ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΘεσ (Ασφ.Μ.) 11168/2019

 

 

Δεν αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία τα εξηγμένα αντίγραφα από τα τηρούμενα σε ηλεκτρονική μορφή επίσημα εμπορικά βιβλία τα αρχεία όταν η εκτύπωση δεν προσιδιάζει στη μορφή μηχανογραφημένων (ηλεκτρονικώς) τηρουμένων βιβλίων, αλλά σε από αρχείο excel, το οποίο δύναται να δημιουργήσει ο χρήστης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να παρέμβει οποτεδήποτε σε αυτό. Ενισχυτικό της υποψίας της ανωτέρω τροποποίησης μπορεί να είναι η αναιτιολόγητη διακοπή των κινήσεων.

 

 (Η απόφαση εισήχθη στον Ισοκράτη με επιμέλεια της Δικηγόρου Αθηνών Σωτηρίας Κουμπούλη - η περίληψη έγινε με επιμέλεια του Δικηγόρου Αθηνών & Νέας Υόρκης Κωστή Γ. Κριμίζη)

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11168/2019

 

Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης ./2018

Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης ./2018

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Στυλιανή Καραμανλίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε μετά από κλήρωση, χωρίς Γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 9η Οκτωβρίου 2018, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ :

 

Α) ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1) Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία '… ΚΑΙ ΣΙΑ EE." και το διακριτικό τίτλο "… Ε.Ε.", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας, 2) …, κατοίκου Παλλήνης Αττικής, 3) … και 4) …, κατοίκων θεσσαλονίκης, εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι παραστάθηκαν δια, ενώ ο τέταρτος μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Σωτηρίας Κουμπούλη (ΔΣΑ 29400).

 

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.". όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Μαγγιρίδου (ΔΣΘ 4324).

 

Β) ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1) Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία '... ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." και το διακριτικό τίτλο "... Ε.Ε.", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας, 2) ..., κατοίκου Παλλήνης Αττικής, 3) ... και 4) ..., κατοίκων Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι παραστάθηκαν δια, ενώ ο τέταρτος μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Σωτηρίας Κουμπούλη (ΔΣΑ 29400).

 

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Μαγγιρίδου (ΔΣΘ 4324).

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Α) Με την υπ' αριθ. κατάθεσης ./2018 αίτηση οι αιτούντες εκθέτουν ότι κατά της υπ'αριθ. ./2018 διαταγής πληρωμής αυτού του Δικαστηρίου, την έκδοση της οποίας πέτυχε η καθ'ης η αίτηση, και της παρά πόδας αυτής από 21-2-2018 επιταγής προς πληρωμή συνολικού ποσού 1.546.902,24 ευρώ, πλέον τόκων, που τους επιδόθηκε, στην πρώτη αυτών ως πρωτοφειλέτρια στις 23-2-2018 και στους λοιπούς ως εγγυητές στις 22-2-2018, άσκησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, την υπ' αριθ. κατάθεσης ./2018 ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο στις 24-9-2018 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο στις 28-1-2019 και πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. Για το λόγο αυτό ζητούν, προς αποτροπή επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης τους, να ανασταλεί η εκτελεστότητα της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανωτέρω ανακοπής τους. Η αίτηση αυτή παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 2 και 3 ΚΠολΔ, και πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Β) Με την υπ' αριθ. κατάθεσης ./2018 αίτηση οι αιτούντες εκθέτουν ότι κατά της υπ' αριθ. ./2018 διαταγής πληρωμής αυτού του Δικαστηρίου, με το παρά πόδας αυτής υπ' αριθ. ./2018 πρώτο εκτελεστό απόγραφο, δυνάμει της οποίας επιτάσσονται να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας στην καθ' ης η αίτηση το ποσό των 376.42,21 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, που τους επιδόθηκε, στην πρώτη αυτών ως πρωτοφειλέτρια στις 16-3-2018 και στους λοιπούς ως εγγυητές στις 15-3-2018, άσκησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, την υπ' αριθ. κατάθεσης ./2018 ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Προποδικείου Θεσσαλονίκης, που προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο στις 22-10-2018 και πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. Για το λόγο αυτό ζητούν, προς αποτροπή επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης τους, να ανασταλεί η εκτελεστότητα της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανωτέρω ανακοπής τους. Η αίτηση αυτή παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 2 και 3 ΚΠολΔ, και πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Οι ανωτέρω αιτήσεις αναστολής κατ' άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ, μεταξύ των ίδιων διαδίκων, πρέπει να συνεκδικαστούν, κατόπιν αιτήσεως των αιτούντων, λόγω συνάφειας (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα της καθ' ης (..., υπαλλήλου της), καθώς οι αιτούντες δεν πρότειναν μάρτυρα, από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκόμισαν και από όσα αυτοί άμεσα ή έμμεσα συνομολογούν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Δυνάμει αφενός της υπ'αριθ. ./2018 διαταγής πληρωμής αυτού του Δικαστηρίου, με την από 21-2-2018 επιταγή προς πληρωμή, και αφετέρου της υπ' αριθ. ./2018 διαταγής πληρωμής του ίδιου Δικαστηρίου, με το παρά πόδας αυτής υπ' αριθ. ./2018 πρώτο εκτελεστό απόγραφο: που εκδόθηκαν με αίτηση της καθ' ης τράπεζας και επιδόθηκαν σε αυτούς στις 22 και 23/2 2018 και στις 15 και 16-3-2018 αντίστοιχα στις 12-12-2017, οι αιτούντες επιτάχθηκαν να καταβάλουν στην καθ' ης αφενός το συνολικό ποσό των 1.546.902,24 ευρώ πλέον τόκων και αφετέρου το ποσό των 376.424,21 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Κατά των διαταγών αυτών οι αιτούντες άσκησαν παραδεκτά τις υπ' αριθ. κατάθεσης ./2018 και ./2018 αντίστοιχα ανακοπές τους, κατ' άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, τις οποίες επέδωσαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, στις 15-3-2018 και 4-4-2018 αντίστοιχα, στην επισπεύδουσα καθ' ης η αίτηση με κλήση προς συζήτηση αυτών κατά τις ορισθείσες δικάσιμους. Περαιτέρω, όσον αφορά στην πρώτη ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, προκύπτει ότι δυνάμει της υπ' αριθ. ./20-11-2006 σύμβασης ανοίγματος πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό η νόμιμη δικαιοπάροχος της καθ' ης "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" χορήγησε στην πρώτη αιτούσα, υπό την τότε μορφή της ως ομόρρυθμη εταιρία, πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στη σύμβαση και στις πρόσθετες πράξεις τροποποίησης αυτής και ειδικότερα : α) με την υπ' αριθ. ./13-2-2007 (αύξηση της πίστωσης σε 1.050.000 ευρώ), β) με την υπ' αριθ. ./13-2-2007 (χορήγηση στην πιστούχο τοκοχρεωλυτικού δανείου 660.000 ευρώ), και γ) με την υπ' αριθ. ./13-2-2007 (χορήγηση στην πιστούχο χρεολυτικού δανείου ποσού 390.000 ευρώ). Την εκπλήρωση των όρων της ανωτέρω σύμβασης και των πρόσθετων πράξεων αυτής και την εξόφληση παντός χρεωστικού υπολοίπου σε βάρος της πιστούχου - πρώτης των αιτούντων εγγυήθηκαν οι λοιποί αυτών, υπογράφοντας ως εγγυητές τη σύμβαση και όλες τις πρόσθετες πράξεις, κατά τους ειδικότερους όρους που αναγράφονται σχετικώς σ' αυτές. Στις 4-3-2010 οι αιτούντες συνήψαν με την ανωτέρω δανείστρια την υπ' αριθ. ./2010 πρόσθετη πράξη της επίδικης σύμβασης, με την οποία χορηγήθηκε στην πρώτη αυτών τοκοχρεωλυτικό δάνειο ποσού 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οι οφειλές της από τα προαναφερθέντα δάνεια, και προς εξυπηρέτηση αυτού τηρήθηκε ο υπ' αριθ. ...  λογαριασμός.

 

  Επίσης, προκύπτει ότι δυνάμει της υπ'αριθ..../29-12-2006 σύμβασης ανοίγματος πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό η νόμιμη δικαιοπάροχος της καθ' ης "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" χορήγησε στην πρώτη αιτούσα, υπό την τότε μορφή της ως ομόρρυθμη εταιρία, πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στη σύμβαση. Την ίδια ημέρα υπογράφηκε μεταξύ των ίδιων συναλλασσομένων η υπ' αριθ. ./29-12-2006 πρόσθετη πράξη της ανωτέρω σύμβασης, με την οποία χορηγήθηκε στην πρώτη αιτούσα δάνειο ποσού 250.000 ευρώ, το οποίο αποπληρώθηκε εμπρόθεσμα από την πιστώτρια. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. ./1-10-2009 πρόσθετη πράξη της ίδιας σύμβασης χορηγήθηκε στην πρώτη αιτούσα νέο δάνειο ποσού 250.000 ευρώ. με περίοδο χάριτος με τοκοπληρωμή 23 μηνών, προς εξυπηρέτηση του οποίου τηρήθηκε ο υπ' αριθ. ... λογαριασμός. Περαιτέρω, λόγω της καθυστέρησης στην τήρηση των επίδικων δανειακών υποχρεώσεων της πρώτης αιτούσας έναντι της ανωτέρω δανείστριας και της πρότασης των αιτούντων να της παράσχουν πρόσθετες εξασφαλίσεις, τον Νοέμβριο του 2012 έλαβε χώρα προσπάθεια ρύθμισης των εν λόγω οφειλών, βάσει της οποίας μάλιστα, όσον αφορά στην πρώτη των επίδικων συμβάσεων πίστωσης, επρόκειτο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 να υπογράφουν νέες πρόσθετες πράξεις. Ωστόσο, όπως πιθανολογείται, οι ανωτέρω πράξεις ρύθμισης της οφειλής των αιτούντων έμειναν ανυπόγραφες και ανεκτέλεστες, καθώς έλαβε χώρα η μεταβίβαση της επίδικης συμβατικής σχέσης, δυνάμει της από 26-3-2013 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης που συνήφθη μεταξύ της ανωτέρω δανείστριας τράπεζας και της καθ' ης η αίτηση. Παρ' όλα αυτά, οι αιτούντες συνέχισαν ατύπως και στα επόμενα έτη την προσπάθεια τους για ρύθμιση των επίδικων οφειλών τους με τους προστηθέντες υπαλλήλους της καθ' ης η αίτηση ως ειδικής διαδόχου της ανωτέρω δανείστριας τους, χωρίς ωστόσο να καταστεί αυτό εφικτό, αφού, όπως πιθανολογείται από την αδράνεια της τελευταίας να προβεί σε οποιαδήποτε πρόταση προς την αντισυμβαλλόμενη της πρώτη αιτούσα, δεν είχε πράγματι βούληση ρύθμισης αυτής. Έτσι, με την από 15-3-2017 εξώδικη δήλωση της που απέστειλε στους αιτούντες δήλωσε ότι τους κατέτασσε πλέον στους "μη συνεργάσιμους δανειολήπτες", κατά τον οικείο Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013), και παρά τη σχετική ένσταση των αιτούντων, προέβη στις 22-9-2017 σε καταγγελία όλων των τηρουμένων μεταξύ τους συμβάσεων πίστωσης, μεταξύ των οποίων - όπως αναφέρεται στην από 23-11-2017 Ορθή Επανάληψη Εξώδικης Δήλωσης - Καταγγελίας - της υπ' αριθ. ./2010 σύμβασης ανοίγματος πίστωσης και των πρόσθετων πράξεων αυτής και το οριστικό κλείσιμο του υπ' αριθ. ... λογαριασμού εξυπηρέτησης που φέρεται, κατ' αυτήν, να κινήθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, και της υπ' αριθ. ./2006 σύμβασης ανοίγματος πίστωσης και των πρόσθετων πράξεων αυτής και το οριστικό  κλείσιμο ου υπ' αριθ.... λογαριασμού εξυπηρέτησης που κινήθηκε στο πλαίσιο αυτής, καλώντας τους αιτούντες να της καταβάλουν, για την πρώτη αυτών, το χρεωστικό κατάλοιπο ποσού 1.520.366,01 ευρώ, και για τη δεύτερη αυτών, το χρεωστικό κατάλοιπο ποσού 376.424,21 ευρώ. Στη συνέχεια, η καθ' ης αιτήθηκε την έκδοση των ανακοπτόμενων διαταγών πληρωμής, προσκομίζοντας, μεταξύ άλλων αποδεικτικών των ένδικων απαιτήσεων της εγγράφων, αντίστοιχα, α) την κίνηση του υπ' αριθ. ... λογαριασμού, αποτελούμενη από τρεις (3) ξεχωριστές καταστάσεις της σχετικής καρτέλας πελάτη, η πρώτη από τις οποίες αφορά σε κινήσεις από 19-3-2010 έως και 18-11-2013, η δεύτερη σε κινήσεις από 18-11-2013 έως 22-9-2017 και η τρίτη το οφειλόμενο υπόλοιπο σε οριστική καθυστέρηση στις 22-9-2017, και β) την   κίνηση του υπ' αριθ. ... λογαριασμού, αποτελούμενη από τρεις (3) ξεχωριστές καταστάσεις της σχετικής καρτέλας πελάτη, η πρώτη από τις οποίες αφορά σε κινήσεις από 2-10-2009 έως και 18-11-2013, η δεύτερη σε κινήσεις από 18-11-2013 έως 22-9-2017 και η τρίτη το οφειλόμενο υπόλοιπο σε οριστική καθυστέρηση στις 22-9-2017. Μολονότι δε ότι σε όλα τα παραπάνω έγγραφα βεβαιώνεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους της η γνησιότητα της εκτύπωσης από τα ηλεκτρονικώς τηρούμενα βιβλία της καθ' ης τράπεζας, όσον αφορά στις πρώτες καταστάσεις των ανωτέρω καρτελών, από την απλή επισκόπηση τους προκύπτει ότι η εν λόγω εκτύπωση εκάστης αυτών δεν προσιδιάζει στη μορφή των μηχανογραφημένων   (ηλεκτρονικώς) τηρουμένων βιβλίων μιας τράπεζας, αλλά σε ένα απλό αρχείο excel, το οποίο δύναται να δημιουργήσει ο χρήστης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να παρέμβει οποτεδήποτε σε αυτό. Επισημαίνεται επίσης ότι, όπως αποτυπώνεται σε αυτές, οι κινήσεις που αφορούν διακόπτονται -χωρίς καμία αναφορά αιτιολογία - στις 19-12-2012 και στις 27-10-2011 αντίστοιχα και ξαναρχίζουν και τελειώνουν στις 18-11-2013, ήτοι οκτώ (8) μήνες μετά τη σύναψη της προαναφερόμενης σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ της δανείστριας τράπεζας και της καθ' ης η αίτηση. Επίσης, στις ίδιες καταστάσεις γίνεται αναφορά, πέραν του αριθμού λογαριασμού και του πελάτη, μόνο της χρέωσης, της πίστωσης και του υπολοίπου, χωρίς αναφορά και των λοιπών στοιχείων και δη των τόκων, που αποτυπώνονται στις λοιπές επίδικες καταστάσεις της καρτέλας πελάτη που εξήχθησαν από τα ηλεκτρονικώς τηρούμενα βιβλία της καθ' ης η αίτηση. Δεδομένου δε ότι οι κινήσεις που αφορούν οι ανωτέρω καταστάσεις έως 19-12-2012 και 27-10-2011 αντίστοιχα φέρεται ότι έλαβαν χώρα μεταξύ της ως άνω δανείστριας τράπεζας (δικαιοπαρόχου της καθ' ης) και της πρώτης αιτούσας και ότι ουδόλως η καθ' ης δικαιολογεί τη διαφοροποίηση των ανωτέρω καταστάσεων σε σχέση με τις λοιπές προσκομισθείσες από αυτήν, δεν πιθανολογείται ότι αυτές αποτελούν νόμιμα εξηγμένα αντίγραφα από τα τηρούμενα σε ηλεκτρονική μορφή επίσημα εμπορικά βιβλία της καθ' ης η αίτηση τράπεζας, δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν οι ανακοπτόμενες διαταγές πληρωμής, κατ' αίτησή της, και κατ' ακολουθίαν πιθανολογείται νόμιμος και ουσιαστικά βάσιμος ο σχετικός λόγος των επίδικων ανακοπών και εξ αυτού η ευδοκίμηση τους με συνέπεια την ακύρωση των προσβαλλόμενων με αυτές διαταγών πληρωμής. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι υφίσταται κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων από την εκτέλεση των ανακοπτόμενων διαταγών πληρωμής και επομένως, πρέπει οι υπό κρίση συνεκδικαζόμενες αιτήσεις να γίνει δεκτές και ως κατ' ουσίαν βάσιμες και να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης αυτών έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί των ανωτέρω ανακοπών των αιτούντων. Τα δικαστικά έξοδα της καθ'ης βαρύνουν τους αιτούντες, κατ' άρθρο άρθρο 84 παρ. 2 του ν.4194/2013.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με αριθμούς κατάθεσης ./2018 και ./2018 αιτήσεις κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ αμφότερες τις αιτήσεις.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση των υπ' αριθ. ./2018 και ./2018 διαταγών πληρωμής αυτού του Δικαστηρίου έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί των υπ' αριθ. κατάθεσης ./2018 και ./2018 αντίστοιχα ανακοπών των αιτούντων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους αιτούντες τα δικαστικά έξοδα της καθ'ης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη την 4η Οκτωβρίου 2019, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και παρουσία της Γραμματέα Βαρβάρας Μαλλιά - Χαλδαιοπούλου. και θεωρήθηκε 7/10/2019.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ