ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΔΕφΠατρών (ΠροσΔιατ) ΑΝ2/16.1.2019

 

ΑΣΕΠ - Ανάκληση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας - Μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης -.

 

Μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Απόρριψη αιτήματος για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής περί αναστολής της εκτέλεσης πράξεων Δημάρχου με τις οποίες, αφενός ανακλήθηκε η χορηγηθείσα στον αιτούντα Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και αφετέρου απορρίφθηκε σχετική αίτηση θεραπείας. Οι πράξεις αρνητικού περιεχομένου δεν είναι δεκτικές αναστολής εκτελέσεως.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός Καταχ: ΑΝ2/16-1-2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Ρ. Φεραίου 147

Τ.Κ.-Τ.Θ. : 26221 -3168

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610275207

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Ο Πρόεδρος του Β' Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

 

Επί του αιτήματος για χορήγηση προσωρινής διαταγής που προβάλλεται με την ως άνω αίτηση:

 

Λαβών υπόψη:

 

α) Ότι με την εν λόγω αίτηση του ο αιτών επιδιώκει την αναστολή της εκτέλεσης των σ' αυτή αναφερομένων αποφάσεων του Δημάρχου Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα 1) της ./9-11-2018 απόφασης του με την οποία ανακλήθηκε η χορηγηθείσα σ' αυτόν (τον αιτούντα) με αριθ. ./2-1-2018 Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, σύμφωνα με την οποία ήταν μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κεφαλληνίας και διέμενε μόνιμα στο Αργοστόλι, βεβαίωση την οποία ο εν λόγω χρησιμοποίησε σε διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για τη μοριοδότησή του λόγω εντοπιότητας και 2) της από 27-12-2018 απόφασης του ίδιου Δημάρχου με την οποία απορρίφθηκε αίτηση θεραπείας που ο αιτών άσκησε κατά της προηγούμενης (με αριθ. 1) απόφασης.

 

β): Ότι η ανακλητική της πιό πάνω χορηγηθείσας βεβαίωσης απόφαση του ως άνω Δημάρχου, ως ανακαλούσα αυτήν από του χρόνου της εκδόσεως της, οδηγεί στην εξ υπαρχής εξαφάνιση αυτής από το νομικό κόσμο, με αποτέλεσμα, στην ουσία, να στοιχειοθετείται εκ των υστέρων άρνηση της Διοίκησης να χορηγήσει την αιτηθείσα βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας του αιτούντος στον αναφερθέντα Δήμο, συμπεριφορά η οποία εν τοις πράγμασι σε κάθε περίπτωση συνιστά πράξη αρνητικού περιεχομένου, έστω μη γνησία τοιαύτη.

 

γ): Ότι, κατά πάγια νομολογία, πράξεις (εν γένει) αρνητικού περιεχομένου, όπως οι προσβαλλόμενες με τις οποίες η Διοίκηση εν τέλει (μέσω ανακλήσεως) παραλείπει να χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση που οδηγεί σε ευνοϊκή γι’ αυτόν κατάληξη διαγωνιστικής διαδικασίας (στο διορισμό του), δεν είναι δεκτικές αναστολής εκτελέσεως διότι τυχόν αποδοχή του αιτήματος της αίτησης αναστολής, όπως τουλάχιστον εν προκειμένω τίθεται το αίτημα της ως άνω αίτησης («στο να αναβιώσει-επικυρωθεί η ανακληθείσα βεβαίωση μόνιμης κατοικίας»), θα οδηγούσε σε τέτοια διαμόρφωση των σχετικών οριστικών πινάκων του διαγωνισμού, ώστε ο αιτών να καταταγεί σε θέση διοριστέου, δηλαδή θα οδηγούσε στη δημιουργία νέας πραγματικής κατάταξης κατ' ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του Συμβουλίου στο έργο της Διοίκησης (πρβλ Σ.τ.Ε. 8/2010, 159, 162/2009, 274/2006, 768, 2002, ΔΕΑ 186/2012 κ.α).

 

δ): Ότι για τον ίδιο λόγο (ανεπίτρεπτη υποκατάσταση, δημιουργία νέας πραγματικής κατάστασης κ.λ.π.) δεν είναι δυνατή η λήψη κατάλληλου μέτρου, οδηγούντος, κατά το με την υπό κρίση αίτηση υποβαλλόμενο αίτημα, «στο να αναβιώσει-επικυρωθεί η παρανόμως ανακληθείσα βεβαίωση που είχε εκδοθεί επ' ονόματι του αιτούντος», αφού στην περίπτωση αυτή δεν θα πρόκειται για παροχή προσωρινής προστασίας προς διατήρηση υφιστάμενης κατάστασης, ως τοιαύτης νοούμενης αυτής που διαμορφώνεται με την εν τέλει άρνηση της Διοίκησης να χορηγήσει την αιτηθείσα βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, αλλά για πλήρη ικανοποίηση, εκ μέρους του Δικαστηρίου, καθ' υποκατάσταση του Δήμου, του υποβληθέντος και εν τέλει μη ικανοποιηθέντος αιτήματος και τη δημιουργία πραγματικής καταστάσεως μη υφισταμένης κατά το χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων (πρβλ. Σ.τ.Ε. 162/2009, κ.α.).

 

ε): Ότι με την αρχικά χορηγηθείσα και εν τέλει ανακληθείσα βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, δεν είχε δημιουργηθεί κάποια μόνιμη κατάσταση, παγιωθείσα υπέρ του διοικούμενου, χρήζουσα έννομης προστασίας, αλλά πρόκειται για, ύστερα από καταγγελία τρίτων ενδιαφερομένων, άρνηση χορήγησης, κατόπιν επί της ουσίας επανεξέταση των συντρεχόντων πραγματικών δεδομένων (συμπλήρωση αυτών κ.λ.π.), απαιτούμενου για την επιπλέον μοριοδότηση δικαιολογητικού σε εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία. Και

 

στ): Ότι, κατά παγιωθείσα νεώτερη νομολογία, για το λυσιτελές της προβολής λόγου ακυρώσεως περί μη τήρησης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης απαιτείται ο αιτών να αναφέρει τους ισχυρισμούς που θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης αν είχε κληθεί (ολομ. ΣτΕ 4447/2012, 88/2018 κ.α.) και οι οποίοι θα πρέπει να είναι ουσιώδεις, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση των πραγμάτων από τη Διοίκηση (Σ.τ.Ε. 3578/2013, 1369/2014, 2301/2015, 689/2016, 37/2014, 157/2017, 88/2018 κ.α), εν προκειμένω δε ο αιτών, με την αίτηση ακύρωσης που έχει ασκήσει, δεν επικαλείται ποιους ισχυρισμούς θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτοί ήσαν ουσιώδεις και στη συνέχεια να διαπιστωθεί το λυσιτελές του προβαλλόμενου σχετικού λόγου ακύρωσης:

 

 

Απορρίπτει

 

 

το αίτημα του αιτούντος για τη χορήγηση σ' αυτόν προσωρινής Διαταγής περί αναστολής της εκτέλεσης των με την αίτηση προσβαλλόμενων πράξεων.

 

 

Πάτρα, 18/01/2019

 

                           Ο Πρόεδρος

 

                       Δημήτριος Καπαρός