..., δια τηλεομοιοτυπίας απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας την από 2-1-2017 μηνυτήρια αναφορά της, με την οποία και κατήγγειλε την μη εύρυθμη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Μυρτουντίων, αποδίδοντας την στην αδυναμία της ..., αναπληρώτριας Υποθηκοφύλακα Μυρτουντίων, να ανταποκριθεί στα υπηρεσιακά της καθήκοντα. Ακολούθησε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και από την επισκόπηση του συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού, στοιχεία εκ των οποίων να πιθανολογείται η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων αυτεπαγγέλτως διωκομένων δεν προέκυψαν καθώς οι περιγραφόμενες παραλείψεις αποτελούν παράβαση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας ενός Υποθηκοφυλακείου, οτοιχειοθετούντων προς τούτο πειθαρχικό αδίκημα του άρθρου 44 του Νόμου 2830/2001. Σημειωτέον δε, ότι σε Βάρος της ανωτέρω Συμβολαιογράφου, έχει σχηματιστεί η με αριθμ. φακέλου …/2017 πειθαρχική προκαταρκτική δικογραφία στην οποία και συσχετίσθηκαν φωτοαντίγραφα της παρούσης. Για τους ανωτέρω λόγους έθεσα την παρούσα στο Αρχείο.

 

 

Παρακαλώ όπως Εγκρίνετε την ανωτέρω ενέργεια μου.

 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ, 12/2/2018

 

Η Εισαγγελέας

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΗ

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ