ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΔΠρ (Αναστ. Ν. 3068) Θεσ 253/2020

 

Αλλοδαποί - Ασυνόδευτος ανήλικος - Διεθνής προστασία -.

 

Αναστολή εκτέλεσης της επιστροφής αλλοδαπού, ο οποίος υπέβαλε αίτημα διεθνούς προστασίας. Ο αιτών, πολίτης Πακιστάν, ανήκει σε ευάλωτη ομάδα (ασυνόδευτος ανήλικος), διαμένει σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων και φοιτά σε ελληνικό σχολείο. Διαταγή προς τη Διοίκηση να του χορηγήσει δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Χρήστου Μ. Τερζίδη, Διδάκτορος Νομικής ΑΠΘ).

 

 

Αριθμός Απόφασης ΝΔ253/2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β' ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

 

 

(Διαδικασία παραγράφου 7 άρθρου 15 του ν. 3068/2002, Α' 274, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του ν.4689/2020, Α' 103)

 

Με δικαστή την Κασσιανή Μανωλάκογλου, Πρωτοδίκη Δ.Δ.

 

Συνήλθε στο γραφείο του Προέδρου του Β' Τμήματος, στις 19 Νοεμβρίου 2020. ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, με γραμματέα την Γεωργία Μπόζη, δικαστική υπάλληλο.

 

για να εξετάσει την αίτηση αναστολής με αριθμό καταχώρησης ΑΝΔ./9.10.2020,

 

του ... του ..., κατά δήλωση του πολίτη Πακιστάν, κατοίκου της Ανοιχτής Δομής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Αιτούντων Ασυλο-Safe Zone Διαβατών Θεσσαλονίκης (πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου),

 

κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της ./7.8.2020 απόφασης της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

 

Αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναστολής κοινοποιήθηκε στις 9.9.2020, ύστερα από παραγγελία του Προέδρου του Β' Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στον καθ' ου Υπουργό, για να διαβιβάσει στο Δικαστήριο το φάκελο και να διατυπώσει τις απόψεις του, ο δε σχετικός φάκελος και η έκθεση απόψεων περιήλθαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 16.11.2020.

 

Μετά από αυτά, η Δικαστής

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

 

Σκέφθηκε κατά το Νόμο:

 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το οφειλόμενο παράβολο (βλ. τα σειράς Α'., . και ./23.10.2020 ειδικά γραμμάτια), μετά την έκδοση της ./20.10.2020 πράξης του Προέδρου του Β' Τμήματος του Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτησης απαλλαγής του, μεταξύ άλλων, από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

 

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή της εκτέλεσης της ././7.8.2020 απόφασης της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του αιτούντος κατά της ../28.11.2017 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης και τελικώς το αίτημα του για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος το μέτρο της επιστροφής και τάχθηκε προθεσμία 10 ημερών για την οικειοθελή του αναχώρηση από την Ελλάδα. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο αιτών έχει ασκήσει την με αριθμό καταχώρησης ΑΚΥ ./2020 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος η 3η.12.2020.

 

3. Επειδή, στο άρθρο 15 του ν. 3068/2002 (Α' 274) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν.4689/2020 (ΑΊ03) ορίζεται ότι: «Ι. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων: α) .... β) που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 3989/1959 (Α' 201) και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 389/1968 (Α' 125). 2...5. Για την εκδίκαση των διαφορών της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 702/1977 (Α' 268).....6... 7. Στις ακυρωτικές διαφορές της περ. β της παρ. 1, μετά από αίτηση αναστολής εκτέλεσης, παρέχεται σε ένα στάδιο προσωρινή δικαστική προστασία, από τον αρμόδιο εισηγητή δικαστή, με την έκδοση συνοπτικά αιτιολογημένης απόφασης. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της η αίτηση κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να διαβιβάσει στο δικαστήριο το φάκελο της υπόθεσης μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Υπουργός μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του και ο αιτών να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία στηρίζει τους ισχυρισμούς του. Η απόφαση του εισηγητή δικαστή, επί της αίτησης, εκδίδεται μέσα σέ ττροθεσμία επτά (7) ημερών, από την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, εφόσον έχει προσκομιστεί στο δικαστήριο το οικείο αποδεικτικό κοινοποίησης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989...».

 

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αιτών, κατά δήλωση του πολίτης Πακιστάν, γεννημένος στις 8.12.2002 σύμφωνα με τα έγγραφα του διοικητικού φακέλου, υπέβαλε στις 7.8.2017, ως ασυνόδευτος ανήλικος, αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας. Κατά την καταγραφή της αίτησης του και μεταγενέστερα κατά την προφορική του συνέντευξη δήλωσε ότι εισήλθε παρανόμως στην Ελλάδα στις 6.4.2017 και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην χώρα καταγωγής του, διότι, από το έτος 2016 δεχόταν απειλές από τα μέλη της οικογένειας της κοπέλας, με την οποία είχε συνάψει σχέσεις ο αδελφός του και υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή και την σωματική του ακεραιότητα. Ως προς τις σχέσεις του με την οικογένεια του κατέθεσε ότι ο πατέρας του διαμένει επί σειρά ετών στο Κουβέιτ, δύο από τους αδελφούς του βρίσκονται στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος αδελφός του είναι παντρεμένος, διαμένει σε διαφορετική πόλη και δεν διατηρεί σχέσεις ούτε ενδιαφέρεται για την οικογένεια τους. Η αίτηση του απορρίφθηκε ως αβάσιμη με την ./28.11.2017 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, κατά της οποίας άσκησε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διότι οι ισχυρισμοί που προέβαλε ως προς το φόβο δίωξης του δεν κρίθηκαν επαρκώς αξιόπιστοι, ενώ, κατά την άποψη της Επιτροπής, σε κάθε περίπτωση, παρά τα προβλήματα των δικαστικών και αστυνομικών αρχών της χώρας του, μπορούσε να απευθυνθεί σε κρατική αρχή για την προστασία του. Ενόψει της ανωτέρω κρίσης, δεν αναγνωρίσθηκε στο πρόσωπο του η ιδιότητα του πρόσφυγα, ενώ επιπροσθέτως κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχαν ούτε οι προϋποθέσεις παροχής επικουρικής προστασίας. Με την ίδια απόφαση λήφθηκε σε βάρος του το μέτρο της επιστροφής και του χορηγήθηκε προθεσμία 10 ημερών να αναχωρήσει οικειοθελώς από την Ελλάδα.

 

5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι είναι ανήλικος, ότι στο παρελθόν, όταν διέμενε στην Ασφαλή Ζώνη της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θήβα, έπεσε θύμα απόπειρας ασέλγειας από ενήλικο ομοεθνή του και ότι με την ./8.7.2020 διάταξη της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μεταφέρθηκε στην Ασφαλή Ζώνη της Ανοιχτής Δομής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Αιτούντων συλο στα Διαβατά Θεσσαλονίκης (βλ. την ./8.7.2020 διάταξη στην οποία αναφέρεται ότι είναι ασυνόδευτος ανήλικος), όπου διαμένει μέχρι σήμερα (βλ. την από 8.10.2020 βεβαίωση φιλοξενίας της Συντονίστριας Πεδίου της ΑΡΣΙΣ). Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι έχει εγγραφεί και φοιτά στο . ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα, παρακολουθεί μαθήματα ελληνικών αλλά και αγγλικών και συμμετέχει σε κάθε είδους εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες της Δομής όπου φιλοξενείται, διατηρώντας άριστες σχέσεις με τους λοιπούς φιλοξενούμενους και το προσωπικό (βλ. σχετ. τα από 4.10.2020 και 7.10.2020 ενημερωτικά έγγραφα της Υπεύθυνης Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ και της Υπεύθυνης Παιδαγωγού της Ασφαλούς Ζώνης στη Δομή Φιλοξενίας Διαβατών). Ενόψει τούτων, προβάλλει ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι συνεπάγεται την απομάκρυνση του, παρά το νεαρό της ηλικίας του, από το ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο έχει ενταχθεί και την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του, όπου πλην των λοιπών προβλημάτων, δεν διαθέτει υποστηρικτικό δίκτυο, διότι ο πατέρας του βρίσκεται στο Κουβέιτ και η μητέρα, του είναι απρόθυμη να τον συνδράμει (βλ. σχετ. και το από 4.10.2020 ενημερωτικό έγγραφο, στο οποίο, αναφέρεται ότι όταν μοιράστηκε με τη μητέρα του τις ανησυχίες του για το ενδεχόμενο της απέλασής του, η τελευταία αρνήθηκε κάθε βοήθεια, διότι θα δημιουργηθούν εκ νέου προβλήματα στην οικογένεια). Επιπροσθέτως, ο αιτών προσκομίζει το από 15.7.2019 έγγραφο του κοινωνικού του ιστορικού της κοινωνικής λειτουργού της Δομής Φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ στη Θήβα ., στο οποίο μνημονεύονται, μεταξύ άλλων, οι δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε κατά τη διαδρομή του προς τη χώρα, λόγω της βίαιης συμπεριφοράς των διακινητών του και το περιστατικό με την απόπειρα ασέλγειας σε βάρος του και επισημαίνεται ότι λόγω του περιστατικού, αυτού δείχνει μεγαλύτερη ανάγκη πλαισίωσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

 

6. Επειδή, η απόρριψη του αιτήματος παροχής διεθνούς προστασίας αποτελεί πράξη αρνητικού περιεχομένου και ως εκ τούτου, δεν είναι δεκτική αναστολής εκτελέσεως, είναι όμως δεκτικό αναστολής το μέτρο απομάκρυνσης που επιβάλλεται στον πολίτη τρίτης χώρας. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 όπως ισχύει, ο αρμόδιος δικαστής δύναται να διατάξει κάθε κατάλληλο για την προστασία του αιτούντος μέτρο. Και ναι μεν η ανατροπή βιοτικών σχέσεων δεν συνιστά καταρχήν λόγο που εξετάζεται σε σχέση με την αναστολή εκτέλεσης ή τη διαταγή άλλου κατάλληλου μέτρου, όταν η βλάβη απορρέει από πράξη που όπως η προσβαλλόμενη, εντάσσεται στη διαδικασία εξέτασης αιτήματος διεθνούς προστασίας (ΣτΕ 694/2012, 3464/2011, 867/2010), εν προκειμένω όμως, συνεκτιμώνται οι ιδιαίτερες περιστάσεις του αιτούντος, ο οποίος είναι ασυνόδευτος ανήλικος, συνεπώς ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, διαμένει σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων και φοιτά σε ελληνικό σχολείο. Ενόψει τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος να ανασταλεί η εκτέλεση του μέτρου της επιστροφής και να διαταχθούν, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό μέτρα. Τέλος το καταβληθέν παράβολο πρέπει να επιστραφεί στον αιτούντα.

 

 

Δ ι ά   ταύτα

 

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Αναστέλλει την εκτέλεση του μέτρου της επιστροφής, που λήφθηκε σε βάρος του αιτούντος με την ././7.8.2020 απόφαση της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

 

Διατάσσει τη Διοίκηση να απόσχει, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης, από κάθε ενέργεια στηριζόμενη, αποκλειστικώς, στην προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα.

 

Διατάσσει τη Διοίκηση, ειδικότερα, να χορηγήσει στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος διεθνή προστασία, στην περίπτωση που του έχει αφαιρεθεί, ή να παρατείνει την ισχύ του εάν έχει λήξει.

 

Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.

 

Η απόφαση εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20.11.2020.

 

          Η Δικαστής                 Η Γραμματέας